CV-sida

Anna Westin

Anna Westin
Anna Westin (f.d. Dahlström) arbetar som forskare på CBM med inriktning på historisk ekologi, agrarhistoria och traditionell ekologisk kunskap.

Presentation

Arbetet är tvärvetenskapligt och innebär en syntes mellan agrarhistoria och ekologi samt akademisk och traditionell kunskap. Forskningen sker i gränssnittet mellan historia och ekologi och har både en teoretisk aspekt och en tillämpad aspekt, framför allt när det gäller förvaltning av landskapets natur- och kulturmiljövärden. Den geografiska tyngdpunkten ligger på Syd- och Mellansverige, men Anna forskar även i Rumäniens odlingslandskap, i de svenska fjällen och inleder ett samarbete med forskning i Frankrike. Avhandlingen skrevs i Agrarhistoria inom ramen för HagmarksMistra, och fokuserar på svensk betesmarkshävd i ett historiskt perspektiv.

På CBM har Anna arbetar med tillämpning av biologiskt kulturarv i teori och praktik, att föra in ekologiska tolkningar och metoder i agrarhistorisk forskning, och medverkar som redaktör och författare till en antologi i historisk ekologi. Hon har också varit verksam i NAPTEK under flera år, genomfört flera fältkurser till Rumänien om traditionell markanvändning och dess inverkan på biologisk mångfald och arbetat med BioHeritage som är ett initiativ för det biologiska kulturarvet i ett Europeiskt perspektiv. Hon har också ansvarat för en internationell sommarkurs om gräsmarker i ett tvärvetenskapligt perspekivt (CEMGE), ett treårigt (2010-2012) Erasmussamarbete med Albert-Ludvig universitetet i Freiburg, Tyskland och USAMV i Cluj-Napoca, Rumänien.

Undervisning

Under 2017 påbörjas en ny utbildningssatsning inom naturvård och kulturmijlövård, "Skötsel av kulturpräglad natur", Anna arbetar tillsammans med Tommy Lennartsson med att genomföra kurser och arbeta fram kunskapssammanställningar om olika naturtyper och skötselformer. Arbetet görs på uppdrag av Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.

Anna har tidigare medverkat som föreläsare i kurser i agrarhistoria, Flora- och
Faunavård vid SLU, samt varit lärare och kursadministratör vid ett
flertal fältkurser till Rumänien tillsammans med CBM, Naturvårdsverket
och Nordiska museets forskarskola. Under 2010-12 var Anna ansvarig för
kursen "Classification, evaluation and management of grasslands in
Europe" inom Erasmus IP i samarbete mellan SLU, Albert Ludwig
universitetet i Freiburg, Tyskland och USAMV i Cluj, Rumänien. Hon har
även vid Avdelningen för Agrarhistoria på SLU utvecklat en
internetbaserad distanskurs i agarhistoria, med kursstart hösten 2008.

Forskning

Pågående projekt:

Skötsel av kulturpräglad natur.

Centrum för biologisk mångfald gör tillsammans med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet en ny satsning på skötsel av kulturpräglad natur i form av en kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning. Satsningen innehåller en serie kurser där vi fördjupar oss i olika skötselformer och kulturpräglade naturtyper. http://www.slu.se/kulturpraglad_natur

Issues and concepts in Historical Ecology

Tillsammans med Carole Crumley och Tommy Lennartsson är Anna Westin redaktör för den tvärvetenskapliga boken "Issues and concepts in Historical Ecology" där ett tjugotal författare medverkar. Boken ges ut av Cambridge University Press.

Avslutade projekt:

Försörjninens resiliens

"Försörjningens resiliens - de agrara hushållen mellan samhälle och natur 1750-1900" är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Centrum för biologisk mångfald (SLU), Uppsala universitet, Stockholms universitet och Upplandsmuseet. ( Vetenskapsrådet 2012-2014) Läs mer.

Biologiskt kulturarv

CBM har tillsammans med RAÄ utvecklat metoder att arbeta med biologiskt kulturarv i olika sammanhang. Biologiskt kulturarv är ett användbart redskap, en bra bas för samverkan mellan kulturmiljö- och naturvårdsarbete, samt ett hotat kulturarv. Genom erfarenhet från fler fallstudieområden (skyddade områden, fäbodmiljöer, betesskogar) arbetar med kunskapsuppbyggnad och tillämpning av kunskap om biologiskt kulturarv. Olika kunskapskällor analyseras tvärdisciplinärt. Kunskapen appliceras därefter på praktisk kulturmiljövård och naturvård samt i forskning. (RAÄ 2010, 2011, 2012-201). Arbetet fortsätter i form av "Skötsel av kulturpräglad natur" (se pågående projekt)

Historisk ekologi

Historisk ekologi är ett av tre ämnesområden för CBMs satsning på tvärvetenskap inom humaniora och samhällsvetenskap och naturvetenskap. Inriktningen ansluter ämnesteoretiskt till populations- och ekosystemekologi, agrarhistoria och ekonomisk historia, social-ekologisk teori och resiliensteori. Satsningen innebar ett antal olika aktiviteter, bland annat en internationell workshop som engagerade ett tjugotal forskare från Europa och USA och som resulterar i boken "Issues and concepts in Historical Ecology" (se pågående projekt).

Renbete, kulturlandskap och biologisk mångfald i Laponia

Syftet var att genom integrering av traditionell & akademisk kunskap belysa samband mellan bosättningshistoria, renskötsel, biologiskt kulturarv & biologisk mångfald i fjällen, som underlag för kulturmiljö- och naturvård och uthålligt nyttjande av renbetesmarker. (Länsstyrelsen Norrbotten 2012-201)

 

 

Publikationer i urval

Publikationer - peer review tidsskrifter och bokkapitel

2017

Crumley C, Westin A, Lennartsson T. 2018. Is there a future for the past? In: Issues and Concepts in Historical Ecology - The Past and Future of Landscapes and Regions. Cambridge University Press. Eds: CL Crumely, T Lennartsson, A Westin. Chapter 1

Iuga A, Westin A, Iancu B, Stroe M, Tunón H. 2018. Rural Communities and Traditional Ecological Knowledge. Issues and Concepts in Historical Ecology - The Past and Future of Landscapes and Regions. Cambridge University Press. Eds: C Crumely, T Lennartsson, A Westin. Chapter 4

Jones E, Westin A, Madry S, Murray S, Moen J, Tickner A. 2018. Issues and Concepts in Historical Ecology - The Past and Future of Landscapes and Regions. Cambridge University Press. Eds: CL Crumely, T Lennartsson, A Westin. Chapter 8

Lennartsson T, Eriksson O, Iuga AM, Larsson J, Moen J, Scholl M, Westin A, Crumley C. 2018. Issues and Concepts in Historical Ecology - The Past and Future of Landscapes and Regions. Cambridge University Press. Eds: CL Crumely, T Lennartsson, A Westin. Chapter 7

Lennartsson T, Westin A, Crumley C. 2018. Issues and Concepts in Historical Ecology - The Past and Future of Landscapes and Regions. Cambridge University Press. Eds: CL Crumely, T Lennartsson, A Westin. Chapter 9

Axelsson Linkowski W, Kvarnström M, Westin A, Moen J, Östlund L. 2017. Wolf and bear depredation on livestock in northern Sweden 1827–2014: combining history, ecology and interviews. Land 2017, 6, 63; doi:10.3390/land6030063

Westin A, Isacson M, Lennartsson T. 2017. Land and labour as resources of an integrated peasant economy in a Swedish mining district during the 1860´s great famine. In: A. Panjek, J. Larsson, Mocarelli L (eds), Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective. Alps, Scandinavia, and Beyond. Koper: University of Primorska Press, pp 309-332.

Westin A. Lennartsson T. 2017. Tvärvetenskaplig källpluralistisk metod för att förstå landskap. En historisk-ekologisk undersökning av betet på Filehajdar - en gotländsk utmark. CBMs skriftserie 104, Uppsala

2016

Lennartsson T, Westin A, Iuga A, Jones E, Madry S, Murray S, Gustavsson E. 2016. “The Meadow is the Mother of the Field” Comparing Transformations in Hay Production in Three European Agroecosystems. Martor 21: 103-126

2015

Lennartsson L, Westin A, Erikson M, Flygare I A, Isacson M, Morell M. 2015 Between nature and society – interpretation of an early 19th century farmer’s diary. Agricultural History Review 63(2):265-285

Eriksson O, Bolmgren K, Westin A, Lennartsson T. 2015. Historic hay cutting dates from Sweden 1873-1951 and their implications for conservation management of species-rich meadows. Biological conservation 184: 100-107

Lennartsson T. Westin A. 2015. Biologiskt kulturarv och biologisk mångfald på Vik. In: (Herman Bengtsson, Håkan Liby, Olle Norling, Anna Ölund ed.) Vik – historia, miljö & människor, pp 101-121, Stiftelsen Upplandsmuseet

2013

Kardell Ö, Dahlström [Westin] A. 2013. Wolves in the early nineteenth century county of Jönköping, Sweden. Environment and History (19):339-370

Dahlström [Westin] A, Iuga AM, Lennartsson T. 2013. Managing biodiversity rich hay meadows in the EU: a comparison of Swedish and Romanian grasslands. Environmental conservation, Oxford U.P.

Stenqvist Milde Y. Lennartsson T. Dahlström [Westin] A. 2013. Biologiskt kulturarv vitaliserar vägforskningen. In: Pettersson Jensen I-M, Berg Nilsson L & Karlsson C. Berättelser från markerna – En antologi om järn, skog och kulturarv. (Eds). Skrifter från Bergslagens medeltidsmuseum 1. 225-232

2011

Gustavsson E, Dahlström [Westin] A, Emanuelsson M, Wissman J, Lennartsson T. 2011. Combining historical and ecological knowledge to optimise biodiversity conservation in semi-natural grasslands. In: The importance of biological interactions in the study of biodiversity. Ed. Jordi Lopez Pujol. InTech publishers . Chapter 10

Rușdea E, Reif A, Höchtl F, Păcurar F, Rotar I, Stoie A, Dahlström [Westin] A, Svensson R, Aronsson M. 2011. Grassland vegetation and management - on the interface between science and education. From the experience of a romanian-swedish-german Intensive Program within. Bulletin UASVM Agriculture, 68(1)/2011 the framework of ERASMUS - Lifelong Learning

2010

Dahlström [Westin] A, Rydin H, Borgegård S-O. 2010. Remnant habitats for grassland species in an abandoned Swedish agricultural landscape. Applied Vegetation Science. Published online DOI: 10.1111/j.1654-109X.2009.01068.x

2009

Dahlström [Westin] A. Changes in outland use in south Sweden during recent centuries. 2009. I: Krzywinski K, O'Connell M, Küster H. (eds), Cultural Landscapes of Europe. Fields of Demeter - Haunts of Pan. Aschenbeck & Holstein publisher/CULTURCON medien Aschenbeck & Oeljeschläger, Delmenhorst, pp 192-193.

2008

Dahlström [Westin] A, Lennartsson L, Wissman J, Frycklund I. 2008. Biodiversity and traditional land use in south-central Sweden - the significance of timing of management. Environment and History, 14, 385-403.

Dahlström [Westin] A. 2008. Historical grazing pressure in south-central Sweden, 1620-1850. In: Hopkins A, Gustafsson T, Bertilsson J, Dalin G, Nilsdotter-Linde N, Spörndly E. Biodiversity and animal feed: Future challenges for grassland production. Grassland Science in Europe 13, 904-906.

Dahlström [Westin] A. 2008. Grazing dynamics at different spatial and temporal scales: Examples from the Swedish historical record AD 1620-1850. Vegetation history and Archaeobotany 17, 563-572 (DOI 10.1007/s00334-006-0087-1)

2006

Dahlström [Westin] A, Cousins SAO, Eriksson O. 2006. The history (1620-2003) of land use, people and livestock, and the relationship to present plant species diversity in a rural landscape in Sweden. Environment and History 12,191-212.

 

Böcker

Crumley C, Lennartsson T, Westin A (eds.) 2018. Issues and Concepts in Historical Ecology - The Past and Future of Landscapes and Regions. Cambridge University Press.

Westin A. Lennartsson T. 2017. Tvärvetenskaplig källpluralistisk metod för att förstå landskap. En historisk-ekologisk undersökning av betet på Filehajdar - en gotländsk utmark. CBMs skriftserie 104, Uppsala

Tunón H & Dahlström [Westin] A (red.). 2010. Nycklar till kunskap. Om människans bruk av naturen. CBMs skriftserie nr 34. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala & Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, Stockholm

Dahlström [Westin] A. 2006. Betesmarker, djurantal och betestryck 1620-1850. Naturvårdsaspekter på historisk beteshävd i Syd- och Mellansverige. CBMs skriftserie nr 13. Centrum för biologisk mångfald. Uppsala, 333 s. Doktorsavhandling.

Andra publikationer

Ebenhard T, Dahlström [Westin] A, Emanuelsson U, Helldin J-O, Lennartsson T, Löf M, Palme U. 2013. Lågskogsbruk – biobränsleproduktion i samklang med miljömål, CBM:s skriftserie nr 81, Centrum för biologisk mångfald, SLU, Uppsala.

Stenqvist Milde Y. Lennartsson T. Dahlström [Westin] A. 2013. Biologiskt kulturarv vitaliserar vägforskningen. In: Pettersson Jensen I-M, Berg Nilsson L & Karlsson C. Berättelser från markerna – En antologi om järn, skog och kulturarv. (Eds). Skrifter från Bergslagens medeltidsmuseum 1.

Dahlström [Westin] A, Tunón H. 2012. Webbaserad kunskapsportal för traditionell kunskap relaterad till biologisk mångfald – en förstudie. CBM:s skriftserie 72, Centrum för biologisk mångfald, Uppsala

Dahlström [Westin] A. Lennartsson T. 2012. Mnemosynefjäril – räddad av traditionell betesregim i Uppland. Lokal och traditionell kunskap – goda exempel på tillämpning. Red. Håkan Tunón. Centrum för biologisk mångfald, s 11-15

Dahlström [Westin] A. 2010. Markanvändningsdynamik – rekonstruktion med hjälp av bondedagböcker och historiska kartor. In: Tunón H & Dahlström A (ed.). 2010. Nycklar till kunskap. Om människans bruk av naturen. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala & Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, Stockholm

Dahlström [Westin] A. 2010. Historiska kartor – en kort översikt. In: Tunón H & Dahlström A (ed.). Nycklar till kunskap. Om människans bruk av naturen. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala & Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, Stockholm

Tunón H, Byström M, Dahlström [Westin] A, Iwarsson M & Warmark C. 2010. Utredning av status och trender rörande lokal och traditionell kunskap i Sverige. CBMs skriftserie 39

Dahlström [Westin] A. Hallgren K. 2008. Kontinuitet eller förändring? Svenska naturbetesmarkers och slåtterängars historiska markanvändning kring 1850. Rapport från Jordbruksverket, publiceras under 2008

Dahlström [Westin] A. Ekeland, K. 2007. Skog och utmark som betesmark. I: Människan och faunan, Etnobiologi i Sverige Band 3:206-215.'

Dahlström [Westin] A. 2006. Historien som facit för naturvård i betesmarker. Fakta jordbruk nr 11, 2006, SLU.

Dahlström [Westin] A. 2006. Historien lär oss bättre markskötsel. Biodiverse 2006:4; 8-9.

Dahlström [Westin] A. 2005. Vilka djurslag betade 1600-talets betesmarker? I: Pehrson I. Svensson R. (red.) HagmarksMISTRA årsrapport 2004, 17-21

Dahlström [Westin] A. 2004. Historiska olikheter i betesmarker 1630-1850 i slätt- och skogsbygder. I: Pehrson I. Svensson R. (red.) HagmarksMISTRA årsrapport 2003, 4-8.

Dahlström [Westin] A. 2002. Ett hårt brukat landskap sedan 1600-talet. I: Pehrson I. Svensson R. (red.) HagmarksMISTRA årsrapport 2001, 11-13.

Dahlström [Westin] A, Borgegård S-O, Rydin H. 1998. Kärlväxtfloran på nedlagda ängar och åkrar vid torp i Kilsbergen efter 50 och 90 års igenväxning. Svensk Bot. Tidskr. 91:211-226. Lund.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Forskare vid Centrum för biologisk mångfald
Telefon: +4618-672703, 070 295 27 03
Postadress:
Centrum för biologisk mångfald
Box 7016
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, 756 51 UPPSALA, Uppsala
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se