Ny sökning
LB0117

Grovfoder - odling och utfodring

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om odling av grovfoder under svenska förhållanden samt konservering och utfodring av grovfoder, främst till mjölkkor. Några saker som kursen behandlar är:
- Växtarter och sorter för vall och grovfoderproduktion i Sverige
- Skötsel, produktion, konservering och utfodring av vall- och helsädesensilage
- Översikt över kons matsmältning
- Konventionell och ekologisk odling
- Bete och idisslare
Praktisk information om kursen:
- Kursen kommer att gå under hela höstterminen och har en obligatorisk träff i Umeå fre-sö i slutet av augusti. För datum se information från kursledningen.
- Kursen går i huvudsak på svenska och delvis på engelska
- Grundläggande förkunskaper för behörighet för till högskolestudier
- Skriftlig examination (hemtentamen).

Information från kursledaren

Lär dig mer om grovfoder, vår vanligaste jordbruksprodukt

Grovfoder är ett samlingsnamn för fiberrika fodermedel vi utfodrar till framförallt idisslare och hästar. Grovfoder är också den vanligast odlade grödan/grödorna i Sverige och vallen, där gräs och klöver ofta samodlas, är det absolut vanligaste grovfodret. Denna kurs ger en överblick över hur grovfoder, med huvudfokus på vall, odlas och utfodras i mjölkproduktionen i Sverige.

En distanskurs med en fysisk träff i Umeå

Kursen går på distans och på 25 % fart, men har två obligatoriska moment. Den obligatoriska träffen är redan i slutet på augusti. Den innehåller bl.a. fältstudier och besök på en mjölkgård. Träffen är också ett bra sätt att träffa de andra studenterna och hitta kompisar att plugga med. Det andra obligatoriska momentet är tentan, som sker i december och är en hemtenta som görs under en begränsad tid ungefär som en salstenta. Övriga föreläsningar ges på Zoom en fast tid varje vecka.

Hösten 2022 är den fysiska träffen 26-28 augusti.

Hösten 2022 ges zoomföreläsningarna på måndagar kl. 17.00-18.00

Föreläsningarna kompletteras med instuderingsfrågor som är frivilliga att lämna in till lärarna för kommentarer.

Vanliga frågor om kursen

Behöver jag vara en expert för att gå kursen?

Du behöver inte vara en lantbruksexpert och du behöver inte ha läst på universitet tidigare. Dock underlättar det om du förstår en del lantbruksbegrepp och det är möjligt att förbereda sig för första träffen med att läsa populärvetenskapliga texter som vi föreslår.

Varför måste första träffen vara obligatorisk?

Många som läser kursen har inte så mycket erfarenhet av jordbruk. Att delta i första träffen är viktigt för att komma in i kursmaterialet, samt att få vara ute i fält, klämma och känna på grödorna och se hur grovfoder hanteras på en gård.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-12-25 och 2023-01-15

Andra kursvärderingar för LB0117

Läsåret 2021/2022

Grovfoder - odling och utfodring (LB0117-10307)

2021-08-16 - 2022-01-02

Kursplan

LB0117 Grovfoder - odling och utfodring, 7,5 Hp

Forage - cultivation and feeding

Ämnen

Lantbruksvetenskap Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om odling och konservering av grovfoder under svenska förhållanden, samt utfodring av grovfoder till idisslare.

Efter avklarad kurs ska den studerande kunna:

- ge exempel på olika arter och sorter som används till grovfoder inklusive betesvall, samt översiktligt redogöra för metoder att etablera, gödsla och i övrigt sköta en grovfodergröda i olika delar av Sverige

- översiktligt redogöra för samband mellan väderfaktorer och vallfoderproduktion, övervintring och näringskvalitet

- redogöra för grundläggande principer och system vid ensilering av grovfoder, samt för effekten av odling och konservering på grovfoder- och mjölkkvalitet

- översiktligt redogöra för idisslares digestion och metabolism, för fodervärdering och för vanliga fodervärderingsystem, samt planera lämplig grovfoderanvändning

Innehåll

Kursen behandlar produktion, konservering och utfodring av grovfoder i såväl konventionell som ekologisk produktion. Fokus ligger på grovfodrets användning till idisslare och kursen tar även upp idisslarnas ämnesomsättning. Med grovfoder avses vallfoder av gräs och klöver, samt helsädsensilage av spannmål, majs och baljväxter. Miljö- och hållbarhetsaspekter inom odling och utfodring av grovfoder kommer att adresseras inom kursens olika delar. I kursen diskuteras vetenskaplig metodik inom området.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Deltagande på obligatorisk träff, samt godkänd skriftlig tentamen.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

- Kursen går på distans med en fysisk träff. Den innehåller obligatoriska föreläsningar, fältstudier och studiebesök och äger rum under tre dagar i slutet på augusti. Specifika datum meddelas på www.slu.se/njv senast 1:a juni samma år. I övrigt ges föreläsningar och frågestunder som videomöten utspridda över höstterminen.

- För att tillgodogöra sig kursen rekommenderas att man har grundläggande kunskaper om lantbruksvetenskapliga begrepp.

- Litteratur, föreläsningar, inläsningsfrågor och examinationsfrågor på engelska kan förekomma.

- Tentamen sker på någon av SLU:s huvudorter, Umeå, Uppsala och Alnarp och är i form av salstenta där man får ha med sig materialet från kursen. Omtenta erbjuds endast på en av SLU:s huvudorter (Umeå, Uppsala eller Alnarp).

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: LB0103

Betygskriterier

Betygskriterier utifrån lärandemålen på kursen: Grovfoder – odling och utfodring, 7,5 hp

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska den studerande kunna:

Underkänt

Godkänt nivå 3

För att få godkänt ska studenten kunna:

Godkänt nivå 4

För att få betyg 4 ska studenten även kunna:

Godkänt nivå 5

För att få betyg 5 ska studenten även kunna:

ge exempel på olika arter och sorter som används till grovfoder, samt översiktligt redogöra för metoder att etablera, gödsla och i övrigt sköta en grovfodergröda i olika delar av Sverige

Ej uppnått nivån för betyg 3

ge exempel på olika arter och sorter som används till grovfoder, samt översiktligt redogöra för metoder att etablera, gödsla och i övrigt sköta en grovfodergröda i olika delar av Sverige

resonera kring lämpligheten hos olika arter och sorter för grovfoderproduktion i olika delar av Sverige, samt föreslå lämplig växtnäringsanvändning och användning av ogräsbekämpning och växtskydd i både ekologisk och konventionell mjölkproduktion.

detaljerat redogöra för olika arter och sorter vad gäller konkurrens, övervintring och avkastning

översiktligt redogöra för samband mellan väderfaktorer och vallfoderproduktion, övervintring och näringskvalitet

Ej uppnått nivån för betyg 3

översiktligt redogöra för samband mellan väderfaktorer och vallfoderproduktion, övervintring och

näringskvalitet

detaljerat redogöra för samband mellan väderfaktorer och vallfoderproduktion, övervintring och näringskvalitet

analysera effekten av olika klimatförändringar på grovfoderproduktionen och foderkvaliteten

redogöra för grundläggande principer och system vid ensilering av grovfoder, samt för effekten av odling och konservering på grovfoder- och mjölkkvalitet

Ej uppnått nivån för betyg 3

redogöra för grundläggande principer och system vid ensilering av grovfoder, samt för effekten av odling och konservering på grovfoder- och mjölkkvalitet.

redogöra för hur de olika ensileringssystemen kan påverka kvaliteten på grovfodret, samt redogöra för vanliga produktionsproblem (mjölk, syrade produkter, ost) som kan uppstå beroende på grovfoderkvalitet.

översiktligt redogöra för mjölkkors digestion och metabolism, för fodervärdering och för vanliga fodervärderingsystem, samt planera lämplig grovfoderanvändning

Ej uppnått nivån för betyg 3

översiktligt redogöra för mjölkkors digestion och metabolism, för fodervärdering och för vanliga fodervärderingsystem, samt planera lämplig grovfoderanvändning.

analysera och värdera hur olika grovfoder kan användas i ekologisk respektive konventionell mjölkproduktion.

detaljerat redogöra för hur foderstaten sammansättning påverkar konsumtion och foderutnyttjande av grovfodret hos mjölkkor, samt redogöra för olika typer av grovfoder och deras roll i foderstaten.

Litteraturlista

Litteraturlista Grovfoder - odling och utfodring

Om inte annat anges kommer litteraturen finnas elektroniskt i lärplattformen Canvas.

Kursböcker

Forages – an introduction to grassland agriculture, Collins, M. m. fl. editor, 7de upplagan. Finns att låna på SLU-biblioteken som e-bok.

Vår mat – odling av åker och trädgårdsgrödor. Fogelfors, H. editor, 2015. Mycket allmänbildande bok som vi rekommenderar att du köper. Finns att låna på SLU-biblioteken som bok.

Kompletterande litteratur och sidhänvisningar för de olika delarna av kursen, om ej annat anges finns litteraturen i Canvas

Artkunskap, vallfröblandningar vallanläggning, produktionsbiologi, övervintring, vallens kemi och smältbarhet

Obligatorisk litteratur

 • Lönsammare vallodling, Jafner, N. sid. 12-54, 66-79, 128-130 Finns i Canvas
 • Forages– an introduction to grassland agriculture 7th edition, Collins, M. m. fl. sid 3-6, 19-33, 35-43, 71-98, 117-130, 221-232. Finns att låna på SLU-biblioteken som e-bok. 
 • Norrländsk växtodling, Ericson, L. editor. 2018 https://www.slu.se/institutioner/norrlandsk-jordbruksvetenskap/publikationer/norrlandsk-vaxtodling/ Sid 5-10, 42-44 och 46-48
 • Vår mat – odling av åker och trädgårdsgrödor. Fogelfors, H. editor, sid. 353-386. Finns att låna på SLU-biblioteken
 • Gräs i kulturlandskapethttps://ograsradgivaren.slu.se/page/dokument/Grasfloran-2012.pdf I Canvas finns dokument med vissa kommentarer.
 • Westerlind m fl., Bestämningsnyckel vall
 • Halling, M. m. fl. 2021. Vallväxter till slåtter och bete samt grönfoderväxter, sortval för södra, mellersta och norra Sverige 2020/2021. Uppsala
 • Gustavsson, A.-M. 2001. Bestämning av rödklöverhalten i vall. Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling. Nr 3.
 • Kämpe, S. och Andermo, S. 2010. Teknik för etablering av vall. HS Skaraborg, rapport nr 3.
 • Gustavsson, A-M. 2014. Varför är skördetiden så avgörande för vallgräsens näringsvärde? Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap nr 5 (8 sidor).
 • Halling, M.A. 1994. Övervintring av jordbruksgrödor - principer, skador och odlingsåtgärder. Fakta mark/växter nr 15
 • Gustavsson, A.-M. 1989. Vallväxters kemiska sammansättning och yttre faktorers inverkan på smältbarheten. Tionde nordiske forskerkurs i plantekultur, 6-10 mars 1989.Finns i Canvas
 • Gustavsson, A.-M. 1996. Virkning av klima og vaerforhold på naeringsverdi i grovfor - behov for höstetidsprognos. Faginfo nr. 2. Kvithamardagene. Planteforsk. Finns i Canvas
 • Spörndly, R. 2013 www.vallprognos.se Svenska Vallbrev nr. 3 Vallbrev-3-2013.pdf (svenskavall.se)
 • Nilsdotter-Linde, N. 2018. Slåttervallens liggtid – möjligheter och begränsningar. Ur: Blix Germundsson, L. (red.). SLU. Meddelande från södra jordbruksförsöksdistriktet 71, 30:1–30.8. ISSN 0282-180X. germundsson-l-b-220512.pdf (slu.se)

- Larsson, S. m.fl. 2002. Vallfröblandningar för ekologisk produktion. Hushållningssällskapens multimedia.

För eget intresse:

Kontaktpersoner

Cecilia Palmborg, inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeå
cecilia.palmborg@slu.se, 090-7868713 eller 073-8034436

Nilla Nilsdotter Linde, inst för växtproduktionsekologi. SLU Uppsala

Växtnäring till vall inklusive stallgödsel

Obligatorisk litteratur

För eget intresse

 • Vår mat – odling av åker och trädgårdsgrödor. Fogelfors, H. editor, sid. 179-190. Finns att låna på SLU-biblioteken

Kontaktperson

Cecilia Palmborg, inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeå
cecilia.palmborg@slu.se, 090-786 8713

Idisslares matsmältning och foderutnyttjande

Obligatorisk litteratur

 • Forages – an introduction to grassland agriculture, Volume 1, 7th ed. Kap 14-15, s. 269-299
 • Fodereffektiva kor gynnar ekonomi och miljö Emelie Ferm Nytt blad, Nr 4 2015

Kontaktperson

Petra Fant, inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeå
petra.fant@slu.se, 090- 786 87 21

Vallfoderkonservering 1 (Ensilage) och 2 (Hö och övrigt)

Obligatorisk litteratur

 • Forages – an introduction to grassland agriculture, Volume 1, 7th ed. Kap 17, s. 321-339.
 • Krizsan, S. 2017. Skördemetoder vid ensilering.
 • Svensk mjölk. 2003. Ensilering av vallfoder.

Kontaktperson Mårten Hetta, Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeåmarten.hetta@slu.se , 090- 786 87 47

Vallfoder till mjölkkor

Quality Grass Silage for Dairy and Beef Production Systems A Best Practice Guide (2016) Teagasc – the Agriculture and Food Development Authority

Obligatorisk litteratur

 • Kämpe, S. 2012. Baljväxten fixar proteinet. Arvensis nr 7, sid 14-15
 • Pettersson, T. 2006. Konsumtion av vallfoder. Jordbruksinformation, nr 6
 • af Geijerstam, L. 2011. Vallen som pålitligt protein. Arvensis, nr 2, sid 20-21
 • Pettersson, T. 2006. Protein från vall. Jordbruksinformation, nr 10
 • Lantbrukarnas riksförbund. 2012. Goda affärer med nära protein.

Kontaktperson

Mårten Hetta, inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeåmarten.hetta@slu.se , 090- 786 87 47

Vallfoder till köttdjur och får

Svenska Vallbrev Nr 3. Maj 2014

Kontaktperson

Mårten Hetta, inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeåmarten.hetta@slu.se , 090- 786 87 47

Helsäd och majs

Obligatorisk litteratur

För eget intresse:

Kontaktperson

Mårten Hetta, inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeå
marten.hetta@slu.se @slu.se, 090-786 87 47

Vallfoder – produktkvalitet

Obligatorisk litteratur

 • Lukt och smak. Forskning Special, 2004. Svensk Mjölk. (Om du vill läsa en utförligare text, se den fullständiga rapporten nedan under för eget intresse)
 • Fettsyror i vall och mjölk. Forskning Special, 2012. Svensk Mjölk.

För eget intresse:

 • Orsaker till avvikande lukt och smak i leverantörmjölk (Svensk Mjölk Rapport nr 7028-P 2004-02-25).
 • Engelsk litteratur: Vallfodrets betydelse för mjölkens sensoriska egenskaper och hälsonytta (The effect of silage feeding on some sensory and health attributes of cow’s milk: A review. 2011. P. Kalac. Food Chemistry 125, 307-317.

Kontaktperson:
Mårten Hetta, inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeå
marten.hetta@slu.se @slu.se, 090-786 87 47

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Husdjursvetenskap
Kurskod: LB0117 Anmälningskod: SLU-10328 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap Studietakt: 25%