Ny sökning
TN0349

Material - konstruktion och projektering

Målet med kursen är att förstå, analysera och värdera olika byggnadsmaterials estetiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar ur ett användarperspektiv. Kursen genomförs med olika materialteman, där natursten, betong, trä och metall behandlas mer ingående. I kursen studeras hur materialen tillverkas och bearbetas. Vidare studeras varje materials konstruktionsegenskaper, miljöpåverkan och underhållsbehov.

Kursen innehåller även en fördjupning i CAD-användning och ger i en avslutande projektdel färdighetsträning i att arbeta med CAD.

Kursvärderingen är avslutad

TN0349-10103 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0349

Läsåret 2019/2020

Material - konstruktion och projektering (TN0349-10103), Alnarp 2019-09-02 - 2019-10-31

TN0349 Material - konstruktion och projektering, 15,0 Hp

Materials - Construction and Design

Kursplan fastställd

2018-11-21

Ämnen

Landskapsarkitektur Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 90 hp inom landskapsingenjörsprogrammet eller landskapsarkitektprogrammet, varav minst 5 hp grundläggande kunskaper inom markprojektering.

Mål

Syftet med kursen är att förstå, analysera och värdera olika byggnadsmaterials estetiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar ur ett användarperspektiv.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- förklara olika byggmaterials arkitektoniska och tekniska möjligheter och begränsningar
- redogöra för hur materialegenskaperna påverkas vid tillverkning, senare bearbetning och byggande
- förklara materials och materialkombinationers beständighet och livslängd i olika miljöer
- utföra enkla dimensioneringar genom förståelse för olika materials konstruktionsegenskaper
- känna till de miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna på kort och lång sikt för olika lösningar
- med datorstöd konstruera och presentera byggbara ritningar.

Innehåll

Kursen innehåller olika materialteman där natursten, betong, trä och metall behandlas mer ingående. Dessutom behandlas glas, plast, gummi och keramiska material översiktligt.

Kursen ger träning i att iaktta materialens karaktär och hur de varierar med bearbetning och samspel med andra material samt hur detta kommer till uttryck i en föreslagen konstruktion. Genom workshops skall studenten arbeta med materialen för att bättre lära känna deras karaktärer och egenskaper. I anslutning till dessa utvecklas även kunskaperna i CAD.

Besök görs på arbetsplatser i syfte att studera hur vissa material tillverkas och bearbetas, samt för att kunna reflektera över de möjligheter och begränsningar metoderna för tillverkning och bearbetning ger. Vidare studeras varje materials miljöpåverkan och underhållsbehov.

Kursen tar upp krav på och utformning av skyddsbehandling av konstruktionsmaterial, dimensionering och säkerhetsprinciper samt konstruktiv utformning av detaljer, knutpunkter och förband.

Kursen innehåller även en projektdel där ett eller flera av ovanstående material behandlas mer ingående i ett enskilt arbete. Detta arbete utförs huvudsakligen i CAD-miljö.

Studiebesök och seminarier är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Bedömning och godkännande av individuella inlämnings-, seminarie- och projektuppgifter vilka specificerats vid kursstart. Deltagande i obligatoriska workshops/seminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: TN0322

BETYGSKRITERIER TN0349

LÄRANDEMÅL ENLIGT KURSPLANEN

Nedanstående text är klippt ur kursplanen, men numreringen av lärandemålen har gjorts här.

Syftet med kursen är att förstå, analysera och värdera olika byggnadsmaterials estetiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar ur ett användarperspektiv.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

- förklara olika byggmaterials arkitektoniska och tekniska möjligheter och begränsningar (1)

- redogöra för hur materialegenskaperna påverkas vid tillverkning, senare bearbetning och byggande (2)

- förklara materials och materialkombinationers beständighet och livslängd i olika miljöer (3)

- utföra enkla dimensioneringar genom förståelse för olika materials konstruktionsegenskaper (4)

- känna till de miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna på kort och lång sikt för olika lösningar (5)

- med datorstöd konstruera och presentera byggbara ritningar. (6)

BETYGSKRITERIER FÖR TENTAMEN

Relaterar till lärandemål 1, 2, 3, 4 och 5. Betygskriterierna för betyg 4 och 5 avser vad som ska uppnås utöver kriterierna för betyg 3.

FÖR BETYG 3:

Ha grundläggande kunskap om begrepp, fakta och samband inom konstruktionslära och materialteknik med avseende på landskapsprojektörens arbetsområde.

och

Föra ett sakligt resonemang kring de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av materialtillämpningar i olika sammanhang.

FÖR BETYG 4:

Ha en mångsidig kunskap om begrepp, fakta och samband inom konstruktionslära och materialteknik med avseende på landskapsprojektörens arbetsområde.

eller

Föra ett uttömmande resonemang kring de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av materialtillämpningar i olika sammanhang.

FÖR BETYG 5:

Ha en mångsidig kunskap om begrepp, fakta och samband inom konstruktionslära och materialteknik med avseende på landskapsprojektörens arbetsområde.

och

Föra ett uttömmande resonemang kring de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av materialtillämpningar i olika sammanhang.

BETYGSKRITERIER FÖR PROJEKTARBETE

Relaterar till lärandemål 1, 2, 3, 4 och 6. Betygskriterierna för betyg 4 och 5 avser vad som ska uppnås utöver kriterierna för betyg 3.

FÖR BETYG 3:

Presentera förslags- och projekteringshandlingar som visar på medvetenhet om olika materials tekniska egenskaper och materialverkan i projektets tänkta användning.

och

Projekteringshandlingarna uppfyller grundläggande krav på korrekthet och läsbarhet.

FÖR BETYG 4:

Presentera förslags- och projekteringshandlingar som visar på omsorgsfulla och kloka avvägningar vid val av material och bearbetningar.

eller

Projekteringshandlingarna har få eller inga brister.

FÖR BETYG 5:

Presentera förslags- och projekteringshandlingar som visar på omsorgsfulla och kloka avvägningar vid val av material och bearbetningar.

och

Projekteringshandlingarna har få eller inga brister.

1) Constructing Landscape
Författare: Astrid Zimmermann (redaktör)
ISBN: 9783035604672
Kommentar: Boken kommer att säljas i samband med kursstart för 450 kronor.
2) Diverse publikationer och utdrag
Kommentar: Tillkommande litteratur specificeras och tillhandahålls gratis i samband med kursstart.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur Teknologi
Kurskod: TN0349 Anmälningskod: SLU-10103 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%