Ny sökning
MV0226

Geologi och hydrologi

Kursen ger dig som läser kandidatprogrammen inom biologi och miljövetenskap samt växtodling en grundläggande förståelse för jordens geologiska uppbyggnad och de processer som formar landskapet. Dessutom ges övergripande kunskap kring var jordens vatten finns och hur det omsätts. Under kursen varvas teori med praktiska moment och exkursioner för att ge en sammanhängande förståelse för hur geologi och hydrologi ofta samverkar. Geologin har en stor inverkan på olika grundämnens omsättning samt är även nära kopplat till jordens klimatutveckling. Vidare ges inom kursen kunskap om bergarter och mineral, samt olika i Sverige vanligt förekommande jordarter. Detta syftar till att ge en förståelse till landskapets geologiska uppbyggnad samt hur det formats av istider och olika glaciala processer. Vatten är en livsavgörande resurs och stor vikt inom kursen ges till att förstå det hydrologiska kretsloppet, var vatten finns, hur grundvatten bildas, samt hur vatten omsätts och transporteras i landskapet. En viktig aspekt inom kursens hydrologiavsnitt är även hur människan påverkar vattnets kretslopp och kvalitet.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MV0226

Läsåret 2022/2023

Geologi och hydrologi (MV0226-10339)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Kursplan

MV0226 Geologi och hydrologi, 7,5 Hp

Geology and hydrology

Ämnen

Markvetenskap Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Geologi 3,0 0102
Hydrologi 3,0 0103
Övningar och exkursion 1,5 0104

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet och särskild behörighet som omfattar Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4.

Mål

Syftet med kursen är att ge en övergripande förståelse för de geologiska förhållanden och processer som formar landskapet, samt kunskap om vattnets förekomst och omsättning i landskapet. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:- redogöra för landskapets geologiska uppbyggnad och utveckling

- beskriva vattnets förekomst och omsättning i landskapet

- redogöra för grundläggande begrepp och processer inom geologi och hydrologi

- identifiera de i Sverige vanligast förekommande jordarterna, mineralen och bergarterna

- utföra grundläggande hydrologiska beräkningar

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningar och exkursioner, som behandlar:- jordklotets uppbyggnad och historia, plattektonik och processer som formar berggrunden

- geologins inverkan på grundämnenas kretslopp och jordens klimatutveckling

- sammansättning och egenskaper hos de vanligaste bergartsbildande mineralen och bergarterna

- istider och glaciala processer

- isavsmältningens och strandförskjutningens effekter på jordarternas fördelning i landskapet

- erosionsprocesser och hur de bildat landskapet

- jordartslära och jordartens betydelse för markens egenskaper

- det hydrologiska kretsloppet och vattenbalans

- grundvattnets bildning i landskapet

- förekomst, bindning och rörelse av vatten och näringsämnen i landskapet

- vattnet som resurs och mänsklig påverkan på vattenbalansen och vattenkvalitetenPå exkursioner besöks naturmiljöer för att öka kunskapen om geologiska och hydrologiska förhållanden. Obligatoriska moment är exkursioner och övningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkända prov

- Godkänt deltagande i exkursioner, övningar och andra obligatoriska moment • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen läses på halvfart parallellt med kursen BI???? Introduktionskurs – biologi och miljövetenskap eller MV???? Introduktionskurs - växtodlingsprogrammet. I samband med exkursionsresa tillkommer en avgift för kursdeltagarna för att finansiera en del av kostnaden för resa och boende.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Vatten och Miljö

Medansvariga:

Institutionen för mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: BI0844, MV0173, BI1254, MV0209

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Litteraturlista för MV0226, Geologi och hydrologi

Geologi, tre kompendier av Karl-Erik Perhans

 • Exogena processer och landformer. Vittring, sluttningsprocesser, flodverksamhet, kustprocesser, vindverksamhet. 2004. 
 • Endogena processer och landformer. 2003.
 • Istidens landskap. Jordarter och terrängformer. 2002.

Hydrologi

 • Kompendium i hydrologi
 • Vattnets väg från regn till bäck (kapitel 8) 
  Grip, H. & Rodhe, A. 1991
  Hallgren & Fallgren, Uppsala
  Boken finns fritt tillgänglig på internet. Du kan nå den genom att klicka på titeln i Canvas/Litteratur.

Kompendier finns att köpa i Ulls hus i samband med kursstart

Föreläsnings- och övningsmaterial

Kommer finnas tillgängligt på Canvas

Exkursionsguide

Delas ut under kursens gång.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Markvetenskap Miljövetenskap
Kurskod: MV0226 Anmälningskod: SLU-10421 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Vatten och Miljö Studietakt: 50%