Skötsel av kulturpräglad natur

Senast ändrad: 15 mars 2023
Röda hus omgivna av kuperad betesmark, åkermark och gärdesgårdar. Foto.

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket gör tillsammans med SLU Centrum för biologisk mångfald, en satsning på skötsel av kulturpräglad natur i form av en kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning. Satsningen innehåller en serie kurser där vi fördjupar oss i olika skötselformer och kulturpräglade naturtyper.

Anmälan öppnar i mitten av mars och är öppen till 14 april (Inägomark) och 19 maj (resterande kurser).

Anmälningslänk. (länk till webbformulär).

Samtliga kurser kostar 4500 kr exklusive moms. I priset ingår övernattning, fika och mat. Var och en ordnar sin resa till kursstarten (se respektive kurs). Under kursen kommer vi att samåka i egna bilar eller minibuss.

Planerade kurser 2023:

Inägomarker

Inägomarker, det vill säga markerna närmast bebyggelsen, har varit åkrar, slåtterängar och betesmarker. I dagens landskap kan därför finnas biologiskt kulturarv från en stor variation av markslag, småmiljöer och skötselkomponenter, vilka behöver olika slags hävdregimer för att bevaras. Inägomarker utgör en stor del av landets idag hävdade ytor och det finns all anledning att fördjupa kunskapen om hur skötseln bäst bevarar dess biologiska mångfald, biologiskt kulturarv och andra kulturmiljövärden.

Kursen om inägomarker går i Kalmar län till besöksmålen kulturreservatet Stensjö by och flera gårdar i Bråbygden.

Kursbeskrivning, kurslitteratur och besökslokaler (länk till ny sida med information)

Datum: 24-25 maj

Kursledare: Tommy Lennartsson och Anna Westin

Skogsbete 

Denna kurs handlar om skogsbeten, det vill säga trädklädda betesmarker med relativt hög krontäckning och ett stort inslag av barrträd. Skogsbeten och andra naturbetesmarker var helt nödvändiga i det förindustriella jordbruket. Fram till början av 1900-talet var skogsbeten antagligen Sveriges största naturbetesmark areellt sett. Idag är skogsbeten väldigt ovanliga men mycket rika på biologisk mångfald och biologiskt kulturarv.

Kursen går i Uppland till flera lokaler på fastlandet och på Gräsö.

Kursbeskrivning, kurslitteratur och besökslokaler (länk till ny sida med information)

Datum: 30-31 augusti

Kursledare: Hjalmar Croneborg och Tommy Lennartsson.

Kulturpräglade lövmarker – lövängar och skottskogar

Södra Sveriges lövskogar har alla en nyttjandehistoria, som ängar, betesmarker eller skottskogar.  Löv, ved och virke från lövträd var tillsammans med hö och bete viktiga resurser i det förindustriella jordbruket. Nyttjandet formade olika kulturpräglade naturtyper, men sedan nyttjandet upphört har i stället lövskogsmiljöer utvecklats. Knotiga hamlingsträd, flerstammade trädbuketter, markflora och annat biologiskt kulturarv finns kvar både i öppna och igenväxta landskap. Kursen fokuserar på historia, ekologi och skötsel i lövängar och andra lövträdsrika inägomarker, liksom i skottskogar och andra utmarker. Vi besöker både hävdade områden med träd i aktivt bruk och igenväxta lövmarker med olika historia. Vi diskuterar hur nyttjandehistorien kan spåras med hjälp av biologiskt kulturarv och annat källmaterial, hur det historiska bruket av träd har skapat biologiska och kulturhistoriska värden, och vilken skötsel som behövs för att bevara och utveckla värdena. I de ohävdade markerna diskuterar vi hävd- respektive igenväxningsformade värden, och konsekvenser av olika skötselinriktningar.

Kursen är förlagd till lövträdsmiljöer i Skåne och Blekinge.

Kursbeskrivning, kurslitteratur och besökslokaler. (Länk till ny sida med information).

Datum:  26-27 september

Kursledare: Tommy Lennartsson, Anna Westin och Urban Emanuelsson.

Kursupplägg

Kurserna omfattar en fältdel (inklusive övernattning) samt dessförinnan inläsning av litteratur. Efter genomgången kurs ska deltagarna ha tillägnat sig ett reflekterande, kreativt och kunskapsbaserat arbetssätt i förvaltning av landskap. Arbetssättet bygger på integrering av de tre komponenterna: ekologi, historia och praktiska förutsättningar där vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap om naturtyper och skötsel är lika viktiga. Kurserna bygger därför till stor del på diskussioner i fält, där allas kunskaper och erfarenheter kan kombineras.

Syfte och lärandemål

Det övergripande syftet med kurserna är bättre bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljövärden i landskapet. Detta vill vi nå genom att lära oss mer om lokalt anpassad skötsel som bygger på kunskap om sambanden mellan naturtypernas ekologi och deras historia. Kurstillfällena genererar i sig mycket ny kunskap genom deltagarnas bidrag och diskussioner.

Efter kursen ska deltagarna ha tillägnat sig ett reflekterande, kreativt och kunskapsbaserat arbetssätt för att förstå landskap. Arbetssättet bygger på integrering av de tre komponenterna ekologi, historia, lokala och praktiska förutsättningar.

Målgrupp

De som jobbar med skydd, skötselplanering och rådgivning av landskap inom naturvård och kulturmiljövård, framför allt på myndigheter.

Frågor

Frågor gällande innehållet besvaras av kursledarna:

Anna Westin, anna.westin@slu.se

Tommy Lennartsson, tommy.lennartsson@slu.se

Hjalmar Croneborg, hjalmar@croneborgworks.se

Myndighetskontakt

Naturvårdsverket:

Anna Lindhagen, anna.lindhagen@naturvardsverket.se

Riksantikvarieämbetet:

Åsa Thorsell, asa.thorsell@raa.se

Mattias Schönbeck, mattias.schonbeck@raa.se

Skogsstyrelsen:

Emma Liljewall, emma.liljewall@skogsstyrelsen.se

Michael Lehorst, michael.lehorst@skogsstyrelsen.se

Jordbruksverket:

Johan Ahnström, Johan.Ahnstrom@jordbruksverket.se

Bakgrunden till satsningen på kulturpräglad natur

Allt fler studier visar att vi förlorar biologisk mångfald inte bara genom upphörd hävd utan också i marker som sköts. Vi tror att det behövs tillfällen att mötas, utbyta erfarenheter och ta del av den senaste forskningen för att lyckas bevara arter och livsmiljöer, inte minst i skyddade områden.

Det övergripande syftet med satsningen är bättre bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljövärden i landskapet. Detta vill vi nå genom att lära oss mer om lokalt anpassad skötsel som bygger på kunskap om sambanden mellan naturtypernas ekologi och deras historia.

Skötselberoende naturtyper, landskapselement och artförekomster som formats av historisk markanvändning kräver fortsatt markanvändning av liknande slag för att bevaras. Ofta är det detaljer i skötseln, till exempel tidpunkt för skötselinsatsen, val av betesdjur eller fållindelning, som avgör om insatserna för önskad effekt eller inte. Vi behöver hitta sätt att använda vår kunskap om historia och ekologi för att sköta natur i dagens landskap och med dagens förutsättningar.

En serie av kurser om olika kulturpräglade naturtyper

Satsningen innehåller en serie kurser där vi fördjupar oss i olika skötselformer och kulturpräglade naturtyper, som slåtter i olika ängstyper. Kurserna fokuserar på en naturtyp i taget och utformas i samarbete med länsstyrelser och andra lokala aktörer. Målgruppen är dem som arbetar med skydd, skötselplanering eller rådgivning.

I kursmaterialet ingår generell vägledning till hur man kan arbeta med historia och ekologi, det vill säga med biologiskt kulturarv, och specifikt material om de områden som besöks under kursen. I samband med varje kurs kommer en kunskapssammanställning om den aktuella naturtypen att tas fram.

Genomförda kurser

  • Torrmarksslåtter, juni 2017, Östergötlands län
  • Våtmarksslåtter, augusti 2017, Örebro län
  • Skogsbete, juni 2018, Gotlands län
  • Skogsbete, september 2018, Uppland
  • Skogsbete, september 2019, Uppland
  • Inägomark, maj 2022, Kalmar län
  • Nordlig fodertäkt, augusti 2022, Jämtlands län
  • Skogsbete, september 2022, Uppland

Publikationer och kursmaterial

Inför varje kurs görs ett kunskapsunderlag som används som kurslitteratur (se respektive kurs). Efter genomförd kurs kompletteras och publiceras detta som kunskapssammanställningar och skötselhandledningar. Idag finns följande publikationer från satsningen:

Ängar och slåtter: historia, ekologi, natur- och kulturmiljövård. 2019 

Skötselplanering i skogsbetesmarker: vägledning. 2021

Skogsbeten och bondeskogar: historia, ekologi, natur- och kulturmiljövård. 2022 

På en särskild webbsida har vi samlat pdf:er av tidigare kursmaterial.
Gå till tidigare kursmaterial.

Kontaktinformation

Anna Westin, Forskare vid SLU Centrum för biologisk mångfald, 
Institutionen för stad och land, SLU.

anna.westin@slu.se, +4618-672703, 070-295 27 03

Tommy Lennartsson, Forskare FLK vid SLU Centrum för biologisk mångfald, 
Institutionen för stad och land, SLU.

tommy.lennartsson@slu.se, +4618-672436, 070-5868381

Länkar

Mer om hela satsningen finns att läsa på Riksantikvarieämbetets hemsida http://www.raa.se/kulturarvet/landskap/det-biologiska-kulturarvet/kurser-om-skotsel-av-biologiskt-kulturarv/


Kontaktinformation

Anna Westin, Forskare
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
anna.westin@slu.se, +4618-672703, +460702952703