Ny sökning
LK0383

Stadsrum för barn och unga

Det här är en kurs för yrkesverksamma och studenter med intresse för staden som livsmiljö för barn och unga. Du får lära dig mer om hur urbana utemiljöer kan utvecklas för att uppfylla samhällets krav på en god bebyggd och hälsosam miljö för alla. Teori och studiebesök varvas med eget projektarbete.Runt om i världen byggs allt tätare städer. Vilka konsekvenser får detta för folkhälsan bland barn och unga? Hur kan stadsplaneringen lyckas bättre med att främja barns välbefinnande, kreativitet och rörelseglädje? På den här kursen undersöker du olika sätt att yrkesmässigt hantera dessa frågor. Målet är att du, utifrån den yrkesinriktning du har i dagsläget, ska veta mera om hur just du kan bidra till mer hälsofrämjande och ändamålsenliga stadsmiljöer på barns och ungas villkor.Teori och beprövad erfarenhet är likvärdiga inslag i kursen. En handfull kursträffar under året varvas med eget arbete på distans. Litteraturseminarier varvas med övningar och studiebesök på platser där man kommit en bit på väg. Barns och ungas eget perspektiv på den fysiska miljön i olika delar av världen är centralt i kursen, liksom vad som gör vissa platser attraktiva, utvecklande och välbesökta – men inte andra.En viktig del av kursen är det handlingsinriktade projektarbete du genomför individuellt eller tillsammans med andra med syfte att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll.

Information från kursledaren

Den här kursen går på halvdistans med fem fysiska kursträffar 7-8/2, 14-15/3, 9-10 maj, 2-3 dagars studieresa i augusti samt slutredovisningar av projektarbete den 3-4 oktober. Upprop sker digitalt den 18 januari.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0383-30283 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0383

Läsåret 2022/2023

Stadsrum för barn och unga (LK0383-30214)

2023-01-16 - 2023-10-30

Läsåret 2020/2021

Stadsrum för barn och unga (LK0383-30121)

2021-01-18 - 2021-11-01

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0383 Stadsrum för barn och unga, 15,0 Hp

Public space for children and youth

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Strategier, verktyg och metoder 10,0 0202
Studieresa och projektarbete 5,0 0203

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp, varav minst sammanlagt 90 hp i något eller några av följande ämnen: landskapsarkitektur, landskapsplanering, landskapsförvaltning arkitektur, design, fysisk planering, samhällsbyggnadsteknik, kultur- och samhällsgeografi, landskapsvetenskap, sociologi, miljöpsykologi, pedagogik eller humanekologi, samt svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.Alternativt, kunskaper motsvarande 120 hp, varav minst sammanlagt 60 hp i något eller några av ämnena i föregående stycke, samt minst 12 månaders relevant arbetslivserfarenhet, samt svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.Med relevant arbetslivserfarenhet menas att arbetslivserfarenheten ska täcka ett eller flera av de yrkesområden som finns inom de ämnen som utgör teoretiska förkunskapskrav för kursen. Exempel på relevanta yrken är fysisk planerare, landskapsarkitekt, arkitekt, designer, landskapsingenjör, fastighets- och utemiljöförvaltare samt pedagog. Arbetslivserfarenheten kan genomföras på heltid eller deltid, dock ska arbetet ske på minst halvtid. Deltidstjänstgöring omräknas till heltid. Arbetslivserfarenheten ska styrkas med tjänstgöringsintyg.

Mål

Kursens syfte är att utveckla sina kunskaper i frågor som rör utemiljöer för barn och unga.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Redogöra för hur barn och unga använder urbana utemiljöer, och hur det bidrar i deras utveckling.

- Redogöra för olika verktyg, metoder och teorier med relevans för planering, utformning, förvaltning och andra former av stadsutveckling som främjar barns och ungas utevistelse, lärande, delaktighet och hälsa/välbefinnande.

- Ge förslag på hur utemiljön i städer och tätorter kan göras mer ändamålsenlig och användbar för barn och unga utifrån relevant kunskap och policys och utifrån den verksamhet som utemiljön är avsedd för.

Innehåll

Kursen tar utgångspunkt i stadens utemiljö som utvecklingsmiljö för barn och unga. Deltagarna undersöker och tar del av hur urbana utemiljöer kan utvecklas och bli mer ändamålsenliga för att uppfylla kraven på en god bebyggd och hälsosam miljö för alla, och hur man i sin yrkesutövning kan bidra till ändamålsenliga utemiljöer på barns och ungas villkor. Barns och ungas eget perspektiv på den fysiska miljön är centralt i kursen, liksom vad som gör vissa platser attraktiva, utvecklande och välbesökta - men inte andra.

Platser för barn och unga studeras i olika perspektiv, där deras förmåga att skapa egna platser för spontana aktiviteter är ett. Andra aspekter som behandlas är planeringsprocesser för och med barn och unga, principer för utformning, förvaltning som utvecklar utemiljöns kvaliteter, utemiljön som pedagogisk resurs, för fysisk aktivitet, trygghet och urbant friluftsliv.Kursdeltagarnas samlade erfarenheter är en viktig motor i kursen. Praktiska erfarenheter från olika nationella och internationella exempel studeras parallellt med mer teoretiska studier inom ämnesområden som på olika sätt berör barns och ungas plats i samhällsplaneringen.

4-6 kursträffar varvas med eget arbete på distans. Föreläsningar varvas med obligatoriska övningar, seminarier och studiebesök. Ett av studiebesöken kan innebära övernattning och resa till annan ort. Arbetet bedrivs både individuellt och i grupp. Praktiska såväl som teoretiska kunskaper som förvärvas under kursen tillämpas och bedöms i form av ett avslutande projektarbete.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd redovisning av projektarbete, godkända inlämningsuppgifter samt deltagande i obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen genomförs på halvfart. Vid behov kan vissa moment genomföras på engelska. Eventuell resa och övernattningar i samband med studiebesök bekostas av studenten.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0383 Anmälningskod: SLU-30283 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 30%