Ny sökning
TN0327

Teknologi, mark och klimat för odling

Kursen omfattar följande avsnitt: • Mass- och energiflöden samt energibegrepp, beskrivna ur ett fysiskt, kemiskt och biologiskt perspektiv. • Mark- och substratbegrepp, beskrivna ur ett fysiskt, kemiskt och biologiskt perspektiv. • Hydrologiska och klimatmässiga grundbegrepp. • Styrning av växtens tillväxt- och utveckling med hjälp av yttre odlingsfaktorer. • Odlingssubstratens och gödselmedlens användning i odling. • Exkursioner och demonstrationer används för att exemplifiera kursens teoretiska moment.
Schemalagda laborationer, övningar, gruppdiskussioner, redovisningar och studiebesök är obligatoriska.


Information från kursledaren

Ett preliminärt schema för TN0327 har nu lagts ut.

Informationen om kursen kommer framöver att läggas ut i kursrummet i Canvas.

Välkommen till kursen!

Hälsningar

Siri Caspersen

Kursledare

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0327-30213 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0327

Läsåret 2022/2023

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30207)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-SALI1)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30141)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30134)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30275)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30125)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30081)

2018-01-15 - 2018-03-25

Läsåret 2016/2017

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30073)

2017-01-16 - 2017-03-26

Läsåret 2015/2016

Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327-30263)

2016-01-18 - 2016-03-27

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Obligatoriska kursböcker

 • **Eriksson J, Dahlin S, Nilsson I, Simonsson M 2011 **Marklära. Studentlitteratur.
 • **Raab B, Vedin H 2004 ***Klimat, sjöar och vattendrag. *Sveriges Nationalatlas. Kopia kan köpas i Receptionen i Alnarpsgården (utsåld från förlaget).

Obligatoriska artiklar och kompendier

 • Alsanius B 2006 Gödsel och gödselmedium. Kompendium. Inst f Växtvetenskap, SLU-Alnarp. (Canvas)

 • **Alsanius B 2006 **Växtplatsens förråd - växtens behov. Kompendium. Inst f Växtvetenskap, SLU-Alnarp. (Canvas)

 • **Alsanius B, Kritz G 2006 *oHortikulturella odlingssubstrat. Kompendium. Inst f Växtvetenskap, SLU-Alnarp. ***(Canvas)

 • **Areskoug M 2006 **Miljöfysik, energi för hållbar utveckling. Studentlitteratur. Kap 16. (Canvas)

 • **Ascard J, Björkholm AM 2014 **Teknik för småskalig ekologisk grönsaksodling. Jordbruksinformation 2014:7.

 • Ascard K 2003 Lager för kvalitetsprodukter. Jordbruksverket.

 • Ascard J 2015 Ogräsreglering. Jordbruksverket P 10:9.** **

 • Energimyndigheten *Värme i villan. *s. 1-36. (Canvas)

 • Gullfiber (Isover) 1998:* Isolerteori*. s. 4-14. (Canvas)

 • **Hörndahl T 2009 **Strömningslära. Inst f Lantbrukets Byggnadsteknik, SLU. (Canvas)

 • Hörndahl T 2010 Tekniska grundbegrepp. Inst f Lantbrukets Byggnadsteknik (Canvas)

 • Hörndahl T, Nimmermark S 2020 *Formel- och tabellsamling i teknologi, kemi och statistik för trädgårdsingenjörsprogrammet. *Inst f Biosystem & Teknologi, SLU. sid 5-20 + 27-49. (Säljs i Receptionen i Alnarpsgården)

 • Malgeryd J 2003 Spridning av gödsel i ekologisk odling. Jordbruksverket. (Googla)

 • **Möller Nielsen J, Nimmermark S 2019 **Växthusteknik. Jordbruksverket.

 • Nimmermark S 1996 Potatislagring. Rapport 109. Inst f Jordbrukets Biostystem och Teknologi, SLU-Alnarp. (Canvas)

 • **Stephansson O mfl 1987 **Jord, berg, luft, vatten. Utbildningsradion. s. 6-41, 50-77, 116-123. (Finns som referenslitteratur i Alnarpsbiblioteket: Ca 02/120)

 • **Svensson B + Nordmark L 2015 **Maskiner & teknik för frukt- och bärodling. Föreläsnings-anteckningar. (Utdelas)

 • Svensson S-E 2003 *Bevattning i grönsaksodling. *Jordbruksverket.

 • Svensson S-E, Hansson D 2003 Jordbearbetning och sådd av grönsaker. Jordbruksverket. (Googla)

 • Svensson S-E, Hansson D 2003 Plantering av grönsaker. Jordbruksinformation 2003:9, s 10-19. (Googla)

 • Sällvik K, Ehrlemark A 2007 Fuktig luft. Inst f Lantbrukets Byggnadsteknik, SLU-Alnarp. (Canvas)

Observera att:

 • I den här kursen ingår litteratur utöver detta i den **supplerande litteraturen **och är inte obligatorisk.

 • Jordbruksinformation samt övriga skrifter från Jordbruksverket kan laddas ner från Jordbruksverkets hemsida: http://www.jordbruksverket.se. Dessa skrifter hittas enklast via Google.

Supplerande litteratur

 • **Ashman MR, Puri G 2008 **Essential Soil Science. Blackwell Publishing.
 • **Caron J, Schmielewski G, Alsanius BW, Zheng Y, and Michel JC 2023 **An updated glossary of terms and basic characteristics of growing media. *Acta Horticulturae* 1377, 925-934. doi:10.17660/ActaHortic.2023.1377.116
 • **Delin S, Engström L **2021 *Att sprida organiska gödselmedel.* JO21:2. Jordbruksverket.** **
 • **Fridell K, Gustafsson EL 2013 **Kompendium i markfysik: Kompletterande litteratur. (Canvas)
 • **Nimmermark S 1992 ***Växthusteknik med anpassning för Norrland. *Special-meddelande 195, Inst. f. Lantbrukets byggnadsteknik, SLU. valda sidor (Biblioteket)
 • **Nimmermark S 2016 **Instuderingshjälp till Areskoug (2006) (Canvas)
 • **Nimmermark S, Möller Nielsen J 2014 **Klimatisering, belysning, bevattning och mekanisering i växthus – Aktuellt kunskapsläge. Rapport 2014:19. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap, SLU. (Canvas)
 • **Sandin H 2006 **Bevattning och växtnäringsutnyttjande. Greppa Näringen, 34 sidor. (Googla, eller gå in på www.greppa.nu och sök under Broschyrer)
 • **Tahvonen R **Styrning av odlingsförhållanden i modern trädgårdsproduktion
 • **Neuman L, Sörkvist L **Fältmaskiner i lantbruket - från bearbetning till skörd, L&L Förlag.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Teknologi Trädgårdsvetenskap Teknologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: TN0327 Anmälningskod: SLU-30213 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%