Uppdraget

Senast ändrad: 23 april 2024

Klimatutmaningen kräver förändringar inom alla samhällssektorer. Universitet och högskolor har en central roll i det arbetet.

Klimatmål.png

 

Klimatnätverket ska gagna alla lärosäten i landet och syftar till att

 • underlätta för lärosätena att uppfylla sin del av Parisavtalet
 • stärka samarbete, lärande och utbyten mellan lärosätena inom klimatområdet med särskilt fokus på att påverka hela sektorn
 • katalysera nya perspektiv och idéer om hur lärosätena kan bidra till klimatomställningen via forskning, utbildning och samverkan, och genom minskat klimatavtryck från lärosätenas egna aktiviteter, samt att
 • tillgängliggöra goda exempel för lärosätena och andra aktörer utanför högskolesektorn.

Den svenska högskolesektorn är stor och innefattar drygt 54 000 anställda och något under 400 000 studenter. Det medför stora möjligheter att nå många och därmed påverka en stor del av Sveriges myndighetssektor. FN:s globala mål är viktiga i omställningsarbetet och det här projektet är starkt kopplat till flera av målen, inte minst mål nummer 7 ”Hållbar energi för alla” och nummer 13 ”Bekämpa klimatförändringarna”.

Klimatnätverkets mål

Förväntat resultat av Lärosätenas klimatnätverk:

 1. Forskningsbaserade rekommendationer, riktlinjer och praxis i linje med Parisavtalet, vilka upplevs som relevanta och till hög grad är implementerade hos lärosätena.
 2. Mätbart minskade utsläpp av CO2e från hela Sveriges högskolesektor i linje med Parisavtalet.
 3. Förbättrade och mer standardiserade uppföljnings- och mätmetoder.
 4. Ökad integrering av hållbarhet i utbildningarna.
 5. Utvecklat samarbete och gemensamma problemlösningar.
 6. Inspirerat och delat kunskap och erfarenhet med lärosäten på global nivå.

 

 

Klimatramverket

Sveriges universitet och högskolor ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga. Därför åtar vi oss

 • att fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta mål genom utbildning, forskning och samverkan 
 • att minska klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden, som de kommer till uttryck i nationella och internationella överenskommelser 
 • att ange långtgående mål för klimatarbetet och också avsätta resurser för att nå dessa mål och göra uppföljningar
 • att tydligt kommunicera vårt klimatarbete för att inspirera och sprida kunskap till andra aktörer och till samhällsmedborgare.

37 högskolor och universitet har anslutit sig till Klimatramverket, som vi nu arbetar med. Klimatramverket för högskolor och universitet omfattar 13 nyckelområden.

 1. Tjänsteresor
 2. Pendlingsresor, till och från arbetet
 3. Mat och servering
 4. Energianvändning
 5. Fastighetsbestånd, ny- och ombyggnad
 6. Avfallshantering
 7. Inköp och upphandling av varor och tjänster
 8. Investeringar
 9. Kolsänkor
 10. Utbildning
 11. Forskning
 12. Samverkan och nyttiggörande
 13. Studenter

Hela ramverket kan du ta del av här: Klimatramverket

Klimatramverket består av detta dokument samt en vägledning, som bland annat beskriver ett antal nyckelområden för klimatpåverkan från högskolesektorn. Med hjälp av denna vägledning kommer varje lärosäte välja ut områden där man sätter upp mål och genomför åtgärder utifrån egna respektive förutsättningar. 

Alla som ansluter sig till Klimatramverket bör dock vara beredda att arbeta med mål kopplat till följande områden: utbildning, forskning, samverkan, tjänsteresor, energianvändning och studentsamverkan, då de bedöms som centrala för alla lärosäten.


Kontaktinformation

Peter Hagelin, Miljökoordinator, projektkoordinator Lärosätenas klimatnätverk
Avdelningen för infrastruktur, SLU Miljö
peter.hagelin@slu.se, +4618672653, +46761283852