Ny sökning
SG0279

Planering och analys med Heurekasystemet – ett skogligt beslutsstödsystem

Nu har du som redan är yrkesverksam inom skogsnäringen eller akademin möjlighet att lära dig det skogliga beslutsstödsystemet Heureka – helt på distans! Distanskursen vänder sig framför allt till dig som redan är yrkesverksam inom skogsnäringen eller akademin. Om du är intresserad av att komplettera tidigare utbildning hos oss på SLU eller liknande utbildningsinriktningar är du också välkommen att söka kursen.
Målet är att du ska få möjlighet att lära dig hur ett avancerat skogligt beslutsstödsystem kan användas i planering av skogsbruket och hur man kan genomföra en stor mängd olika analyser kring skogsekosystemets framtida utveckling, samt få kunskaper om den bakomliggande vetenskapliga teorin. Kursen består därmed av två huvudmoment – praktiskt användning av Heurekasystemets fyra applikationer RegVis, PlanVis, BeståndsVis och PlanEval och vetenskapliga teorier för skoglig planering och analys.
Heureka är idag det ledande skogliga beslutsstödsystemet i Sverige och används av flera skogsbolag och myndigheter. Genom systemet får policyutvecklare, beslutsfattare och planerare inom en rad samhällssektorer som skog, miljö och energi beslutsunderlag i frågor som rör skogens utveckling och dess produktion av varor och ekosystemtjänster.

SG0279 Planering och analys med Heurekasystemet – ett skogligt beslutsstödsystem, 15,0 Hp

Planning and analysis with the Heureka system – a forest decision support system

Kursplan fastställd

2021-11-17

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå samt motsvarande 30 hp skogsvetenskap eller 30 hp skogsbruksvetenskap eller 30 hp skogshushållning eller 30 hp skogs- och träteknik eller 30 hp från andra naturvetenskapliga studier med skoglig inriktning (exempelvis biologi, geologi, ekologi, naturgeografi, geoekologi).

Mål

Målet med kursen är att studenterna ska lära sig dels teoretiska grunder inom skoglig planering, och dels hur ett avancerat skogligt beslutsstödsystem kan användas i planering av skogsbruk och i olika analyser kring skogsekosystemets framtida utveckling.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra för grunderna i skoglig planering, och de analys- och planeringsmetoder Heurekasystemet baseras på
- redogöra för principerna bakom processerna i ett beslutsstödsystem
- använda Heurekas alla fyra programvaror för att hantera olika problemställningar inom skoglig planering och analys
- beskriva möjligheter och begränsningar med Heurekasystemets fyra olika programvaror
- tolka och förklara resultat av analyser utförda med hjälp av Heurekasystemet.

Innehåll

Kursen är utformad som distanskurs och motsvarar tio veckors heltidsstudier. Kursen utgörs vidare av ett självstudiepaket tillgängligt via en lärplattform. Självstudiepaketet är uppdelat på 6 olika moduler:

- Modul 1 utgörs av en allmän introduktion till skoglig planering och till Heurekasystemet.
- Modul 2 omfattar BeståndsVis inklusive dess interaktiva simulator.
- Modul 3 omfattar RegVis inklusive dess användardefinierade regelsystem för skogsvårds- och avverkningsåtgärder.
- Modul 4 omfattar PlanVis inklusive dess optimeringsverktyg för att söka bästa handlingsalternativ
- Modul 5 omfattar PlanEval inklusive dess metoder för att göra avvägningar mellan olika mål i fall där en eller flera beslutsfattare samt eventuellt andra intressenter är involverade.
- Modul 6 utgörs av ett syntesblock där studenten besvarar en aktuell frågeställning med hjälp av en av Heurekas programvaror.

Modul 1-5 består av övningar med utförliga instruktioner som varvas med övergripande övningar som kräver förståelse för såväl grundläggande planeringsteori som systemets struktur. Vid övningarna används systemets olika programvaror för analyser av såväl övningsdata från hela landskap som från enskilda skogsfastigheter. Varje modul kompletteras med inspelade föreläsningar som behandlar t.ex. hur Heureka kan användas för olika typer av hållbarhetsanalyser, vilka typer av indata som behövs, hur användaren kan kontrollera/styra över systemets olika delar, grundläggande optimeringslära samt grundläggande teori kring flermålsanalys.

De examinerande momenten i modul 1 - 5 är: i) inlämning av en Heureka-relaterad rapport, ii) en skriftlig inlämning av en litteraturgenomgång iii) en skriftlig delexamination via lärplattformen. Modul 6 innehåller två examinerande moment vilka är: i) att lämna in en skriftlig slutrapport och ii) att redovisa slutrapporten muntligt via en videokonferenstjänst (exv zoom).

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs för respektive modul 1-5 godkänd Heureka-relaterad rapport, godkänd skriftlig litteraturgenomgång samt godkänd skriftlig delexamination och för modul 6 godkänd skriftlig slutrapport samt godkänd muntlig redovisning av slutrapport.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Distanskursen förutsätter att studenten är väl förtrogen med grundläggande skogliga begrepp. För att läsa på distans så förutsätts egen tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling för att kunna ta del av högupplösta, strömmade lärarresurser. Kursen kommer ställas in om det är för få sökanden.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0273
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0279 Anmälningskod: SLU-30260 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skoglig resurshushållning Studietakt: 50%