Ny sökning
LK0309

Studio - Markprojektering

Kursvärderingen är avslutad

LK0309-30157 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0309

Läsåret 2019/2020

Studio - Markprojektering (LK0309-30033) 2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Studio - Markprojektering (LK0309-30055) 2019-01-21 - 2019-02-20

LK0309 Studio - Markprojektering, 7,5 Hp

Studio – Landscape construction

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp landskapsarkitektur.

Mål

Kursens syfte är att introducera de vanligaste bygghandlingarna i form av ritningar som används vid anläggande av ny mark och landskap och hur dessa framställs med hjälp av CAD.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- förklara innehållet i en markplaneringsplan och planterings- och utrustningsplan
- översiktligt redogöra för vanliga, inom landskapsarkitekturen, förekommande hårda material och dess egenskaper

Färdighet och förmåga
- med handledning metodiskt framställa en markplaneringsplan och en planterings- och utrustningsplan utifrån ett gestaltningsförslag
- med handledning välja växter och hårda material med hänsyn tagen till estetik, funktion och skötsel
- med handledning höjdsätta och avvattna ett avgränsat område med hänsyn tagen till form, funktion, tillgänglighet och befintliga förutsättningar
- framställa enklare 2d-modeller och ritningar i CAD

Innehåll

I föreläsningar, demonstrationer, fältstudier och övningar lär sig studenterna att ta fram bygghandlingar samt om vanligt förekommande hårda material och byggda detaljer. I en större individuell övning och med studiohandledning på ritsal översätts ett färdigt gestaltningsförslag till en datorritad markplaneringsplan och en planterings- och utrustningsplan. Här bestäms ytmaterial, höjdsättning, eventuella markkonstruktioner, växter, växtkvaliteter och utrustning. De ritningar som studenterna tar fram granskas av lärare och gås igenom i gruppseminarier inför slutinlämning. I kursen introduceras ritprogrammet Auto-CAD. Seminarier är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända övningsuppgifter samt deltagande i obligatoriska moment.

 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 7,5 hp färdighetsträning.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0157

BETYGSKRITERIER 2021

Betygsskala

Samtliga övningar i LK0309 har ett betygssteg (3).

Kriterierna

Beskriver hur väl uppfyllda kursmålen är. Både examinationsformer och betygskriterierna utgår från de kursmål som finns i kursplanen. Kriterierna beskriver vad som kommer att bedömas och hur. Det är alltså bara detta som kommer att betygsättas.

I den här kursen utgår betygskriterierna från kursens examinationsformer, dvs resultaten av olika inlämningar. Lärandemålen för kursen stäms av genom era inlämningar.

Betygsbesked

Resultat av examination meddelas senast 15 arbetsdagar efter kursavslut. Ordinarie omexaminationstillfälle tidigast 10 dagar efter resultat utlämnats, se schema. Restuppgift och kompletteringar på inlämningsuppgift ges för att nå upp till betyg 3. Se vidare: ”Regelsamling – regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU”

Kurskrav

För att få ett slutbetyg på kursen krävs att man utför övningar enligt utdelade instruktioner, samt ett aktivt deltagande i seminarier.

För att uppnå G/3 krävs följande:

Övning 2

 • Kunna redogöra för vanliga inom landskapsarkitekturen, förekommande hårda material och dess egenskaper

Övn 1 och 3

 • Med handledning kunna översätta ett gestaltningsprogram till tekniskt genomförbara bygghandlingar.
 • Med handledning kunna höjdsätta och avvattna ett avgränsat område med hänsyn tagen till estetik, funktion, tillgänglighet och befintliga förutsättningar.
 • Med handledning välja växter och hårda material med hänsyn tagen till estetik, funktion
 • Med handledning kunna framställa en överbyggnadsplan och en planterings- och utrustningsplan.
 • Kunna framställa enklare 2d-modeller och ritningar i CAD.

Övn 4

 • Med handledning välja växter och hårda material med hänsyn tagen till skötsel
1) Arkitektens handbok 2020 (ok med några år på nacken)
Författare: Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing m fl
Kommentar: En uppslagsbok med massa nyttig Information om bl a olika mått, normer, regler och symboler. Lästips för hugade: Kap. Landskap!
2) CAD Övningsbok 2019
Författare: Martin Westin, Landskapsarkitektur Alnarp
Kommentar: Övningskompendium med övningsuppgifter som vi använder oss av i kursen. Kompendiet beställs från SLU. Jag kommer att förbeställa en klassuppsättning så att den finns innan kursstart. Se utskick som jag gjort via LK0308 om anmälan till utskick och leveransadress!
3) Redovisningsteknik för mark- och landskapsprojekt
Författare: Klas Eckerberg
Kommentar: Beställes via http://www.eckerberg.se/ke/redovisningsteknik.html. Endast individuella beställningar. BH 90, en mall för standard av handlingar i markprojektering, ritningsnumrering etc.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 37491 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0309 Anmälningskod: SLU-30157 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%