Uppdraget

Senast ändrad: 23 januari 2023

Klimatutmaningen kräver förändringar inom alla samhällssektorer. För att universitet och högskolor på bästa sätt ska kunna bidra till en minskad klimatpåverkan har ett ramverk tagits fram.

Vi ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga och åtar oss följande:

 • Vi ska fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta mål genom utbildning, forskning och samverkan. 
 • Vi ska minska vår egen klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden, som de kommer till uttryck i nationella och internationella överenskommelser. 
 • Vi ska sätta upp långtgående mål för klimatarbetet och också avsätta resurser, så att vi kan nå dessa mål och göra uppföljningar. 
 • Vi ska tydligt kommunicera vårt klimatarbete för att inspirera och sprida kunskap till andra aktörer och till samhällsmedborgare.

Klimatramverket består av detta dokument samt en vägledning, som bland annat beskriver ett antal nyckelområden för klimatpåverkan från högskolesektorn. Med hjälp av denna vägledning kommer varje lärosäte välja ut områden där man sätter upp mål och genomför åtgärder utifrån egna respektive förutsättningar. 

Alla som ansluter sig till Klimatramverket bör dock vara beredda att arbeta med mål kopplat till följande områden: utbildning, forskning, samverkan, tjänsteresor, energianvändning och studentsamverkan, då de bedöms som centrala för alla lärosäten.

Klimatnätverkets mål

Klimatmål.png

 

Klimatnätverket ska gagna alla lärosäten i landet och syftar till att

 • underlätta för lärosätena att uppfylla sin del av Parisavtalet
 • stärka samarbete, lärande och utbyten mellan lärosätena inom klimatområdet med särskilt fokus på att påverka hela sektorn
 • katalysera nya perspektiv och idéer om hur lärosätena kan bidra till klimatomställningen via forskning, utbildning och samverkan, och genom minskat klimatavtryck från lärosätenas egna aktiviteter, samt att
 • tillgängliggöra goda exempel för lärosätena och andra aktörer utanför högskolesektorn.

Den svenska högskolesektorn är stor och innefattar drygt 54 000 anställda och något under 400 000 studenter. Det medför stora möjligheter att nå många och därmed påverka en stor del av Sveriges myndighetssektor. FN:s globala mål är viktiga i omställningsarbetet och det här projektet är starkt kopplat till flera av målen, inte minst mål nummer 7 ”Hållbar energi för alla” och nummer 13 ”Bekämpa klimatförändringarna”.

 

Förväntat resultat av SUHF:s klimatnätverk:

 1. Forskningsbaserade rekommendationer, riktlinjer och praxis i linje med Parisavtalet, vilka upplevs som relevanta och till hög grad är implementerade hos lärosätena.
 2. Mätbart minskade utsläpp av CO2e från hela Sveriges högskolesektor i linje med Parisavtalet, vilket innebär minst sex procent per år.
 3. Förbättrade och mer standardiserade uppföljnings- och mätmetoder.
 4. Ökad integrering av hållbarhet i utbildningarna.
 5. Utvecklat samarbete och gemensamma problemlösningar.
 6. Inspirerat och delat kunskap och erfarenhet med lärosäten på global nivå.

 

 


Kontaktinformation

Anna-Karin Johnson, Kommunikatör
SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk
anna-karin.johnson@slu.se
0511-671 93, 0703-59 71 93