Flytt av stora träd

Senast ändrad: 28 mars 2023

SLU har tagit fram ett utbildningsmaterial och en kunskapsöversikt om hur man med modern teknik kan flytta träd i stadsmiljö som står i vägen för grävarbeten till nya urbana växtplatser.

Projektet koncentrerades till större träd som skulle flyttas i samband med urbana byggprojekt, med exemplet Västlänken i Göteborg i fokus. Här kommer en ny underjordisk järnväg att få en av sina entréer vid Haga kyrka. I denna känsliga kulturmiljö finns idag ett antal välvuxna, omtyckta och karaktärsfulla lövträd som riskerar att försvinna ur stadsbilden. Flera av dessa träd, några med diameter på närmare 100 cm, bevaras genom att flytta dem till plantskola för att sedan återplanteras i närheten av sina nuvarande växtplatser efter byggperioden. Samma principer kan tillämpas var som helst i Sverige för att bevara träd för framtiden på samma plats där de finns idag eller ”återanvändas” på nya växtplatser där det finns behov av stora träd.

Fyra filmer, faktablad och en rapport

Våren 2018 publicerades Maria Walters kunskapsöversikt Flytt av stora träd som metod för att bevara gröna kulturmiljöerLäs mastersuppsatsen: Flytt av stora träd som metod för att bevara gröna kulturmiljöer här. Hösten 2018 publicerade Tankesmedjan Movium ett faktablad om teknik, metoder och strategiska vägval när man står inför att flytta stora träd i samband med planerade ingrepp i stadsmiljöer (Att flytta stora träd, Movium Fakta 2018:4).

Film 1: Varför flytta träd? Möjligheter och samhällsnytta

Se film 1: Varför flytta träd? spectare.ucl.slu.se/njfak/2018/sol/Flyttatrad_Film1_R6.html 

Film 2: Teknik och metoder

Se film 2: Teknik och metoder spectare.ucl.slu.se/njfak/2018/sol/Flyttatrad_Film2_R8.html

Film 3: Flytt av jättestora träd 

Se film 3: Flytt av jättestora träd spectare.ucl.slu.se/njfak/2018/sol/Flyttatrad_Film3.html

Film 4: Skötsel som skapar framtiden

Se film 4: Skötsel som skapar framtiden spectare.ucl.slu.se/njfak/2018/sol/Flyttatrad_Film4_R6.html 

Utbildningsmaterial on-line

Sammanfattning i text och bild: https://slu-se.instructure.com/courses/876

Användning

Filmerna kan fritt användas i utbildningssyfte bland studenter, stads- och trafikplanerare och entreprenörer. De kan också fungera som underlag för medborgardialog i en kommun där man överväger att flytta stora träd.

Om genomförandet

Ett flertal filmtillfällen har ägt rum i Göteborg och Uppsala under perioden september 2017 – oktober 2018. Filmteamet har dokumenterat förberedelser och genomförande av trädflytt samt åtgärder för optimal återetablering av stora träd. Flera experter, beställare och utförare har  intervjuats, som ingår i filmerna. Filmerna lanserades den 29 oktober 2018 i Göteborg på Tankesmedjan Moviums seminarium Flytt av stora träd. Projektet har finansierats av Trafikverket i samarbete med Göteborgs stad, Tankesmedjan Movium och Nordisk Trädflytt AB.

Fakta:

Projektledare

Petter Åkerblom, forskare, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU

Projektmedarbetare

Örjan Stål, trädexpert, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU och VIÖS AB, +46706578424
Skicka e-post till: orjan.stal@viosab.se

Projekttid

2017-2019

Extern finansiering

Trafikverket, aktivitetsbidrag från Movium Partnerskap samt bidrag från Nordisk Trädflytt AB.