Ny sökning
LB0122

Lantbruksvetenskap för landsbygdsutvecklingsagronomer

Kursen syftar till att ge dig kunskaper om och en förståelse för lantbrukssektorns förutsättningar, funktioner och samspel med det övriga samhället.

Information från kursledaren

Hej och välkommen till lantbruksvetenskapskursen!

Undervisningen är planerad för att ges i sal på campus och digitalt via Zoom. Observera dock att schemat är preliminärt. Var därför noga med att stämma av eventuella schemauppdateringar innan kursstart.

Kursintroduktionen kommer att ske den 16 januari kl. 09:15–12:00 i Sal W. Det är obligatoriskt att du deltar på introduktionen, eftersom att du då har möjlighet att ställa frågor.

Vi kommer att använda plattformen Canvas som du får tillgång till vid kursstart. Där kommer det att finnas information, handouts och mycket annat. Där hittar du också en länk till Zoom som kommer att användas under kursens gång.

Avslutningsvis vill vi påminna dig om att du måste registrera dig på kursen i Ladok, inte minst för att kunna komma åt Canvassidor.

Schemat för kursen kommer att publiceras på den här sidan senast 4 veckor före kursstart.

Återigen, varmt välkommen till kursen!

Vänliga hälsningar Monika, Rebecca, Cecilia, Ida, Libére, Karin, Sara och Patrik

Kursvärdering

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2023-04-04

Andra kursvärderingar för LB0122

Läsåret 2021/2022

Lantbruksvetenskap för landsbygdsutvecklingsagronomer (LB0122-30220)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan

LB0122 Lantbruksvetenskap för landsbygdsutvecklingsagronomer, 15,0 Hp

Agricultural science for rural development

Ämnen

Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Lantbruksvetenskap 7,0 0007
Växtproduktion 2,0 0102
Företags- och nationalekonomiska perspektiv 2,0 0103
Animalieproduktion 2,0 0104
Livsmedelsvetenskap 2,0 0105

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper om och en förståelse för lantbrukssektorns förutsättningar, funktioner och samspel med det övriga samhället.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- Översiktligt beskriva biologiska och ekologiska förutsättningar för växtodling, och hur dessa påverkar växtodlingen på olika platser samt hur olika åtgärder försöker överbrygga platsgivna begränsningar

- Känna igen några viktiga kulturväxter, arbetsmoment, maskinbehov och deras eventuella miljöpåverkan, inom växtodling

- Översiktligt beskriva grundläggande biologiska skillnader mellan olika viktiga husdjursslag i lantbruket, som påverkar vad de används till och vilka krav det ställer på utfodring och skötsel samt etiska aspekter på husdjurshållning

- Översiktligt beskriva viktiga praktiker i animalieproduktionen

- Översiktligt beskriva den svenska livsmedelsindustrin, samt internationella aktörer och livsmedelsmärkningar

- Översiktligt känna till förädlingsprocesser och hygieniska aspekter i livsmedelsindustrin, och de krav som de ställer på lantbruksproduktion

- Översiktligt redogöra för nationalekonomiskt tänkande samt företagsekonomiska perspektiv, med tillämpning på lantbruksföretag.

Innehåll

Vid föreläsningar, seminarier, projektarbete och eventuellt studiebesök behandlas lantbrukets ekonomi, resurser, metoder – inklusive teknik – för produktion av varor och tjänster (husdjur, växter, livsmedel), samt dessa produkters förädling, med fokus på svenska förhållanden.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursens mål examineras genom skriftliga prov, muntliga redovisningar och aktivt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kostnader för resor och mat som kan uppkomma under eventuella studiebesök bekostas av studenterna.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Medansvariga:

Institutionen för ekonomi Institutionen för husdjurens utfodring och vård Institutionen för molekylära vetenskaper Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LB0087

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Mark och Växt

Powerpointpresentationer från föreläsningarna kommer att användas som kurslitteratur.

Förslag på bok för den intresserade (ej obligatorisk kurslitteratur):

Vår mat – odling av åker- och trädgårdsgrödor av Håkan Fogelfors, Studentlitteratur AB.

Förslag på material som kan användas som komplement från bransch- och rådgivningsorganisationer kommer att finnas på Canvas.

Husdjur

Husdjursdelen i kursen täcks till viss del av föreläsningar och powerpointpresentationer från dessa. Nedan finns förslag på litteratur som kan användas som komplement.

Broschyrer djurskyddsbestämmelser. Relevanta är Fjäderfä, Får och get, Gris, Nötkreatur: http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/djur-och-veterinarfragor/trycksaker9/djurskyddsbestammelser/index.html

Statistik om den svenska animalieproduktionens omfattning: https://jordbruksverket.se/download/18.78dd5d7d173e2fbbcda9888f/1597390149922/7_Kapitel%206_2020.pdf

Rapporter/artiklar som delvis beskriver de olika produktionssystemen

Värphöns:
https://stud.epsilon.slu.se/14084/1/Witthuhn_K_1804080.pdf

Slaktkyckling:
https://stud.epsilon.slu.se/16830/1/bengtsson-dm-210618.pdf

Grisar:
https://stud.epsilon.slu.se/13529/1/Hellqvist_J_180703.pdf

Nötkött:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141315000852#tbl1fnj

Mjölkkor:
https://hushallningssallskapet.se/wp-content/uploads/2019/04/mjolk-pa-gras-och-biprodukter-miljo-och-ekonomi-20190426_001.pdf

Länkar till viktig bransch/rådgivningsorganisationer m.m. där mer detaljerat material om produktionsgrenarna finns att tillgå på Canvas:

Livsmedelsvetenskap

Föreläsningshandouts och material som föreläsarna lägger upp på Canvas kommer att användas istället för kurslitteratur.

Boken Livsmedelsvetenskap av Lena Jonsson, Ingela Marklinder, Margaretha Nydahl, Annica Nylander; ISBN 9789144095677. Boken är inte obligatorisk, men ett rekommenderat komplement. Köp andra upplagan.

Ekonomi

Artiklar, rapporter, och annat material som knyter an till föreläsningarna kommer att användas. Dessutom tillkommer artiklar och annan kompletterande litteratur från bransch- och rådgivningsorganisationer. Allt kursmaterial kommer att tillhandahållas på Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Samhällsutveckling - landsbygd Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0122 Anmälningskod: SLU-30093 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%