Ny sökning
LB0118

Lantbruksvetenskap - Djur och hållbarhet

Kursen ger studenterna kunskap om sambandet mellan animalieproduktion och de

biologiska förutsättningarna för lantbrukets produktionsprocesser,

samt producentens, sektorns och systemens förutsättningar, behov och

agerande ur ett svenskt perspektiv.

Information från kursledaren

2021-12-17

Hej och välkommen till lantbruksvetenskap för agronomer!

Undervisningen är planerad för att ges i sal på campus och digitalt via Zoom. Observera dock att de i schemat listade "salarna/forumen" är beroende av en fortsatt positiv utveckling av pandemisituationen. Var därför noga med att stämma av eventuella schemauppdateringar innan kursstart.

Kursintroduktionen kommer att ske den 17 januari kl. 09:15–12:00 i Sal W. Det är obligatoriskt att du deltar på introduktionen, eftersom att du då har möjlighet att ställa frågor i realtid.

Vi kommer att använda plattformen Canvas, där det kommer att finnas viktig information, handouts och mycket annat. Där hittar du också en länk till Zoom som kommer att användas under kursens gång.

Avslutningsvis vill vi påminna dig om att du måste registrera dig på kursen, inte minst för att kunna komma åt Canvassidor.

Återigen, varmt välkommen till kursen!

Vänliga hälsningar Monika, Rebecca, Cecilia, Ida, Kjell, Erik och Nora

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0118

Läsåret 2021/2022

Lantbruksvetenskap - Djur och hållbarhet (LB0118-30009)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan

LB0118 Lantbruksvetenskap - Djur och hållbarhet, 15,0 Hp

Agriculture - Animal science and sustainability

Ämnen

Lantbruksvetenskap Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Växtproduktion 2,0 0102
Livsmedel 2,0 0103
Landsbygdsutveckling 2,0 0104
Företags- och nationalekonomiska perspektiv 2,0 0105
Syntes 7,0 0106

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

• Biologi 2, Biologi B

• Kemi 2, Kemi B

Mål

Kursen ger studenterna kunskap om sambandet mellan animalieproduktion och de

biologiska förutsättningarna för lantbrukets produktionsprocesser,

samt producentens, sektorns och systemens förutsättningar, behov och

agerande ur ett svenskt perspektiv.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- redogöra för de viktigaste förutsättningarna för växtodling, dess viktiga

moment och tekniker, samt redogöra för dess miljöpåverkan,

- redogöra för livsmedlen ur råvaruperspektiv, deras teknologiska egenskaper och

kvalitet,

- redogöra för hur livsmedelsföretag är uppbyggda, samt betydelsen av och

regelverk kring stöd och bidrag,

- använda och förstå nyckelord som beskriver det ekonomiska läget i ett företag,

- redogöra för viktiga aspekter av landsbygds- och jordbrukspolitik,

nationalekonomi samt nationella och internationella politiska organisationer,

- beskriva sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar för

landsbygdsutveckling,

- argumentera och problematisera kring hållbarhetsfrågor inom svenskt lantbruk.

Innehåll

Kursen fokuserar på svenska förhållanden och tar upp växtodlingsåret, de

viktigaste grödorna samt teknik och maskiner för odling. Ekologisk växtproduktion

och olika typer av miljöpåverkan från växtproduktionen berörs. Livsmedelskedjan,

processerna och hur kvaliteten på livsmedel kan påverkas på gårdsnivå ingår.Kursen behandlar även grundläggande begrepp inom företagsekonomi,

bidragskalkylering, vikten av produktutveckling och marknadsföring och hur

stödsystem påverkar det enskilda företaget. Grundläggande begrepp inom

nationalekonomi inklusive regelverk och avtal av betydelse för lantbruk

inkluderas. Dessutom behandlas olika aspekter av jordbrukspolitik samt aspekter

av landsbygdsutveckling såsom landsbygdspolitik, demografisk utveckling,

landsbygdens historia samt förutsättningar för olika landsbygder.Kopplingen mellan kursens olika delar samt relevansen för animalieproduktion

fås genom fallstudier.I kursen varvas föreläsningar med ett projektarbete i grupp som redovisas

skriftligt och muntligt.Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, studiebesök,

grupparbeten och redovisningar. Argumentationsteknik tränas i både övning

och gruppdiskussioner.Praktisk anknytning fås genom studiebesök.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska

moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Vissa föreläsningar genomförs på engelska. Kostnader för studiebesök kan

tillkomma.Kursen kan ej ingå i examen samtidigt som någon av dessa kurser: LB0076,

LB0072, LB0053, LB0044.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens utfodring och vård

Medansvariga:

Institutionen för ekonomi Institutionen för molekylära vetenskaper Institutionen för stad och land Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Husdjursvetenskap
Kurskod: LB0118 Anmälningskod: SLU-30222 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%