Ny sökning
LB0117

Grovfoder - odling och utfodring

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om odling av grovfoder under svenska förhållanden samt konservering och utfodring av grovfoder, främst till mjölkkor. Några saker som kursen behandlar är:
- Växtarter och sorter för vall och grovfoderproduktion i Sverige
- Skötsel, produktion, konservering och utfodring av vall- och helsädesensilage
- Översikt över kons matsmältning
- Konventionell och ekologisk odling
- Bete och idisslare
Praktisk information om kursen:
- Kursen kommer att gå under hela höstterminen 2021 (helt-distans), med start en vecka innan officiell terminsstart
- Kursen går i huvudsak på svenska och delvis på engelska
- Grundläggande förkunskaper för behörighet för till högskolestudier
- Skriftlig examination (hemtentamen).

Andra kursvärderingar för LB0117

Läsåret 2021/2022

Grovfoder - odling och utfodring (LB0117-10307) 2021-08-16 - 2022-01-02

LB0117 Grovfoder - odling och utfodring, 7,5 Hp

Forage - cultivation and feeding

Kursplan fastställd

2020-11-12

Ämnen

Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om odling och konservering av grovfoder under svenska förhållanden, samt utfodring av grovfoder till idisslare.
Efter avklarad kurs ska den studerande kunna:
- ge exempel på olika arter och sorter som används till grovfoder inklusive betesvall, samt översiktligt redogöra för metoder att etablera, gödsla och i övrigt sköta en grovfodergröda i olika delar av Sverige
- översiktligt redogöra för samband mellan väderfaktorer och vallfoderproduktion, övervintring och näringskvalitet
- redogöra för grundläggande principer och system vid ensilering av grovfoder, samt för effekten av odling och konservering på grovfoder- och mjölkkvalitet
- översiktligt redogöra för idisslares digestion och metabolism, för fodervärdering och för vanliga fodervärderingsystem, samt planera lämplig grovfoderanvändning

Innehåll

Kursen behandlar produktion, konservering och utfodring av grovfoder i såväl konventionell som ekologisk produktion. Fokus ligger på grovfodrets användning till idisslare och kursen tar även upp idisslarnas ämnesomsättning. Med grovfoder avses vallfoder av gräs och klöver, samt helsädsensilage av spannmål, majs och baljväxter. Miljö- och hållbarhetsaspekter inom odling och utfodring av grovfoder kommer att adresseras inom kursens olika delar. I kursen diskuteras vetenskaplig metodik inom området.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Deltagande på obligatorisk träff, samt godkänd skriftlig tentamen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

- Kursen går på distans med en fysisk träff. Den innehåller obligatoriska föreläsningar, fältstudier och studiebesök och äger rum under tre dagar i slutet på augusti. Specifika datum meddelas på www.slu.se/njv senast 1:a juni samma år. I övrigt ges föreläsningar och frågestunder som videomöten utspridda över höstterminen.
- För att tillgodogöra sig kursen rekommenderas att man har grundläggande kunskaper om lantbruksvetenskapliga begrepp.
- Litteratur, föreläsningar, inläsningsfrågor och examinationsfrågor på engelska kan förekomma.
- Tentamen sker på någon av SLU:s huvudorter, Umeå, Uppsala och Alnarp och är i form av salstenta där man får ha med sig materialet från kursen. Omtenta erbjuds endast på en av SLU:s huvudorter (Umeå, Uppsala eller Alnarp).

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: LB0103
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0117 Anmälningskod: SLU-10328 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap Studietakt: 25%