Ny sökning
LB0086

Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer

Välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen LB0086!

Kursintroduktionen äger rum 24/3 kl. 09:15 på denna länk:

https://slu-se.zoom.us/j/61080604851

Lösenord: LB2021

Mer praktisk information inför kursen:

Här kommer mer information som är bra att veta för dig som student:

* Du måste registrera dig själv via Ladok Student och där kan du endast logga in efter att du skaffat ett SLU studentkonto. Mer informatino om hur du skapar ett studentkonto finns här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/

* Självregistreringen är öppen 210317-210329.

* Har du antagits till kursen med villkor kan du inte webbregistrera dig och måste kontakta kursledaren som avgör om du får registreras. Endast registrerade studenter får delta i undervisningen och ha tillgång till t.ex. Canvas.

* Du måste vara antagen och registrerad för att få gå på kursen. Student som saknar registrering får EJ vistas i lokalen, bl.a. av försäkringsskäl.

* Har du behov av särskilt stöd ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart, så att vi hinner ordna med särskilda arrangemang t.ex. vid examinationen. Intyg från Nais skall visas upp vid varje tillfälle. https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/

* Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på ekon-adm@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

* Du blir automatiskt anmäld till första tentamen i kursen. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student. Observera att detta endast gäller vid ordinarie tentamen och inte omtentamen. Detta gäller endast hos Institutionen för Ekonomi.

* Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl 12.30 – 14.30 på Institutionen för Ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid så är det bäst att maila ekon-adm@slu.se för att få hjälp med att hämta ut en tentamen istället för att komma till kontoret då även vi arbetar på distans.

För dig som är ny student kan du läsa mer information här: https://student.slu.se/studier/nystudent/uppsala/.

Tveka inte att höra av dig till ekon-adm@slu.se vid frågor.

Hälsningar, Administrationen

Kursvärderingen är avslutad

LB0086-40084 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LB0086

Läsåret 2019/2020

Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer (LB0086-40078) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer (LB0086-40126) 2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer (LB0086-40044) 2018-03-21 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer (LB0086-40024) 2017-03-22 - 2017-06-04

LB0086 Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer, 15,0 Hp

Agricultural Science for business agronomists

Kursplan fastställd

2018-11-23

Ämnen

Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Växtproduktion 3,00 1002
Landsbygdsutveckling 3,00 1003
Animalieproduktion 3,00 1004
Prov i livsmedelvetenskap 3,00 1005
Syntes 3,00 1006

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt motsvarande särskild behörighet enligt områdesbehörighet 3:
Matematik C
Samhällskunskap A
Naturkunskap B (alternativt Fy A, Ke A, Bi A som ersätter Na A+B)

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A3:
Matematik 3 b alternativt matematik 3c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b alternativt samhällskunskap 1a1 + 1a2

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna på agronomprogrammet i ekonomi kunskaper om och en förståelse för lantbrukssektorns förutsättningar, funktioner och samspel med det övriga samhället.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Översiktligt beskriva biologiska och ekologiska förutsättningar för växtodling, och hur dessa påverkar växtodlingen på olika platser samt hur olika åtgärder försöker överbrygga platsgivna begränsningar.
- Känna igen viktiga kulturväxter, arbetsmoment, maskinbehov och deras eventuella miljöpåverkan, inom växtodling.
- Översiktligt beskriva grundläggande biologiska skillnader mellan olika viktiga husdjursslag i lantbruket, som påverkar vad de används till och vilka krav det ställer på utfodring och skötsel samt etiska aspekter på husdjurshållning.
- Översiktligt beskriva viktiga praktiker i animalieproduktionen.
- Översiktligt beskriva den svenska livsmedelsindustrin, samt internationella aktörer och livsmedelsmärkningar.
- Översiktligt känna till förädlingsprocesser och hygieniska aspekter i livsmedelsindustrin, och de krav som de ställer på lantbruksproduktion.
- Översiktligt beskriva förutsättningar (sociala, kulturella, ekonomiska) för landsbygdsutveckling.
- Översiktligt beskriva aspekter av landsbygdens historia (landskapet, historiska resurser)
-känna till och beskriva de landsbygdspolitiskt viktigaste institutionerna i Sverige.

Innehåll

Vid föreläsningar, seminarier, projektarbeten och övningar behandlas lantbrukets ekonomi, resurser, metoder – inklusive teknik – för produktion av varor och tjänster (husdjur, växter, livsmedel), samt dessa produkters förädling, med fokus på svenska förhållanden.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursens mål examineras genom skriftlig tentamen och godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kostnader för resor och mat som kan uppkomma under studiebesök bekostas av studenterna.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi
Medansvariga:
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Institutionen för molekylära vetenskaper
Institutionen för stad och land
Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programstudierektor för agronomprogrammet - ekonomi
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Agrar ekonomi Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0086 Anmälningskod: SLU-40084 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%