Ny sökning
MX0133

Miljöanalys

Kursen syftar till att förmedla en grundläggande förståelse av begreppet miljöanalys. Häri ingår främst miljöövervakning, datautvärdering och analys av resultat i förhållande till ekologiska och kemiska processer. Efter genomgången kurs ska studenterna kunna redogöra för hur kretsloppen för de stora konstituenterna påverkar miljön, och hur samhället bedriver miljöövervakning för att skilja naturlig variation från antropogent betingad miljöpåverkan hos dessa ämnen. Kursen ska också ge övning i hur miljöanalysprojekt planeras och genomförs.

Välkommen till kursen!

På grund av pandemin kommer kursen år 2021 bli helt och hållet på distans.

All kursinformation kommer att finnas på kursens Canvas-sida. Ett preliminart schema (nära den slutgiltiga versionen) finns dock på denna webbsida.

Kursvärderingen är avslutad

MX0133-30235 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MX0133

Läsåret 2019/2020

Miljöanalys (MX0133-30290) 2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Miljöanalys (MX0133-30160) 2019-01-21 - 2019-02-20

MX0133 Miljöanalys, 7,5 Hp

Environmental assessment

Kursplan fastställd

2017-12-05

Ämnen

Biologi Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skriftlig tentamen 6,00 1002
Projekt 1,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
- 60 hp biologi eller miljövetenskap
och
- 10 hp kemi

Mål

Kursen syftar till att förmedla en grundläggande förståelse av begreppet miljöanalys. Häri ingår främst miljöövervakning, datautvärdering och analys av resultat i förhållande till ekologiska och kemiska processer. Efter genomgången kurs ska studenterna kunna redogöra för hur kretsloppen för främst kväve och svavel påverkar miljön, och hur samhället bedriver miljöövervakning för att skilja naturlig variation från antropogent betingad miljöpåverkan av dessa ämnen. Kursen ska också ge övning i hur miljöanalysprojekt planeras och genomförs. En praktisk övning ska ge erfarenhet av genomförande av ett övervakningsprojekt i alla delar, inkluderande provtagning, dokumentation, labbarbete, datautvärdering och rapportering.
Efter avslutat kurs ska studenten kunna:
- förklara vad miljöanalys innebär
- redogöra för samhällets riktlinjer för miljöövervakning
- beskriva principen för hur ett miljöövervakningsprogram läggs upp
- redogöra för hur antropogena utsläpp av främst kväve och svavel påverkar miljön och hur miljöanalys bedrivs för att studera deras miljöeffekter
- redogöra för hur biotska index används inom miljöövervakningen

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, övningar, laborationer och ett projektarbete. Under föreläsningar behandlas begreppet miljöanalys och hur mänskliga utsläpp av främst svavel och kväve relaterar till behovet av miljöanalys. Vid obligatoriska räkneövningar och laborationer övas praktisk miljöanalys, från planering och dimensionering av studier, via analystekniker till utvärdering av resultat och fastställande av ekologisk status i förhållande till gränsvärden och normer. I ett projekt övas miljöanalys genom att analysera och utvärdera miljöövervakningsdata samt att sammanställa och presentera resultaten.
Laborationer och övningar är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på tentamen och övningsuppgifter, aktivt deltagande i obligatoriska moment samt godkänd redovisning av projektarbetet.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Fältmoment ingår inte under denna kurs. Data för räkneövningar kommer mestadels från pågående nationell miljöövervakning.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vatten och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: MX0077

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Betyg

3

4

5

1) Förklara vad miljöanalys innebär.

Studenten kan beskriva och exemplifiera vad miljöanalys innebär.

Studenten kan beskriva och exemplifiera de olika stegen i miljöanalyscykeln.

2) Redogöra för samhällets riktlinjer för miljöövervakning.

Studenten kan beskriva samhällets riktlinjer för miljöövervakning på ett översiktligt sätt.

Studenten kan förklara hur samhällets riktlinjer för miljöövervakning tillämpas.

3) Beskriva principen för hur ett miljöövervakningsprogram läggs upp.

Studenten kan beskriva principen för hur ett miljöövervaknings- program läggs upp.

Studenten kan genom exempel förklara hur ett miljöövervaknings- program läggs upp.

Studenten kan tillämpa principerna för hur miljöövervakningsprogram läggs upp.

4) Redogöra för hur antropogena utsläpp av främst kväve och svavel påverkar miljön och hur miljöanalys bedrivs för att studera deras miljöeffekter.

Studenten kan översiktligt beskriva hur antropogena utsläpp av föroreningar (främst N och S) påverkar miljön och hur miljöanalys bedrivs för att studera deras miljöeffekter.

Studenten kan exemplifiera hur antropogena utsläpp av olika föroreningar påverkar miljön och hur miljöanalys bedrivs för att studera miljöeffekterna av dem.

Studenten kan kritiskt diskutera miljöanalys i förhållande till miljöpåverkan av olika antropogena föroreningar.

5) Redogöra för hur biotiska index används inom miljöövervakningen.

Studenten kan beskriva och ge exempel på biotiska index och deras användning.

Studenten kan tillämpa biotiska index för att bedöma miljökvalitet.

Studenten kan diskutera för- och nackdelar med olika biotiska index inom miljöövervakningen.

1) Litteratur
Kommentar: All literatur kommer att vara artikar som kommer att finnas på kursens Canvas-sida.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Miljövetenskap
Kurskod: MX0133 Anmälningskod: SLU-30235 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för vatten och miljö Studietakt: 100%