Ny sökning
SH0155

Skogsgården Företaget

Efter genomgången och godkänd kurs har studenten utvecklat sin förmåga att bedöma en skogsfastighets värde, att genomföra en fastighetsöverlåtelse samt att handha den ekonomiska förvaltningen av fastigheten och kunna hjälpa enskilda skogsägare att på ekonomiska grunder fatta strategiska beslut. Studenten har även ökat sina kunskaper om olika samverkansformer, planeringssituationen, småskaligheten och andra frågor specifika för det svenska familjeskogsbruket.

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-11-15

Andra kursvärderingar för SH0155

Läsåret 2020/2021

Skogsgården Företaget (SH0155-10003) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Skogsgården Företaget (SH0155-10040) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Skogsgården Företaget (SH0155-10085) 2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Skogsgården Företaget (SH0155-10080) 2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Skogsgården Företaget (SH0155-10186) 2016-08-29 - 2016-10-31

SH0155 Skogsgården Företaget, 15,0 Hp

The Forest Estate -The Enterprise

Kursplan fastställd

2015-11-11

Ämnen

Skogshushållning

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

- Kunskaper motsvarande 90 hp i skogshushållning eller
- Kunskaper motsvarande 90 hp i skogsvetenskap

Mål

Målet med kursen Skogsgården företaget är att deltagarna ska lära sig mer om hur man värderar en skogsfastighet, genomför en fastighetsöverlåtelse, sköter den ekonomiska förvaltningen och hjälper enskilda skogsägare att på ekonomiska grunder fatta strategiska, taktiska och operativa beslut. Studenten skall även öka sina kunskaper om olika samverkansformer, planeringssituationen, småskaligheten och andra frågor specifika för det svenska familjeskogsbruket. Detta innebär att studenten skall kunna:

- bedöma en skogsfastighets värde utifrån flera viktiga aspekter;

- planera och genomföra en affärsförhandling;

- redogöra för vad som är väsentligt avseende juridik och teknik vid en fastighetsöverlåtelse;

- sköta en skogsfastighets redovisning med hjälp av ett datorbaserat redovisningsprogram, samt upprätta en deklaration för fastigheten;

- beskriva olika samverkansformer inom det mindre skogsbruket;

- formulera mål och göra beslutskalkyler för strategisk, taktisk och operativ planering i samverkan med enskilda skogsägare;

- ge råd och stöd i beslutsprocessen till enskilda skogsägare med mindre skogsinnehav baserat på identifierade brister;

- ge råd och stöd i beslutsprocessen till enskilda skogsägare med mindre skogsinnehav baserat på identifierade brister.

Innehåll

Skogsgården Företaget är en kurs som är inriktad på den mindre skogsfastigheten. Värdering, överlåtelse, ekonomisk planering och uppföljning behandlas utifrån den enskilda skogsägarens perspektiv.

Kursen är en yrkesförberedande kurs innehållande flera obligatoriska övningar med såväl muntlig som skrifltig redovisning. Bl.a genomförs ett antal värderingar. Förutsättningarna för köp och innehav analyseras. En fiktiv skogsfastighet köps och redovisning, bokslut och deklaration tas fram för de två första åren. I kursen belyses också olika, för skogsägaren viktiga, samverkansformer. Rådgivning till skogsägare och förhandlingsteknik är andra obligatoriska inslag i kursen som examineras praktiskt. Stor vikt läggs i kursen på möten med yrkesverksamma som står för beprövad erfarenhet. På dessa föreläsningar med branschföreträdare krävs närvaro.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända muntliga och skriftliga redovisningar, godkänd skriftlig tentamen samt deltagande i obligatoriska moment.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Skogsmästarskolan

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0006, SG0020
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Se listan under Kommentarer, Schema och litteratur har också skickats som mail
Kommentar: Skogsgården Företaget 2021 Litteratur: Kurspärm med, utdrag ur böcker, kortare artiklar, utdelat material. Skatterna i skogen, Jens Agensjö, Mats Bygge (Finns som digital upplaga, ni bör redan ha använt den) Skogsägarnas Företagsbok, senaste upplaga, (förra året funkar nog också). Jan Bertholdsson m.fl. Lönsamt familjeskogsbruk, Sven Lundell & Jan Sandström m.fl. (Finns i kurspärmen) Kan kooperationen klara konkurrensen, SLU-rapport 149, Jerker Nilsson/Thomas Björklund (Finns i kurspärmen) Holmens Fastighetsbok (Finns i kurspärmen) Skogen räcker inte, Future Forest Rapportserie 2020:4, Tomas Lundmark (Finns i kurspärmen) Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog 2020, SVEFA, ( digital upplaga) Fastighetsvärdering kapitel 7, Värdering av jord- och skogsbruksfastigheter, Lantmäteriet och Mäklarsamfundet 2013 Förhandlingsteknik, Björn Lundén & Lennart Rosell. Björn Lundén Information. (Föreslår att ni beställer den gemensamt direkt vid kursstart via studentkåren) Fastighetsindelning och markanvändning. Barbro Julstad, 4:e upplagan. Norstedt Juridik. (Föreslår att ni beställer den gemensamt direkt vid kursstart via studentkåren) https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppen-utfragning/oppen-utfragning-om-skogen-som-resurs-och_H6C220190604ou1 Bifogas som pdf Aktuell lagtext. Hämtas på http://www.notisum.se Jordabalken. Kap 1 -14, kap 20 – 24, Fastighetsbildningslagen kap 1 – 14 Anläggningslagen, hela lagen. Består enbart av ett kapitel. Lag om förvaltning av samfälligheter, hela lagen. Består enbart av ett kapitel. Ledningsrättslagen. Består enbart av ett kapitel. Affärsjuridiska Problem, kapitel 4, Fastighetsrätt på stabil grund, Andersson/Ekström/Palmgren/Sundin Kortfattad sammanfattning av fastighetsrätten. Boken ingick i som litteratur i Skoglig Affärskunskap.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: SH0155 Anmälningskod: SLU-10024 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%