Ny sökning
SG0263

Ädellövskog - Dynamik, biologisk mångfald och skötsel för mångbruk

Kursen övergripande mål är att förmedla en god överblick över nordeuropeiska ädellövskogars historia, ekologi, biologiska mångfald, och hållbara förvaltning.

Vi studerar ädellövskogens flora och fauna, undersöker skogsbrukets effekter på biologisk mångfald och granskar aktuella naturvårdsstrategier. Här jämför vi särskilt olika skötselalternativ baserat på historiska referensmodeller. Vi studerar också aktuella hot mot ädellövskogens funktion och mångfald med fokus på invasiva trädsjukdomar och effekter av viltbete. Under vår studieresa till Bialowieza nationalpark i nordöstra Polen utforskar vi denna kronjuvel bland Europas låglandsskogar.

Vi ägnar oss åt olika aspekter av hållbar virkesproduktion i lövskog, inklusive skötsel av snabbväxande lövträd. Vi jämför också traditionella skötselsystem, såsom skärmskogsbruk i bokskog, med metoder för stam- eller gruppvis skötsel. Under olika fältexkursioner studerar vi reservatsskötsel och skoglig restaurering. Vi utvärderar aktuella restaureringskoncept, särskilt olika sätt att omföra granskog till lövskog.

Som en röd tråd genom kursen löper en kontinuerlig diskussion om de utmaningar som en hållbar förvaltning av lövskogarna möter idag med tanke på pågående klimat- och samhällsförändringar.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SG0263

Läsåret 2022/2023

Ädellövskog - Dynamik, biologisk mångfald och skötsel för mångbruk (SG0263-40110)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Ädellövskog - Dynamik, biologisk mångfald och skötsel för mångbruk (SG0263-40029)

2022-03-24 - 2022-06-05

Kursplan och övrig information

Kursplan

SG0263 Ädellövskog - Dynamik, biologisk mångfald och skötsel för mångbruk, 15,0 Hp

Broadleaves - Forest dynamics, biodiversity and management for multiple use

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp inklusive– 60 hp skogsvetenskap eller

– 60 hp skogshushållning eller

– 60 hp biologi eller

– 60 hp miljövetenskap eller

– 60 hp landskapsarkitektur eller

– 60 hp lantbruksvetenskap eller

– 60 hp naturresurshushållningsamt kurser på avancerad nivå- 15 hp skogsvetenskap eller

- 15 hp skogshushållning eller

- 15 hp biologi eller

- 15 hp miljövetenskap

– 15 hp landskapsarkitektur eller

– 15 hp lantbruksvetenskap eller

– 15 hp naturresurshushållningsamt- Engelska 6

Mål

Kursens övergripande mål är att förmedla en god överblick över nordeuropeiska ädellövskogars historia, ekologi, biologiska mångfald, och hållbara förvaltning och restaurering.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- beskriva de dynamiska processer som påverkar ädellövskogar, inklusive naturliga och antropogena störningar, naturlig skogsutveckling samt postglacial vegetationshistoria

- beskriva de viktigaste nordeuropeiska ädellövskogstyperna med avseende på sammansättning, struktur och viktiga omvärldsvariabler

- identifiera och diskutera problem och lösningar när det gäller bevarande av biologisk mångfald och hållbar förvaltning i ädellövskogar

- förklara principerna för hållbar skogsskötsel i både ädellövskog och andra lövskogar

- förklara principerna för skoglig restaurering i både produktions- och naturvårdsskogar

- sammanfatta, kritiskt granska samt muntligt och skriftligt presentera vetenskapliga studier om ekologi och dynamik av ädellövskog

- kritiskt och systematiskt analysera och diskutera komplexa skogliga frågeställningar.

Innehåll

På kursen studerar vi ekologin av nordeuropeiska ädellövskogar med fokus på skogshistoria, beståndsdynamik och vegetationsekologi. Studieregionen omfattar södra Sverige, Danmark, Baltikum, norra Tyskland och norra Polen. Under vår studieresa till Bialowieza nationalpark i nordöstra Polen utforskar vi denna kronjuvel bland Europas låglandsskogar.

Vi studerar ädellövskogens flora och fauna, undersöker skogsbrukets effekter på biologisk mångfald och granskar aktuella naturvårdsstrategier. Här jämför vi särskilt olika skötselalternativ baserat på historiska referensmodeller, inklusive effekter av stora däggdjursarters utdöende efter den senaste istiden. Vi studerar också aktuella hot mot ädellövskogens funktion och mångfald med fokus på invasiva trädsjukdomar och effekter av viltbete.

Vi ägnar oss åt olika aspekter av hållbar virkesproduktion i lövskog, inklusive skötsel av snabbväxande lövträd. Vi jämför också traditionella skötselsystem, såsom skärmskogsbruk i bokskog, med metoder för stam- eller gruppvis skötsel. Under olika fältexkursioner studerar vi reservatsskötsel och skoglig restaurering. Vi utvärderar aktuella restaureringskoncept, särskilt olika sätt att omföra granskog till lövskog.

Som en röd tråd genom kursen löper en kontinuerlig diskussion om de utmaningar som en hållbar förvaltning av lövskogarna möter idag med tanke på pågående klimat- och samhällsförändringar.

Kursen är indelad i avsnitt om 1-2 veckor. Varje avsnitt består normalt av i) inledande föreläsningar, ii) en individuell uppgift eller gruppuppgift, iii) exkursioner och iv) seminarier eller övningar där uppgifterna diskuteras eller presenteras. Studieresan, exkursioner, individuella och gruppuppgifter samt seminarier och övningar är obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga examinationer, godkända individuella uppgifter och övningar samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen innehåller en studieresa till Bialowiezaskogen i Polen. Resan till och från Warszawa bekostas av studenten medan övriga kostnader täcks av institutionen: bussresa ToR Bialowieza, 4 hotellnätter i 2-3 bäddsrum, och alla måltider.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0184, SH0135, SG0235

Litteraturlista

Broadleaves

- Forest dynamics, biodiversity and management for multiple-use

Course literature - Spring 2022 - SLU Alnarp


**Forest history, forest dynamics and biodiversity (Jörg Brunet)**
Bakker et al. 2016. Combining paleo-data and modern exclosure experiments to assess the impact of megafauna extinctions on woody vegetation. PNAS 113: 847–855.

Bond 2005. Large parts of the world are brown or black: a different view on the ‘Green World’ hypothesis. Journal of Vegetation Science 16: 261–266.

Brunet et al. 2010. Biodiversity in European beech forests – a review with recommendations for sustainable forest management. Ecological Bulletins 53: 77-94.

Kirby and Watkins (Eds.). 2015. Europe’s changing woods and forests: from wildwood to managed landscapes. CAB International. 393 pp.
- Chapter 3 The forest landscape before farming
- Chapter 4 Evolution of modern landscapes

Larsen et al. 2005. Ecology of tree species and species selection. In: Naturnaer skovdrift (edited by Larsen, J.B.)

Mölder, A. et al. 2019. Integrative management to sustain biodiversity and ecological continuity in Central European temperate oak (Quercus robur, Q. petraea) forests: An overview. Forest Ecology and Management 437: 324–339.

San-Miguel-Ayanz, J. et al. (editors). 2016. European Atlas of Forest Tree Species. European Commission https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/

Palm, J. et al. 2005. Hardwood – the facts. Wood Centre Nässjö.

Ungulate ecology (Annika Felton)
Bergqvist et al. 2018. Forage availability and moose winter browsing in forest landscapes. Forest Ecology and Management 419: 170-178.

Faison et al. 2016. Ungulate browsers promote herbaceous layer diversity in logged temperate forests. Ecology and Evolution 6: 4591-4602.

Kolstad et al. 2018. Pervasive moose browsing in boreal forests alters successional trajectories by severely suppressing keystone species. Ecosphere 9: e02458.

Felton et al. 2020. Varied diets, including broadleaved forage, are important for a large herbivore species inhabiting highly modified landscapes. Scientific Reports 10:1-13.

Forest health (Michelle Cleary)
Allen et al. 2010. A global overview of drought and heat-induced tree mortality reveals emerging climate change risks for forests. Forest Ecology and Management 259, 660-684.

Boyd et al. 2013. The consequence of tree pests and diseases for ecosystem services. Science. 342, 1235773

Prospero and Cleary. 2017. Effects of host variability on the spread of invasive forest diseases. Forests. 8, 80.

Roberts et al. 2020. The Effect of Forest Management Options on Forest Resilience to Pathogens. Frontiers in forests and global change. 3, 7.

Trumbore et al. 2015. Forest health and global change. Science. 349, 814-818.

Forest management and restoration (Magnus Löf)
Cernansky 2018. How to rebuild a forest. Nature. 560, 542-544.

Dey et al. 2008. Artificial regeneration of major oak (Quercus) species in the Eastern United States – a review of the literature. Forest Science 54, 77-106.

Gamfeldt 2013. Higher levels of multiple ecosystem services are found in forests with more tree species. Nature Communications 4, 1340.

Kelty 2006. The role of species mixtures in plantation forestry. Forest Ecology and Management 233, 195-204.

Kirby & Watkins (Eds.). 2015. Europe’s changing woods and forests: from wildwood to managed landscapes. CAB International. 393 pp.
- Chapter 5 Wood pastures in Europe
- Chapter 6 Coppice silviculture: From the Mesolithic to the 21st century
- Chapter 7 High forest management and the rise of the even-aged stands
- Chapter 8 Close-to nature forestry

Löf et al. 2016. Management of oak forests: striking a balance between timber production, biodiversity and cultural services. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem
Services and Management 12, 59-73.

Popkin G. 2021. Forest fight. Science 374, 1184-1189.

Saha et al. 2017. Lessons learned from oak cluster planting trials in central Europe. Canadian Journal of Forest Research 47, 139-148.

Stanturf et al. 2014. Contemporary forest restoration: a review emphasizing function. Forest Ecology and Management 331, 292-323.

Bialowieza forest (Mats Niklasson and Magnus Löf)
Churski et al. 2017. Brown world forests: increased ungulate browsing keeps temperate trees in recruitment bottlenecks in resource hotspots. New Phytology 214: 158-168.

Hofman-Kaminska et al. 2019. Adapt or die—Response of large herbivores to environmental changes in Europe during the Holocene. Global Change Biology 25: 2915–2930.

Kuijper et al. 2013. Landscape of fear in Europe: wolves affect spatial patterns of ungulate browsing in Bialowieza Primeval Forest, Poland. Ecography 36: 1263-1275.

Nowacki GJ, Abrams MC. 2008. The Demise of Fire and “Mesophication” of Forests in the Eastern United States. BioScience 58, 123-138.

Mikusiński G. et al. 2018. Is the impact of loggings in the last primeval lowland forest in Europe underestimated? The conservation issues of Białowieża Forest." Biological Conservation 227:
266-274.

Spînu AP. et al. 2020. Mesophication in temperate Europe. A dendrochronological reconstruction of tree succession and fires in a mixed deciduous stand in Bialowieza forest. Ecology and
Evolution 10, 1029-1041.

Fast-growing broadleaves (Henrik Böhlenius)
Böhlenius and Övergaard 2015. Growth response of hybrid poplars to different types and levels of vegetation control. Scandinavian Journal of Forest Research 30, 516-525.

Böhlenius and Övergaard 2015. Exploration of optimal agricultural practices and seedling types for establishing poplar plantations. Forests 6, 2785-2798.

Böhlenius and Övergaard 2016. Impact of seedling type on early growth of poplar plantations on forest and agricultural land. Scandinavian Journal of Forest Research 31, 733-741.

Böhlenius et al. 2016. Growth response of hybrid aspen (populus × wettsteinii) and populus trichocarpa to different ph levels and nutrient availabilities. Canadian Journal of Forest Research
46, 1367-1374.

Böhlenius et al. 2018. Differences in Al sensitivity affect establishment of Populus genotypes on acidic forest land. PLOS ONE 13, e0204461.

Jobling (Ed.) 1990. Poplars for Wood Production and Amenity: The forest commition, Forest Research station, Alice Holt Lodge, UK.

Stanturf et al. 2014. Chapter 5, p 200-257. In Poplars and Willows, Trees for Society and the Environment. Isebrands and Richardson (Eds.), CABI, Oxfordshire, UK.

Tullus et al. 2012. Short-rotation forestry with hybrid aspen (Populus tremula L.×P. tremuloides Michx.) in Northern Europe. Scandinavian Journal of Forest Research 27, 10-29.

McCarthy and Rytter 2015. Productivity and thinning effects in hybrid aspen root sucker stands. Forest Ecology and Management 354, 215-223.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Euroforester - masterprogram Jägmästarprogrammet Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0263 Anmälningskod: SLU-40085 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%