Ny sökning
SG0279

Planering och analys med Heurekasystemet - ett skogligt beslutsstödsystem

Kursen är utformad som distanskurs och motsvarar tio veckors heltidsstudier. Kursen utgörs vidare av ett självstudiepaket tillgängligt via en lärplattform. Självstudiepaketet är uppdelat på 6 olika moduler: • Modul 1 utgörs av en allmän introduktion till skoglig planering och till Heurekasystemet. • Modul 2 omfattar BeståndsVis inklusive dess interaktiva simulator. • Modul 3 omfattar RegVis inklusive dess användardefinierade regelsystem för skogsvårds- och avverkningsåtgärder. • Modul 4 omfattar PlanVis inklusive dess optimeringsverktyg för att söka bästa handlingsalternativ • Modul 5 omfattar PlanEval inklusive dess metoder för att göra avvägningar mellan olika mål i fall där en eller flera beslutsfattare samt eventuellt andra intressenter är involverade. • Modul 6 utgörs av ett syntesblock där studenten besvarar en aktuell frågeställning med hjälp av en av Heurekas programvaror.
Modul 1-5 består av övningar med utförliga instruktioner som varvas med övergripande övningar som kräver förståelse för såväl grundläggande planeringsteori som systemets struktur. Vid övningarna används systemets olika programvaror för analyser av såväl övningsdata från hela landskap som från enskilda skogsfastigheter. Varje modul kompletteras med inspelade föreläsningar som behandlar t.ex. hur Heureka kan användas för olika typer av hållbarhetsanalyser, vilka typer av indata som behövs, hur användaren kan kontrollera/styra över systemets olika delar, grundläggande optimeringslära samt grundläggande teori kring flermålsanalys.


De examinerande momenten i modul 1 - 5 är: i) inlämning av en Heureka-relaterad rapport, ii) en skriftlig inlämning av en litteraturgenomgång iii) en skriftlig delexamination via lärplattformen. Modul 6 innehåller två examinerande moment vilka är: i) att lämna in en skriftlig slutrapport och ii) att redovisa slutrapporten muntligt via en videokonferenstjänst (exv zoom).


Information från kursledaren

Hjärtligt välkommen till kursen Planering och analys med Heureka - ett skogligt beslutsstödsystem!

Nu närmar sig kursstart den 16:e januari kl 09:00 och ni kan nu gå in och självregistrera er på kursen via SLU:s studentweb https://student.slu.se/ - gå till Ladok student. När ni väl är registrerade kommer ni efter en stund få tillgång till lärplattformen Canvas som vi kommer jobba ifrån.

Innan kursstart skulle det vara bra om ni kunde gå in i kursrummet på Canvas och till Modulen Allmän kursinformation och göra följande:

- Gå till Presentation av deltagare och skriv helt kort om dig själv, exv om din sysselsättning och tidigare erfarenheter av Heureka.
- Gå till Mjukvaror att installera och följ instruktionen för nedladdning av mjukvarorna Zoom, SQL-server och Heurekas programvaror.

Under kursens gång kommer vi ha Zoom-träffar och en och samma zoominloggning kommer att användas. Zoomlänken har ni fått via mejl och den ligger även som ett anslag på canvassidan.

I och med att vi bara har ett tillfälle där alla lärare och studenter träffas samtidigt hoppas vi att vi ses den 16:e januari på zoom.

Bästa hälsningar,

/Lärarna

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0279-30260 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0279

Läsåret 2023/2024

Planering och analys med Heurekasystemet - ett skogligt beslutsstödsystem (SG0279-30076)

2024-01-15 - 2024-06-02

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Lärandemål och betygskriterier för kursen: Planering och analys med Heureka – ett skogligt beslutsstödsystem (SG0279) – VT 2023
Kursledare: Ylva Melin
Examinator: Karin Öhman

Syftesbeskrivning:
Syftet med kursen är att studenterna ska lära sig hur ett avancerat skogligt beslutsstödsystem kan
användas i planering av skogsbruk samt i olika analyser kring skogsekosystemets framtida utveckling.
Kursen består av två huvudmoment: Teorier för skoglig planering och analys samt handhavande av
Heurekasystemet.

Lärandemål:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1 redogöra för grunderna i skoglig planering, och de analys- och planeringsmetoder
Heurekasystemet baseras på;
2 förstå principerna bakom processerna i ett beslutsstödsystem;
3 använda Heurekas alla fyra programvaror för att hantera olika problemställningar inom
skoglig planering och analys;
4 beskriva möjligheter och begränsningar med Heurekasystemets fyra olika programvaror;
5 tolka och förklara resultat av analyser utförda med hjälp av Heurekasystemet.

Examination och betygskriterier
För godkänt kursbetyg krävs godkänt resultat i samtliga fem lärandemål i samtliga
moduler. Vid underkänt resultat på enskilt lärandemål examineras det/de om separat. Det är även
möjligt att examineras på enskilda moduler. Betygsskalan är tvågradig: godkänd (G) eller
underkänd (U).

För att bli godkänd på modul 1 krävs:
• Att tentamen/quizzet via lärplattformen är godkänd;
• Att den skriftliga inlämningen av övningsuppgiften är godkänd;
• Att den skriftliga inlämningen av en analys av en vetenskaplig artikel är godkänd.

För att bli godkänd på modul 2 – 5 krävs:
• Att tentamen/quizzet via lärplattformen är godkänd för respektive modul;
• Att projektrapporten från varje heureka applikation för respektive modul är godkänd;
• Att de skriftliga inlämningarna av analyser av vetenskapliga artiklar kopplade till respektive
modul är godkända.

För att bli godkänd på modul 6 krävs:
• Att syntesrapporten där studenten besvarar en aktuell frågeställning med hjälp av en av
Heurekas programvaror är godkänd.
• Att studenten presenterar syntesrapporten muntligt via zoom.

För mer utförlig information om betygskriterierna för respektive lärandemål, besök kursrummet på Canvas.

Litteraturlista

Lista över litteratur och föreläsningar 

All kurslitteratur och alla föreläsningar kommer finnas tillgängliga digitalt via SLU:s lärplattform Canvas som ni får tillgång till vid kursstart. En del av litteraturen är länkad till under respektive modul. Om ni behöver få tillgång till all litteratur innan kursstart, kontakta ylva.melin@slu.se.

Modul 1 - Introduktion till skoglig planering och skogliga beslutsstödsystem

Litteratur

 • Kapitel 2, kapitel 3.1 – 3.3 samt kapitel 5 i kompendiet Skoglig planering (Ljungbergskompendiet): https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/sresh/forskning/planering/skoglig-planering_ljungbergskompendiet_210618.pdf

 • Två vetenskapliga artiklar:

  • Artikel 1: Vacik, H. & Lexer, M.J. (2014). Past, current and future drivers for the development of decision support systems in forest management. Scandinavian Journal of Forest Research, 29 (sup1), 2–19.
   • Artikel 2: Eggers, J., Räty, M., Öhman, K. & Snäll, T. (2020). How Well Do Stakeholder-Defined Forest Management Scenarios Balance Economic and Ecological Forest Values? Forests, 11 (1), 86.

Föreläsningar

 • Föreläsning 1 ”Introduktion till planering” handlar om planering i allmänhet.
 • Föreläsning 2 ”Introduktion till skoglig planering” handlar om skoglig planering. Föreläsningen är uppdelad på två filmer där film 1 är fokuserar på skoglig planering i allmänhet och film 2 är en fördjupning i skoglig planering ur ett samhällsperspektiv.
 • Föreläsning 3 ”Beslutsstödsystem” handlar om vad ett beslutsstödsystem är och vilka olika typer av beslutsstödsystem som finns.
 • Föreläsning 4 ”Heurekasystemet” ger en första introduktion i Heureka på ett övergripande plan. Vad som kännetecknar och de grundläggande teorierna bakom varje applikation kommer i senare moduler. 
 • Föreläsning 5 ”Indata i Heureka” handlar om vilka indata som krävs för att man ska kunna planera eller göra en analys med Heureka.
 • Föreläsning 6 ”Heurekas kärna” handlar om hur skogens dynamik skrivs fram i Heurekassystemet. 

Modul 2 - BeståndsVis

Litteratur

Föreläsningar

 • Föreläsning 1 ”BeståndsVis grunder och IDC-tänk” ger kort beskrivning av programmet samt IDC-applikation i planeringen
 • Föreläsning 2 "Hållbarhet och produktion: Övning 1" ger information om hur ni kan hantera hållbarhet och förklaring av Övning 1
 • Föreläsning 3 ” Beståndsvis: första inblick” handlar om hur ni hanterar själva systemet, funktioner och användandet av interaktiva verktyg. 
 • Föreläsning 4 ” Beståndsvis: andra inblick” handlar om hur ni hanterar själva systemet, funktioner och användandet av interaktiva verktyg.

Modul 3 - RegVis

Litteratur

Föreläsningar

 • Föreläsning 1 ”Introduktion RegVis” ger en introduktion till RegVis.
 • Föreläsning 2 ”Skogsskador” ger en övergripande presentation av hur skogsskador beräknas i Heureka.

Modul 4 – PlanVis

Litteratur

Föreläsningar

 • Föreläsning 1 ”Systemintroduktion – Heureka PlanVis”
 • Föreläsning 2 ”Tillämpningar - Heureka PlanVis”
 • Föreläsning 3 ”Kommentarer till självstudieövning (inkl. tips och trix i simulering och optimering) ”

 Modul 5 - PlanEval

Litteratur

Föreläsningar

 • Föreläsning 1: Introduktion till flermålsanalys. Föreläsningen ger en introduktion till vad flermålsanalys är för något.
 • Föreläsning 2, 3 och 4: Metoder för flermålsanalys. Föreläsningarna beskriver de tre olika metoderna för flermålsanalys som finns i PlanEval: AHP, SMART och värdefunktioner. De visar också mer konkret hur flermålsanalys fungerar.
 • Föreläsning 5: Introduktion till PlanEval. Föreläsningen ger en översikt av PlanEval.

Modul 6 – Syntesblock med eget arbete

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0279 Anmälningskod: SLU-30260 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Skoglig resurshushållning Studietakt: 50%