Ny sökning
LV0120

Livsmedelshygien

Kursen är uppdelad i tre moment:


Grundläggande mikrobiologi och livsmedelsmikrobiologi:  • grundläggande mikrobiologi  • faktorer som påverkar mikroorganismers överlevnad och tillväxt i livsmedel  • förekomst av mikroorganismer i olika sorters livsmedel  • mikrobiell förskämning av livsmedel och de organismer som orsakar den  • livsmedelsmikrobiologiska analyser
Livsmedelshygien och livsmedelsburna patogener:  • spridning/kontaminering av mikroorganismer till livsmedel  • viktiga patogena mikroorganismer och de sjukdomar de orsakar  • toxiner och allergener i livsmedel  • livsmedelshygien och metoder för att skydda och lagra livsmedel
HACCP:  • riskvärdering och riskhantering samt kvalitetsledningssystem, främst HACCP


Information från kursledaren

Välkomna till kursen 'Livsmedelshygien' som är den andra kursen inom magisterprogrammet i livsmedelstillsyn.

Merparten av undervisningen kommer att ske på distans. En del praktiska moment kommer dock att ingå (t ex laborationer och tentamen) och förläggs då till Campus Uppsala.

Vid frågor kan du kontakta mig via karin.soderqvist@slu.se

Frågor som handlar om registrering och dylikt kan ställas till us-husdjur@slu.se

Med vänliga hälsningar

Karin Söderqvist

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LV0120-20191 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LV0120

Läsåret 2023/2024

Livsmedelshygien (LV0120-20212)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2021/2022

Livsmedelshygien (LV0120-20177)

2021-11-02 - 2022-01-16

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

LÄRANDEMÅL 1

LÄRANDEMÅL 2

LÄRANDEMÅL 3

LÄRANDEMÅL 4

5

Studenten utvärderar och reflekterar runt de faktorer hos livsmedel som påverkar mikroorganismers tillväxt och överlevnad samt organismernas förstörande och hälsovådliga egenskaper och kan tillämpa dessa kunskaper på verkliga fall.

Studenten visar god förmåga att värdera och reflektera övermetoder för att förhindra mikrobiella problem i livsmedel

Studenten utvärderar och reflekterar runt hygienisk analys avlivsmedel med korrekt terminologi och visar godförmåga att tolka och utvärdera analysresultat

4

Studenten bedömer ingående faktorer hos livsmedel som påverkar mikroorganismers tillväxt och överlevnad samt organismernas förstörande och hälsovådliga egenskaper och kan tillämpa dessa kunskaper på verkliga fall.

Studenten visar god förmåga att värdera metoder för att förhindra mikrobiella problem i livsmedel.

Studenten beskriver ingående om hygienisk analys av livsmedel med korrekt terminologi och visar godförmåga att tolka analysresultat

3

Studenten bedömer faktorer hos livsmedel som påverkar mikroorganismers tillväxt och överlevnad(detta inkluderar att studenten beskriver de basala skillnaden mellan dessa mikroorganismer),

samt organismernas förstörande och hälsovådliga egenskaper.

Studenten visarförmåga att värdera metoder för att förhindra mikrobiella problem i livsmedel

Studenten beskriver hygienisk analys av livsmedel och visar förmåga att tolka analysresultat

Studenten redogör för riskvärdering och riskhantering samt visarförmåga att värdera kvalitetsledningssystem

Modul 1 och 2: Betygsskala 5, 4, 3, U

Modul 3 och 4: Betygsskala G/U

Betygsskala för hela kursen: 5, 4, 3, U

Litteraturlista

Food Microbiology, Fourth edition, Adams & Moss, Royal Society of Chemistry (2015)

ISBN: 9781849739603

HACCP A practical Approach, 3rd edition, Sara Mortimore and Carol Wallace, Springer (2013)
ISBN:
 9781489986405
(Finns även som e-bok, ISBN: 9781461450283)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Livsmedelstillsyn - magisterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Livsmedelsvetenskap Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0120 Anmälningskod: SLU-20191 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Studietakt: 100%