Ny sökning
TD0013

Maten idag och i morgon, från olika perspektiv

210531:

Hej

Nu är det bara en dryg vecka till kursstart; tisdag 8/6 kl. 17.00-19.00. Om du är antagen, men ännu inte har gått in på lärplattformen Canvas (se nedan), så vore det bra om du kan göra det snart, så att du får tillgång till all information om kursen, inte minst länken till det första kurstillfället online via Zoom. Glöm heller inte att du måste registrera dig på kursen.

Om du är antagen, men har upptäckt att du inte har möjlighet att gå kursen, så vore det bra om du kan meddela kursledare Marie Olsson detta: Marie.Olsson@slu.se eftersom då kan platsen gå till någon annan som vill gå kursen, och vi har många som står på reservplats.

Har du några frågor angående kursen, så är du mycket välkommen att kontakta mig.

Vänliga hälsningar, Marie

-------------------------------------------------------------

Hej

Nu har antagningsbeskeden gått ut, och jag vill välkomna dig som har blivit antagen till kursen!

Årets sommarkurs Maten idag och i morgon, från olika perspektiv kommer att innehålla moment där du studerar självständigt när det passar dig bäst, och en del moment som är obligatoriska att närvara vid en viss andel. Kursen är upplagd enligt följande:

• Ett kurstillfälle per vecka, och till detta tillfälle skall kurslitteraturen till detta avsnitt vara inläst. Först en inledande föreläsning, och sedan seminarium med diskussioner i grupp. Tiden blir kl. 17-19 på tisdagar. Du måste vara med på ett visst antal av dessa. Dessa sker via internet och mötesverktyget Zoom.

• Efter varje tillfälle finns det ett quiz på lärplattformen Canvas, som skall göras. Dessa kan göras när du har möjlighet.

• Kursen avslutas med en skriftlig hemtentamen under ca en vecka, med mer övergripande frågor.

För godkänd kurs krävs :

Godkänt deltagande i kurstillfällen (minst 50% av tillfällena)

Godkänt resultat på individuella quiz-uppgifter (minst ca 85% av tillfällena)

Godkänt resultat på skriftlig examination (hemtentamen, som kommer att vara i slutet av augusti)

Via lärplattformen Canvas kommer du att få ytterligare information, och där hittar du även kurslitteraturlistan. Glöm inte att registrera dig på kursen!

Här finns mer information:

Registrering på kursen efter antagningsbeskedet:

När du har antagits till en kurs måste du först tacka ja till din plats för att behålla den. Därefter måste du också registrera dig på kursen, och då får du också tillgång till Canvas (se nedan). Här hittar du information om hur detta går till:

https://student.slu.se/regler-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/att-tanka-pa/

Zoom

Vi kommer att använda oss av Zoom, som är ett mötesverktyg för e-möten med möjlighet att kommunicera via video, audio och chatt. För din del innebär det oftast att du bara ansluter via en länk. Länkarna hittar du på Canvas, under en särskild modul. Här hittar du mer information om Zoom (se ”Börja använda Zoom”, samt de olika guiderna som finns nederst på sidan):

Programvara och verktyg för studier och distansundervisning | Studentwebben (slu.se)

Föreläsningarna och seminarierna kommer inte att spelas in enligt SLU:s juridiska rekommendationer för distansundervisning. Orsaken till detta är studenters integritet (de skulle finnas med på filmen) och att juridiskt blir filmerna offentliga handlingar.

Canvas

Canvas är den lärplattform som vi kommer att använda oss av på kursen. Här kommer du att hitta den mesta informationen om kursen, och endast en mindre del kommer att finnas på kurshemsidan. På Canvas kommer du också kunna lägga upp svaren på de uppgifter som du gör under kursens gång. Här hittar du mer information om Canvas:

https://student.slu.se/studier/utbildningssystem/canvas-larplattform/

Vi ses!

Vänliga hälsningar, Marie Olsson, kursledare

Kursvärderingen är avslutad

TD0013-50089 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TD0013

Läsåret 2019/2020

Maten idag och i morgon, från olika perspektiv (TD0013-50087) 2020-06-08 - 2020-08-30

TD0013 Maten idag och i morgon, från olika perspektiv, 7,5 Hp

Food today and tomorrow, from different perspectives

Kursplan fastställd

2020-04-24

Ämnen

Livsmedelsvetenskap Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Hemtentamen 3,50 1002
Obligatoriska moment 4,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Målet med kursen är att ge introducerande kunskaper om matkultur och matproduktion i dagens och morgondagens samhälle, ur olika vetenskapliga perspektiv. Kursen ger en översikt som spänner över olika aspekter om mat; från molekylära och genetiska aspekter till odlingslandskapets roll och konsumentbeteenden.

Efter genomgången kurs ska studenten ha en översiktlig förståelse för mat ur olika perspektiv: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Studenten skall även ha fått en insikt i hållbarhetsfrågor. De olika ämnesområdena behandlas från individnivå till global nivå, liksom från småskaligt till storskaligt. Studenten skall kunna översiktligt redogöra för, och diskutera:

• De basala principerna för matproduktion, både ur ett urbant och ur ett landsbygdsperspektiv.
• Hur matens säkerhet kan tryggas, liksom livsmedelsförsörjning i Sverige och globalt.
• Vilka matval som idag rekommenderas som mest hälsosamma, och hur matens nyttighet påverkas av hur man odlar och processar mat.
• Matens påverkan på relationell och mental hälsa
• Vilka aktörer som finns i livsmedelskedjan och vilka deras relationer är till varandra.
• Hur maten påverkar samhället och landskapet.
• Vilka faktorer som påverkar konsumentens val av produkter och vilka effekter av dessa val som kan ses i landskapet.
• Vilka utvecklingsvägar finns på livsmedelsområdet givet de trender som påverkar hela livsmedelssystemet.

Innehåll

Kursen kommer att tillhandahålla en generell kunskap inom flera olika vetenskapliga discipliner och sätta samman dessa till ett helhetsperspektiv. Detta sker genom föreläsningar med påföljande diskussion på distans, litteratur samt individuellt uppgifter.

Kursen ger en introducerande översikt över matkultur och matproduktion idag, och behandlar hur mat produceras, samt hur olika sätt att producera, hantera och processa påverkar matens kvalitet och näringsinnehåll. Livsmedelsförsörjning i Sverige och globalt tas upp på kursen, liksom orsaker till matsvinn. Hur konsumenters matval påverkar hälsan behandlas, liksom matens påverkan på människors relationer och mentala hälsa, samt betydelsen av säkra livsmedel. Ekonomiska aspekter belyses genom värdekedjan av mat och relationer mellan olika aktörer. Kursen ger även en översiktlig orientering i möjliga framtida utvecklingsmöjligheter av matproduktion i urban miljö och på landsbygd, och dess påverkan på landskapets utformning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen utgörs av skriftlig examination (distans), deltagande i vissa kurstillfällen (distans), samt deltagande i övriga obligatoriska moment (distans). För godkänd kurs fordras godkänt resultat på skriftlig examination, godkänt deltagande i kurstillfällen samt godkänt resultat på individuella uppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på halvfart under sommartermin.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtförädling
Medansvariga:
Institutionen för biosystem och teknologi
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Institutionen för människa och samhälle
Institutionen för växtskyddsbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Kurslitteraturen kommer att bestå av artiklar och websidor. Ingen särskild kursbok kommer att användas
Kommentar: Den fullständiga litteraturlistan kommer att finnas tillgänglig via lärplattformen Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Livsmedelsvetenskap Trädgårdsvetenskap
Kurskod: TD0013 Anmälningskod: SLU-50089 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtförädling Studietakt: 50%