Ny sökning
VM0090

Veterinär folkhälsovetenskap med tillämpad epidemiologi och epizootologi

Kursen omfattar ämnesområdena veterinär folkhälsovetenskap, tillämpad epidemiologi och tillämpad epizootologi. Veterinär folkhälsovetenskap inbegriper veterinärmedicinens roll för folkhälsan, dvs tillämpning och kunskapsutveckling av veterinärmedicinska ansvarsområden ur ett folkhälsoperspektiv avseende exempelvis zoonoser, antibiotikaresistens, livsmedelssäkerhet, miljöns inverkan på hälsa, krishantering och sociala effekter av djurhållning. Tillämpad epidemiologi tar upp principer för och design av populationsbaserade studier och undersökningar, t.ex. utbrottsutredningar, sjukdomsövervakning, infektionsepidemiologi och diagnostiska tester.

Tillämpad epizootologi inbegriper nationellt och internationellt smittskyddsarbete med fokus på hantering av misstänkta fall av epizooti- och zoonotiska sjukdomar utifrån epizooti- och zoonoslagstiftningen och berörda sjukdomars karaktäristika, epizootiberedskap och strategier för bekämpning av epizootiutbrott i Sverige och EU samt smittsamma sjukdomars betydelse i det globala utbytet av livsmedel, djur och djurprodukter.
2020-11-30
Förändringar i ramschema
Observera att det preliminära ramschemat för tillfället tagits bort då det kommer att bli förändringar under vecka 5 (den 1-5 februari). Det tidigare schemat är alltså inte längre aktuellt.

2020-11-24
Undervsining våren 2021
Med tanke på rådande omständigheter kommer den största delen av undervisningen av denna kurs att ges digitalt. Observera att det finns ett inplanerat tillfälle där obligatorisk undervisning (i små grupper) sker på campus. Gruppindelning kommer att delas närmare kursstart.

Kursvärderingen är avslutad

VM0090-30090 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för VM0090

VM0090 Veterinär folkhälsovetenskap med tillämpad epidemiologi och epizootologi, 7,0 Hp

Veterinary public health with applied epidemiology and epizootiology

Kursplan fastställd

2013-05-21

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Examination Epizootologi 2,50 1002
Examination Epidemiologi 1,50 1003
Examination Veterinär folkhälsovetenskap (VPH) 2,00 1004
Obligatoriska moment  1,00 1005

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Godkända kurser i veterinärprogrammets åk 1-3, godkänd kurs "Klinikförberedande kurs", samt ytterligare minst 20 hp på avancerad nivå inom veterinärprogrammet.

Mål

Kursen ger en grund för förståelsen av veterinärmedicinens bidrag till människors fysiska och sociala välmående, samt för förebyggande och kontroll av smittsamma sjukdomar mellan djur och mellan djur och människor.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- belysa veterinäryrkets och veterinärmedicinens roll för folkhälsan,
- tillämpa veterinärmedicinska kunskaper på folkhälsorelaterade frågeställningar,
- identifiera och förklara djurrelaterade folkhälsorisker,
- förklara grunderna i den svenska epizootiberedskapen,
- i detalj redogöra för de för svenska förhållanden viktigaste sjukdomarna som ingår i epizooti- och zoonoslagstiftningen och identifiera aspekter av betydelse för deras påvisande, kontroll och bekämpning,
- tillämpa epizooti- och zoonoslagstiftningen samt i olika veterinära roller agera vid misstanke om förekomst av allvarlig smittsam sjukdom,
- förklara strategier för prevention, kontroll och bekämpande av de i epizooti- och zoonoslagstiftningen ingående sjukdomarna,
- tillämpa epidemiologisk metodik på frågeställningar och problem rörande djurhälsa respektive folkhälsa.

Innehåll

Kursen omfattar ämnesområdena veterinär folkhälsovetenskap, tillämpad epidemiologi och tillämpad epizootologi. Veterinär folkhälsovetenskap inbegriper veterinärmedicinens roll för folkhälsan, dvs tillämpning och kunskapsutveckling av veterinärmedicinska ansvarsområden ur ett folkhälsoperspektiv avseende exempelvis zoonoser, antibiotikaresistens, livsmedelssäkerhet, miljöns inverkan på hälsa, krishantering och sociala effekter av djurhållning. Tillämpad epidemiologi tar upp principer för och design av populationsbaserade studier och undersökningar, t.ex. utbrottsutredningar, sjukdomsövervakning, infektionsepidemiologi och diagnostiska tester.

Tillämpad epizootologi inbegriper nationellt och internationellt smittskyddsarbete med fokus på hantering av misstänkta fall av epizooti- och zoonotiska sjukdomar utifrån epizooti- och zoonoslagstiftningen och berörda sjukdomars karaktäristika, epizootiberedskap och strategier för bekämpning av epizootiutbrott i Sverige och EU samt smittsamma sjukdomars betydelse i det globala utbytet av livsmedel, djur och djurprodukter.

Förutom föreläsningar arbetar studenten i grupp (diskussioner, rollspel etc.) och genomför projektarbeten som avslutas med gemensamma gruppredovisningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt deltagande i obligatoriska moment, godkänd redovisning av övningar och projektarbeten samt godkända skriftliga tentamina.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Veterinärprogrammet har en bunden studiegång, där kurserna ska läsas i ordning enligt ramschema.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper
Medansvariga:
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Ersätter: VM0088

Betygskriterier för VM0090 och TU0014 Veterinär folkhälsovetenskap med tillämpad epidemiologi och epizootologi (VPZ)

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande:

Betyg Godkänd

1. Kunna diskutera veterinärens roll i samhället

Den studerande skall kunna förklara veterinärens och veterinärmedicinens roll i samhället

2. Kunna redogöra för olika aspekter på veterinärmedicinens roll för folkhälsan

Den studerande skall kunna förklara veterinärmedicinens roll för folkhälsan i olika situationer

3. Kunna tillämpa veterinärmedicinska kunskaper på folkhälsorelaterade uppgifter och frågeställningar

Den studerande skall kunna föreslå veterinärmedicinska åtgärder för folkhälsorelaterade problem

4. Kunna beskriva viktiga orsaker till djurrelaterade hälsorisker hos människa samt redogöra för djurs positiva påverkan på människors hälsa

Den studerande skall kunna redogöra för orsaker till olika djurrelaterade hälsorisker hos människa samt för djurs positiva påverkan på människors hälsa

5. Kunna diskutera den svenska epizootiberedskapen och principerna för dess uppbyggnad och funktion och ansvarsfördelning.

Den studerande skall kunna redogöra för och tillämpa den svenska epizootiberedskapen i olika situationer.

6. Kunna diskutera principerna, omfattningen och ansvarsfördelningen för den EU- styrda kontrollen av smittsamma djursjukdomar och Sveriges medverkan i denna process

Den studerande skall kunna redogöra för och tillämpa den EU- styrda kontrollen av smittsamma djursjukdomar i olika situationer.

7. Kunna redogöra för de i epizooti- och zoonoslagstiftningen ingående sjukdomarna, med tyngdpunkt på förekomst, symtom och smittvägar.

Den studerande skall kunna redogöra för de i epizooti- och zoonoslagstiftningen ingående sjukdomarna, med tyngdpunkt på förekomst, symtom och smittvägar.

8. Kunna hur man i olika veterinära positioner agerar vid misstanke om förekomst av allvarlig smittsam djursjukdom.

Den studerande skall kunna agera i olika veterinära roller i situationer vid misstanke om förekomst av allvarlig smittsam djursjukdom.

9. Kunna föreslå och bedöma åtgärder för förhindrande av de i epizooti- och zoonoslagstiftningen ingående sjukdomars spridning till och inom landet och för deras bekämpning.

Den studerande skall kunna redogöra för relevanta åtgärder för förhindrande av de i epizooti- och zoonoslagstiftningen ingående sjukdomars spridning till och inom landet och för deras bekämpning.

10. Kunna tillämpa epidemiologisk metodik på frågeställningar och problem rörande djurhälsa respektive folkhälsa

Den studerande skall kunna tillämpa grundläggande epidemiologisk metodik på frågeställningar och problem rörande djurhälsa respektive folkhälsa

Examinationsformer för de olika lärandemålen

Lärandemål

Examination

1

Skriftlig/muntlig sluttentamen och skriftlig/muntlig redovisning av projektarbeten

2

Skriftlig/muntlig sluttentamen och skriftlig/muntlig redovisning av projektarbeten

3

Skriftlig/muntlig sluttentamen och skriftlig/muntlig redovisning av projektarbeten

4

Skriftlig/muntlig sluttentamen och skriftlig/muntlig redovisning av projektarbeten

5

Skriftlig sluttentamen och muntlig övning

6

Skriftlig sluttentamen och muntlig övning

7

Skriftlig sluttentamen

8

Skriftlig sluttentamen och muntlig övning

9

Skriftlig sluttentamen och muntlig övning

10

Skriftlig sluttentamen samt muntlig redovisning av övningar och projektarbete

Betyg på hela kursen

Samtliga skriftliga deltentamina godkända, godkänt deltagande i samtliga obligatoriska moment samt godkänd muntlig och skriftlig redovisning av övningar och projektarbeten.

1) *
Författare: *
ISBN: *

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Veterinärprogrammet Veterinärprogrammet (antagna före 1 juli 2007) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 22767 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0090 Anmälningskod: SLU-30090 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%