Ny sökning
LB0122

Lantbruksvetenskap för landsbygdsutvecklingsagronomer

I den här kursen får du kunskaper och förståelse för lantbrukssektorns förutsättningar.Fördjupade kunskaper om lantbrukssektorn är en av pusselbitarna i arbetet med landsbygdsutveckling. Under kursen får du lära dig att:- Översiktligt beskriva biologiska och ekologiska förutsättningar för växtodling, och hur dessa påverkar växtodlingen på olika platser samt hur olika åtgärder försöker överbrygga platsgivna begränsningar.- Känna igen några viktiga kulturväxter, arbetsmoment, maskinbehov och deras eventuella miljöpåverkan, inom växtodling.- Översiktligt beskriva grundläggande biologiska skillnader mellan olika viktiga husdjursslag i lantbruket, som påverkar vad de används till och vilka krav det ställer på utfodring och skötsel samt etiska aspekter på husdjurshållning.- Översiktligt beskriva viktiga praktiker i animalieproduktionen.- Översiktligt beskriva den svenska livsmedelsindustrin, samt internationella aktörer och livsmedelsmärkningar.- Översiktligt känna till förädlingsprocesser och hygieniska aspekter i livsmedelsindustrin, och de krav som de ställer på lantbruksproduktion.- Översiktligt redogöra för nationalekonomiskt tänkande samt företagsekonomiska perspektiv.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0122

Läsåret 2021/2022

Lantbruksvetenskap för landsbygdsutvecklingsagronomer (LB0122-30220)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan

LB0122 Lantbruksvetenskap för landsbygdsutvecklingsagronomer, 15,0 Hp

Agricultural science for rural development

Ämnen

Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Växtproduktion 2,0 0102
Företags- och nationalekonomiska perspektiv 2,0 0103
Animalieproduktion 2,0 0104
Livsmedelsvetenskap 2,0 0105
Syntes lantbruksvetenskap 7,0 0106

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper om och en förståelse för lantbrukssektorns förutsättningar, funktioner och samspel med det övriga samhället.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- Översiktligt beskriva biologiska och ekologiska förutsättningar för växtodling, och hur dessa påverkar växtodlingen på olika platser samt hur olika åtgärder försöker överbrygga platsgivna begränsningar

- Känna igen några viktiga kulturväxter, arbetsmoment, maskinbehov och deras eventuella miljöpåverkan, inom växtodling

- Översiktligt beskriva grundläggande biologiska skillnader mellan olika viktiga husdjursslag i lantbruket, som påverkar vad de används till och vilka krav det ställer på utfodring och skötsel samt etiska aspekter på husdjurshållning

- Översiktligt beskriva viktiga praktiker i animalieproduktionen

- Översiktligt beskriva den svenska livsmedelsindustrin, samt internationella aktörer och livsmedelsmärkningar

- Översiktligt känna till förädlingsprocesser och hygieniska aspekter i livsmedelsindustrin, och de krav som de ställer på lantbruksproduktion

- Översiktligt redogöra för nationalekonomiskt tänkande samt företagsekonomiska perspektiv, med tillämpning på lantbruksföretag.

Innehåll

Vid föreläsningar, seminarier, projektarbete och eventuellt studiebesök behandlas lantbrukets ekonomi, resurser, metoder – inklusive teknik – för produktion av varor och tjänster (husdjur, växter, livsmedel), samt dessa produkters förädling, med fokus på svenska förhållanden.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursens mål examineras genom skriftliga prov, muntliga redovisningar och aktivt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kostnader för resor och mat som kan uppkomma under eventuella studiebesök bekostas av studenterna.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Medansvariga:

Institutionen för ekonomi Institutionen för husdjurens utfodring och vård Institutionen för molekylära vetenskaper Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LB0087

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0122 Anmälningskod: SLU-30093 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%