Ny sökning
LB0118

Lantbruksvetenskap - Djur och hållbarhet

Kursen ger studenterna kunskap om sambandet mellan animalieproduktion och de

biologiska förutsättningarna för lantbrukets produktionsprocesser,

samt producentens, sektorns och systemens förutsättningar, behov och

agerande ur ett svenskt perspektiv.

Information från kursledaren

2022-12-08

Hej och välkommen till lantbruksvetenskapskursen!

Undervisningen är planerad för att ges i sal på campus och digitalt via Zoom. Observera dock att schemat är preliminärt. Var därför noga med att stämma av eventuella schemauppdateringar innan kursstart.

Kursintroduktionen kommer att ske den 16 januari kl. 09:15–12:00 i Sal W. Det är obligatoriskt att du deltar på introduktionen, eftersom att du då har möjlighet att ställa frågor.

Vi kommer att använda plattformen Canvas, som du får tillgång till vid kursstart, där det kommer att finnas information, handouts och mycket annat. Där hittar du också en länk till Zoom som kommer att användas under kursens gång.

Avslutningsvis vill vi påminna dig om att du måste registrera dig på kursen i Ladok, inte minst för att kunna komma åt Canvassidor.

Schemat för kursen kommer att publiceras på den här sidan senast 4 veckor före kursstart.

Återigen, varmt välkommen till kursen!

Vänliga hälsningar Monika, Rebecca, Cecilia, Ida, Libére, Karin, Sara och Patrik

Kursvärdering

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2023-04-04

Andra kursvärderingar för LB0118

Läsåret 2021/2022

Lantbruksvetenskap - Djur och hållbarhet (LB0118-30009)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan

LB0118 Lantbruksvetenskap - Djur och hållbarhet, 15,0 Hp

Agriculture - Animal science and sustainability

Ämnen

Lantbruksvetenskap Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Växtproduktion 2,0 0102
Livsmedel 2,0 0103
Landsbygdsutveckling 2,0 0104
Företags- och nationalekonomiska perspektiv 2,0 0105
Syntes 7,0 0106

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

• Biologi 2, Biologi B

• Kemi 2, Kemi B

Mål

Kursen ger studenterna kunskap om sambandet mellan animalieproduktion och de

biologiska förutsättningarna för lantbrukets produktionsprocesser,

samt producentens, sektorns och systemens förutsättningar, behov och

agerande ur ett svenskt perspektiv.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- redogöra för de viktigaste förutsättningarna för växtodling, dess viktiga

moment och tekniker, samt redogöra för dess miljöpåverkan,

- redogöra för livsmedlen ur råvaruperspektiv, deras teknologiska egenskaper och

kvalitet,

- redogöra för hur livsmedelsföretag är uppbyggda, samt betydelsen av och

regelverk kring stöd och bidrag,

- använda och förstå nyckelord som beskriver det ekonomiska läget i ett företag,

- redogöra för viktiga aspekter av landsbygds- och jordbrukspolitik,

nationalekonomi samt nationella och internationella politiska organisationer,

- beskriva sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar för

landsbygdsutveckling,

- argumentera och problematisera kring hållbarhetsfrågor inom svenskt lantbruk.

Innehåll

Kursen fokuserar på svenska förhållanden och tar upp växtodlingsåret, de viktigaste grödorna samt teknik och maskiner för odling. Ekologisk växtproduktion och olika typer av miljöpåverkan från växtproduktionen berörs. Livsmedelskedjan, processerna och hur kvaliteten på livsmedel kan påverkas på gårdsnivå ingår.Kursen behandlar även grundläggande begrepp inom företagsekonomi, bidragskalkylering, vikten av produktutveckling och marknadsföring och hur stödsystem påverkar det enskilda företaget. Grundläggande begrepp inom nationalekonomi inklusive regelverk och avtal av betydelse för lantbruk inkluderas. Dessutom behandlas olika aspekter av jordbrukspolitik samt aspekter av landsbygdsutveckling såsom landsbygdspolitik, demografisk utveckling, landsbygdens historia samt förutsättningar för olika landsbygder.Kopplingen mellan kursens olika delar samt relevansen för animalieproduktion fås genom fallstudier.I kursen varvas föreläsningar med ett projektarbete i grupp som redovisas skriftligt och muntligt.Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, studiebesök, grupparbeten och redovisningar. Argumentationsteknik tränas i både övning och gruppdiskussioner.Praktisk anknytning fås genom studiebesök.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska

moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Vissa föreläsningar genomförs på engelska. Kostnader för studiebesök kan tillkomma.Kursen kan ej ingå i examen samtidigt som någon av dessa kurser: LB0076, LB0072, LB0053, LB0044.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens utfodring och vård

Medansvariga:

Institutionen för ekonomi Institutionen för molekylära vetenskaper Institutionen för stad och land Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Mark och Växt

Powerpointpresentationer från föreläsningarna kommer att användas som kurslitteratur.

Förslag på bok för den intresserade (ej obligatorisk kurslitteratur):

Vår mat – odling av åker- och trädgårdsgrödor av Håkan Fogelfors, Studentlitteratur AB.

Förslag på material som kan användas som komplement från bransch- och rådgivningsorganisationer kommer att finnas på Canvas.

Livsmedelsvetenskap

Föreläsningshandouts och material som föreläsarna lägger upp på Canvas kommer att användas istället för kurslitteratur.

Boken Livsmedelsvetenskap av Lena Jonsson, Ingela Marklinder, Margaretha Nydahl, Annica Nylander; ISBN 9789144095677. Boken är inte obligatorisk, men ett rekommenderat komplement. Köp andra upplagan.

Landsbygdsutveckling

**Obligatorisk läsning **

Ekman, A. Utvecklingsbegreppet. I Ekman, A. Hansen, K. & Waldenström, C. (red.): Perspektiv på landsbygdsutveckling. Uppsala: SLU. Hittas på Canvas. (6 sid)

Hajdu, F. C. Eriksson, C. Waldenström, E. Westholm (2020). Sveriges förändrade lantbruk. Future Foods Reports 11. Uppsala: SLU – https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/fu-food/publikationer/future-food-reports/slu-futurefood_rapport_11.pdf (50 sid)

**Litteraturförslag för fördjupning **

Introduktion till landsbygdsutveckling

Avsnittet ”Perspektiv på landsbygd” (s. 17-28) i C. Bygdell: Omsorgsfylld landsbygd: rumsliga perspektiv på åldrande och omsorg på den svenska landsbygden, Upplands fornminnesförenings tidskrift, Nr. 56. – https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:770264/FULLTEXT01.pdf (11 sidor)

*Genus i svenskt lantbruk *

Pettersson, K., Arora-Jonsson, S. (2009). Den osynliga entreprenören – Genus och företagande i de gröna näringarna. För Lantbrukarnas Riksförbunds Jämställdhetsakademi. Hittas på Canvas (68 sid)

Civilsamhället, lantbruket och landsbygden

Avsnittet “Civilsamhället och dess betydelse i samhället i stort” (sid 21-27) i Harding. (2012). Framtidens civilsamhälle. Underlagsrapport 3 till Framtidskommissionen. Hittas på Canvas (7 sid)

Avsnittet “LRF – en del av civilsamhället” (s. 15-21) i Cras, P., J. von Essen, M. Nordfeldt, P. Åberg (2022). Om Lantbrukarnas Riksförbund som folkrörelseorganisation - Lokalavdelningarnas betydelser på landsbygden. Hittas på Canvas. (8 sid)

Politiska styrmedel, lantbruket och landsbygden

Eriksson, C. (2016). Jordbrukspolitik. I D. Silander & M. Öhlén (red.) Svensk politik och EU: hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i EU. Stockholm: Santérus. Hittas på Canvas. (18 sid)

Röös, E. (2021). Policy brief - Styrning för hållbar matkonsumtion. SLU Future Food. Hittas på Canvas (4 sid)

Kapitlet “Vad är styrmedel?” (s. 9-12). I Trafikanalys. (2018). ABC om styrmedel. Hittas på Canvas (4 sid)

Livelihoods - försörjningsperspektivet

Hajdu, F. (2014). Lokala perspektiv kring hållbar försörjning på landsbygden i södra och östra Afrika. I S. Hagberg & G. Körling (red.): Resurser och politik i Afrika, Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, YMER, s. 69-85 – http://slunik.slu.se/kursfiler/LB0085/30233.1617/Hajdu_2014.pdf (15 sid)

*Samhällsvetenskaplig lantbruksforskning *

Kuns, B. (2021). A review of recent social science literature on Swedish farming: a research agenda for understanding current and future challenges. Uppsala: Department of Urban and Rural Development, Swedish University of Agricultural Sciences. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-113110

Waldenström, C. (2018). Kap 8: Lantbrukets roll i framtidens landsbygder, s. 203. I Syssner, J. (red.) (2018). Nya visioner för landsbygden. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1306047/FULLTEXT01.pdf (25 sid)

Ekonomi

Artiklar, rapporter, och annat material som knyter an till föreläsningarna kommer att användas. Dessutom tillkommer artiklar och annan kompletterande litteratur från bransch- och rådgivningsorganisationer. Allt kursmaterial kommer att tillhandahållas på Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Djur och hållbarhet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap Husdjursvetenskap
Kurskod: LB0118 Anmälningskod: SLU-30222 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%