Hur mycket kostar det att hyra R/V SVEA

Senast ändrad: 09 mars 2023

R/V Svea är i huvudsak byggd för svensk miljöövervakning men används också för svensk och internationell forskning. Vi har även möjlighet att ta emot studenter och finns önskemål vänd er till fartygsenheten så kan vi säkert hitta en lämplig lösning. I begränsad omfattning kan även kommersiella verksamheter hyra R/V Svea.

För svenska myndigheter kostar det år 2023 165 000 kronor per dygn att hyra Svea, priset är exklusive drivmedel. Till Svea används miljödiesel MK01 då HVO fortfarande är för dyrt.

Det osubventionerade priset, som gäller för kommersiella hyrestagare, är 370 000 kronor per dygn, exklusive drivmedel.

Kostnaden för diesel är kalkylerad till 13 kronor per liter, inklusive urea. Hyrestagaren kommer att debiteras för faktiskt pris och verklig förbrukning under expeditionen inklusive transit från Lysekil, eller senaste hamn, om inget annat är överenskommet.

Rörliga extrakostnader, som exempelvis ytterligare besättning (5 000:- per person och dag) eller utrustning, debiteras (enligt offert). Därutöver debiteras mat och boende utifrån bokad hyttplats, för enkelhytt 840:- och för dubbelhytt 600:- per person.

Hyran beräknas utifrån antalet dagar fartyget är bokat och om det sker större förändringar kan hyran sänkas under innevarande år. Annars kommer över/underskott på fartygsenheten att påverka kommande års hyresnivå.

Fartyget är planerat för 214 antal dagar varav 190 expeditionsdagar. Totalt inplanerade dagar är 294 och tillgängliga dagar 2023 är 71 dagar.

Transit samt i och urlastning bekostas av hyrestagaren

Fartyget planeras för att få så få transitkörningar som möjligt. Grundprincipen är att respektive hyrestagare står för transitkostnaden. Även tid för i- och urlastning samt iordningställande av fartyget bekostas av hyrestagaren.

Möjlighet att boka tid på R/V Svea

Fartyget är planerat för 214 dagar under 2023, varav 190 är expeditionsdagar. Totalt inplanerade dagar är 294 och tillgängliga dagar att hyra under 2023 är 71 dagar. SMHI och SLU är de största hyresgästerna, de kommer tillsammans att använda fartyget drygt hälften av den tillgängliga tiden.

Det finns möjlighet att följa med på en befintlig expedition om expeditionsledaren godkänner det. R/V Svea kan vara till sjöss under 16 dagar, men om expeditionen är längre än så krävs ett landstopp för att byta besättning och fylla på förnödenheter.

Ombord på R/V Svea finns 24 enkelhytter och 4 dubbelhytter, av dessa behöver besättningen minst 11 enkelhytter.

R/V Svea kan operera i utländska territorialvatten, då krävs tillstånd från respektive lands berörda myndigheter. Ansökan förbereds 4 månader innan expeditionens början och skickas till Fartygsenheten som därefter söker tillstånd i berörda länder.