Ny sökning
LK0392

Gestaltning genom förvaltning

Den här kursen vänder sig till dig som är intresserad av det ömsesidiga beroendet mellan gestaltning och förvaltning av anlagda utemiljöer. Du får bl.a. lära dig mer om hur man gör skötselplaner för parker, bostadsområden och naturlika planteringar.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-10-23 och 2023-11-13

Andra kursvärderingar för LK0392

Läsåret 2022/2023

Gestaltning genom förvaltning (LK0392-10030)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Gestaltning genom förvaltning (LK0392-10120)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0392 Gestaltning genom förvaltning, 15,0 Hp

Design through practice and management

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp i landskapsarkitektur, samt grundläggande kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå samt Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska fördjupa sina kunskaper om det ömsesidiga förhållandet mellan gestaltning och förvaltning av anlagda landskap i olika skalor.Efter avslutad kurs ska studenten kunnaKunskap och förståelse

- beskriva vanliga moment och utrustning i utemiljöförvaltning

- definiera och beskriva olika värden i anlagda utemiljöer, och hur dessa värden kan påverka utformning av skötselplaner och upphandling

- översiktligt redogöra för relevanta restaureringsprinciper och värderingsmetoder för gestaltade utemiljöer med kulturhistoriska värdenFärdighet och förmåga

- framställa skötsel- och förvaltningsplaner för att bibehålla och vidareutveckla utemiljön som livsmiljö

- utvärdera utemiljöprojekt och vårdprogram (eller motsvarande) ur ett gestaltningsinriktat förvaltningsperspektivVärderingsförmåga och förhållningssätt

- reflektera över betydelsen av samverkan och samsyn över professionsgränser, och hur detta både kan främja en ändamålsenlig gestaltning och hållbar utemiljöförvaltning, samt på vilka sätt detta kan leda till en god bebyggd miljö

- diskutera olika modeller för förvaltning av anlagda utemiljöer.

Innehåll

Under kursen varvas föreläsningar med obligatoriska moment (seminarier, exkursioner, studieresa, övningar och fältarbete utomhus). I kursen deltar experter från myndigheter, universitet och yrkeslivet utanför akademin för att dela med sig av sina erfarenheter.Arbetet koncentreras främst till följande områden:

- Studier av riktade skötsel- och underhållsinsatser och hur dessa kan leda till nya kvaliteter eller vidareutveckla befintliga kvaliteter.

- Förutsättningar för hur gestaltningsinriktad landskapsförvaltning kan bidra till ökad biologisk mångfald, klimatanpassning och andra ekosystemtjänster, samt för att säkerställa ändamålsenliga förutsättningar för rekreation, urbant friluftsliv, lek och lärande.

- Generella perspektiv på rollfördelning och samverkansmöjligheter mellan olika professioner med ansvar för gestaltning och förvaltning av anlagda utemiljöer (däribland beställare, konsulter, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, mark- och skötselentreprenörer).

- Principer och praktiska exempel på offentliga och privata förvaltningsmodeller (organisation, strategisk planering och löpande verksamhet) samt GIS som verktyg för att framställa skötselåtgärdskartor och motsvarande handlingar.

- Olika metoder för att arbeta med växtmaterial, markvård och dynamiska växtsamhällen inom ramen för strategisk planering, projektering, anläggning, drift och organisationsutveckling.

- Konkreta exempel på anlagda landskap med historiska förtecken för att ge perspektiv på vård och utveckling av såväl lagskyddade som icke lagskyddade gröna utemiljöer.

- Tillämpning av restaureringspraxis med utgångspunkt i svenska och internationella regler och riktlinjer, vilka används för att diskutera relevanta restaureringsprinciper och värderingsmetoder för att ta kulturhistorisk hänsyn.

- Fältarbete där deltagarna handgripligen, med hjälp av riktade skötselåtgärder, förändrar karaktär (funktion, upplevelsevärden, ekosystemtjänster) på ett befintligt grönområde.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända övningsuppgifter och muntliga presentationer, samt aktivt deltagande i obligatoriska moment (seminarier, exkursioner, fältarbete).
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen ger 15 färdighetstränande högskolepoäng.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0162, LK0315

Litteraturlista

Obligatorisk litteratur:

Dee, Catherine (2012). To design Landscape. Art, Nature & Utility. Routledge. Tillgänglig: https://ebookcentral.proquest.com/lib/slub-ebooks/reader.action?docID=987950 Observera att boken finns att låna som e-bok via SLU Biblioteket.

EMF Landscape Architecture (2020). Girona’s shores. Girona/Catalonia/Spain: ps paisea #6, ISSN 2659-9724. Läsanvisning: Sid. 7-11. Tillgänglig på Canvas.

Flinck, Maria, (2021): Historiska trädgårdar. Att bevara ett föränderligt kulturarv. Carlssons förlag. Boken finns även som talbok och går att ladda ned för personer med läsnedsättning enligt § 17 Upphovsrättslagen (sök på Libris.se). Läsanvisning: Kap. 1-4, 7-8.

Jansson, Märit & Randrup, Thomas B. (eds) (2020): Urban Open Space Governance and Management. Routledge. Läsanvisning: Sid 2-29.

Persson, Bengt (1998). Skötselmanual 98. Gröna Fakta 8/1998. Alnarp: SLU/Movium.

Persson, Bengt, Kristoffersson, Anders och Fors, Hanna (2009). Skötselmanual för bostadsgårdar. Gröna Fakta 4/2009. Alnarp: SLU/Movium.

Persson, Bengt, Kristoffersson, Anders, Fors, Hanna och Lindgren, Therese (2009). Handledning till skötselmanual för bostadsgårdar. SLU Landskapsförvaltning och SABO. Tillgänglig på Canvas. Läsanvisning: Sid 4-17, 26-32.

Randrup, Thomas & Östberg, Johan (2017). Hållbar grönyteskötsel. SLU/Inst f landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Rapport 2017:6. Tillgänglig: På Canvas. Läsanvisning: Sid 7-14, 20-32.

Säljö, Roger (2014). Lärande i praktiken; Ett sociokulturellt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. Läsanvisning: meddelas vid kursstart.

Waern, K. (2022). "En praktikers bekännelser". Bulletin för trädgårdshistorisk forskning, nr 35. Tillgänglig: https://www.gardenhistoryforum.org/bulletin/ [2023-06-21]

Obligatorisk litteratur inför exkursioner (med reservation för korrigeringar):

Östberg, J., Sandberg, K. och Blomquist, E. (2023). Fria eller fälla 2.0. Movium Fakta nr 1/2023. Tillgänglig via Moviums hemsida. Obs!: Fulltextversion av Riksantikvarieämbetets rapport ”Fria eller fälla 2.0” (2017) finns tillgänglig via* https://www.raa.se/kulturarv/landskap/fria-eller-falla/

Svenska Bostäder (2022). SB Byggtekniska regler bostadsgårdarTillgänglig på Canvas.

Svenska Bostäder (2022). SB Standard yttre miljö Bilaga 1: Gestaltning och utrustning, Bilaga 2: Växtanvändning, Bilaga 3: Garantiskötsel, och Bilaga 4: Armatur. Tillgängliga på Canvas.

SLU (2018). Flytt av stora träd. Utbildningsmaterial och filmer. Institutionen för stad och land. Tillgängligt: https://www.slu.se/flytta-stora-trad

Laine, Christian (2004). "Rosendal: historien om en kunglig lustpark". Lustgården 2004(84), s. 61-72. Tillgänglig: https://cloud.program-support.se/s/67LWbySz0MN8LC2?page=62#pdfviewer

Länsstyrelsen i Stockholms län (2012). Vård- och underhållsplan för Kungliga nationalstadsparken. Rapport 2012:33. Läsanvisning: Sid 140-147. Tillgänglig: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e548f57/1530603354021/Rapport%202012-33%20V%C3%A5rd-%20och%20utvecklingsplan%20f%C3%B6r%20Kungliga%20nationalstadsparken.pdf [2021-08-24].

Stockholms stad (2015). Norr Mälarstrand. Program för upprustning. Stockholm. Läsanvisning: programmet inklusive Bilaga 1 Kulturhistoria - Parkens utveckling – Dagens situation, och Bilaga 2 VegetationsinventeringTillgängliga på Canvas.

Sundström, Emma (2004). “The Restoration of Norr Mälarstrand: a linear Park of the Stockholm School”. In: *Journal of the Garden History Society.*Sweden. Vol 32:2, s. 272-278. På Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0392 Anmälningskod: SLU-10157 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%