Ny sökning
LK0386

Stadsodling och social interaktion

Kursen är ämnesövergripande på det aktuella temat stadsodling. Utifrån ett globalt och nationellt perspektiv granskar man stadsodling som socialt och politiskt fenomen i samhället. Stadsodlingens betydelse som markör för ekologisk omställning och människors inflytande på sin närmiljö tas upp. På en mer detaljerad nivå fördjupar studenterna sig i stadsodlingens förutsättningar: vad får man göra i staden, hur påverkar platsens identitet och kulturvärde möjligheter för odling, vad kan man odla och hur, och vad finns det för risker och nytta. Syftet är att förbereda studerande i olika ämnesområden att bemöta stadsodlingens utmaningar i sina yrkesliv.


March 22

Here is the link to the course introduction on March 24;

Join Zoom Meeting
https://slu-se.zoom.us/j/65130826924

Passcode: UASI21

See you on Wednesday at 9.15!

January 27

Welcome to the course Urban Agriculture and Social Interaction!

The course will start on March 24. Approximately 4 weeks ahead of course start, the schedule will be presented here, under the button Timetable.

See you on March 24!

Kursvärderingen är avslutad

LK0386-40140 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0386

Läsåret 2020/2021

Stadsodling och social interaktion (LK0386-M4140) 2021-03-24 - 2021-06-06

LK0386 Stadsodling och social interaktion, 15,0 Hp

Urban Agriculture and Social Interaction

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Landskapsarkitektur Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav

särskild behörighet: 60 hp i ett av följande huvudområden:

• arkitektur,
• landskapsarkitektur,
• landskapsplanering,
• byggd miljö,
• design,
• fysisk planering,
• geografi,
• landskapsvetenskap,
• miljövetenskap eller
• samhällsbyggnadsteknik.
• biologi
• trädgårdsvetenskap
• lantbruksvetenskap


samt

Engelska 6 eller motsvarande

Mål

Kursen är ämnesövergripande på temat stadsodling med inriktning mot en socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Lärandemålen sträcker sig från en övergripande samhällsorienterad nivå till en mer lokal och konkret stadsodlingsplan. Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

- ur ett globalt perspektiv förklara vissa basala samband mellan hållbar stadsutveckling och hur stadsodlingsinitiativ i olika världsdelar tar form. 

- identifiera verkliga exempel på stadsodling utifrån deras olika möjligheter och resurser i lokalområdet samt problematisera deras relation till en stadsbyggnadskontext. 

- förstå och relatera odlingens betydelse för människors hälsa och välbefinnande samt som en katalysator för lokalt engagemang. 

- genomföra en platsanalys som tar hänsyn till platsidentitet, kulturvärden, platsens tillgänglighet och praktiska förutsättningar för odling. 

- redogöra för möjliga odlings-, distributions- och lagringssystem i stadsmiljö samt kunna jämföra dessa utifrån ett resurs- och kunskapsbehov samt odlingssäkerhet. 

- ha utvecklat förståelse för hur olika val av småskaliga odlingssystem påverkar omgivande miljö, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och människors hälsa. 

- ha kännedom om kommunikativa och pedagogiska verktyg inom stadsodling.

Innehåll

Innehållet sträcker sig från en övergripande, samhällsorienterad nivå till en mer lokal och konkret stadsodlingsplan. Vanliga begrepp och definitioner inom stadsodling i svenska och internationella förhållanden samt utveckling av stadsodling utifrån historiskt perspektiv diskuteras. Med utgångspunkt i platsanalys, som tar hänsyn till platsidentitet, kulturvärden, platsens tillgänglighet och praktiska förutsättningar för odling, utvecklas en förståelse för odlingens betydelse för delaktighet, hälsa och välbefinnande samt för hur olika val av småskaliga odlingssystem påverkar omgivande miljö, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
Identifierade exempel på stadsodling analyseras utifrån deras olika möjligheter och tillgängliga resurser i lokalområdet, deras relation till kommunala förvaltningar och privata fastighetsägare liksom om/hur de kan fungera som en katalysator för lokalt engagemang. 
Kunskap om möjliga odlings-, distributions- och lagringssystem i stadsmiljö behandlas liksom växtskyddsstrategier och odlingssäkerhet. Likaså behandlas flödesanalys och hållbara kretslopp samt principerna bakom växt- och djurval för det hållbara agrosystemet, där valet baseras på bl.a. kunskaper om resistensbiologi, ekosystemtjänster och arters multifunktionalitet. Seminarier är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination består av skriftliga och muntliga redovisningar. För godkänd kurs krävs godkända skriftliga och muntliga redovisningar och projektarbete samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen riktar sig till studenter på trädgårdsingenjör-, hortonom-, landskapsingenjör-, landskapsarkitekt- och lantmästarprogrammen, masterprogrammet Landscape Architecture samt fristående studenter.

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0278

Grading criteria LK0386
Urban Agriculture and Social Interaction
Objectives according to syllabus (kursplan) The course is interdisciplinary on the theme urban agriculture with a specialisation towards social and ecological sustainable development. The learning outcomes extend from a general society-oriented level to a more local and concrete plan for urban agriculture. On completion of the course, the student should be able to:
• from a global perspective, explain certain basic relationships between sustainable urban development and how initiatives of urban agriculture take form in different parts of the world.
• identify authentic examples of urban agriculture from their different possibilities and resources locally and problematise their relation to an urban planning.
• understand and relate the importance of cultivation for the health and well-being of people and as a catalyst for local commitment.
• perform a site analysis that takes into consideration the identity of places, cultural values, the availability of the location and practical conditions for cultivation.
• account for possible cultivation, distribution and storage systems in urban environment and be able to compare these from a resource and knowledge requirements and cultivation safety point of view.
• have developed understanding of how different choices of small-scale cropping systems influence surrounding environment, biological diversity, ecosystem services and the human health.
• have knowledge of communicative and educational tools within urban agriculture.
Requirements for examination Examination consists of written and oral presentations. To pass the course, passed written and oral presentations and project work are required and participation in mandatory/compulsory parts.
Grading scale
5: Pass with Distinction, 4: Pass with Credit, 3: Pass, U: Fail The requirements for attaining different grades are described below.
Grading will be based on these elements (betygsgrundande moment)
Literature seminars and assignments listed below are mandatory/compulsory. Assignments 1, 2, 3, 4, 7, 8 and 9 are graded pass or fail. The rest of the Assignments are graded with 5/4/3/F.
Literature seminar 1: Hand-in of written reflections, oral presentation, discussion P/F
Literature seminar 2: Hand-in of written reflections, oral presentation, discussion P/F
Assignment 1: “find and present”, self-instructed study tour and oral presentation P/F
Assignment 2: the experience of urban agriculture, hand-in and oral presentation P/F
Assignment 3: case 1, short case, oral presentation P/F
Assignment 4: case 2, short case, oral presentation P/F
Assignment 5: case 3, longer case, oral presentation 5/4/3/F
Assignment 6: case 4, longer case, oral presentation 5/4/3/F
Assignment 7: Study trip P/F
Assignment 8: Case study hand in of written report and oral presentation P/F
Assignment 9: field studies at Slottsträdgården, Malmö P/F
Assignment 10: individual project/popular science article, hand-in
and oral presentation 5/4/3/F
Final grade
For final grade 3 on the course the requirements are:
Participation in all mandatory/compulsory course elements.
Participation in and contribution, according to the instructions, to the assignments 1, 2, 3, 4, 7, 8 and 9.
Assignments 5, 6 and 10 carried through according to the instructions, and reaching the standards of grade 3 according to the principle of grading of each assignment.
For final grade 4 and 5 on the course the requirements are:
In addition to the above requirements for grade 3 you need to show extra merit in the assignments 5, 6 and 10 according to the principle of grading of each assignment.
Weighting of submarks of the course elements:
Assignment 5 is weighted 30%
Assignment 6 is weighted 30%
Assignment 10 is weighted 40%

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master´s Programme Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur Trädgårdsvetenskap
Kurskod: LK0386 Anmälningskod: SLU-40140 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%