Ny sökning
MV0223

Skoglig marklära och klimatologi

Kursen introducerar geologins, markens och klimatets roll för skogsekosystemet och dess hållbara nyttjande. Den tar upp grundläggande terminologi och metoder för beskrivning av klimat och markens beståndsdelar, samt de processer som bestämmer markens viktigaste fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper.


Kursen bygger till stor del på lärarledda fältövningar och exkursioner samt projektarbeten, instuderingsuppgifter och praktisk examination i fält och på laboratorium. Detta förbereds med egna litteraturstudier och lärarledda föreläsningar eller videoinspelningar. De praktiska momenten fokuserar på grundläggande metoder som används för att beskriva och bedöma markegenskaper, jordmåner, bergarter, och klimat. Exkursioner och övningar innehåller obligatoriska moment.


Information från kursledaren

Till dig som antagits till skogsvetarprogrammet och kursen Skoglig marklära och klimatologi.

Vi som kursledare på de två första kurserna ser fram emot många roliga och inspirerande aktiviteter de kommande tio veckorna tillsammans med er studenter.

Skogsvetarprogrammet börjar med de två kurserna “Skog - nyttjanden och värden” och “Skoglig marklära och klimatologi”. Kurserna går parallellt på halvfart för att bättre kunna utnyttjabarmarkssäsongen till fältaktiviteter och för att kunna samverka i vissa moment.

Du blir registrerad genom att närvara vid introduktionerna i Sal“Björken” på SLU, den 29 augusti kl. 8.15 och 12.15. I fortsättningen kommer du att registrera dig själv på kurser. Skulle du vid kursstart inte kunna närvara vid uppropet, ta kontakt med oss kursledare via mail eller telefon, så vi kan se till att du blir registrerad.

Under september håller vi till mycket utomhus. Det är alltså viktigt att redan från början ha med stövlar/kängor och regnkläder. Flera av exkursionerna sker med cykel, som behövs redan från andra veckan.

När vi har aktiviteter på distans använder vi kommunikationsverktygen Zoom och Wonder. Arbetsmaterial och instruktioner och meddelanden kommer på en plattform som heter Canvas, som du ska ha fått en inbjudan till på e-mail. Canvas kan du nå när du fått ditt studentkonto och e-mail. Det är klokt att så tidigt som möjligt hämta ut ditt studentkonto (se https://student.slu.se/studier/nystudent/ ).

Om du har en funktionsnedsättning eller läs och skrivsvårigheter som gör att du behöver extra tid, avskildhet eller något extra hjälpmedel i undervisningen och vid examinationer –kontakta SLU Funka (så snart som möjligt): Funka@slu.se

Meddela sedan sådana behov till kursledare på varje kurs.

Hälsningar,

Johannes Larson och Ulrik Ilstedt

Kursledare

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MV0223-10300 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MV0223

Läsåret 2022/2023

Skoglig marklära och klimatologi (MV0223-10085)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Skoglig marklära och klimatologi (MV0223-10277)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

1) Marklära
**Länk: **https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/naturvetenskap-och-miljo/geovetenskap/marklara/
**Författare: **Jan Eriksson, Sigrun Dahlin, Ingvar Nilsson, Magnus Simonsson
**ISBN: **9789144069203

2) Fältkompendium i jordarts och jordmånsbeskrivning
**Kommentar: **Delas ut vid kursstart

3) Marken i skogslandskapet, kapitel 4: Vattnet i skogen.
**Författare: **Allan Rodhe
**Kommentar: **Utdrag från utgången bok. Delas ut vid kursstart

4) Marken i skogslandskapet_kap 6: Jordens uppbyggnad
**Författare: **Bosse Gustafsson
**Kommentar: **Utdrag från utgången bok. Delas ut vid kursstart.

5) Kompendium i klimatologi
**Kommentar: **Delas ut vid kursstart

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Markvetenskap Skogsbruksvetenskap
Kurskod: MV0223 Anmälningskod: SLU-10300 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Skogens ekologi och skötsel Studietakt: 50%