Ny sökning
MX0142

Hållbart nyttjande av naturresurser, internationell kurs

Välkommen till den internationella kursen om hållbart nyttjande av naturresurser. Kursen är en studieresa och ges av SLU i samarbete med Purdue University och NC State University, USA. Längs vägen belyser vi naturresursutnyttjandet ser ut och vilka konflikter som kan uppstå när flera intressen kolliderar på samma mark. Kursen fokuserar på olika aspekter av hållbarhet samt ger en introduktion till hur naturresurser nyttjats genom historien fram till våra dagar. Ämnen som tas upp är hållbart nyttjande av vatten, skogar och bergstrakter. Kursen ger också grundläggande kunskap om ekosystemen vi rör oss igenom och de konflikter som kan uppstå när flera intressen konkurrerar om samma mark samt hur detta påverkar möjligheterna till en hållbar utveckling.

Information från kursledaren

Hej och välkommen till kursen Hållbart nyttjande av naturresurser!

För er som blivit antagna till sommarkursen Hållbart nyttjande av naturresurser i sommar.

Kursen startar den 4e juli med kursintroduktion. Kursen ges i samarbete med NC State University och studenter och lärare från USA kommer att anlända den 3e Juli vilket ni också rekommenderas att göra. Kursen avslutas med redovisningar av grupparbeten den 29 Juli och hemresa den 30 Juli. Vi kommer att bo i lokaler kopplade till NC State European Center under större delen av kursen. Kursen är öppen för självregistrering i LADOK 5 dagar före kursstart samt under uppropsdagen.

Vi kommer att erbjuda ett paket som inkluderar boende och transporter under kursen. Paketet kostar 15000 SEK och betalas till VFM via SWISH 123 033 88 06 (i undantagsfall kan faktura/banköverföring ordnas). Vi behöver din betalning senast den 1a Juni. Observera att ni själva bokar och betalar resan till och från Prag. Meddela snarast om ni inte tänkt gå kursen så att reserver har chans att få en plats.

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta kursledare Therese Löfroth therese.lofroth@slu.se eller 090-7868384.

Detaljerat schema finns på kursens Canvassida samt på kurssidan på studentwebben.

Schemat kommer kontinuerligt att uppdateras och programmet för enskilda dagar kan komma att ändras men resrutten kommer att stämma.

Det finns ingen kursbok till kursen utan litteratur i form av vetenskapliga artiklar och rapporter kommer att delas ut under kursens gång. Ni kommer också att som en del i kursen få skriva en bokrecension på valfri bok under temat Hållbart nyttjande av naturresurser. Fundera gärna redan nu vilken bok ni vill läsa. Jag kommer att lägga upp några förslag på Canvas också.

Ser fram emot att träffa er i sommar!

/Therese Löfroth

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MX0142

Läsåret 2021/2022

Hållbart nyttjande av naturresurser, internationell kurs (MX0142-50048)

2022-06-13 - 2022-08-19

Läsåret 2020/2021

Hållbart nyttjande av naturresurser, internationell kurs (MX0142-50008)

2021-06-28 - 2021-07-30

Läsåret 2019/2020

Hållbart nyttjande av naturresurser, internationell kurs (MX0142-50007)

2020-06-29 - 2020-07-31

Läsåret 2018/2019

Hållbart nyttjande av naturresurser, internationell kurs (MX0142-50035)

2019-07-01 - 2019-08-02

Kursplan

MX0142 Hållbart nyttjande av naturresurser, internationell kurs, 7,5 Hp

Sustainable Use of Natural Resources, International course

Ämnen

Miljövetenskap Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundläggande nivå motsvarande 60 hp på högskolenivå

Mål

Efter kursen genomförande ska studenten kunna:

- förklara begreppet hållbart nyttjande av naturresurser och kunna ge exempel på dess innebörd baserat på olika fallstudier och markanvändningsscenarier

- beskriva olika ekosystemtjänster och ekosystemfunktioner och dess betydelse för människan

- beskriva ekosystemens beståndsdelar och hur de påverkas av mänsklig aktivitet på lokal och global nivå.

- beskriva hur hållbarhetsmål påverkas av olika typer av markanvändning

- samverka i grupp och framföra målsenliga presentationer

- utvärdera alternativ och policies för nyttjanden av naturresurser

- ge exempel på kulturella skillnader mellan främst Nordamerika och Europa, och redogöra för hur dessa skillnader kan förklara olika tillämpningar i naturresursutnyttjande och skötsel.

Innehåll

Studenterna tillägnar sig kunskaper i olika betraktelsesätt avseende hållbarhetsfrågor i främst Nordamerika och Europa. Kursen innehåller en längre studieresa och ett antal obligatoriska exkursioner samt problembaserade projektuppgifter som löses individuellt eller i grupp. Föreläsningarn och övningar omfattar naturvetenskaplig teori, och kommunikation och samverkan mellan olika samhällsaktörer.Kursen är en tematisk sommarkurs om hållbart nyttjande av förnyelsebara naturresurser. Begreppet hållbarhet behandlas ur olika perspektiv som miljöpåverkan, ekonomi, sociala aspekter, rekreation och biologisk mångfald. Hållbarhetsaspekter behandlas också med avseende på lokala förutsättningar, ekologi och historisk bakgrund.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Muntlig och skriftlig redovisning av självständiga arbeten och grupparbeten. Deltagande i obligatoriska kursmoment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen arrangeras av SLU i samarbete med Purdue University, Indiana, USA, och North Carolina State University, Raleigh, USA, med cirka hälften av antalet studenter från Sverige och hälften från USA. Lärare från USA och Sverige deltar gemensamt i kursprogrammet.I samband med den obligatoriska studieresan kommer en viss avgift att tas ut av studenten för att täcka kostnader för resa och logi.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Ersätter: SG0240

Betygskriterier

Goal 1

Goal 2

Goal 3

Goal 4

Goal 5

Goal 6

Goal 7

5

Nyanserat avväga betydelsen av ekosystemfunktioner, ekosystemtjänster och dess betydelse för människan

Diskutera hur ekosystemens beståndsdelar samverkar och påverkas av mänsklig aktivitet i olika tidsmässiga och rumsliga skalor

Nyanserat utvärdera olika alternativ och policies för nyttjande av naturresurser

Diskutera hur kulturella skillnader mellan Nordamerika och Europa kan förklara skillnader i naturresursutnyttjande och skötsel

4

In several steps describe ecosystem services and ecosystem functions and their value for humans

Diskutera hur ekosystemens beståndsdelar samverkar och påverkas av mänsklig aktivitet

Utvärdera olika alternativ och policies för nyttjande av naturresurser

Redogöra för hur kulturella skillnader mellan Nordamerika och Europa kan förklara skillnader i naturresursutnyttjande och skötsel

3

Explain the concept of sustainable use of natural resources and give examples based on case studies and land use scenarios

Define ecosystem services and ecosystem functions

Beskriva ekosystemens beståndsdelar och hur de påverkas av mänsklig aktivitet på lokal och global nivå

Beskriva hur hållbarhetsmål påverkas av olika typer av markanvändnng

Beskriva olika alternativ och policies för nyttjande av naturresurser

Samverka i grupp och ge målsenliga presentationer

Ge exempel på kulturella skillnader mellan främst Nordamerika och Europa och förklara skillnader i naturresursutnyttjande mellan främst Nordamerika och Europa

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Miljövetenskap Skogsvetenskap
Kurskod: MX0142 Anmälningskod: SLU-50066 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 100%