Ny sökning
NA0196

Mikroekonomi II

Kursplan och övrig information

Kursplan

NA0196 Mikroekonomi II, 15,0 Hp

Microeconomics II

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

20 hp nationalekonomi

10 hp mikroekonomi

Mål

Kursens mål är att utveckla studenternas förståelse för mikroekonomisk teori, deras förmåga till mikroekonomisk analys samt deras förmåga att tillämpa mikroekonomisk teori för att analysera företags och konsumenters beteende samt marknader ur ett samhällsperspektiv.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- förstå och med stöd av enklare matematiska funktioner tillämpa konsumtionsteori för att analysera konsumentbeteende och efterfrågan.

- förstå och med stöd av enklare matematiska funktioner tillämpa produktions- och kostnadsteori för att formulera och lösa företags optimeringsproblem, analysera alternativa prissättningsstrategier och hur dessa påverkar marknaden, samt tillämpa grundläggande spelteori för att analysera strategiskt beteende.

- förstå och tillämpa grunderna i dualitet i mikroekonomi.

- matematiskt formulera och, givet multiplikativa funktionsformer, lösa ekonomiska optimeringsproblem med hjälp av Langrangemetoden.


- använda mikroekonomisk teori och matematisk metod för att analysera jämvikt, välfärd och effekter av politiska åtgärder.

Innehåll

*Ämnesmässigt innehåll:*

Kursen ger fördjupade kunskaper i mikroekonomisk teori och hur teorin kan användas för att analysera såväl strategiska aspekter ur ett företagsperspektiv som marknader ur ett samhällsperspektiv. Utöver kunskap i ekonomisk teori betonas under kursens gång att studenten ska kunna formulera och, med en tonvikt på Lagrangemetoden och multiplikativa funktionsformer, matematiskt lösa ekonomiska optimeringsproblem. Kursen inleds med en genomgång av konsumenternas beteende och optimala konsumtionsval samt analyser av individens och marknadens efterfrågan. Efter det går vi igenom företagets optimeringsbeteende vilket inkluderar optimala produktionsbeslut samt sambanden mellan kostnader och utbud. Vi diskuterar sedan företagets alternativa prissättningsstrategier. Vidare analyserar vi jämvikt och välfärdseffekter på olika typer av marknader samt hur marknader och marknadens aktörer påverkas av politiska åtgärder.

*Genomförande:*

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom:

Föreläsningar, ett projektarbete och övningstillfällen

I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:

Kritiskt tänkande, problemlösning, vetenskapliga metoder

Följande moment är obligatoriska:

Obligatoriska övningar

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkänt projektarbete, godkänt deltagande i obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-NJ
Ersätter: NA0176

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26170 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0196 Anmälningskod: SLU-40169 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%