Workshop om spelregler för naturguidning 2010-09-21

Senast ändrad: 14 april 2011

”Natur för alla! Men … kan man sätta upp riktlinjer för vem/vilka myndighetssubventionerade arrangemang ska rikta sig till, för att inte dumpa marknaden för kommersiella aktörer? Hur skulle de se ut?”

”Vad kan/vill vi kommersialisera inom naturvägledning?”

”Relation med samebyar – samisk turism”

”Fördelar och nackdelar med att kräva certifiering för organiserade aktiviteter i skyddade områden”

Detta är några av de ämnen som deltagarna tog upp för diskussion på den workshop om spelregler för naturguidning som Centrum för naturvägledning (CNV) och Naturvårdsverket arrangerade den 21 september 2010. Representanter för både kommersiella, ideella och offentliga aktörer deltog på mötet som ägde rum i Naturvårdsverkets lokaler i Stockholm.


Fjälltur

Se deltagarlista

Tanken med mötet var att ge tillfälle till dialog kring frågor om vem som gör vad, med vilka motiv och på vilka villkor det sker inom naturguidning i Sverige idag. Hur ser marknaden ut? Finns en konkurrenssituation? Ett mål med mötet var att få inblick i de olika aktörernas perspektiv och landa i några gemensamma frågor som är centrala för att utveckla och stärka naturguidningen i Sverige. 

Några av de viktigaste slutsatserna var att samtliga aktörer delar ambitionen att få ut fler människor i naturen och att marknadsföring av naturupplevelser och samverkan mellan olika aktörer bör och har goda möjligheter att utvecklas. Verktyg för att bedöma vilka aktörer som kan lyftas fram av myndigheter och för att bedöma guider kompetens efterfrågas.


Tur med friluftsfrämjandet.

 

Vi reserverar oss för att vi kan ha missförstått uttalanden från deltagare. Uttalanden från deltagare bör ses som ståndpunkter från enskilda personer och inte från de organisationer som de representerar.

Eva Sandberg, Centrum för naturvägledning

Eva inledde med att berätta om CNV:s verksamhet, om bakgrunden till workshopen och upplägget för dagen. Korta presentationer på förmiddagen följdes av gemensamt formulerade frågeställningar och gruppdiskussioner på eftermiddagen.

Se Evas presentation (pdf) 

Efter Evas inledning följde korta presentationer som här nedan summeras. För utförligare versioner se här.


Barnvagnsguidning

Per Wallsten, Tyresta nationalpark

Per berättade om hur man arbetar i Tyresta nationalpark och på Naturum Nationalparkernas hus. Han menar att naturvägledning genom till exempel naturguidning är en viktig del av verksamheten, man behöver synliggöra naturvården - vad man arbetar med och varför. De som besöker området har rätt till information om området och dess värden. Per anser att naturum och kommersiella aktörer genom dialog kan samverka.

Robert Ekholm, Naturum Blekinge

Robert, som är föreståndare på Naturum Blekinge, berättade att man där arbetar mycket med lokala aktörer och man har ett programråd där man planerar och diskuterar olika aktiviteter. Naturumet försöker hjälpa aktörer inom naturguidning i Blekinge att nå ut men det finns en risk att naturumet utvecklas i riktning mot en turistbyrå. Att sålla ut vilka aktörer som ska lyftas fram har man ofta inte resurser för hos naturumen.


Naturum Kullaberg

Per Jiborn, Ekoturismföreningen

Utgångspunkten för alla i branschen är, enligt Per, att man vill ha ut många i naturen. Naturumen bör betraktas som portal för att få ut folk men han anser inte att naturum, som är statligt finansierade, ska hålla i guidningar som kommersiella aktörer skulle kunna hålla. Han vill att naturum ska tillhandahålla mer information om aktiviteter, mat och boende.


Utsikt från Skuleberget 

Maria Bergström, Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Naturskyddsföreningen i Stockholms län har Storstockholms naturguider som en del av sin verksamhet. Föreningen håller både i förannonserade guidningar som man endast tar lite betalt för och guidningar på beställning som man gör till marknadsmässiga priser. På uppdrag av Naturvårdsverket gör föreningen just nu också korta guidningar i och om närnatur om miljömålen för företag. Maria ser det som att all verksamhet som får ut människor i naturen är positiv och skapar en naturvana – vilket också bör gynna kommersiella aktörer.


Närnaturguidekurs

Ingvar Jundén, Naturvårdsverket

Ingvar arbetar på Naturvårdsverkets enhet för friluftsliv och skötsel. Utgångspunkten för enhetens arbete med friluftsliv är att om man är ute i naturen skapas känsla för naturen vilket är positivt - samtidigt som utevistelsen är hälsofrämjande. Enhetens arbete kommer framöver att styras av regeringens friluftsproposition som kom i somras. Ingvar arbetar med frågor som rör allemansrätt och kommersiella aktiviteter och reviderar bland annat rapporten Allemansrätten och kommersen.

Ulrika Karlsson, Naturvårdsverket

Ulrika arbetar på Naturvårdsverkets enhet för friluftsliv och skötsel med att ta fram en vägledning för hållbar turism i skyddade områden.
Vägledningen riktar sig främst till reservatsbildare och förvaltare av skyddade områden.
Naturvårdsverket har hållit två workshops på temat för att samla in synpunkter från berörda aktörer. Arbetet med vägledningen beräknas vara klart vid kommande årsskifte.

Se Ulrikas Power Point-presentation (pdf) 

Evelina Selander, Naturvårdsverket
Evelina arbetar på Naturvårdsverkets enhet för friluftsliv och skötsel med naturumen. Nyligen avslutades ett projekt för utveckling av naturumen, och kvaliteten har därmed höjts. 25 naturum har uppnått de ställda kraven och ingår avtal med Naturvårdsverket. Programråden för naturum är ett verktyg för att stödja förvaltaren och inkluderar lokala aktörer.

Se Evelinas Power Point-presentation (pdf) 

Frågor att diskutera

Under förmiddagens presentationer hade deltagarna möjlighet att på post it-lappar skriva ner vilka frågor de tyckte att man skulle diskutera under eftermiddagen.

Se sammanställning av diskussionsförslag 

Utifrån de inlämnade frågorna föreslogs sedan tre huvudfrågor som deltagarna uppdelade i fyra grupper skulle diskutera. Frågorna var följande:

1. Samverkan – hur förbättra på olika nivåer?
2. Rollfördelning – vad ska myndigheter ansvara för?
3. Syfte med verksamheten? Vem är besökaren och hur ge tillräcklig kvalitet på upplevelsen?

Diskussion och förslag på förändringar


Efter en timmes gruppdiskussion, där grupperna även skulle komma med förslag på hur man konkret kan förändra situationen, presenterades gruppernas resultat. Detta följdes av en slutdiskussion. Sammanfattat diskuterades följande frågor och förslag på förändringar.

Gemensamt för alla aktörer i naturguidebranschen är att man vill få ut folk i naturen. Några av workshopens deltagare efterfrågade dock en tydligare och mer besökarvänlig marknadsföring av svensk natur från offentliga aktörers sida. Man ansåg att mer samverkan kring detta behövs och en dialog med Visit Sweden efterfrågades.

Framförallt kommersiella aktörer efterfrågade att naturumen borde anpassas mer efter besökares behov. Det kan till exempel gälla information om företags aktiviteter, boende och mat. Man ville ha klarhet i vad naturum får och kan göra när det gäller att informera om kommersiella lokala aktörer. Verktyg för att bedöma vilka aktörer som bör synliggöras av offentliga aktörer efterfrågades. Certifiering av guider eller företag lades fram som förslag.

Mer omfattande samverkan efterfrågas generellt. Det exemplifierades ofta kring hur naturum arbetar med lokala samverkansgrupper. Genom en tydligare samverkan lokalt kan lokala aktörers behov diskuteras. Vem som ska guida var och hur man kan stödja varandra. Lokala aktörer kan även i många fall bidra till naturvårdsarbetet. Naturumen, påpekade någon, är bara en av många tänkbara noder för information och finns dessutom inte i hela landet. Turistbyråer och andra typer av besöksmål kan göra mer för att marknadsföra en hel destination med fokus på natur- och kulturlandskapsupplevelser.

För mer detaljerad information om gruppernas diskussioner se här.

Avslutande runda

Avslutningsvis fick alla deltagare säga något om dagen.

Workshopen hade ett bra upplägg. CNV sågs som ett bra stöd för Naturvårdsverket i frågor som rör workshopens tema. Naturskyddsföreningen i Stockholms län ser det som en tillgång att det finns många aktörer som arbetar med naturguidning, då många olika aktörer skapar bredd i utbudet.

Bra att de deltagande aktörerna har träffats på denna workshop och att det var ett positivt möte med utbyte av perspektiv. Det bedömdes vara en bra blandning av aktörer som deltog men mer kontakt med turistbyråer och Visit Sweden efterfrågades generellt sett i dessa frågor. Fortsatt samverkan kring frågorna efterfrågas. Skogsstyrelsen vill arbeta mer med de här frågorna och efterlyser konkreta åtgärder.

I rundan efterfrågades också mer samverkan mellan natur- och kulturguidning. Genom samverkan kring naturguidning finns det många situationer där alla vinner. Naturvårdsverket uttryckte att de skulle kunna arbeta mer med dialog och samverkan. Det noterades att det under dagen sattes mycket fokus på naturum. Naturturismföretagare vill att myndigheter börjar marknadsföra naturen mer generellt samt efterfrågar tydligare riktlinjer om vad naturumen får och inte får göra. Berätta för besökare vad de får göra i naturen istället för vad de inte får göra.

Utvärdering


Utvärderingen av workshopen visar att deltagarna uppskattade att få diskutera de aktuella frågorna med workshopens breda representation av deltagare. Vissa hade velat ha mer specifika frågor för gruppdiskussionerna, men då hade å andra sidan en del viktiga frågor kanske missats. Det betyg som deltagarna gav helhetsintrycket av dagen var 4,1 av 5. Några röster från utvärderingen:

Bra att ni vågade ge er på de känsliga frågorna

Kreativ dialog, insyn i andras verklighet

Bra början på att samverka och lyfta frågan
Att få höra olika perspektiv och få en överblick över frågorna.

 
Ansvarig: Per Sonnvik


Kontaktinformation