Ny sökning
MX0142

Hållbart nyttjande av naturresurser, internationell kurs

Välkommen till den internationella kursen om hållbart nyttjande av naturresurser. Kursen är en studieresa och ges av SLU i samarbete med Purdue University och NC State University, USA. Årets studieresa går till norra Skandinavien inklusive bland annat Abisko och Narvik. Längs vägen belyser vi naturresursutnyttjandet ser ut och vilka konflikter som kan uppstå när flera intressen kolliderar på samma mark. Kursen fokuserar på olika aspekter av hållbarhet samt ger en introduktion till hur naturresurser nyttjats genom historien fram till våra dagar. Ämnen som tas upp är hållbart nyttjande av vatten, skogar och fjällmiljöer. Kursen ger också grundläggande kunskap om ekosystemen vi rör oss igenom och de konflikter som kan uppstå när flera intressen konkurrerar om samma mark samt hur detta påverkar möjligheterna till en hållbar utveckling.

Kursplan och övrig information

Kursplan

MX0142 Hållbart nyttjande av naturresurser, internationell kurs, 7,5 Hp

Sustainable Use of Natural Resources, International course

Ämnen

Miljövetenskap Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundläggande nivå motsvarande 60 hp på högskolenivå

Mål

Efter kursen genomförande ska studenten kunna:

- förklara begreppet hållbart nyttjande av naturresurser och kunna ge exempel på dess innebörd baserat på olika fallstudier och markanvändningsscenarier

- beskriva olika ekosystemtjänster och ekosystemfunktioner och dess betydelse för människan

- beskriva ekosystemens beståndsdelar och hur de påverkas av mänsklig aktivitet på lokal och global nivå.

- beskriva hur hållbarhetsmål påverkas av olika typer av markanvändning

- samverka i grupp och framföra målsenliga presentationer

- utvärdera alternativ och policies för nyttjanden av naturresurser

- ge exempel på kulturella skillnader mellan främst Nordamerika och Europa, och redogöra för hur dessa skillnader kan förklara olika tillämpningar i naturresursutnyttjande och skötsel.

Innehåll

Studenterna tillägnar sig kunskaper i olika betraktelsesätt avseende hållbarhetsfrågor i främst Nordamerika och Europa. Kursen innehåller en längre studieresa och ett antal obligatoriska exkursioner samt problembaserade projektuppgifter som löses individuellt eller i grupp. Föreläsningarn och övningar omfattar naturvetenskaplig teori, och kommunikation och samverkan mellan olika samhällsaktörer.Kursen är en tematisk sommarkurs om hållbart nyttjande av förnyelsebara naturresurser. Begreppet hållbarhet behandlas ur olika perspektiv som miljöpåverkan, ekonomi, sociala aspekter, rekreation och biologisk mångfald. Hållbarhetsaspekter behandlas också med avseende på lokala förutsättningar, ekologi och historisk bakgrund.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Muntlig och skriftlig redovisning av självständiga arbeten och grupparbeten. Deltagande i obligatoriska kursmoment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen arrangeras av SLU i samarbete med Purdue University, Indiana, USA, och North Carolina State University, Raleigh, USA, med cirka hälften av antalet studenter från Sverige och hälften från USA. Lärare från USA och Sverige deltar gemensamt i kursprogrammet.I samband med den obligatoriska studieresan kommer en viss avgift att tas ut av studenten för att täcka kostnader för resa och logi.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Ersätter: SG0240

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Miljövetenskap Skogsvetenskap
Kurskod: MX0142 Anmälningskod: SLU-50066 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 100%