Ny sökning
LV0112

Livsmedelsteknologi

Denna kurs riktar sig till dig som vill lära dig mer om livsmedel och hur de tillverkas. I kursen varvas teori med praktiska övningar och studiebesök för att du ska få en bred överblick av teknologier i livsmedelsbranschen.

Förståelse för hur kvalitetsegenskaper hos livsmedel såsom sammansättning, hållbarhet och sensoriska egenskaper styrs av råvarans egenskaper och tillverkningsprocesser är en viktig aspekt i produktion av högkvalitativa livsmedel. Förutom ämneskunskap ger kursen dig verktyg för kritiskt tänkande, samarbete och utveckling av olika presentationstekniker.

Under kursens gång får du genom föreläsningar, grupparbeten, laborationer och problemlösning lära dig om framställning av både animaliska och vegetabiliska livsmedel. Förutom oss lärare och forskare får du dessutom träffa inbjudna experter från olika delar av livsmedelsindustrin.

Food Technology course start

Due to the Corona pandemic and the directive from the Swedish government that all university education should be conducted on distance, there will be large changes in the structure of the course. We will try to make the best out of the situation. Some lectures will be recorded and accessible through Canvas, some section will be live streamed via Zoom, while some sections may require that you study literature on your own. The mandatory parts of the course will be adapted so that they can be carried out, although in a slightly different form.

Our intention is to have the introduction to the course on 24th of March 2021, 10: 30 AM, in Zoom. https://slu-se.zoom.us/j/63283121253
Passcode: FoodTech

This moment is mandatory and it is highly recommended that you attend the introduction, as you will have the opportunity to ask questions in real time.

Course leaders

Kursvärderingen är avslutad

LV0112-40123 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LV0112

Läsåret 2020/2021

Livsmedelsteknologi (LV0112-M4123) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Livsmedelsteknologi (LV0112-40035) 2020-03-25 - 2020-06-07

LV0112 Livsmedelsteknologi, 15,0 Hp

Food Technology

Kursplan fastställd

2018-11-26

Ämnen

Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Studentlektion 2,00 1002
Faktablad 2,00 1003
Skriftlig tentamen 10,00 1004
Problembaserad lärande 1,00 1005

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

30 hp biologi och 15 hp livsmedelsvetenskap. Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

I kursen diskuteras livsmedlens kvalitetsegenskaper såsom lagringsstabilitet, sensorik och teknologi i termer av kemisk sammansättning och struktur.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- visa kunskap i de vanligaste livsmedlena och deras viktigaste kvalitetsegenskaper
- visa kunskap i de tekniker som används vid olika livsmedelsprocesser
- visa kunskap i hur dessa processer förändrar råvarans sammansättning och struktur och därmed hur livsmedlets kvalitet påverkas

Innehåll

I kursen diskuteras livsmedlens kvalitetsegenskaper såsom lagringsstabilitet, sensorik och teknologi i termer av kemisk sammansättning och struktur och hur olika livsmedelsprocesser inverkar på dessa.

I kursen ingår föreläsningar, laborationer, demonstationer och övningar, både enskilt och i grupp.

Följande kursmoment är obligatoriska:
• Laborationer
• Demonstrationer
• Faktablad och presentationer av faktablad
• Studentlektioner
• Föreläsningar med inbjudna talare
• Studiebesök

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända övningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LV0101

Lärandemål samt betygskriterier för LV0112 Livsmedelsteknologi, 15 hp

Lärandemål 1: Beskriva de vanligaste livsmedelsråvarorna samt redogöra för deras viktigaste kvalitetsegenskaper

Lärandemål 2: Beskriva de processer som omvandlar och förädlar olika råvaror till de vanligaste livsmedelsprodukterna

Lärandemål 3: Redogöra för samband mellan råvarans sammansättning, processbarhet och produktkvalitet

Lärandemål 1*

Lärandemål 2*

Lärandemål 3*

Betyg

3

Generellt beskriva de vanligaste livsmedelsråvarorna samt redogöra för deras viktigaste kvalitetsegenskaper med användning av relevant terminologi

Generellt beskriva de processer som omvandlar och förädlar olika råvaror till de vanligaste livsmedelsprodukterna med användning av relevant terminologi

Redogöra för hur råvarans sammansättning och struktur förändras under processning

Betyg

4

Ingående beskriva de vanligaste livsmedelsråvarorna samt redogöra för deras viktigaste kvalitetsegenskaper.

Ingående beskriva viktiga processteg vid livsmedelstillverkning

Ingående redogöra för hur sammansättning och struktur hos råvarorna förändras under process och hur förändringen påverkar egenskaper hos det färdiga livsmedlet

Betyg

5

Utvärdera hur produktens egenskaper och kvalitet påverkas av råvarans sammansättning och vilka konsekvenser dessa råvaror har för processbarheten

*För att student ska kunna få högre betyg än godkänt (4 eller 5) ställs krav på att inlämningsuppgifter i kursen ska vara avklarade inom utsatt tid. Högre betyg än godkänt kan erhållas till och med 1:a möjliga omtentamenstillfälle.

1) The book Food Processing Technology - Principles and Practice
ISBN: 978-0-08-101907-8
Kommentar: The book is available as an E-book via Knovel or Elsevire.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - livsmedel Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0112 Anmälningskod: SLU-40123 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%