Ny sökning
LU0091

Forskningsprocessen: kvalitativa metoder, dataanalys och akademiskt skrivande

Att skapa en övertygande forskningsdesign är en av de viktigaste delarna av den forskning du ska genomföra eftersom det bildar ramverket för hur andra färdigheter sammanställs och kopplas till varandra. Kursen är inriktad på att hjälpa dig att designa, genomföra och rapportera din forskning. I kursen diskuteras olika metoder för forskning samt problem, erfarenheter och utmaningar som tenderar att komma upp i forskningsprocessen. Syftet är att utrusta dig med metoder, färdigheter och verktyg som hjälper dig att fatta välgrundade beslut i din egen forskning samt utvecklar dina kunskaper i att analysera och skriva akademiska texter. Kursen försöker placera teori och metoder i en mängd olika empiriska sammanhang från både det globala nord och syd med exempel från både landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Kursens inriktning handlar framförallt om kvalitativ forskning även om vi även diskuterar andra tillvägagångssätt. Vi ser fram emot intressanta diskussioner under kursens gång som stöder din utveckling och ger dig möjlighet att utföra och presentera din forskning på bästa möjliga sätt.
2020-08-24
Course planning for the autumn 2020 semester
The ongoing Covid pandemic means that teachers as well as students face a great deal of uncertainty in relation to course planning. We therefore urge all students enrolled in the course the Process of Research for the autumn 2020 semester to continue to closely monitor the SLU Covid pages and especially the student section for any changes or updates (via this link: https://student.slu.se/en/study-support/emergencies-and-incidents/information-about-the-coronavirus/study/). On campus teaching is allowed in Sweden since June 2020 with extra social distancing. Classrooms are, however, reserved for first year students which means that courses like the Process of Research is not among the main ones to be allocated classroom space on campus. And the extra distancing regulations mean that this relatively large course (with 42 students enrolled as of late Aug 2020) will find only a few large enough lecture halls able to accommodate all students. International student visas regulations as well as the improved pedagogic outcomes of in person teaching do however compel us to continue to plan for on campus teaching. The course leaders are thus going ahead with plans for parts of the course to be online and some activities on campus. A detailed timeline will be posted in the first weeks of September. With this in mind we urge all students to plan to return to Uppsala if possible to attend classes in person during the autumn. Please do not hesitate to contact us for any further details. Patrik & Johanna

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för LU0091

LU0091 Forskningsprocessen: kvalitativa metoder, dataanalys och akademiskt skrivande, 15,0 Hp

The Process of Research: Qualitative Methods, Data Analysis and Academic Writing

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Landsbygdsutveckling Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Reflektioner kring forskningsdesign 5,00 1002
Analys av metodval 5,00 1003
Forskningsförslag för examensarbete 5,00 1004

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Motsvarande 120 hp varav 90 hp i något ämne inom naturvetenskap, samhälls- eller humanvetenskap.
Kunskaper motsvarande Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Mål

Syftet med denna kurs är att förse studenter med nödvändiga kunskaper och förmågor för att kunna använda relevanta forskningsmetoder och tillvägagångssätt för analys av data, i syfte att producera klart strukturerade forskningstexter.

Efter avklarad kurs skall studenterna besitta följande förmågor;
- välja relevanta forskningsmetoder i förhållande till ett specifikt forskningsproblem
- använda dessa metoder i specifika kontexter och även göra relevanta etiska bedömningar
- strukturera och skriva en akademisk forskningstext
- presentera ett forskningsförslag för ett forskningsprojekt om rurala och/eller miljömässiga frågor, t ex rurala försörjningssystem och naturresurshantering, som även inkluderar en tematisk och teoretisk bakgrund
- presentera en analys av publicerade forskningstexter, som handlar om rurala och/eller miljömässiga frågor, t ex rurala försörjningssystem och naturresurshantering eller miljömässiga problem

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och övningar individuellt och i grupp.

Kursen ger studenterna förmåga att identifiera och välja ut metoder för att kunna planera och skriva en masteruppsats.
De forskningsmetoder som studenterna kan välja täcker kvalitativa forskningsmetoder, med ett fokus på primär datainsamling, via till exempel etnografiska metoder. Kvantitativa metoder, bland annat enkätundersökningar, kommer också att kort diskuteras. Kursens fokus är att träna studenter att skriva analytiskt och akademiskt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För att bli godkänd på kursen måste studenten delta i obligatoriska moment och lämna in de examen och övningar som är obligatoriska.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LU0039, LU0059

Grading Criteria

The Process of Research: Qualitative Methods, Data Analysis and Academic Writing, 15 hp, LU0091, 2020-21

Examiner: Patrik Oskarsson

Course objectives as detailed in the syllabus:

 1. Select relevant research methods in relation to a given research problem
 2. Develop theoretical and practical knowledge of individually selected research methods so as to gather and analyse relevant data in relation to a specific research problems
 3. Maintain a reflexive position in relation to the selected research methods and be able to account for their scientific history and context
 4. Structure and write a scientific text
 5. Present a research proposal for a research project concerning rural and/or environmental aspects, such as rural livelihoods, natural resources management or environmental issues
 6. Construct a thorough synopsis of the proposed master thesis
 7. Present a thematic and theoretical background of the proposed master thesis
 8. Present an analysis of a published research presentation, concerning rural and/or environmental aspects, such as rural livelihoods, natural resources management or environmental problems

Fulfilling all the course objectives is required in order to receive the grade 3. In order to receive a higher grade, that is grade 4 or 5, additional learning needs to be demonstrated as indicated below.

Objective 1, 2 & 3

Objective 4

Objective 5, 6 & 7

Objective 8

Weight

30%

10%

50%

10%

Type of examination

Written assignment 1, field day and seminars in block 2

Written assignments 1, 2 & 3

Written assignment 3 (research proposal), seminars

Written assignment 2

5

4 and a demonstrated ability to reflect on the connections between methodological choice and theory.

4 and an ability to reflect on links between methodological choices including approaches to research design and the use of theory.

Not graded.

4

3 and an ability to provide a detailed analysis for the reasons behind making certain methodological choices.

3 and an ability to write clearly and in a concise manner with different parts of the written work clearly outlined and connected to one another.

3 and the ability to provide a reflective analysis which relates to the choice methods and approaches to research design discussed in the course.

Not graded.

3

The student shows an ability to select relevant research methods for a specific research problem and reflect on these practically and theoretically including in the positionality of the researcher.

The student is able to structure and write a text which conforms to academic formatting and content practices.

The student demonstrates ability to present a research proposal on a relevant topic which includes a clear and coherent structure, required content and a discussion on appropriate research design and methods as discussed in the course literature.

The student shows an ability to analyse the strengths and weaknesses of published research on a relevant topic in relation to methodological choice and research design.

U

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling (270 hp) EnvEuro - European Master in Environmental Science Miljökommunikation - masterprogram Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Sustainable Food Systems – Master´s Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landsbygdsutveckling Miljövetenskap
Kurskod: LU0091 Anmälningskod: SLU-20131 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%