Ny sökning
TN0256

Byggnadsplanering

Kursen vänder sig till dig som intresserad av hur man planerar byggnader på landsbygden som t.ex. byggnader för djurproduktion, gårdsbutik, tork eller maskinhall. Undervisningen anknyter till såväl nationell som internationell forskning samt praktisk erfarenhet för att du ska få kunskap som kan tillämpas i ett större byggnadsplaneringsprojekt.
För att kunna planera byggnader behöver du en bred kunskap inom många områden. Föreläsningar, litteraturstudier, uppgifter och studiebesök ger dig kunskap om byggprocessens olika skede. Du får lära dig att analysera planeringsförutsättningar som konsekvens av produktionens art och utformning samt beräkna och analysera utrymmes- och platsbehov för olika landsbygdsnäringar. Andra områden som är viktiga vid planering av byggnader är estetik, arkitektur, inplacering i landskapet och lagstiftning.
Det är idag fokus på hållbarhet och i kursen finns uppgifter och seminarier där det redovisas och diskuteras hållbart byggande ur flera aspekter. I kursen får du också lära dig att använda en del digitala program som för utformning av ritningar (Auto-CAD), perspektiv och illustrationer, kostnads- och ventilationsberäkningar, AMA-beskrivning, m.fl.
I ett större projektarbete får du övning i att utforma beskrivningar och ritningar som situationsplan, plan, sektion, fasader och detaljer. Handlingarna skall visa att du kan planera byggnader utifrån ett byggnadsvetenskapligt helhetsperspektiv med hänsyn till funktionella och konstruktiva krav.

Kursvärderingen är avslutad

TN0256-30266 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0256

Läsåret 2019/2020

Byggnadsplanering (TN0256-30066) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Byggnadsplanering (TN0256-30068) 2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Byggnadsplanering (TN0256-30013) 2018-01-15 - 2018-03-20

Läsåret 2016/2017

Byggnadsplanering (TN0256-30097) 2017-01-16 - 2017-03-21

Läsåret 2015/2016

Byggnadsplanering (TN0256-30182) 2016-01-18 - 2016-03-21

Läsåret 2014/2015

Byggnadsplanering (TN0256-30196) 2015-01-19 - 2015-03-29

Läsåret 2013/2014

Byggnadsplanering (TN0256-30190) 2014-01-20 - 2014-03-30

Läsåret 2012/2013

Byggnadsplanering (TN0256-30242) 2013-01-21 - 2013-03-31

Läsåret 2010/2011

Byggnadsplanering (TN0256-30275) 2011-01-17 - 2011-03-25

Läsåret 2009/2010

Byggnadsplanering (TN0256-30166) 2010-01-18 - 2010-03-24

Läsåret 2008/2009

Byggnadsplanering (TN0256-30232) 2009-01-12 - 2009-03-13

TN0256 Byggnadsplanering, 15,0 Hp

Planning of rural buildings

Kursplan fastställd

2015-09-01

Ämnen

Lantbruksvetenskap Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 50 hp inom ämnet Teknologi alternativt 60 hp inom ämnet Lantbruksvetenskap.

Mål

Syftet med kursen är att den studerande ska kunna planera och utforma byggnader för lantbruksnäringen, upplevelsenäringen eller annan företagsverksamhet på landsbygden.

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- beskriva och förklara den historiska utvecklingen av landsbygdens byggnader,
- bedöma hur byggnaders inplacering påverkar landsbygdsmiljön samt hur byggnadernas arkitektur- och kulturtradition kan tillvaratas och utvecklas,
- analysera planeringsförutsättningar som konsekvens av produktionens art och utformning,
- beräkna och analysera utrymmes- och platsbehov för några olika landsbygdsnäringar,
- visa förmåga att utifrån ett byggnadsvetenskapligt helhetsperspektiv kunna planera byggnader och anläggningar med hänsyn till funktionella och konstruktiva krav,
- utforma och bedöma handlingar för bygglov och andra myndighetstillstånd,
- upprätta och analysera kostnadskalkyler samt göra byggnadsekonomiska överväganden,
- ge exempel på och argumentera kring idéströmningar i samhället rörande byggverksamhet och kunna anpassa byggprojekten till dem.

Innehåll

Kursen bygger på föreläsningar och inläsning av litteratur som ger kunskap för att kunna planera byggnader samt utforma ritningar och beskrivningar. Studenterna får också göra övningar och studiebesök samt skall aktivt delta i seminarier. Ett större projektarbete ska genomföras och presenteras skriftligt och muntligt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Redovisning av projektarbete och övningsuppgifter. Fordringar för godkänd kurs:
Godkända redovisningar av projekt- och övningsuppgifter samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

För begränsning av antalet tentamenstillfällen se regelsamling för utbildningar vid SLU.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier för TN0256 Byggnadsplanering, 15 hp

Kurs mål
Syftet med kursen är att den studerande ska kunna planera och utforma byggnader för lantbruksnäringen, upplevelsenäringen eller annan företagsverksamhet på landsbygden.
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 1. beskriva och förklara den historiska utvecklingen av landsbygdens byggnader
 2. bedöma hur byggnaders inplacering påverkar landsbygdsmiljön samt hur byggnadernas arkitektur- och kulturtradition kan tillvaratas och utvecklas,
 3. analysera planeringsförutsättningar som konsekvens av produktionens art och utformning,
 4. beräkna och analysera utrymmes- och platsbehov för några olika landsbygdsnäringar,
 5. visa förmåga att utifrån ett byggnadsvetenskapligt helhetsperspektiv kunna planera byggnader och anläggningar med hänsyn till funktionella och konstruktiva krav,
 6. utforma och bedöma handlingar för bygglov och andra myndighetstillstånd,
 7. upprätta och analysera kostnadskalkyler samt göra byggnadsekonomiska överväganden,
 8. ge exempel på och argumentera kring idéströmningar i samhället rörande byggverksamhet och kunna anpassa byggprojekten till dem.

Uppgift som ska examineras lärande mål betyg 5 betyg 4 betyg 3/Godkänd Underkänd
Uppgift 1 Arkitekturhistoria 1 Bra beskriv­ning och för­klaring av den historiska ut­vecklingen av landsbygdens byggnader. Godtagbar beskrivning och förklaring av den histor­iska utveck­lingen av lands­bygdens byggnader. Bristfällig beskrivning och förklaring
Uppgift 2 Platsbehovsberäkning 4 Godkända beräkningar Ej godkända beräkningar

Uppgift 3 Lagstiftning

6 Ha kunskaper om vilken lagstiftning som gäller då handlingar skall bedömas samt vilka myndigheter som ger tillstånd. Ej tillräckliga kunskaper om lagstiftning som gäller då handlingar skall bedömas och vilka myndigheter som ger tillstånd
Uppgift 4 Areaberäkning 4 Kan använda terminologin när det gäller mätregler och area- och volymberäkning för byggnader ej tillräckliga kunskaper om mätregler och area- och volymberäkning
Uppgift 5 Förprövning och bygglov 6

Ha kunskap om översikts- och detalj­planer samt områdesbestämmelser.

Ha kunskap om hur en förprövning går till samt vilka hand­lingar som krävs
Bristande kunskaper om kommunala planinstru­ment och hur en förpröv­ning går till samt vilka handlingar som ingår
Uppgift 6 Kostnadsberäkning 7 Har känne­dom om en vanlig meto­d för kost­nads­beräkning av bygg­projekt Har bristfällig känne­dom om en vanlig meto­d för kost­nads­beräkning av bygg­projekt
Uppgift 7 AMA, upphandling och avtal 6

Har godtagbar kunskap om entreprenad­upphandling och tillämp­ningen av de Allmänna Bestämmel­serna.

Har bristande kunskap om entreprenad­upphandling och de Allmänna Bestämmel­serna

Uppgift 8 Byggskedet, tider och besiktning 6 Har kunskap om tider och tidsplanering inom bygg­sektorn samt kan göra en enkel tidplan Har bristande kunskap om hur byggprojekt tid planeras
Seminarium 1 Estetik 2 Exempel på estetiskt tilltalande byggnad med bra argumentation Ingen bild inlämnad
Seminarium 2 Hållbart byggande 8 Exempel som har god relevans och är väl analyserade samt väl presenterade såväl muntligt som skriftligt Enklare exempel med godtagbar argumentation samt bra skriftlig och muntlig presentation Exempel med bristande motivering
Projekt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mycket väl utformade handlingar och beskriv­ningar med mycket god struktur Väl utformade handlingar och beskriv­ningar Godtagbara handlingar och beskriv­ningar Bristfälliga handlingar och beskriv­ningar

Krav för kursbetyg

Betyg 5

Betyg 5 på projektet, betyget 4 på två uppgifter samt minst godkänd eller betyget 3 på övriga. Dessutom ska seminarieuppgifter och projekt vara inlämnat senast angiven tid i schemat samt övriga uppgifter senast den 31 mars.

Betyg 4

Minst betyget 4 på projektet, betyget 4 på minst en uppgift samt minst godkänd eller betyget 3 på övriga. Dessutom ska seminarieuppgifter och projekt vara inlämnat senast angiven tid i schemat samt övriga uppgifter senast den 31 mars.

Betyg 3

Minst betyget 3 på projektet samt godkänd eller minst betyget 3 på uppgifterna.

Underkänt

Underkänt på projekt och/eller en eller flera uppgifter.

1) Arkitektens handbok
Författare: Bodin, A., Hidemark, J., Stintzing, M. & Nyström, S
Kommentar: Det ges ut en utgåva varje år. Det behöver inte vara den senaste.
2) Design Recommendations of Beef Cattle Housing. Report of the CIGR Section II
Författare: CIGR
Kommentar: länk läggs på CANVAS
3) The Design of Dairy Cow Housing and Replacement Heifer Housing. Report of the CIGR Section II
Författare: CIGR
Kommentar: Länk läggs på CANVAS
4) Mekanisk utfodring i mjölk- och svinproduktion
Författare: Johansson, M. & Hörndahl, T.
5) Byggprocessen
Författare: Nordstrand, U.
6) Planeringshandledning för svinstallar
Författare: Olsson, O:& Ascard,K.
7) Att upphandla byggprojekt.
Författare: Söderberg, J.
8) CAD Övningsbok
Författare: Westin, A.
Kommentar: Finns att köpa i receptionen på Alnarp
9) Kompedium
10) Övrig litteratur
Kommentar: Kostallplan 2010. länk finns på CANVAS Nötstallplan 2017. länk finns på CANVAS Fårstallplan 2011. länk finns på CANVAS Valbar litteratur för andra djurslag eller verksamheter kan tillkomma motsvarande ca 300 sidor i samråd med kursledaren Författningstext i gällande lydelser tillkommer.
11) Referenslitteratur
Kommentar: finns på CANVAS

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landsbygdsentreprenör - kandidatprogram Lantmästare - kandidatprogram Lantmästarprogrammet Lantmästare - kandidatprogram Lantmästare - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Teknologi
Kurskod: TN0256 Anmälningskod: SLU-30266 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%