CV-sida

Anna Westin

Jag forskar inom historisk ekologi, agrarhistoria och biologiskt kulturarv och är intresserad av människans relation till naturen i ett historiskt perspektiv. Jag studerar hur bönder under historien har nyttjat och vårdat lokala ekosystem i slåtterängar, betesmark och åkrar. Detaljerad kunskap om hur historisk skötsel som under olika tidsperioder har format landskapet och dess biologiska mångfald behövs idag för att förvalta natur- och kulturmiljövärden.

Presentation

Forskningen sker i gränssnittet mellan agrarhistoria och ekologi, och integrerar akademisk och traditionell kunskap. Historiska källor kombineras med fältarbeten om historisk och pågående markanvändning samt biologisk mångfald. Den geografiska tyngdpunkten ligger i Syd- och Mellansverige, och tillsammans med andra forskare studerar jag även odlingslandskap i Rumänien och Frankrike.

Undervisning

Under 2017 påbörjades en ny utbildningssatsning inom naturvård och kulturmiljövård, "Skötsel av kulturpräglad natur", Anna arbetar tillsammans med Tommy Lennartsson vid CBM med att genomföra kurser och arbeta fram kunskapssammanställningar om olika naturtyper och skötselformer.  Här finns uppdaterad information om satsningen.

Forskning

Pågående projekt

Människor i brytningstid

Projektet handlar om landsbygdsmänniskors roll under en av historiens största samhällsomvandlingar. 1800-talets andra hälft är känt genom industriella revolutionen, vilken främst förknippas med städer och mekanisering. Industrialismen var dock tätt sammanlänkad med förändringar på landsbygden, bland annat genom omvälvande förändringar inom jordbruket. Den s.k. agrara revolutionen innebar att jordbruket mekaniserades, nya odlingssystem infördes, man odlade upp jord som tidigare varit åker och äng och påbörjade växtförädling och husdjursavel. Samtidigt förändrades människors livsvillkor och levnadsstandard. För att förstå hur dessa förändringar genomfördes behöver man förstå vad som hände lokalt, ända ner till hur enskilda hushåll och individer agerade. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Läs mer om "Människor i brytningstid" här.

Vägar och biologiska kulturarv

Projektet syftar till att ge kulturmiljövård, forskning och vägförvaltning fler verktyg för att arbeta med vägars kulturmiljövärden. Bland annat undersöks hur biologiskt kulturarv i vägmiljöer kan bidra till att förstå vägars historia, landskapets historia och till vägars kulturmiljövärden. Projektet ska också skapa bättre förutsättningar för att använda biologiskt kulturarv som komplement till befintlig historisk kunskap vid arbete med vägars kulturmiljövärden. Fokus ligger på biologiskt kulturarv i vägkantsfloran. Projektet finansieras av Riksantikvarieämbetet och Trafikverket. Läs mer om projektet här.

Skötsel av kulturpräglad natur

Utbildningssatningen "skötsel av kulturorpräglad natur" innebär även kunskapssammanställning och forskning om olika skötselformer och kulturpräglade naturtyper.  Läs mer om Skötsel av kulturpräglad natur.

Triekol

TRIEKOL är Trafikverkets forskningsprogram om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi. Målet med forskningsprogrammet är att ta fram metoder och kunskap som transportsektorn behöver för att bibehålla, och om möjligt förbättra, ekologiska funktioner och kvalitéer i landskapet. Jag arbetar med delprojektet som handlar om skötsel av artrika vägkanter och järnvägsmiljöer. Läs mer på Triekols hemsida..

Samverkan

Det mesta av min forskning sker i nära samverkan med myndigheter och markanvändare. Det är speciellt tydligt i de pågpående projekten Vägar och biologiskt kulturarv, Skötsel av kulturpräglad natur och Triekol.

Handledning

Doktorander

Weronika Axelsson-Linkowski. Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU. Disputation: oktober 2017. Managing mountains, past and present conditions for traditional summer farming and Sami reindeer husbandry in northern Scandinavia. Biträdande handledare.

Marja Eriksson. Ekonomisk historiska institutionen, Uppsala Universitet. Disputation: mars 2018. Krediter i lust och nöd: Skattebönder i Torstuna härad, Västmanlands län, 1770‒1870. Biträdande handledare.

Publikationer i urval

2024

Madry S, Westin A, Jones EA (eds.). 2024. Practicing historical ecology: Methods for the collection, analysis and integration of interdisciplinary historical data. CBMs skriftserie 130. SLU Centrum för biologisk mångfald. https://doi.org/10.54612/a.389ecand8n 

Westin A, Madry S, Jones EA. 2024. Historical documents and records. Chapter 2 in S Madry, A Westin, E Jones. Practicing historical ecology: Methods for the collection, analysis and integration of interdisciplinary historical data. CBMs skriftserie 130. SLU Centrum för biologisk mångfald, p. 34-67.

Westin A, Gustavsson E, Lennartsson T. 2024. Biological cultural heritage : using biology as a source to history. Chapter 3 in S Madry, A Westin, E Jones (Eds.). Practicing historical ecology: Methods for the collection, analysis and integration of interdisciplinary historical data. CBMs skriftserie 130. SLU Centrum för biologisk mångfald, p. 68-99.

Tunón H, Westin A, Ivașcu C. 2024. Ethnobotany : The academic study of our relationship with plants. Chapter 7 in S Madry, A Westin, E Jones (Eds.). Practicing historical ecology: Methods for the collection, analysis and integration of interdisciplinary historical data. CBMs skriftserie 130. SLU Centrum för biologisk mångfald, p. 160-192.

Lennartsson T, Axelsson-Linkowski W, Wissman J, Westin A. 2024. Träd vid vägen : Vägträds och alléers natur- och kulturmiljövärden. CBM:s skriftserie 131. SLU Centrum för biologisk mångfald.

2023

Lennartsson T, Axelsson Linkowski W, Wissman J, Westin A, m fl. 2023. Roadside habitats and biodiversity conservation - a literature review with focus on vascular plants and arthropods. SLU Swedish Biodiversity Centre
CBM:s skriftserie nr 126

Lennartsson T, Westin A. 2023. Fältgentianans historiska ekologi i Uppland. Historisk markanvändning på nuvarande lokaler. SLU Sentrum för biologisk mångfald. CBM:s skriftserie nr 123

Lennartsson T, Tunón H, Ljung T, Westin A. 2023. Kulturprägel i fjällnära skog. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

2022

Westin A, Lennartsson T, Ljung T. 2022. Skogsbeten och bondeskogar: historia, ekologi, natur- och kulturmiljövård. Riksantikvarieämbetet

2021

Lennartsson T, Westin A. 2021. Skötselplanering i skogsbetesmarker : vägledning. Riksantikvarieämbetet

2020

Axelsson-Linkowski W. Fjellström A-M, Sandström C, Westin A, Östlund L, Moen. J. 2020. Shifting Strategies between Generations in Sami Reindeer Husbandry: the Challenges of Maintaining Traditions while Adapting to a Changing Context. Human Ecology (2020) 48:481–490. https://doi.org/10.1007/s10745-020-00171-3

2019

Johansen L, Westin A, Wehn S, Iuga A, Ivascu CM, Kallioniemi E, Lennartsson T. 2019. Traditional semi-natural grassland management with heterogeneous mowing times enhances flower resources for pollinators in agricultural landscapes. Global Ecology and Conservation 18 (2019) e00619.

Lennartsson T, Westin A. 2019. Ängar och slåtter: Historia, ekologi, natur- och kulturmiljövård. CBM, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket.

Helldin JO, Lennartsson T, Stenmark M, Weibull H, Westin A & Wissman J. 2019. Biodiversitet i jernbanehabitater – biologisk kulturarv og grøn infrastruktur [Biodiversity in railway habitats – biological heritage and green infrastructure]. Jernbanehistorie 2019, sid. 7-35. Danmarks Jernbanemuseum, Odense.

2018

Crumley C, Lennartsson T, Westin A (eds.) 2018. Issues and Concepts in Historical Ecology - The Past and Future of Landscapes and Regions. Cambridge University Press.

Iuga A, Westin A, Iancu B, Stroe M, Tunón H. 2018. Rural Communities and Traditional Ecological Knowledge. Issues and Concepts in Historical Ecology - The Past and Future of Landscapes and Regions. Cambridge University Press. Eds: C Crumely, T Lennartsson, A Westin. Chapter 4

Jones E, Westin A, Madry S, Murray S, Moen J, Tickner A. 2018. Issues and Concepts in Historical Ecology - The Past and Future of Landscapes and Regions. Cambridge University Press. Eds: CL Crumely, T Lennartsson, A Westin. Chapter 8

Lennartsson T, Eriksson O, Iuga AM, Larsson J, Moen J, Scholl M, Westin A, Crumley C. 2018. Issues and Concepts in Historical Ecology - The Past and Future of Landscapes and Regions. Cambridge University Press. Eds: CL Crumely, T Lennartsson, A Westin. Chapter 7

Lennartsson T, Westin A, Crumley C. 2018. Issues and Concepts in Historical Ecology - The Past and Future of Landscapes and Regions. Cambridge University Press. Eds: CL Crumely, T Lennartsson, A Westin. Chapter 9

Westin A, Lennartsson T, Björklund J.-O. 2018. The historical ecology approach in species conservation – Identifying suitable habitat management for the endangered Clouded Apollo butterfly (Parnassius mnemosyne L.) in Sweden. AIMS Environmental Science 5 (4): 244-272; DOI: 10.3934/environsci.2018.4.244

2017

Westin A. Lennartsson T. 2017. Tvärvetenskaplig källpluralistisk metod för att förstå landskap. En historisk-ekologisk undersökning av betet på Filehajdar - en gotländsk utmark. CBMs skriftserie 104, Uppsala

Axelsson Linkowski W, Kvarnström M, Westin A, Moen J, Östlund L. 2017. Wolf and bear depredation on livestock in northern Sweden 1827–2014: combining history, ecology and interviews. Land 2017, 6, 63; doi:10.3390/land6030063

Westin A, Isacson M, Lennartsson T. 2017. Land and labour as resources of an integrated peasant economy in a Swedish mining district during the 1860´s great famine. In: A. Panjek, J. Larsson, Mocarelli L (eds), Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective. Alps, Scandinavia, and Beyond. Koper: University of Primorska Press, pp 309-332.

2016

Lennartsson T, Westin A, Iuga A, Jones E, Madry S, Murray S, Gustavsson E. 2016. “The Meadow is the Mother of the Field” Comparing Transformations in Hay Production in Three European Agroecosystems. Martor 21: 103-126

2015

Lennartsson L, Westin A, Erikson M, Flygare I A, Isacson M, Morell M. 2015 Between nature and society – interpretation of an early 19th century farmer’s diary. Agricultural History Review 63(2):265-285

Eriksson O, Bolmgren K, Westin A, Lennartsson T. 2015. Historic hay cutting dates from Sweden 1873-1951 and their implications for conservation management of species-rich meadows. Biological conservation 184: 100-107

2013

Kardell Ö, Dahlström [Westin] A. 2013. Wolves in the early nineteenth century county of Jönköping, Sweden. Environment and History (19):339-370

Dahlström [Westin] A, Iuga AM, Lennartsson T. 2013. Managing biodiversity rich hay meadows in the EU: a comparison of Swedish and Romanian grasslands. Environmental conservation, Oxford U.P.

Stenqvist Milde Y. Lennartsson T. Dahlström [Westin] A. 2013. Biologiskt kulturarv vitaliserar vägforskningen. In: Pettersson Jensen I-M, Berg Nilsson L & Karlsson C. Berättelser från markerna – En antologi om järn, skog och kulturarv. (Eds). Skrifter från Bergslagens medeltidsmuseum 1. 225-232


Kontaktinformation