Ny sökning
LV0120

Livsmedelshygien

Välkomna till kursen 'Livsmedelshygien' som är den andra kursen inom magisterprogrammet i livsmedelstillsyn.

Merparten av undervisningen kommer att ske på distans. En del praktiska moment kommer dock att ingå (t ex laborationer och tentamen) och förläggs då till Campus Uppsala.

Vid frågor kan du kontakta mig via karin.soderqvist@slu.se

Frågor som handlar om registrering och dylikt kan ställas till us-husdjur@slu.se

Med vänliga hälsningar

Karin Söderqvist

Andra kursvärderingar för LV0120

Läsåret 2021/2022

Livsmedelshygien (LV0120-20177) 2021-11-02 - 2022-01-16

LV0120 Livsmedelshygien, 15,0 Hp

Food hygiene

Kursplan fastställd

2021-06-03

Ämnen

Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Grundläggande mikrobiologi och livsmedelsmikrobiol 4,00 1002
Livsmedelshygien och livsmedelsburna patogener 4,00 1003
HACCP (riskvärdering och riskhantering) 5,00 1004
Laborationer (inkl. laborationsrapporter) 2,00 1005

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp varav 90 hp inom något av följande utbildningsområden: biologi, husdjursvetenskap, livsmedelsvetenskap, nutrition, folkhälsovetenskap, medicin, miljövetenskap, kemi, mat- och måltidsvetenskap, kostvetenskap.

Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- kunna bedöma faktorer hos livsmedel som påverkar mikroorganismers tillväxt och överlevnad samt organismernas förstörande och hälsovådliga egenskaper
- visa förmåga att värdera metoder för att förhindra mikrobiella problem i livsmedel
- kunna beskriva hygienisk analys av livsmedel och visa förmåga att tolka analysresultat
- kunna redogöra för riskvärdering och riskhantering samt visa förmåga att värdera kvalitetsledningssystem

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre moment:

Grundläggande mikrobiologi och livsmedelsmikrobiologi:
- grundläggande mikrobiologi
- faktorer som påverkar mikroorganismers överlevnad och tillväxt i livsmedel
- förekomst av mikroorganismer i olika sorters livsmedel
- mikrobiell förskämning av livsmedel och de organismer som orsakar den
- livsmedelsmikrobiologiska analyser

Livsmedelshygien och livsmedelsburna patogener:
- spridning/kontaminering av mikroorganismer till livsmedel
- viktiga patogena mikroorganismer och de sjukdomar de orsakar
- toxiner och allergener i livsmedel
- livsmedelshygien och metoder för att skydda och lagra livsmedel

HACCP:
- riskvärdering och riskhantering samt kvalitetsledningssystem, främst HACCP

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Muntliga, praktiska och skriftliga tentamina och arbetsrapporter.
Godkända tentamina och redovisningar av uppgifter samt godkänd närvaro vid obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Medansvariga:
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

LÄRANDEMÅL 1

LÄRANDEMÅL 2

LÄRANDEMÅL 3

LÄRANDEMÅL 4

5

Studenten utvärderar och reflekterar runt de faktorer hos livsmedel som påverkar mikroorganismers tillväxt och överlevnad samt organismernas förstörande och hälsovådliga egenskaper och kan tillämpa dessa kunskaper på verkliga fall.

Studenten visar god förmåga att värdera och reflektera övermetoder för att förhindra mikrobiella problem i livsmedel

Studenten utvärderar och reflekterar runt hygienisk analys avlivsmedel med korrekt terminologi och visar godförmåga att tolka och utvärdera analysresultat

4

Studenten bedömer ingående faktorer hos livsmedel som påverkar mikroorganismers tillväxt och överlevnad samt organismernas förstörande och hälsovådliga egenskaper och kan tillämpa dessa kunskaper på verkliga fall.

Studenten visar god förmåga att värdera metoder för att förhindra mikrobiella problem i livsmedel.

Studenten beskriver ingående om hygienisk analys av livsmedel med korrekt terminologi och visar godförmåga att tolka analysresultat

3

Studenten bedömer faktorer hos livsmedel som påverkar mikroorganismers tillväxt och överlevnad(detta inkluderar att studenten beskriver de basala skillnaden mellan dessa mikroorganismer),

samt organismernas förstörande och hälsovådliga egenskaper.

Studenten visarförmåga att värdera metoder för att förhindra mikrobiella problem i livsmedel

Studenten beskriver hygienisk analys av livsmedel och visar förmåga att tolka analysresultat

Studenten redogör för riskvärdering och riskhantering samt visarförmåga att värdera kvalitetsledningssystem

Modul 1 och 2: Betygsskala 5, 4, 3, U

Modul 3 och 4: Betygsskala G/U

Betygsskala för hela kursen: 5, 4, 3, U

1) Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer
Författare: Thourgaard, Varlund och Madsen
ISBN: 9789144006567
2) Food Microbiology, Fourth edition
Författare: Adams, Moss, McClure
ISBN: 9781849739603
3) HACCP A practical Approach, 3rd edition
Författare: Sara Mortimore and Carol Wallace
ISBN: 9781489986405
Kommentar: Finns även som e-bok, ISBN 9781461450283

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Livsmedelstillsyn - magisterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0120 Anmälningskod: SLU-20191 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Studietakt: 100%