Ny sökning
LU0088

Samhällsvetenskaplig teori för landsbygdsutvecklare

2020-08-20
Teorikursen
Hej alla! Nu närmar sig kursstarten med stormsteg och med andan i halsen har vi nu lyckats färdigställa kursens schema. Alla tider från det förra, preliminära, schemat ligger kvar! Nu har vi angett teman för varje pass liksom läsanvisningar. Tyvärr måste vi köra kursen via ZOOM - alltså på distans. Eventuella ändringa i detta beror på hur pandemin utvecklas. En zoom-länk kommer att publiceras både här och på Canvas. Vill ni ha kontakt med mig: kjell.hansen@slu.se Vi ses Kjell

2020-07-27
schema 2
schemat ligger under fliken schema. /k

2020-07-27
Schema
Jag bifogar ett underlag för schemat till detta meddelandet. Det som stämmer i schemat är tiderna (dock inte 31 augusti) och eventuellt salarna. Eftersom ingen vet hur covid-pandemin kommer att utvecklas under hösten finns en reell risk att mycket av undervisningen kommer att ske via zoom (alltså på distans). Vi får återkomma om detta. Dessutom håller Örjan och jag på att organisera om kursens upplägg - men vi är inte riktigt klara med det än. Förändringarna påverkar inte kurslitteraturen. Ha ett bra slut på sommaren - så ses vi i höst. /kjell

2020-07-01
Litteraturlista
Kurslitteratur LU 0088 SAMHÄLLSVETENSKAPLIG TEORI FÖR LANDSBYGDSUTVECKLARRE HT 2020 Bauman, Zygmunt 1998: Globalization: the human consequences. Oxford: Polity Press. Engdahl, Oskar & Bengt Larsson 2011: Sociologiska perspektiv - grundläggande begrepp och teorier. Lund: Studentlitteratur (hela boken) Hansen, Kjell & Karin Salomonsson 2001: Inledning. I: Hansen, Kjell & Karin Salomonsson (red): Fönster mot Europa. Platser och identiteter. Lund: Studentlitteratur. Harvey, David 2007: Neoliberalism as Creative Destruction. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. http://ann.sagepub.com/content/610/1/21 Inglis, David with Christopher Thorpe 2014: An Invitation to Social Theory. Cambridge: Polity Press. Thurén, Torsten 1992 (eller senare upplaga): Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Runa förlag. (144 sidor). Dessutom tillkommer ett originalverk av någon mer framstående sociologisk/etnologisk/antropologisk teoretiker. (Ska godkännas av kursansvarig.)

Kursvärderingen är avslutad

LU0088-10229 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LU0088

LU0088 Samhällsvetenskaplig teori för landsbygdsutvecklare, 15,0 Hp

Social science theory for rural developers

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp landsbygdsutveckling.

Mål

Kursens mål är att ge studenterna en grundläggande översikt över samhällsvetenskapliga teorier med särskild tonvikt på hur teorier fungerar som analytiska verktyg. Stor vikt läggs vid metodiska och etiska frågor.

Efter avslutad kurs ska studenten:
- muntligt och skriftligt kunna redogöra för olika teoretiska samhällsvetenskapliga sammanhang
- muntligt och skriftlig kunna beskriva och analysera samhällelig heterogenitet, inklusive frågor kring globalisering
- muntligt och skriftligt kunna resonera kring strukturella respektive handlingsorienterade perspektiv
- muntligt och skriftligt kunna redogöra för huvuddragen i den samhällsvetenskapliga forskningshistoriken
- muntligt och skriftligt kunna redogöra för olika samhällsvetenskapliga perspektiv och metoder
- muntligt och skriftligt kunna diskutera konsekvenserna av val mellan olika teoretiska utgångspunkter för problemformulering och analys

Innehåll

Kursens huvudinnehåll utgörs av en bred introduktion till sociologiska och kulturanalytiska perspektiv som en grund för att förstå samhällen i allmänhet och landsbygder i synnerhet. Generiska kunskaper och färdigheter är en väsentlig del av kursen, inte minst i fråga om att kunna beskriva, presentera och generalisera kring konkreta exempel.

Kursen består av en blandning av föreläsningar och självständiga arbeten enskilt och i grupp utifrån fall, både konstruerade och hämtade från verkligheten, som redovisas och diskuteras under seminarier. Litteraturen behandlas dels i föreläsningar, dels på seminarier och förväntas utnyttjas aktivt i diskussionen av fallstudierna.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras genom skriftliga tentamina, samt seminarieuppgifter. För godkänd kurs krävs godkänd examination, samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LU0070 samt delar av LU0063

SLU: AGRONOMPROGRAMMET LANDSBYGDSUTVECKLING

LU 0088: Samhällsvetenskaplig teori för landsbygdsutvecklare, 15hp.

BETYGSKRITERIER

Mål: Kursen tar sin utgångspunkt i att människan är en social och kulturell varelse. Kursen syftar till att utveckla studenternas förståelse för vad det innebär att ha ett socialt och kulturellt perspektiv på samhället i allmänhet och landsbygdsutveckling i synnerhet. Kursen introducerar och diskuterar centrala sociologiska och kulturanalytiska begrepp och teorier av betydelse för att förstå landsbygdsutveckling i Sverige, Europa och globalt. Stor vikt läggs vid metodiska och etiska frågor.

Efter avslutad kurs skall studenterna

- muntligt och skriftligt kunna redogöra för teoretiska perspektiv kring sociologiska och kulturanalytiska perspektiv,

- kunna beskriva och analysera socioekonomisk och ekologisk heterogenitet,

- muntligt och skriftligt kunna redogöra för olika vetenskapliga perspektiv och metoder samt kunna diskutera konsekvenserna av val mellan olika teoretiska utgångspunkter för problemformulering och analys.

Examination och fordring för godkänd kurs: Kursen examineras genom skriftlig tentamen. Godkänd enligt punkten examination, samt godkänt deltagande i obligatoriska moment (inkl. bokrapport och seminarieledning).

Kommentar till betygskriterier och bedömningsområden:

Betygskriterierna är utformade som beskrivningar av helhetsomdömen. Med delkursens förväntade studieresultat (lärandemål) som ram används följande bedömningsområden för att avgöra tentamens kvalitet:

# Förmåga att förena empiriska observationer (eller motsvarande) med analytiska resonemang

# Analytisk förmåga

# Förmåga att hantera komplexa frågeställningar i ett sammanhang

# Förmåga att beskriva och analysera teoretiska perspektivs betydelse för landsbygdsutveckling som såväl praktiskt arbete som teoretiskt ämne

# Förmåga till stringenta och levande framställningar.

# Formalia

# Förmåga att aktivt delta i diskussioner.

Betygskriterierna ska ses som samlade beskrivningar av olika kvalitetsnivåer. Helhetsomdömet är det viktigaste, vilket innebär att en enstaka svaghet inom ett bedömningsområde kan vägas upp av en styrka inom ett annat. I betygskriterierna anges miniminivån för att uppnå angivet betyg (3-5).

Betygskriterier

5. Kunna jämföra och värdera olika teoretiska perspektiv på landsbygdsutveckling enligt angivna kunskapsmål.

4. Kunna jämföra eller värdera olika teoretiska perspektiv på landsbygdsutveckling enligt angivna kunskapsmål.

3. Skriftligt kunna redogöra för olika teoretiska perspektiv på landsbygdsutveckling enligt angivna kunskapsmål.

1) Globalization: the human consequences.
Författare: Bauman, Zygmunt
2) Sociologiska perspektiv - grundläggande begrepp och teorier
Författare: Engdahl, Oskar & Bengt Larsson
3) Inledning. Fönster mot Europa. Platser och identiteter
Författare: Hansen, Kjell & Karin Salomonsson
4) Neoliberalism as Creative Destruction
Författare: Harvey, David
5) An Invitation to Social Theory
Författare: Inglis, David with Christopher Thorpe
6) Vetenskapsteori för nybörjare
Författare: Thurén, Torsten

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landsbygdsutveckling
Kurskod: LU0088 Anmälningskod: SLU-10229 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%