Ny sökning
LB0125

Introduktionskurs – Växtodlingsprogrammet

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-10-23 och 2023-11-13

Andra kursvärderingar för LB0125

Läsåret 2022/2023

Introduktionskurs – Växtodlingsprogrammet (LB0125-10340)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Kursplan

LB0125 Introduktionskurs – Växtodlingsprogrammet, 7,5 Hp

Introduction course – Crop production

Ämnen

Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Växtodling, naturbruk och artkunskap 2,5 0102
Lantbruksvetenskapligt tema 1,5 0103
Uppsats, introduktion till universitetsstudier, yr 3,5 0104

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet och särskild behörighet som omfattar

Biologi 2

Mål

Kursens syfte är att ge en introduktion till utbildningen och inblick i möjlig framtida yrkesutövning. Detta sker genom att ge studenten en övergripande introduktion till brukandet av naturresurser och växtproduktionens betydelse i samhället. I samarbete med andra agrara kandidatprogram får studenten även inblick och förståelse för övriga delar av det agrara livsmedelssystemet och dess betydelse i samhällets olika led. Syftet är också att ge en generell introduktion till universitetsstudier samt ge träning i skriftlig och muntlig presentation.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- översiktligt beskriva naturbruk, med fokus på jordbruk

- visa en grundläggande förståelse för det agrara livsmedelssystemets olika delar och dess betydelse i samhället

- översiktligt beskriva växtproduktionen, dess betydelse för kulturlandskapet och miljön samt dess historiska utveckling

- identifiera vissa arter av grödor och åkerogräs

- söka, kritiskt bearbeta och diskutera vetenskaplig litteratur, i tal och skrift.

-diskutera nyttjandet av naturresurser ur ett etiskt perspektiv

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningar, studiebesök och exkursioner som behandlar:

- biologiska naturresurser, deras förekomst och hur de brukas för att generera varor och tjänster, med fokus på lantbrukets produktionsgrenar och årscykler

- odlingsförutsättningar i lantbruket och översikt över historisk utveckling vad gäller användningen av odlingsmaterial och tänkbar framtida utveckling

- artkunskap gällande grödor och åkerogräs

- introduktion till miljöetik, hållbart naturresursutnyttjande och agrarhistoria

- allmän bibliotekskunskap och studieteknikKursen innehåller även ett uppsatsarbete som inkluderar muntlig och skriftlig presentationPå exkursioner och studiebesök besöks naturmiljöer för att öka kunskapen om bruket och förvaltningen av naturresurser i Sverige samt förutsättningarna för jordbruksdrift. Obligatoriska moment är exkursioner, studiebesök och övningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Uppsats: Godkänd skriftlig och muntlig redovisning

- Godkända quizzar

- Godkänt deltagande i exkursioner, studiebesök, övningar och andra obligatoriska moment Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.

 Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.

 Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.

 För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen läses på 50% studietakt parallellt med kursen XXX, Geologi och hydrologi

 Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

 Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Mark och miljö

Medansvariga:

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MV0209

Litteraturlista

SLU använder lärplattformen Canvas. En stor del av kursmaterial, instruktioner och länkar kommer att distribueras via Canvas. Som student loggar du in i Canvas med ditt SLU-konto genom student.slu.se/canvas eller under genvägar från studentwebbens startsida. Du har tillgång till Canvas vid terminsstart.

Litteratur Introduktionskurs

Fogelfors, Håkan (Red) 2015. Vår Mat. Odling av åker- och trädgårdsgrödor. Studentlitteratur, 614 s.

Boken finns att låna på SLU-biblioteket om ni inte vill köpa den redan nu inför kommande kurser. Boken kostar ca 600 kr.

Boken används även som kursbok på kommande kurser under utbildningen (Fältkurs i växtproduktion 7,5 hp, vårterminen årskurs 1 och Växtproduktion – mark och grödor 15 hp och Växtproduktion – ogräs och växtskadegörare 15 hp, höstterminen i årskurs 3).

Kurskompendier i Artkännedom (finns på Canvas).

Kompendier, rapporter, artiklar, t.ex. till momentet Lantbruksvetenskapligt tema (finns på Canvas)

Litteratur Matematik

Matematik ingår formellt inte i introduktionskursen, men under kursens gång erbjuds möjlighet att repetera gymnasiematematik som behövs för senare delar av programmet. I början av kursen görs också ett diagnostiskt test. Du uppmanas starkt att delta i de moment som erbjuds för att ha lättare att klara av kommande kurser.

Matematikbok för gymnasiet. Använd förslagsvis den litteratur du själv har haft på gymnasiet. Ett alternativ för de som inte har någon bok från gymnasiet är Andrejs Dunkels, Bengt Klefsjö, Nilsson I, Näslund R., 2002. Mot bättre vetande i matematik (ca 300 kr i handeln). Den finns i några exemplar på SLU-biblioteket. Du kan också hitta matteteori på nätet.

Instuderingsuppgifter m.m. finns tillgängliga via Canvas

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0125 Anmälningskod: SLU-10463 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Mark och miljö Studietakt: 50%