Fakta om R/V Svea

Senast ändrad: 06 februari 2024

R/V Svea är ett av världens modernaste forskningsfartyg som kan användas till i stort sett alla typer av marin forskning och miljöövervakning.

Fartygets kärnverksamhet är ekosystemundersökningar med fokus på regelbunden övervakning av fiskbestånd och vattenkvalitet av SLU och SMHI. Dessutom används Svea för forskning om klimatförändringar, kartläggning och övervakning av marin biodiversitet, forskning om övergödning, mätningar av koldioxid och den försurning av haven som koldioxiden orsakar samt mätning av syre och utbredningen av syrefria och syrefattiga bottnar.

Design, konstruktion och klassning

Fartyget designades av norska Skipsteknisk AS i Ålesund. Det byggdes av Armonvarvet i Vigo i Spanien 2017 till 2019. DNV GL har anlitats för klassning av Svea.

Svea har klassen DNV +1A1, E0, ICE-1B, DYNPOS-AUTS, SPS, TMON, BWM-T, COMFC(2)V(2), CLEAN, NAUT-AW som förklaras nedan 

 • DNV +1A1: DNV GL är klassningssällskap
 • E0: Instrument och automatisering är installerad för att möjliggöra att maskinrummet kan vara obemannat.
 • ICE-1B: Isklass 1B enligt det finsk-svenska systemet, vilket innebär att fartyget klarar av en istjocklek på 30-50 cm
 • DYNPOS-AUTS: Fartyget är utrustat med ett system för att automatiskt hålla position och kurs konstant enbart genom att använda propellrar
 • SPS: Står för Special Purpose Ship och används om fartyg med plats för över 12 specialister som behövs för fartygets användning, utöver normal navigering och liknande.
 • TMON: Innebär att  det finns ett system för övervakning av lagret kring den vattensmörjda propelleraxeln. Därför finns inget krav på att inspektera lagret med regelbundna intervall.
 • BWM-T: Det finns ett system för hantering av ballastvatten för att undvika spridning av invasiva arter och liknande.
 • COMFC(2)V(2): Bekvämlighetsnivå 2 för både buller/vibrationer och inomhusklimat. Skalan är tregradig. 1 är högst och 3 är acceptabelt.
 • CLEAN: Fartyget uppfyller alla krav i Marpol-konventionen om förhindrande av havsföroreningar från fartyg samt ytterligare krav för att förhindra oljespill. Det innebär också att fartyget har tekniska processer och styrningsprocesser för att begränsa utsläpp i havet och luften.
 • NAUT-AW: Uppfyller krav på formgivning av bryggan, instrumentering och arbetsstationer, med utökade krav för fartyg som mestadels rör sig vid kusten och i trånga farvatten.

Huvudsakliga mått

 • Längd över allt: 69,50 meter
 • Längd mellan perpendiklar: 64,20 meter (fartygets längd vid vattenlinjen)
 • Största bredd: 15,80 meter
 • Djup till nedre däck: 5,90 meter
 • Djup till huvuddäck: 8,60 meter
 • Djup från vattenlinjen: 5,40 m
 • Bruttodräktighet: 3 148

Fart

 • Ekonomifart: 11 knop
 • Maxfart: 13,5 knop

Inkvartering

Totalt finns plats för 32 besättningsmän och expeditionsdeltagare i 24 enkelhytter och 4 dubbelhytter ombord.

Huvudsakligt framdrivningssystem

Dieselelektriskt framdrivningssystem, levererat av Indar

 • Två vändbara, seriekopplade, elektriska växelströmsmotorer med en effekt på 1 000 kW vardera och ett varvtal på 0-145 rpm, modell IMU-710-L/8.

Framdrivningsmotorer, levererade av Caterpillar

 • 2 x 1 350 bkW/1 600 rpm, dieselgeneratorer, modell 3512C
 • 1 x 783 bkW/1 600 rpm, dieselgeneratorer, modell 3508C
 • Växelströmsgeneratorer, 690 V/ variabel frekvens

Propeller, levererad av Wärtsilä

 • En propeller med fast stigning, 3 600 millimeter

Sidopropellrar och azimuthpropeller

Manövreringspropellrar, levererade av Brunvoll AS

 • En tunnelthruster i stäven, 600 kW, FU74LTA2000
 • En infällbar, 360° roterbar, azimuthpropeller i stäven, 860 kW, AR63LNA1650
 • En tunnelthruster i aktern, 600 kW, FU63LTA1550

Vinschar, kranar, handhavandeutrustning

Elektriska vinschar, levererade av Ibercisa

Oceanografi:

 • Rörelsekompenserade vinschar med stålarmerad kabel för optisk fiber och två strömledare, ø11.5 mm
  - CTD-vinsch, 1 500 meter, SWL (Safe Working Load) 15 kN
  - mångfunktionsvinsch, 3 000 m, SWL 30kN
  - vinsch för släpad farkost med fiskekolod (förlig ROTV), 300 m, SWL 30 kN.
 • Hydrografivinsch, 1 500 m - ø6 mm rostfri vajer, SWL 15 kN
 • Mångfunktionsvinsch, 1 500 m, ø16 mm syntetlina, SWL 120 kN
 • Flyttbar däcksvinsch. Kapacitet att spela upp 300 m, ø30 mm syntetlina, SWL 30 kN. 

Fiske:

 • 2 x trålvinschar, 2 500 m, ø26 mm, SWL 290 kN
 • 2 x tråltrumma, 2x10,4 m3, SWL 170 kN
 • Vinsch, 100 m, ø20 mm, SWL 10 kN
 • Vinsch för trålsonar, 3 500 m, ø11 mm, SWL 15 kN
 • 2 x vinschar för trålbord, 600 m, ø28 mm, SWL 25 kN

Rörelsekompensatorer, levererade av Scantrol:

Ett antal vinschar har rörelsekompensatorer som gör att mätningar i havet inte påverkas av hur fartyget rör sig på havsytan. Det gäller CTD-vinsch, mångfunktionsvinsch, vinsch för släpad farkost, och hydrografisk vinsch. 

Däckskranar och ramar, levererade av Triplex:

 • 6.0 t/ 12 m vikarmskran med nätrullare, trålgalge på styrbord sida
 • 2.0 t/ 13.5 m vikarmskran, trålgalge på babord sida
 • 2.0 t/ 12 m vikarmskran, på fördäcket
 • A-ram 8 t SWL i aktern
 • Teleskopkran 1.5 t SWL, på styrbord sida
 • CTD-dävert 1.5 t SWL, i CTD-hangaren

Trålar

Fartyget är fullt utrustat för bottentrålfiske och flyttrålfiske (2) med:

 • GOV-trål (grand ouverture vertical)
 • TV-3-trål
 • pelagisk Fotö-trål

Med hjälp av systemet iSYM Autotrawl från Scantrol får användaren full kontroll över trålens geometri.

Laboratorier

 • Fisklaboratorium
  sortering och analys av fisk
 • MIK-/instrumentlaboratorium
  instrumenthantering samt analys av fisklarver och plankton
 • Flexlaboratorium
  hantering av instrumentplattformar och sedimentprover
 • Våtlaboratorium
  provtagning av plankton, vatten och sediment
 • CTD-laboratorium (hangar)
  här sköts vattenhantering med CTD-rosett
 • Kemilaboratorium
  för analys samt hantering av data från vattenprover
 • Närsaltslaboratorium
  för analys av näringsämnen
 • Isotoplaboratorium
  hantering av prover med hjälp av radioaktiva substanser

Vetenskaplig utrustning

Akustiska undervattensinstrument (1), levererade av Kongsberg Simrad

ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) (1) från Teledyne Marine

ADCP mäter strömmar med hjälp av ljudvågor.

Släpade fjärrstyrda undervattensfarkoster (ROTV) (4) från MacArtney

 • Modellen Triaxus används för CTD-profiler och är konstruerad för att undulera, röra sig i djupled, mellan 1 och 350 meter.
 • Modellen Focus 2 används för ekolod och kan hållas vid ett bestämt djup under gång.

Information från ROTV:erna om djup används för rörelsekompensatorer från Scantrol.

Datahanteringssystem från Kongsberg Maritime

 • MDM500 är ett centralt system som samlar in data från Sveas olika sensorer

Övrig vetenskaplig utrustning

 • Specialdesignad CTD-rosett med sensorer för bland annat syre och fluorescens samt vattenhämtare för vattenprovtagning (3)
 • Arbetsbåt för 8 personer, Alukin C 750
 • Släpad videokamera (5) för att räkna bohålor för havskräfta, bottendjur och habitat
 • Moving vessel profiler (6) - system för automatiska CTD- och fluorescensprofiler under gång
 • Ferrybox - system för automatiska vattenprovtagningar samt kontinuerliga mätningar av parametrar i vatten på omkring fyra meters djup
 • Väderstation från Vaisala med sensorer för meteorologi, strålning, ytvattentemperatur och havets färg
 • Fartyget är förberett för att använda en fjärrstyrd undervattensfarkost (ROV).

Containerplats

Ytterligare laboratorier, utrustning med mera kan tas ombord i containrar.

På arbetsdäck finns plats för

 • två 20-fotscontainrar långskepps eller en 20-fotscontainer tvärskepps på styrbords sida
 • en 20-fotscontainer eller två 10-fotscontainrar centralt.

Det går alltså som mest att ta ombord tre 20-fotscontainrar.

Utrustning på bryggan

 • Integrerat bryggsystem, Furuno
 • Dynamisk positionering (DP I), Kongsberg Maritime
 • AIS (automatiskt identifieringssystem), Kongsberg Maritime
 • Maskinövervakningssystem, Siemens
 • ICAS, Siemens

Säkerhetsutrustning

 • En man överbord-båt (MOB), på babords sida med dävert
 • Livflotte med kapacitet på 3x16 personer på varje sida

Stabiliseringssystem

Fartyget är utrustat med ett passivt kontrollerat, u-format stabiliseringssystem med tankar.

Tankvolymer

 • Bunkerkapacitet diesel: 241 m³
 • Dricksvatten: 149 m³

Miljö och buller

Avgasreningsutrustning från DEC Marine

För att undvika störningar på fisk och andra organismer i havet samt de känsliga ekoloden är Svea byggd för att minimera störningar av utstrålat buller från fartyget, i enlighet med rekommendationer från Internationella havsforskningsrådet (ICES 209).

Fartyget är så miljövänligt som möjligt med den teknik som är kommersiellt tillgänglig i dag, bland annat genom att

 • Fartygets dieselgeneratorer drivs med förnybar HVO-diesel om vi inte har kommit överens om annat med vår kund
 • arbetsbåten har en dieseldriven utombordare, dels för att bensin är brandfarligt och dels för att möjliggöra användning av HVO-diesel
 • skrovet är målat i en silikonbaserad bottenfärg som minimerar bottenpåväxt utan giftig färg
 • svartvatten och gråvatten renas i ett reningsverk ombord, varefter det lagras i en avloppstank. Dit går också vatten från laboratorier. Vattnet i avloppstanken är så rent att det enligt reglerna får tömmas var som helst. Sveas avloppsvatten töms dock i Lysekils kommunala avloppssystem när hon ligger i hamn
 • ballastvattnet renas så att mikroorganismer dödas när ballasttankarna töms 
 • en värmeväxlare tar kyla från havet
 • fartyget kopplas in på fjärrvärmenätet och elnätet i hemmahamnen Lysekil
 • det hållbara träslaget elondo används på arbetsdäck
 • förbud mot användning av specifika kemikalier och ämnen
 • textilier är miljömärkta.

Vid upphandlingen ställdes som krav att varvet skulle vara miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Anropssignal och MMSI

 • Anropssignal: SEYB
 • MMSI: 265009000
 • IMO: 9829332
 • Arbetsbåten har MMSI 265813630

Alla fartyg tilldelas en anropssignal som ska användas vid all tal­kommunikation över radio.

MMSI står för Maritime Mobile Service Identifier och är ett nummer som identifierar fartyget vid kommunikation.

Begreppen förklaras utförligare på Post- och telestyrelsens webbplats.

IMO-numret är ett unikt ID-nummer som tilldelas havsgående fartyg över 100 GT med ett antal undantag. Numret behålls under fartygets hela livstid och det återanvänds aldrig.


Kontaktinformation

Björn Lindell, samordnare
Fartygsenheten, SLU
björn.lindell@slu.se, 018-67 15 46, 073-086 98 86

Mattias Sköld, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
Fartygsenheten, SLU
mattias.skold@slu.se, 010-478 40 46, 070-537 87 74