Ny sökning
LV0119

Livsmedelsteknologi med introduktion till livsmedelstillsyn

Kursen bygger på föreläsningar, inbjudna föreläsare, grupparbete, muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter


och självstudier.


Kursen ger en introduktion till:  • livsmedelsproduktion och livsmedelskvalitet  • livsmedelstillsyn och dess roll i livsmedelskedjan  • litteratur- och informationssökning  • presentationsteknik, opponering och argumentation
Kursen behandlar de flesta livsmedelsgrupper med avseende på:  • Kemisk sammansättning och dess effekter på olika egenskaper hos livsmedlen  • De vanligaste processerna för förädling av olika råvaror
Information från kursledaren

Välkomna till kursen 'Livsmedelsteknologi med introduktion till livsmedelstillsyn' som är den första kursen inom magisterprogrammet i livsmedelstillsyn.

Välkomnande och upprop till programmet och kursen sker digitalt via Zoom den 29 augusti klockan 13:15-15:00. Här får du möjlighet att ställa eventuella frågor till kursledarna och bekanta dig med varandra. Uppropet är obligatoriskt.

Zoom: https://slu-se.zoom.us/j/66284820735
Lösenord: 123456

------------------------

Hela kursen kommer att ges på distans via Zoom och Teams plattformar. Vi planera att även examination skall ges i distansform. Därför är det viktigt att du redan nu laddar ner och installerar Zoom; se mer information på Studentwebben:

https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/programvara-for-studenter/

Ett preliminärt schema kommer att finnas tillgängligt på kurshemsidan i början på augusti. Schemat kan komma att uppgraderas tills kursen startar!

Vi kommer att använda plattformen Canvas, där det kommer att finnas viktig information, handouts och mycket annat. Där hittar du också en länk till Zoom som kommer att användas under kursens gång.

Om du har ändrat dina planer och bestämt dig för att inte delta i kursen, vänligen meddela mig ASAP genom att skicka ett e-post till monika.johansson@slu.se . Detta underlättar den slutliga planeringen av kursen och ger plats för andra studenter.

Viktig!! Om du inte redan är SLU-student måste du registrera dig för ditt campuskonto i tid. Information om hur du gör detta finns här: https://student.slu.se/studier/nystudent/checklista/

Avslutningsvis vill vi påminna dig om att du måste registrera dig på kursen i Ladok Student, inte minst för att kunna komma åt Canvassidor.

Återigen, varmt välkommen till kursen!

Monika och Henrik

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LV0119-10357 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LV0119

Läsåret 2023/2024

Livsmedelsteknologi med introduktion till livsmedelstillsyn (LV0119-10460)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2021/2022

Livsmedelsteknologi med introduktion till livsmedelstillsyn (LV0119-10349)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Lärandemål samt betygskriterier för LV0119 Livsmedelsteknologi med introduktion till livsmedelstillsyn, 15 hp

Lärandemål 1: Beskriva de vanligaste livsmedelsråvarorna samt redogöra för deras viktigaste kvalitetsegenskaper

Lärandemål 2: Beskriva de processer som omvandlar och förädlar olika råvaror till de vanligaste livsmedelsprodukterna

Lärandemål 3: Redogöra för samband mellan råvarans sammansättning, processbarhet och produktkvalitet

Lärandemål 4: Beskriva och förklara livsmedelskontrollen i Sverige, inklusive ansvariga myndigheter samt kontrollprocessen.

Lärandemål 5: Söka och sammanställa litteratur och information översiktligt samt behärska presentations- och argumentationsteknik

Lärandemål 1*

Lärandemål 2*

Lärandemål 3*

Lärandemål 4*

Lärandemål 5

Betyg

3

Generellt beskriva de vanligaste livsmedelsråvarorna samt redogöra för deras viktigaste kvalitetsegenskaper med användning av relevant terminologi

Generellt beskriva de processer som omvandlar och förädlar olika råvaror till de vanligaste livsmedelsprodukterna med användning av relevant terminologi

Redogöra för hur råvarans sammansättning och struktur förändras under processning

Övergripande beskriva livsmedelskontrollen inklusive ansvariga myndigheter och kontrollprocessen.

Söka och sammanställa litteratur och information översiktligt samt behärska presentations- och argumentationsteknik

Betyg

4

Ingående beskriva de vanligaste livsmedelsråvarorna samt redogöra för deras viktigaste kvalitetsegenskaper.

Ingående beskriva viktiga processteg vid livsmedelstillverkning

Ingående redogöra för hur sammansättning och struktur hos råvarorna förändras under process och hur förändringen påverkar egenskaper hos det färdiga livsmedlet

Ingående beskriva och förklara livsmedelskontrollen inklusive ansvariga myndigheter och kontrollprocessen.

Betyg

5

Utvärdera processer som omvandlar och förädlar olika råvaror till de vanligaste livsmedelsprodukterna

Utvärdera hur produktens egenskaper och kvalitet påverkas av råvarans sammansättning och vilka konsekvenser dessa råvaror har för processbarheten

Resonera och diskutera kring styrkor och brister i livsmedelskontrollen och kontrollprocessen genom hela livsmedelskedjan

*För att student ska kunna få högre betyg än godkänt (4 eller 5) ställs krav på att inlämningsuppgifter i kursen ska vara avklarade inom utsatt tid. Högre betyg än godkänt kan erhållas till och med 1:a möjliga omtentamenstillfälle.

Litteraturlista

Livsmedelsvetenskap Författare: Annica Nylander, Lena Jonsson, Ingela Marklinder, Margaretha Nydahl

ISBN: 9789144095677
(https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/omvardnad-och-vard/naringslara/livsmedelsvetenskap)

Kommentar: Andra upplagan

Föreläsarna handouts skall också användas som en del av kurslitteratur

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Livsmedelstillsyn - magisterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Livsmedelsvetenskap Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0119 Anmälningskod: SLU-10357 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%