Ny sökning
LK0277

Biologiska system i landskapet

Kursen avser att ge studenterna en grundläggande bild av biologiska/naturgeografiska fenomen och system framförallt i det rurala landskapet. Kursens hörnpelare utgörs av geologi, marklära, ekologi, växtfysiologi och floristik.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- förklara och redogöra för kvartärgeologiska sediment och landformer i ett landskap och hur de har bildats
- förklara hur olika jordarter fungerar ur markfysikalisk och markkemisk synvinkel samt hur dessa egenskaper kan påverkas av yttre faktorer
- beskriva grundläggande ekologiska strukturer och processer i det rurala landskapet
- redogöra för växters grundläggande morfologi och fysiologi
- självständigt artbestämma växter med hjälp av flora och förvärvad kunskap om växternas morfologi och systematik.

210322

Hej!

Välkomna till kursintroduktionen nu på onsdag 24 mars kl 9.15 på zoom!

Info om zoom länkar finns på Canvas.

Alla info kommer fom idag ske vi Canvas.

Så det är viktigt att du har tillgång till Canvas vid kursstart.

Tänk på att registrera dig för kursen i Ladok.

Har du frågor kring registrering kan du kontakta Kristina Regnell: Kristina.Regnell@slu.se eller helpdesken: uc-helpdesk@slu.se. Vid övriga frågor kan du kontakta mig: christine.haaland@slu.se.

Vi ses på onsdag!

Hälsningar

Christine

210223

Hej!

Nu finns schemat på plats!

Det är tre saker jag vill informera här om:

 1. Kursen kommer att ges till 100% på distans. Jag blev ombedd att göra detta enligt reglarna, där undantag bara ges när kursmålen inte kan nås. Det är inte fallet. Självklart är det beklagligt att situationen är fortfarande så att undervisning måste bedrivas i så stor omfattning på distans. Det som är bra är att vi har erfarenheten från i fjol samt att vi denna gång hade bättre tid att förbereda oss på detta.
 2. Inga föreläsningar (eller andra moment med live streaming) kommer att spelas in!!! Jag beklagar detta också. Man i SLUs anvisningar kring distansundervisning och GDPR står det att föreläsningar inte ska spelas in. Och jag kommer att följa denna regel som gäller vid SLU. Det är viktigt för er att känna till detta redan nu, så att ni vet vad som gäller. Powerpoint filer av föreläsningar kommer att göras tillgängliga.
 3. Vecka 16 är schemat inte helt spikat. Eventuellt kommer Urbans föreläsning flyttas till den 21/4 (i så fall på förmiddagen).

Om ni har frågor innan kursstart är ni välkommen att kontakta mig vie e-mail.

Jag ser framemot att träffa er! Det fungerade bra på distans ifjol och jag är övertygad att det kommer gå ännu bättre i år!

Hälsningar

Christine

Hej!

Välkomna till kursen ”Biologiska system i landskapet”!

Kursen startar den 24/3 kl 9.15. Listan över kurslitteraturen finns nu här på kurshemsidan. Schema kommer att finnas här senast fyra veckor innan kursstart. Jag kommer också snart att öppna Canvas sidan.

Vi planerar kursen för tre olika scenarier:

 1. Allt online
 2. Hybrid lösning (online + på plats)
 3. Allt på plats

Vi får se hur reglarna för undervisning kommer att se ut när kursen startar.

Har ni frågor kan ni gärna höra av er till mig via e-post, men just nu kan jag inte svara på i vilken form kursen kommer ges. Angående detta följer vi riktlinjerna som ges centralt vid SLU. Vi har kört kursen 100% online ifjol – så det har vi erfarenhet med, men jag hoppas att det kommer finnas möjlighet att ordna åtminstone vissa praktiska moment på plats.

Hälsningar

Christine

Kursvärderingen är avslutad

LK0277-40042 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0277

Läsåret 2019/2020

Biologiska system i landskapet (LK0277-40096) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Biologiska system i landskapet (LK0277-40021) 2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Biologiska system i landskapet (LK0277-40084) 2018-03-21 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Biologiska system i landskapet (LK0277-40058) 2017-03-22 - 2017-06-04

LK0277 Biologiska system i landskapet, 15,0 Hp

Biological systems of the landscape

Kursplan fastställd

2015-11-11

Ämnen

Biologi Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Geologi och marklära 6,00 1002
Växtfysiologi, floristik, ekologi 9,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt områdesbehörighet A3 som omfattar:
- Matematik 3b alternativt Matematik 3c
- Naturkunskap 2
- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2.


Mål

Kursen avser att ge studenterna en grundläggande bild av biologiska/naturgeografiska fenomen och system framförallt i det rurala landskapet. Kursens hörnpelare utgörs av geologi, marklära, ekologi, växtfysiologi och floristik.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- förklara och redogöra för kvartärgeologiska sediment och landformer i ett landskap och hur de har bildats
- förklara hur olika jordarter fungerar ur markfysikalisk och markkemisk synvinkel samt hur dessa egenskaper kan påverkas av yttre faktorer
- beskriva grundläggande ekologiska strukturer och processer i det rurala landskapet
- redogöra för växters grundläggande morfologi och fysiologi
- självständigt artbestämma växter med hjälp av flora och förvärvad kunskap om växternas morfologi och systematik.

Innehåll

Kursen innehåller momenten geologi, marklära, ekologi, växtfysiologi och floristik.

Geologimomentet behandlar grundläggande kunskaper om berggrundsgeologi, jordartslära, kvartär utvecklingshistoria, landformsbildning samt geomorfologiska processer.

Markläramomentet utgår från grundläggande kunskaper om naturliga jordars fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper. Dessa kunskaper ger grunder och förståelse som sedan kan överföras till mark/växtsystem byggda av människan. Viktiga moment i kursen är porsystemets uppbyggnad och funktion och markens buffringssystem.

I ekologimomentet ingår baskunskap om ekosystem, biotop, populationer samt interaktioner mellan organismer och miljön. Evolutionära och ekologiska processer (såsom succession) introduceras. Aspekter om landskaps- och klimatförändring i relation till biologisk mångfald tas upp.

I växtfysiologi ingår moment som växtens vatten- och näringsupptagning, växtens hormonsystem, växtens reaktioner på stress.

Floristik bygger i hög grad på exkursioner och växtbestämning, men även teoretiska moment. Ekologisk grundkunskap förutsätts och ekologiska resonemang förs integrerat och fortlöpande genom kursen.

De olika momenten är delvis integrerade och förmedlas med landskapet och dess system som utgångspunkt.

Kursen genomförs i form av föreläsningar, övningar, seminarier (vissa obligatoriska), exkursioner (vissa obligatoriska), grupparbete och självständiga studier samt examination (obligatorisk). Obligatoriska seminarier och exkursioner markeras i schema.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina.
Godkänt deltagande i obligatoriska moment.

 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: LK0173
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0277 Anmälningskod: SLU-40042 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%