Ny sökning
MV0214

Marken i odlingen

Kursen ger möjlighet till fördjupade och samtidigt praktiskt tillämpbara kunskaper i hur olika odlingsåtgärder inom växtnäringsförsörjning, jordbearbetning, markvattenreglering och precisionsodling påverkar marken, grödan och miljön. Kursen behandlar markmekanik och markpackning, dränering och bevattning, och markstrukturfrågor. Vidare behandlas organiska och oorganiska gödselmedel, försurningsprocesser och kalkning, metoder för att platsspecifikt analysera inomfältsvariationer och bedöma odlingsinsatser, samt mekanismer för odlingsåtgärders påverkan på läckage av näringsämnen och pesticider. Gödslingsplanering och beräkning av näringsläckage tränas i tillämpningsövningar och färdighetsträning i att utforma system för dränering, bevattning och jordbearbetning genomförs. I kursen tränas också förmågan att sammanväga och presentera olika perspektiv på komplexa frågeställningar som rör hållbar utveckling inom jordbruket. I slutet av kursen genomförs en 3-dagars studieresa som belyser tillämpningar och aktuella frågeställningar inom kursens ämnesområden.

Kursvärderingen är avslutad

MV0214-40119 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MV0214

Läsåret 2019/2020

Marken i odlingen (MV0214-40094) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Marken i odlingen (MV0214-40070) 2019-03-26 - 2019-06-09

MV0214 Marken i odlingen, 15,0 Hp

Soil management in crop production

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Biologi Markvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Växtnäring, precisionsodling, vattenvård 8,00 1002
Hydroteknik, jordbearbetning 5,50 1003
Ämnesövergripande studier 1,50 1004

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
• 120 hp på grundnivå, varav
• 60 hp biologi eller markvetenskap,
• 15 hp växtproduktion,
• 15 hp markvetenskap, inklusive markfysik, markkemi och markbiologi
• Engelska 6
samt
• Svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå

Mål

Kursens syfte är att ge fördjupade och samtidigt praktiskt tillämpbara kunskaper om hur odlingsåtgärder inom områdena växtnäringsförsörjning, jordbearbetning, markvattenreglering och precisionsodling påverkar marken, grödan och miljön.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• utförligt redogöra för de markvattenreglerade åtgärderna dränering och bevattning samt uppvisa grundläggande färdigheter i att dimensionera och utforma dräneringssystem och bevattningsanläggningar,
• beskriva markmekaniska processer av betydelse för jordbearbetning och markpackning och redogöra för effekter av markpackning och jordbearbetningen på markens funktioner, gröda och miljön,
• förklara sambanden mellan egenskaper hos olika gödsel- och jordförbättringsmedel och deras effekter på växtproduktion och markprocesser,
• redogöra för långsiktiga effekter av gödsling och kalkning på mark samt kunna tolka analys- och försöksresultat inom området,
• förklara principer för framställning av kartor som är användbara vid platsspecifika odlingsåtgärder med hjälp av bl.a. interpolationsteknik, sensormätningar och fjärranalys,
• bedöma behov av, samt planera för, platsspecifika odlingsinsatser utifrån kunskap om inomfältsvariationer i skördenivå samt gröd- och markegenskaper,
• beskriva mekanismerna bakom olika odlingsåtgärders påverkan på yt- och grundvatten genom läckage av näringsämnen och pesticider och kunna utforma förslag till åtgärdsprogram som kopplar till regelverk och direktiv.

Innehåll

Centrala ämnesområden som behandlas under kursen:
• grundläggande hydromekanik med tillämpningar,
• utformning, dimensionering och underhåll av dräneringssystem och bevattningsanläggningar,
• bevattningens utförande, vattenanskaffning och magasinering av vatten,
• markmekanik, inklusive markpackning,
• jordbearbetning,
• mineralgödsel och organiska gödselmedel – sammansättning, egenskaper, produktion och recirkulation,
• försurningsprocesser,
• gödslingsstrategier och kalkning, kort- och långsiktiga effekter på gröda och markbördighet,
• platsspecifik anpassning av odlingsåtgärder, interpoleringsteknik, sensorer och fjärranalys,
• närings- och pesticidläckage och erosion,
• EU:s vatten- och nitratdirektiv.

Kursen baseras på teoretiska moment för fördjupad ämneskunskap och på ett flertal praktiska moment av yrkesförberedande karaktär. De teoretiska delarna bygger på föreläsningar och övningar. De praktikorienterande delarna av kursen utgörs av projekteringsövningar inne och i fält, datorövningar för färdighetsträning av rådgivningsverktyg m.m., demonstrationer och studiebesök. De görs individuellt eller i grupp. Flertalet övningar och studiebesök är obligatoriska.
I kursen tränas också förmågan att sammanväga och presentera olika perspektiv på komplexa frågeställningar som rör hållbar utveckling inom jordbruket.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Följande krävs för godkänd kurs:
• godkänd skriftlig eller muntlig tentamen,
• godkända redovisningar av projektarbete och övningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet i markvetenskap är uppfyllt om studenten är godkänd på kursen Markvetenskap, 15 hp. Förkunskapskravet i växtproduktion är uppfyllt om sammanlagt 15 hp är godkänt inom kurserna Fältkurs i växtproduktion, 7,5 hp, Växtproduktion I, 15 hp och Växtproduktion II, 7,5 hp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: MV0185

MV0214 Marken i odlingen 2021

Fordringar för godkänd kurs

  • Deltagande i obligatoriska moment
  • Godkänd skriftlig tentamen (växtnäring, vattenvård och precisionsodling)
  • Godkända övningar/projekt/seminarium*:

Tolkning av jord- och växtanalysdata
Gödslingsplanering och utlakningsberäkning
Interpolering och geostatistik
Behovsfiler
Litteraturseminarium precisionsodling
Hydromekanik
Bevattningsprojektering
Dräneringsprojektering
Markmekanik (2 delar)
Projekt i jordbearbetning
Syntesseminarium

  • Genomförda quizzar - vattenhushållning

Översikt över vad som erfordras för de olika betygsnivåerna

Betyg

Tenta

Andra övningar/uppgifter/seminarier

3

3

3

4

4

3

5

5

3

Examinationsformer och betygsgraderingar

Examinationsformer för de olika kursmålen och betygsgraderingar för dessa framgår av tabellen nedan. Tentamen graderas i flera betygssteg medan gruppövningar och projektarbeten graderas enbart med gräns för godkänt. För att få betyget 4 på kursen krävs betyget 4 på tentamen och godkänt på alla övningar. För betyget 5 på kursen krävs betyget 5 på tentan och godkänt på övriga övningar. För att få godkänt i respektive moment krävs förutom godkänd examination (enligt tabell nedan) även närvaro vid obligatoriska moment (markerade i kursschema).

Kursmål

Examinationsform

Gradering

1

Uförligt redogöra för de mark­vatten­reglerande åtgärderna dränering och bevattning samt uppvisa grundläggande färdigheter i att dimensionera och utforma dränerings­system och bevattningsanläggningar

-Bevattningsprojektering: Gruppövning med skriftlig redovisning och muntlig presentation

-Dräneringsprojektering:

Gruppövning med skriftlig redovisning och muntlig presentation

-Övning i hydromekanik: Individuell inlämningsuppgift

-Genomförda quizzar inom vattenhushållning (2 st)

3

3

3

3

2

Beskriva markmekaniska processer av betydelse för jordbearbetning och markpackning och redogöra för effekter av markpackning och jordbearbetningen på markens funktioner, gröda och miljö

-Övning markmekanik (2 delar): Individuella inlämningsuppgifter

-Projekt i jordbearbetning: Individuell muntlig och skriftlig redovisning

3

3

3

3

Förklara sambanden mellan egenskaper hos olika gödsel- och jordförbättringsmedel och deras effekter på växtproduktion och markprocesser

-Tentamen

-Övning i tolkning av jord- och växtanalysdata: Muntlig redovisning

3, 4, 5

3

4

Redogöra för långsiktiga effekter av gödsling och kalkning på mark samt kunna tolka analys- och försöksresultat inom området.

-Tentamen

- Övning i grupp el enskilt i gödslingsplanering och utlakningsberäkningar: Muntlig redovisning

3, 4, 5

3

5

Förklara principer för framställning av kartor som är användbara vid platsspecifika odlingsåtgärder med hjälp av bl.a. interpolationsteknik, sensormätningar och fjärranalys

-Tentamen

-Övning Interpolering och geostatistik: individuell inlämningsuppgift

-Individuellt förberett litteraturseminarium: muntlig presentation i mindre grupp

3, 4, 5

3

3

6

Bedöma behov av, samt planera för, platsspecifika odlingsinsatser utifrån kunskap om inomfältsvariationer i skördenivå samt gröd- och markegenskaper

-Tentamen

-Övning Behovskartor: Individuell inlämningsuppgift

3, 4, 5

3

7

Beskriva mekanismerna bakom olika odlingsåtgärders påverkan på yt-och grundvatten genom läckage av näringsämnen och pesticider och kunna utforma förslag till åtgärdsprogram

-Tentamen

- Övning i grupp el enskilt i gödslingsplanering och utlakningsberäkningar: Muntlig redovisning

3, 4, 5

3

8

Visa förmåga att ta helhetsgrepp kring komplexa frågeställningar och att kunna ge förslag på möjliga lösningar eller arbetssätt som väger in olika intressen och som främjar uthålligheten inom jordbruket. Kunna argumentera för de förslag på lösningar eller arbetssätt som presenteras med stöd i litteratur, forskning och befintligt regelverk.

Gruppuppgift med muntlig redovisning samt individuell redovisning av underlagsmaterial

3

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - mark/växt Agronomprogrammet - mark/växt (270 hp) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Markvetenskap
Kurskod: MV0214 Anmälningskod: SLU-40119 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%