Ny sökning
LK0346

Studio – Landskapsarkitektur för hållbar stadsbyggnadskonst

Huvudfokus i kursen ligger på nutida hållbar stadsutveckling på stadsdelsnivå. Studioprojektarbetet är organiserat som grupparbete. Handledning, föreläsningar och seminarier stödjer projektarbetet. Hållbar utveckling undersöks och utvärderas för olika urbana morfologiska karaktärer. Tonvikten ligger på de gröna och blåa strukturerna i förhållande till bebyggelsestrukturen, gatunät och offentliga mötesplatser. Metoder för att samla platsspecifika kunskaper inkluderar teckning för hand som ett kraftfullt analysverktyg. Projektet utvecklar färdigheter för att hitta konstnärliga hållbara lösningar på tekniska och funktionella stadsbyggnadsproblem. Presentation av idéer använder en kombination av digitala verktyg och handritade skisser.

Kursen innehåller metoder för att utvärdera hållbarhetsparametrar och arbeta med juridiska stadsbyggnadsprocesser för miljöbedömning. Mallen för projektrapporten följer en vetenskaplig struktur som hjälper samarbetet i gruppen att komma överens om lösningar som bygger på teori och egna inventerings- och analys resultat. Strukturen möjliggör reflektion och diskussion om alternativ till det projektförslaget. Studieresan, som betalas av studenter, till en nordisk stad ger ett internationellt perspektiv och kunskap om olika sätt att behandla hållbar stadsbyggnad med liknande kulturhistoria och klimatförutsättningar som här. En individuell tentamen sammanfattar den viktigaste hållbara stadsdesignteori som diskuteras på föreläsningar och seminarier.
2020-10-27
New restrictions in Uppsala
The new restrictions for Uppsala due to the pandemic situation means that the site visits the first week in our course LK0346 can only be conducted by those who live in Uppsala and can bike or take their own car to Kungsängens gård and our project site. We will discuss this within the groups on Monday and solve the assignments by having as many ass possible visiting the site and others that contribute by visiting sites that can be role modeks for your project. The new guidelines in Uppsala that has been forwarded by SLU are: - avoid using public transport - if possible, avoid physical contact with other people than those in your own household - work from home. These guidelines apply from 20 October to 3 November but may be extended. More information: https://internt.slu.se/en/news-originals/2020/10/stricter-guidelines-uppsala-county/ See you on zoom next Monday at 09.00. Regards Lena

2020-10-27
Welcome
Välkommen till LK0346, Landscape Architecture for Sustainable Urban design. Kom ihåg att själv registrera dig på kursen via Ladok Student på Studentwebben. De studenter som registrerat sig på kursen får en inbjudan till Zoom för upprop, introduktion och första föreläsningarna på måndag den 2 november kl 09.00. Det kommer även in inbjudan till Canvas. Läs schemat, studiehandledning och betygskriterier och annat på canvassidan inför kursstart. Köp kurslitteraturen om du inte redan gjort det. Om du inte ska gå kursen ska du lämna återbud till din plats via www.antagning.se så att någon annan kan få din plats. Om du redan registrerat dig men inte ska gå kursen ska du lägga in tidigt avbrott på kurs via Ladok Student på Studentwebben. Vänligen Lena

2020-09-18
Welcome to the studio course LK0346
You will soon find a draft timetable and grading criteria on Slunik. Canvas will be the main platform used for communication within the course. You will be invited to the canvas page well in advance to the start of the course. The course is held on campus but due to the pandemic there are restrictions. You will for example have access to the computer hall for the group project work according to a schedule. We will also use zoom when possible to minimise the need for you to travel. Please get the course literature (on Slunik) so that you are ready for the first weeks lecture/seminar.

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för LK0346

LK0346 Studio – Landskapsarkitektur för hållbar stadsbyggnadskonst, 15,0 Hp

Studio - Landscape architecture for sustainable urban design

Kursplan fastställd

2018-11-21

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 150 hp varav 90 hp i landskapsarkitektur och/eller arkitektur och/eller fysisk planering och/eller samhällsgeografi och/eller samhällsplanering, samt kunskaper motsvarande Engelska 6, eller antagen till masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering.

Mål

Syftet med denna avancerade kurs är att studenten ska få fördjupad kunskap om stadsbyggnadskonsten ur ett landskapsperspektiv inriktat mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- definiera och beskriva olika historiska och samtida stadskaraktärer och deras koppling till stadsbyggnadsideal och landskapsarkitektur samt till ekologisk, social och ekonomisk hållbar samhällsutveckling.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- inom givna ramar tillämpa metoder som är relevanta för landskapsarkitektur och stadsbyggnadskonst för analys av kulturmiljöer, urbana grön-blå strukturer och långsiktig hållbarhet.
- i ett projekt utveckla, utforma och motivera ett förslag till hållbar utveckling av en stadsdel, eller en liten stad, i form av en utarbetad vision eller ett program som innehåller relevanta strukturer och illustrerar huvudsakliga utformnings-principer
-använda såväl handritning som tillgängliga digitala visualiseringsverktyg samt professionellt språk i utarbetandet av stadsutvecklingsförslag.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- reflektera över hållbar stadsutveckling med avseende på landskapet, kultur- och naturvärden, ekologisk och social miljö, i ett internationellt sammanhang.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, seminarier, övningar, fältarbete, studieresa, projektarbete i grupper och en skriftlig individuell tentamen.

Huvudfokus ligger på det nutida stadslandskapet, och det slutmålet är ett förslag till långsiktigt hållbar förnyelse av en befintlig stadsdel eller en liten stad, baserat på teoretiska kunskaper samt kunskaper om platsens förutsättningar. Förslaget och de relaterade analyserna utarbetas i en projektgrupp och dokumenteras i form av en rapport över visionen eller programmet som också presenteras muntligt.

Tidigare godkända metoder för analys och undersökning av stadsmiljöer används och fördjupas, alternativa metoder för analys av upplevelser av platser och kulturmiljöer införs och tillämpas.

Litteratur om stadsplanekonsten studeras. Exempel och ideal från de senaste hundrafemtio åren diskuteras i texter och seminarier ur estetiska, ekologiska och sociala aspekter. Förtätning och grönstruktur är teman för diskussion och reflektion.

Studiebesök/studieresa genomförs för att illustrera fall av intresse för projektarbetet. Syftet är att inspirera och att utöka referensramarna användbara för utvecklingen och utformningen av förslaget.
Seminarier, övningar, studieresor och aktiviteter som är kopplade till dem är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt projektarbete i grupp och godkänd skriftlig individuell tentamen samt godkänt deltagande i obligatoriska aktiviteter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 15 färdighetstränande poäng.

Resekostnader till platsen för projektarbete och studieresa finansieras eller delfinansieras av studerande. Information om kostnader kommer att finnas tillgänglig på kursens hemsida 4 veckor före kursstart.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LP0429, LP0526, LP0545, LP0582, LK0224, LK0250
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Public places – urban spaces: the dimensions of urban design, 2010. London och New York, Architectural Press
Författare: Carmona, Matthew, Tiesdell, Steve, Heath, Tim, Oc, Taner.
ISBN: ISBN-13: 978-1856178273 ISBN-10: 1856178277
Kommentar: Additional course literature (e.g. scientific papers) for each lecture will be found on the learning platform Canvas: https://student.slu.se/en/studies/educational-systems/canvas-learning-platform/

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master´s Programme Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet (antagna före 1 juli 2007) Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0346 Anmälningskod: SLU-20096 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%