Om ICP IM

Senast ändrad: 18 mars 2022

Integrated Monitoring (ICP IM) är ett effektorienterat multidisciplinärt program för  miljöövervakning, inriktat på att bedöma effekter av luftföroreningar på ekosystem. Bedömningar utgår från konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP). Programmet genomför långsiktiga och samtidiga mätningar av fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper vid permanenta övervakningsplatser. ICP IMs områden är huvudsakligen skogsbevuxna avrinningsområden som ligger i naturliga eller halvnaturliga områden.

Programmet är ett av sex program som har inrättats under CLRTAP Working Group on Effects (WGE) för att undersöka relevanta receptorer och miljöfrågor.

Från och med 2022 kommer ICP IM att utöka programmet till att även omfatta mindre intensiv långtidsövervakning på ett större antal platser, i ett större antal ekosystem. Vi bjuder in nya och befintliga samarbeten att bli en del av IM-programmet, använda våra övervakningsprotokoll och bidra till den internationella databasen.

Ytterligare information ICP IM finns på de de engelskspråkiga sidorna.