Ny sökning
LV0119

Livsmedelsteknologi med introduktion till livsmedelstillsyn

Information från kursledaren

Välkomna till kursen 'Livsmedelsteknologi med introduktion till livsmedelstillsyn' som är den första kursen inom magisterprogrammet i livsmedelstillsyn.

Välkomnande och upprop till programmet och kursen sker digitalt via Zoom den 29 augusti klockan 13:15-15:00. Här får du möjlighet att ställa eventuella frågor till kursledarna och bekanta dig med varandra. Uppropet är obligatoriskt.

Zoom: https://slu-se.zoom.us/j/66284820735
Lösenord: 123456

------------------------

Hela kursen kommer att ges på distans via Zoom och Teams plattformar. Vi planera att även examination skall ges i distansform. Därför är det viktigt att du redan nu laddar ner och installerar Zoom; se mer information på Studentwebben:

https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/programvara-for-studenter/

Ett preliminärt schema kommer att finnas tillgängligt på kurshemsidan i början på augusti. Schemat kan komma att uppgraderas tills kursen startar!

Vi kommer att använda plattformen Canvas, där det kommer att finnas viktig information, handouts och mycket annat. Där hittar du också en länk till Zoom som kommer att användas under kursens gång.

Om du har ändrat dina planer och bestämt dig för att inte delta i kursen, vänligen meddela mig ASAP genom att skicka ett e-post till monika.johansson@slu.se . Detta underlättar den slutliga planeringen av kursen och ger plats för andra studenter.

Viktig!! Om du inte redan är SLU-student måste du registrera dig för ditt campuskonto i tid. Information om hur du gör detta finns här: https://student.slu.se/studier/nystudent/checklista/

Avslutningsvis vill vi påminna dig om att du måste registrera dig på kursen i Ladok Student, inte minst för att kunna komma åt Canvassidor.

Återigen, varmt välkommen till kursen!

Monika och Henrik

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LV0119-10357 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LV0119

Läsåret 2021/2022

Livsmedelsteknologi med introduktion till livsmedelstillsyn (LV0119-10349)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan

LV0119 Livsmedelsteknologi med introduktion till livsmedelstillsyn, 15,0 Hp

Food Technology with introduction to food control

Ämnen

Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 10,0 0102
Faktablad 2,5 0103
Studentlektion 2,5 0104

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp varav 90 hp inom något av följande utbildningsområden: biologi, husdjursvetenskap, livsmedelsvetenskap, nutrition, folkhälsovetenskap, medicin, miljövetenskap, kemi, mat- och måltidsvetenskap, kostvetenskapFörkunskapskravet är även uppfyllt av den som har en yrkesexamen som veterinär, biomedicinsk analytiker eller som dietist, och kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- muntligt och skriftligt beskriva hur livsmedel produceras

- redogöra för livsmedelskvalitet

- beskriva och förklara de moment som ingår i livsmedelstillsyn

- söka och sammanställa litteratur och information

- redogöra för våra baslivsmedels sammansättning och teknologiska egenskaper

- redogöra för våra vanligaste förädlings- och hållbarhetsprocesser

- översiktligt behärska presentations- och argumentationsteknik

Innehåll

Kursen bygger på föreläsningar, inbjudna föreläsare, grupparbete, muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter

och självstudier.Kursen ger en introduktion till:

- livsmedelsproduktion och livsmedelskvalitet

- livsmedelstillsyn och dess roll i livsmedelskedjan

- litteratur- och informationssökning

- presentationsteknik, opponering och argumentationKursen behandlar de flesta livsmedelsgrupper med avseende på:

- Kemisk sammansättning och dess effekter på olika egenskaper hos livsmedlen

- De vanligaste processerna för förädling av olika råvaror

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Muntliga, praktiska och skriftliga tentamina.Skriftlig tentamen: 10 hp (betyg U,3,4,5)

Faktablad: 2.5 hp (U/G)

Studentlektion: 2.5 hp (U/G)

Slutbetyg erhålls när alla obligatoriska moment uppnås.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Lärandemål samt betygskriterier för LV0119 Livsmedelsteknologi med introduktion till livsmedelstillsyn, 15 hp

Lärandemål 1: Beskriva de vanligaste livsmedelsråvarorna samt redogöra för deras viktigaste kvalitetsegenskaper

Lärandemål 2: Beskriva de processer som omvandlar och förädlar olika råvaror till de vanligaste livsmedelsprodukterna

Lärandemål 3: Redogöra för samband mellan råvarans sammansättning, processbarhet och produktkvalitet

Lärandemål 4: Beskriva och förklara livsmedelskontrollen i Sverige, inklusive ansvariga myndigheter samt kontrollprocessen.

Lärandemål 5: Söka och sammanställa litteratur och information översiktligt samt behärska presentations- och argumentationsteknik

Lärandemål 1*

Lärandemål 2*

Lärandemål 3*

Lärandemål 4*

Lärandemål 5

Betyg

3

Generellt beskriva de vanligaste livsmedelsråvarorna samt redogöra för deras viktigaste kvalitetsegenskaper med användning av relevant terminologi

Generellt beskriva de processer som omvandlar och förädlar olika råvaror till de vanligaste livsmedelsprodukterna med användning av relevant terminologi

Redogöra för hur råvarans sammansättning och struktur förändras under processning

Övergripande beskriva livsmedelskontrollen inklusive ansvariga myndigheter och kontrollprocessen.

Söka och sammanställa litteratur och information översiktligt samt behärska presentations- och argumentationsteknik

Betyg

4

Ingående beskriva de vanligaste livsmedelsråvarorna samt redogöra för deras viktigaste kvalitetsegenskaper.

Ingående beskriva viktiga processteg vid livsmedelstillverkning

Ingående redogöra för hur sammansättning och struktur hos råvarorna förändras under process och hur förändringen påverkar egenskaper hos det färdiga livsmedlet

Ingående beskriva och förklara livsmedelskontrollen inklusive ansvariga myndigheter och kontrollprocessen.

Betyg

5

Utvärdera processer som omvandlar och förädlar olika råvaror till de vanligaste livsmedelsprodukterna

Utvärdera hur produktens egenskaper och kvalitet påverkas av råvarans sammansättning och vilka konsekvenser dessa råvaror har för processbarheten

Resonera och diskutera kring styrkor och brister i livsmedelskontrollen och kontrollprocessen genom hela livsmedelskedjan

*För att student ska kunna få högre betyg än godkänt (4 eller 5) ställs krav på att inlämningsuppgifter i kursen ska vara avklarade inom utsatt tid. Högre betyg än godkänt kan erhållas till och med 1:a möjliga omtentamenstillfälle.

Litteraturlista

Livsmedelsvetenskap Författare: Annica Nylander, Lena Jonsson, Ingela Marklinder, Margaretha Nydahl

ISBN: 9789144095677
(https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/omvardnad-och-vard/naringslara/livsmedelsvetenskap)

Kommentar: Andra upplagan

Föreläsarna handouts skall också användas som en del av kurslitteratur

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Livsmedelstillsyn - magisterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0119 Anmälningskod: SLU-10357 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%