Ny sökning
MV0213

Marken som växtplats och växtkännedom 3

Marken är en av våra viktigaste naturtillgångar, och grunden för all växtlighet. En bred kunskap och förståelse för markens egenskaper och funktioner är grundläggande för all planering och användande av mark.

Kursen består av två delar – en markvetenskaplig del och en växtdel, som knyts ihop genom att studera hur olika jordar och växtsamhällen relaterar till varandra.

I kursens markdel lär du dig om markens beståndsdelar, markens fysikaliska, kemiska och biologiska processer och egenskaper samt geoteknik. Fokus läggs på naturligt förekommande jordar.

I kursens växtdel lär du dig om växters uppbyggnad, funktion och krav på växtplats samt får en påbyggnad av tidigare växtkännedom.
2020-08-25
Inför kursstart
Hej, Som tidigare meddelats kommer det mesta av kursen att ske på distans. Föreläsningarna kommer antingen spelas in i förväg, och läggas upp på Canvas, eller köras live via zoom. I de fall föreläsningen sker live kommer föreläsningen även spelas in och läggas upp på Canvas i efterhand. Vi har tyvärr varit tvungna att ta beslutet att inte genomföra exkursionen som var schemalagd första dagen. Vi försökte få ihop det, men det blir svårt att göra det på ett bra och säkert sätt i och med att ni är så många. Som en följd av den inställda exkursionen har schemat ändrats något de första dagarna. Första dagen börjar nu med en introduktionsföreläsning kl. 10.15-12 samt den första växtföreläsningen på eftermiddagen (13.15-16) (se uppdaterat schema). Introduktionsföreläsningen kommer ske live på zoom, och det kommer finnas en länk till föreläsningen på kursens Canvas-sida. Ni kommer bli inbjudna till kursens Canvas-sida inom de närmsta dagarna. Kolla så ni kommer in där innan helgen, och hör av er om ni stöter på problem! Hälsningar, Helena Linefur

2020-08-03
Välkomna till kursen MV0213!
Kursstart sker måndagen den 31 augusti kl 8.15. På grund av rådande omständigheter kommer stora delar av kursen (föreläsningar och de flesta övningar) att ske på distans via Canvas. Vi kommer dock få möjlighet att träffas vid några tillfällen, vilket känns väldigt bra! Första dagen åker vi på en exkursion i Uppsala. Exkursionen kommer att genomföras med hjälp av cykel som transportmedel. Mer detaljerad information om exkursionen kommer. Kursen innehåller några obligatoriska moment. Dessa är markerade med en stjärna (*) i schemat. De moment som är obligatoriska och kräver fysisk närvaro på plats är seminariet den 15/9 samt fältdagen den 17 eller 18/9 (halvklass). Övriga obligatoriska moment är grupparbeten och/eller inlämningsuppgifter som kommer ske via distans på Canvas. Hälsningar, Kursteamet genom kursledare Helena Linefur

Kursvärderingen är avslutad

MV0213-10190 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MV0213

Läsåret 2019/2020

Marken som växtplats och växtkännedom 3 (MV0213-10190), Uppsala 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Marken som växtplats och växtkännedom 3 (MV0213-10190), Uppsala 2018-09-03 - 2018-11-05

MV0213 Marken som växtplats och växtkännedom 3, 15,0 Hp

Soil as plant habitat and plant knowledge 3

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Biologi Markvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Markfysik och geoteknik  5,00 1002
Markbiologi och markkemi  5,00 1003
Växten  3,50 1004
Växtkännedom  1,50 1005

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
• 30 hp, varav
• 5 hp geologi och hydrologi.

Mål

Syftet med kursens markdel är att ge grundläggande kunskaper om marken och om geotekniska egenskaper hos jord och berg samt om marken som växtmiljö. Växtdelen ger kunskap om växtens byggnad och funktion och dess krav på växtplatsen, samt påbyggnad av växtkännedom.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• redogöra för hur en naturlig markprofil är uppbyggd,
• redogöra för grundläggande markvetenskapliga begrepp och processer,
• redogöra för hur markens kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper påverkar marken som växtplats och hur olika marktyper skiljer sig i detta avseende,
• redogöra för grundläggande geotekniska begrepp och översiktligt förstå hur de geotekniska egenskaperna hos jord och berg hanteras i markbyggnad,
• redogöra för grundläggande växtanatomi och växtfysiologiska begrepp och processer,
• redogöra för växterna krav på växtplatsen,
• redogöra för växters årsrytm, klimatanpassning och stresstålighet, samt vilka faktorer som styr detta,
• identifiera ett urval av träd, buskar och fleråriga örtartade växter,
• utföra enkla tolkningar av markdata för att kunna bedöma en marks egenskaper,
• bedöma växters krav på växtplatsen vad gäller markförhållanden och behov av ljus, vatten och näring.

Innehåll

I kursens markdel behandlas följande områden genom föreläsningar och litteratur:
• markens uppbyggnad: fast material (mineralpartiklar, organiskt material) och porsystem (vatten och luft), markprofilen,
• olika jordartstypers egenskaper och hur de påverkar deras lämplighet för olika markanvändningsalternativ,
• markens/jordmaterialets naturliga förmåga att leverera näringsämnen och motverka försurning och vittringens roll i detta,
• lerets och humusämnenas förmåga att binda näringsämnen,
• de viktigaste växtnäringsämnena och deras växttillgänglighet,
• bindning och transport av vatten i mark och olika jordmaterial, växttillgängligt vatten och markluft,
• marktemperatur,
• omsättning av organiskt material och biologiska kväveomvandlingar i marken,
• geotekniska begrepp, geotekniska egenskaper hos jord och berg, exempel på hur geotekniken hanteras i markbyggnad.

Innehållet i föreläsningar bearbetas i övningar där viktiga markprocesser studeras, olika typer av data diskuteras och tolkas.

I kursens växtdel behandlas följande områden genom föreläsningar och litteratur:
• grundläggande växtanatomi och växtfysiologi inklusive sambandet mellan byggnad och funktion,
• växtplatsfaktorer (ljus, vatten och näring mm.) som är av central betydelse för etablering, tillväxt och utveckling och hur dessa kan utläsas i växternas yttre karaktärer,
• växters årsrytm, klimatanpassning, stresstålighet och tillväxtdynamik samt vilka faktorer i deras miljö som inverkar på dessa förhållanden,
• inlärning av nya växter varvas med egen repetition av träd, buskar och örtartade växter från tidigare kurstillfällen.

I fältövningar knyts de två kursdelarna ihop genom studier av markprofiler och växtsamhällen och hur de relaterar till varandra.

Fältmomenten och en del av övningarna är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs godkänt resultat från kursens båda delar i markvetenskap respektive växtkännedom.

För godkänd kursdel i markvetenskap krävs:
• godkänd skriftlig tentamen,
• godkända övningsuppgifter,
• deltagande i obligatoriska moment.

För godkänd kursdel i växtkännedom krävs:
• godkänd skriftlig tentamen,
• godkänd växtidentifiering,
• godkända övningsuppgifter,
• deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet 5 hp geologi och hydrologi är uppfyllt efter att detta moment är godkänt i kursen LK0292.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)
Ersätter: MV0180, LK0136, LK0109
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Markvetenskap för landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsutbildningarna i Uppsala
Författare: Karin Blombäck, Sigrun Dahlin och Jan Eriksson
2) Geoteknik för landskapsarkitekter - En orientering inom geotekniken
Författare: Esra Bayoglu Flener och Teddy Johansson
3) Temperaturförhållanden och värmeflöden i mark
Författare: Lovisa Stjernman Forsberg
4) Övningskompendium i markvetenskap
Kommentar: Övningskompendium för övningar inom markfysik (mfö), markkemi (mkö) samt markbiologi (mbö)
5) Växtbiologi
Författare: Tom Ericsson

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Markvetenskap
Kurskod: MV0213 Anmälningskod: SLU-10190 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%