Ny sökning
LK0255

Studio - Markprojektering och markvetenskap, fortsättningskurs

Kursen har två delar, en markprojekteringsdel och en markvetenskaplig del. Studenten projekterar ett befintligt gestaltningsförslag med komplicerad höjdsituation och tränas i att översätta det till bygghandlingar bestående av ritningar och teknisk beskrivning enligt Anläggnings AMA. Arbetet sker med hjälp av handledning på ritsal.
I den markvetenskapliga delen av kursen arbetar studenten bl.a med dimensionering av växtbäddarna utifrån ett mark- och vattenperspektiv. Syftet är här att skapa lämpliga förhållanden beträffande markluft och markvatten som matchar olika växters krav.
I föreläsningar och genom exkursioner behandlas landskapsarkitektens hårda konstruktionsmaterial med fokus på trä, metall, betong och sten. Teknisk beskrivning tränas i gruppövning.
Föreläsningar belyser projekteringar som parker och andra storskaliga planteringar, mindre planteringar som urbana växtbäddar inklusive gatuträd och växtbäddar på bjälklag. Vid föreläsningar behandlas även förorenad mark samt vattenhantering i stor och liten skala.
Delövningar, exkursioner, seminarier och aktiviteter kopplade till dem är obligatoriska moment.

Årets litteraturlista:

Litteratur markprojektering

Referenslitteratur

CAD Övningsbok, Anders Westin SLU. Kompendium, beställs av kursansvarig senast 3 veckor innan kursstart. Grundläggande övningar för AutoCAD (2020). Ett bra ”komihågdokument”. (Gult omslag)

Redovisningsteknik för mark- och landskapsprojekt, utgåva 2 Eckerberg, Klas. Kompendium. 2011. Beställs på www.eckerberg.se. Bra sammanfattande text om projekteringens olika skeden, ritningar och deras formalia. Exempel från innehållet används i undervisningen.

Grading for landscape architects and architects, Petschek, Peter. Birkhauser verlag Ag. 2008. Bra bok som introducerar och fördjupar höjdsättningen som nödvändig del av landskapsarkiteturen. REKOMMENDERAS

Arkitektens handbok 2021, Bodin, Hidemark, Nyström, Stintzing, Studentlitteratur 2021. Bra bok om allt från PBL, trappmått till skruvar.

AMA Anläggning 20, standardverk som används vid framtagande av teknisk beskrivning i markbyggnadsprojekt.

CAD-Bygghandling 90, standardverk om projektering och redovisningsteknik. Exempel från innehållet används i undervisningen.

https://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets--byggregler-bbr/

BBR, Boverkets byggregler, standardverk om regler att följa vid projektering och byggande.

https://www.svenskmarkbetong.se/media/i42ot4li/svensk_markbetong_marksten-och-plattor-av-betong_webb_200226.pdf

Beläggning med plattor och marksten av betong, tredje upplagan, utgiven av Svensk Markbetong och Svenska Kommunförbundet. Om dimensionering av markbetong-beläggningar.

https://www.svenskmarkbetong.se/media/i42ot4li/svensk_markbetong_marksten-och-plattor-av-betong_webb_200226.pdf

Anlägga ytor med plattor och marksten av betong, tredje upplagan, utgiven av Svensk Markbetong och Svenska Kommunförbundet. Råd om konstruktiv utformning till de som anlägger ytor med markbetong.

https://tekniskhandbok.uppsala.se/globalassets/teknisk-handbok/dokument/park/tradhandbok.pdf

Trädhandbok för Uppsala kommun, 2010-12-30, om hur man skapar goda förutsättningar för stadsträden bl.a. En bearbetad version av Stockholms handbok om växtbäddar, se nedan.

Används som hjälp vid framtagande av växtbäddar.

https://tekniskhandbok.uppsala.se/globalassets/teknisk-handbok/dokument/park/tradhandbok.pdf

Teknisk Handbok (TH) innehåller regler för byggande, drift och underhåll på offentlig platsmark. Handboken ska användas när bygghandlingar eller avtal upprättas, oavsett om staden eller annan part låter upprätta bygghandling eller avtal som berör offentlig platsmark inom Stockholms stad.

https://leverantor.stockholm/entreprenad-i-stockholms-offentliga-miljoer/vaxtbaddshandboken/

Växtbäddar i Stockholm stad en handbok, om hur man kan skapa goda förutsättningar för stadsträden.

https://docplayer.se/14034148-Stockholm-en-stad-for-alla.html

Stockholm en stad för alla - tillgänglighetshandboken, om hur man säkerställer tillgängligheten.

Litteratur markvetenskap

Bakgrundslitteratur från tidigare kurser (att återvända till vid behov)

Läroböcker i allmän markvetenskap, geologi och hydrologi: t ex

Marklära. 2011. Eriksson J, Dahlin S, Nilsson I och Simonsson M, och Vattnets väg, 1988. Grip H, Rodhe A.

Kurskompendium markvetenskap - laborationer, övningar och komplementlitteratur för kursen MV0180.

Packning av åkermark vid maskindrift. 2000. Håkansson I. T ex sid 2, 15-22, 37-39 + sammanfattningar. (på Canvassidan)

Tillämpad litteratur

Avledning av dag-, drän- och spillvatten. Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem. Del I – Policy och funktionskrav för samhällens avvattning. 2016. Publikation P110, Svenskt Vatten. Sid 8-37.

http://vattenbokhandeln.manager.nu/Default.aspx?module=63&content=5&fwsite=1&lang=SV&pid=627

Hållbar dag- och dränvattenhantering: Råd vid planering och utformning. 2011. Publikation P105, Svenskt Vatten. Sid 57-92. (tryckt, kan beställas till studentpris från Svenskt Vatten, 225kr).

Kunskapssammanställning dagvattenrening (Blecken, G., m.fl., 2016. SVU 2016-05). Avsnitten 3, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 5.1., 5.1.1, 5.1.2, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2.

http://www.svensktvatten.se/contentassets/979b8e35d47147ff87ef80a1a3c0b999/svu-rapport_2016-05.pdf

NOS-dagvatten - Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem Stockholmskommuner (Andersson, J., m.fl., 2012. SVU 2012-02). En omfattande utredning av fem dagvattendammars långsiktiga reningseffekter. Sid 80-81. http://vav.griffel.net/filer/SVU-rapport_2012-02

Dimensionering av växtbäddar för träd i staden. 1996. Gullberg J-O. Sid 5-17. (på Canvassidan)

Fytoremediering – Att rena mark och vatten med växter. 2007. Andersson Å och Svensson M. Sid 1-3 och 15-16. http://www.renaremark.se/filarkiv/exjobb/Fytoremediering%20sa%20Andersson_Matilda%20Sven sson.pdf

Riskbedömning av förorenade områden. En vägledning från förenklad till fördjupad riskbedömning 2009. Naturvårdsverket rapport 5977. Sid 10-11, 24-25 (Mark) + kapitelsammanfattningar. https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5977-4.pdf?pid=3575

Att välja efterbehandlingsåtgärd. En vägledning från övergripande till mätbara åtgärdsmål. 2009. Naturvårdsverket rapport 5978. Sid 11-12, 19, 46-54 + kapitelsammanfattningar. https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5978-1.pdf?pid=3576

Växtbäddar i Stockholm stad – en handbok 2017.

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj36dugt6XgAhXKBSwKHZb9D6MQFjABegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fwww.stockholm.se%2FPageFiles%2F153375%2FV%25C3%25A4xtb%25C3%25A4ddar_i_Stockholm_2017.pdf&usg=AOvVaw2zfIfQLsEJgScEfGwhnTr8

Övrigt material på Canvassidan

Referenslitteratur

AMA anläggning 17: allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten RA anläggning 17: råd och anvisningar till AMA anläggning 13

Ni använder er studentlicens för att komma åt dem på nätet.

Kursvärderingen är avslutad

LK0255-40044 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0255

LK0255 Studio - Markprojektering och markvetenskap, fortsättningskurs, 15,0 Hp

Studio - Landscape construction and soil science, advanced level

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Landskapsarkitektur Markvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Markprojektering 10,00 1002
Markvetenskap 5,00 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp varav 90 hp landskapsarkitektur innehållande grundläggande kunskaper i markprojektering med stöd av AutoCAD om minst 5 hp samt 15 hp markvetenskap. Kunskaper motsvarande engelska 6.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- förklara funktionen hos vanliga typer av naturliga och byggda markprofiler utifrån ett markvetenskapligt perspektiv
- förstå bygghandlingarnas roll i byggprocessen med dess olika aktörer

Färdighet och förmåga
- konstruera och producera ritningar för en höjdmässigt komplex anläggning och för några typiska anläggningskompletteringar
- dimensionera anläggningens hårdgjorda ytor och dess växtbäddar
- producera ritningar för detaljer gjorda av betong, metall, sten och trä
- utföra en markbyggnadsbeskrivning omfattande vanligt förekommande marköverbyggnader, anläggningskompletteringar och färdigställandeskötsel
- tillämpa markvetenskaplig och geoteknisk teori och terminologi i för landskapsarkitekten relevanta projekteringssituationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- välja material till ytskikt och detaljer utifrån funktions-, gestaltnings- och hållbarhetsperspektiv
- bedöma olika lösningar för växtbäddar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Innehåll

Kursen har två delar, en markprojekteringsdel, 10 hp och en markvetenskaplig del, 5 hp. I projekteringsdelen utgår studenten från ett befintligt gestaltningsförslag med komplicerad höjdsituation och tränas i att översätta det till bygghandlingar bestående av ritningar och teknisk beskrivning. I arbetet ingår dimensionering av hårdgjorda ytor och växtbäddar, enligt nedan, samt konstruktion av terrängtrappa och enkel markmonterad sittmöbel. Arbetet sker med hjälp av studiohandledning på ritsal. I föreläsningar och gruppuppgift tränas teknisk beskrivning av markbyggnadsprojekt enligt AnläggningsAMA samt bygghandlingarnas roll i byggprocessen. Kursen behandlar i föreläsningar och genom exkursioner landskapsarkitektens hårda konstruktionsmaterial med fokus på trä, metall, betong och sten. Vidare studeras tillverkningsmetoder och de olika materialens egenskaper så som hållfasthet, åldrande och skötselbehov.

I den markvetenskapliga delen av kursen arbetar studenten med dimensionering av växtbäddarna från projekteringsdelen utifrån ett mark- och vattenperspektiv. Syftet är här att skapa lämpliga förhållanden beträffande markluft och markvatten som matchar olika växters krav. Föreläsningar belyser projekteringar som parker och andra storskaliga planteringar, mindre planteringar som urbana växtbäddar inklusive gatuträd och växtbäddar på bjälklag. Vid föreläsningar behandlas även förorenad mark samt vattenhantering i stor och liten skala. Delen behandlar såväl naturgivna platsförutsättningar som konstruerade miljöer, samt ställningstaganden kring markanvändning i landskapet.

Delövningar, exkursioner, seminarier och aktivitieter kopplade till dem är obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd i markprojekteringsuppgift, övningsuppgifter och skriftlig tentamen samt godkänt deltagande i övriga obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 15 hp färdighetsträning.

Grundläggande kunskaper i Auto-CAD förutsätts. Kursen är utformad som fortsättningsskurs inom landskapsarkitektprogrammet, Ultuna.

Studieresor och exkursioner betalas av studenten. Information om kostnader ska finnas på kurshemsidan 4 veckor innan kursstart.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land
Medansvariga:
Institutionen för mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0235 + MV0182
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet (antagna före 1 juli 2007) Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur Markvetenskap
Kurskod: LK0255 Anmälningskod: SLU-40044 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%