Ny sökning
LK0294

Landskapets historia och växtkännedom 1

I den här kursen får du grundläggande kunskaper om människans historia i landskapet och i landskapsarkitekturens historia, samt grundläggande kunskaper i växtkännedom med fokus på vedartade växter i avlövat tillstånd.

Hej och välkomna till vårens kurs Landskapets historia och växtkännedom!

I vår kommer kursen att gå helt på distans (efter de rekommendationer vi fått nu inför jul). Kursen består av tre moment som vi kommer att läsa i följande ordning:

  • Svenska historiska landskap 5 hp (Fårad mark, Jordbrukets ekologi & Skärholmen)
  • Växtkännedom 3 hp (Växtkompendium)
  • Landskapsarkitekturens historia 7 hp (Huvudböcker är Anna-Maria Blennows bok och Penelope Hobhouses bok)

Den första kursen är en metod- och uppsatskurs där ni kommer att behöva programmet Photoshop installerat på den dator som ni använder. Ni kommer att skriva tillsammans med en kurskamrat och redan under den första dagen behöver ni kunna lämna in ett preliminärt förslag - så prata gärna med era kursare redan före kursstart. Under den andra veckan kommer ni att tenta av kurslitteraturen och då främst Fårad mark.

Vi ser fram mot att se er alla och beklagar verkligen att det bara blir över zoom!

Vänliga hälsningar

Cristina Prytz

(Kursansvarig)

Kursvärderingen är avslutad

LK0294-30129 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0294

Läsåret 2021/2022

Landskapets historia och växtkännedom 1 (LK0294-30130) 2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2019/2020

Landskapets historia och växtkännedom 1 (LK0294-30031) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Landskapets historia och växtkännedom 1 (LK0294-30267) 2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Landskapets historia och växtkännedom 1 (LK0294-30060) 2018-01-15 - 2018-03-20

LK0294 Landskapets historia och växtkännedom 1, 15,0 Hp

Landscape history and plant knowledge 1

Kursplan fastställd

2016-11-16

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Svenska historiska landskap 5,00 1002
Landskapsarkitekturens historia 7,00 1003
Växtkännedom 3,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet, kunskaper motsvarande områdesbehörighet A3:
- Matematik 3b alternativt Matematik 3c
- Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)
- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Mål

Syftet med kursen är dels att ge grundläggande kunskaper om människans historia i landskapet och i landskapsarkitekturens historia, dels att ge grundläggande kunskaper i växtkännedom med fokus på vedartade växter i avlövat tillstånd.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för huvuddragen i hur människan använt och format det svenska agrara landskapet genom historien
- utifrån historiskt kartmaterial beskriva och analysera utvecklingen i ett för studenten väl känt landskap
- redogöra för landskapsarkitekturens (trädgård, park, gestaltade landskap) viktigaste stilperioder från de första bofasta kulturerna i världen till nutid, med fokus på Europa.
- sätta landskapsarkitekturens utveckling i relation till arkitektur- och idéhistorien samt samhällsutvecklingen i stort.
- redovisa hur historiska exempel inom landskapsarkitektur förhåller sig till det omgivande landskapet.
- översiktligt beskriva växtrikets huvudgrupper med avseende på systematik, morfologi, och reproduktionsbiologi samt växtens relation till sin miljö.
- identifiera och korrekt namnge ett urval av träd och buskar i avlövat tillstånd med fokus på inhemska och naturaliserade arter.

Färdighet och förmåga
- tolka och jämföra historiska kartor med geologiska förhållanden och nutida kartor.
- rita upp och diskutera de typiska karaktärsdragen i park- och trädgårdsanläggningar från de viktigaste stilperioderna.
- självständigt söka och samla information om växter samt i text och bild presentera relevant information för gestaltning med växter.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser, svenska historiska landskap, landskapsarkitekturens historia och växtkännedom.

Svenska historiska landskap
I kursdelen studeras hur människan genom historien har använt och format det agrara landskapet utifrån de naturgivna förutsättningarna på platsen. I en obligatorisk uppsats analyserar studenterna förändringarna i ett för dem väl känt landskap. Uppsatsen baseras på historiskt källmaterial som tolkas och jämförs med nutida kartor och geologiska förhållanden.

Kursdelen innefattar föreläsningar och en skriftlig examination samt författande av en mindre uppsats som innebär eget arbete med analys av historiska kartor.

Landskapsarkitekturens historia
Genom föreläsningar och litteraturstudier får studenten kunskap om utvecklingen inom landskapsarkitekturen i relation till den allmänna samhällsutvecklingen och idéhistoriska strömningar mm. Begrepp som är centrala för att kunna förstå och beskriva park- och trädgårdsanläggningar från olika tider studeras. Under handledning tränas tolkning av planer över trädgårdar, parker och gestaltade landskap. Obligatoriska exkursioner till olika anläggningar är en återkommande del i kursen. Under exkursionerna tränar studenten sin förmåga att ta till sig en anläggning och förstå dess bakgrund, och på så sätt kunna placera in dem i ett historiskt sammanhang. Delen avslutas med skriftlig tentamen.

Växtkännedom
Genom föreläsningar och litteraturstudier får studenten grundläggande kunskaper om växters systematik, morfologi, reproduktionsbiologi och deras relation till sin omgivning samt betydelse inom landskapsarkitektur.

Kursdelen är i hög grad baserad på växtvandringar och egna studier utomhus där studenten lär sig att se skillnader på olika träd och buskars utseende och växtsätt dvs deras "arkitektur" som är särskilt tydlig i avlövat tillstånd. Studenten introduceras och tränas i studieteknik som är anpassad till inlärning av växter utomhus. Kursdelen avslutas med examination av växter som genomförs utomhus.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen är uppdelad i tre delprov motsvarande de tre delkurserna. De olika delarna betygssätts var för sig och sammanvägs till ett slutbetyg vilket framgår av betygskriterierna.

Svenska historiska landskap 5 hp: Godkänd tentamen och godkänd uppsats.

Landskapsarkitekturens historia 7 hp: Godkänd tentamen, godkända övningsuppgifter samt aktivt deltagande i exkursioner och seminarier.

Växtkännedom 3 hp: Godkänd tentamen, godkända övningsuppgifter samt aktivt deltagande i seminarium.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Exkursioner ingår. Information om kostnader finns tillgänglig på kurshemsida fyra veckor före kursstart.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land
Medansvariga:
Institutionen för ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0130, LK0164, LK0096 och BI1047

Betygskriterier finns på kurssidorna, Canvas

1) Växtkompendium träd och buskar
Författare: Drott, Emelie, Roger Elg, Sofia Eskilsdotter, Jessica Jansson & Ulla Myhr
Kommentar: Tillgängligt via Canvas.
2) Fårad mark: handbok för tolkning av historiska kartor och landskap, Bygd och natur, Tidskrift för hembygdsvård, (1997:6)
Författare: Cserhalmi, Niklas
Kommentar: Sid. 13-42 samt s. 65-160 är obligatorisk litteratur som tenteras, resten av boken är referenslitteratur som ni använder i uppsatsarbetet. Boken går att köpa via Sveriges Hembygdsförbund. Gå gärna ihop några stycken vid beställningen för att minska portokostnaden. Det brukar också finnas begagnade exemplar av boken att köpa av tidigare årskurser, några exemplar finns också att låna på biblioteket.
3) Skärholmens gård, Skärholmsdalen och dess omgivningar: Kunskapsunderlag och förslag till historiskt relaterade skötselåtgärder inom Sätraskogens naturreservat. [Rapport 2020-02-18/03-06]
Författare: Tollin, Clas
Kommentar: Rapporten kommer att finnas tillgänglig, se Canvas.
4) Trädgårdshistoria för inventerare (SLU Alnarp: Centrum för biologisk mångfald, 2007).
Författare: Andréasson, Anna
Kommentar: Boken finns tillgänglig via CBMs hemsida. Boken finns även som talbok på Legimus.se
5) Europas trädgårdar: Från antiken till nutiden (Lund, 2002)
Författare: Blennow, Anna-Maria
Kommentar: Boken kommer att säljas i form av ett kompendium vid servicecenter Ulls hus. Det kan finnas begagnade exemplar av boken att köpa av tidigare årskurser, några exemplar finns också att låna på biblioteket.
6) ”Trädgårdskonsten” [Skrammelogi – barn och lek, Restaurering och förnyelse av historiska trädgårdar] i: Signums svenska konsthistoria, Konsten 1950-1975 [Bd 13], (Lund, 2005)
Författare: Hanson, Marie
Kommentar: Sidorna 527-558. Se information på Canvas
8) The Story of Gardening (Dorling Kindersley, [2002] 2019/2020)
Författare: Hobhouse, Penelope
9) Trädgårdskonsten [Privata parker och trädgårdar, Bostadsgårdar och parker vid bostadsområden, Offentliga parker, Parker vid institutioner och arbetsplatser, Begravningsplatser]. I: Signums svenska konsthistoria Konsten 1915-1950 [Bd 12], (Lund, 2002)
Författare: Nolin, Catharina
Kommentar: Sidorna 597-633. Se information på Canvas
10) "Jordbrukets ekologi" i Jordbrukets första femtusen år
Författare: Welinder, S., E. A. Pedersen & M. Widgren
Kommentar: Sidorna 21-43, se länk från Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0294 Anmälningskod: SLU-30129 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%