Ny sökning
TD0019

Projektkurs trädgård

Kursen skall ge inblick i metoder som kan användas för problemlösning samt ge träning att planera, genomföra och redovisa ett projektarbete. Genom att arbeta med konkreta problemställningar i samarbete med trädgårdsföretag får studenten kunskap om aktuella frågor inom trädgårdsnäringen. Projektarbetet sker antingen individuellt eller i grupp kombinerat med individuella litteraturstudier där studenten får möjlighet att använda, fördjupa och bredda sina kunskaper från tidigare kurser.

Kursplan

TD0019 Projektkurs trädgård, 15,0 Hp

Project-based Course in Horticulture

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp i Trädgårdsvetenskap eller biologi samt 15 hp i företagsekonomi.

Mål

Genom planering och genomförande av ett projekt i samarbete med ett företag skall studenterna få en ökad insikt om aktuella frågeställningar för trädgårds- och/eller lantbruksnäringen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- redogöra för några metoder som kan användas för att arbeta med frågeställningar och problem som är aktuella för trädgårdsnäringen

- självständigt formulera en frågeställning, söka, analysera och sammanställa relevant data/information inom det aktuella området, samt diskutera och värdera alternativa lösningar

- planera och genomföra ett projektarbete och redovisa resultaten skriftligt och muntligt i en form som är anpassad för målgruppen

Innehåll

Projektmetodik och kommunikationsverktyg för aktörssamverkan introduceras i form av föreläsningar, seminarier och kurslitteratur. Huvuddelen av kursen utgörs av självständigt arbete med egna projekt, individuellt eller i grupp med individuell fördjupning. Projektet definieras i samarbete med examinator och handledare vid SLU. Arbetet utförs i samarbete med ett värdföretag och med stöd av handledare och skall resultera i en skriftlig rapport som även omfattar en litteratursammanställning baserad på vetenskaplig litteratur.Föreläsningar, övningar, referensgruppsmöten och redovisningar är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen utgörs av skriftlig och muntlig presentation av projektarbetet. För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig och muntlig presentation av arbetet samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: TD0002, TD0004

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: TD0019 Anmälningskod: SLU-20160 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%