Skötsel av kulturpräglad natur

Senast ändrad: 13 mars 2018
skogsbete_skötselkurser_besk_w.jpg

Centrum för biologisk mångfald gör tillsammans med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet en satsning på skötsel av kulturpräglad natur i form av en kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning. Satsningen innehåller en serie kurser där vi fördjupar oss i olika skötselformer och kulturpräglade naturtyper.

Kurser 2018 – Skogsbete

Kurserna kommer att handla om skogsbeten, d.v.s. trädklädda betesmarker med relativt hög krontäckning och ett stort inslag av barrträd. Fram till början av 1900-talet var skogsbeten antagligen Sveriges största naturbetesmark areellt sett. Idag är skogsbeten väldigt ovanliga men mycket rika på biologisk mångfald och biologiskt kulturarv. Kurserna syftar till att öka kunskapen om hur skogsbeten kan skötas och restaureras för att på bästa sätt ta tillvara biologiska och kulturhistoriska värden. Vi kommer att kombinera ekologisk, historisk kunskap och praktiska förutsättningar för att tillsammans diskutera skötsel och restaurering i de skogsbeten vi besöker.

Datum

  • Skogsbete: 19-20 juni
  • Skogsbete: 25-26 september

Kursledare är Anna Westin och Tommy Lennartsson från Centrum för biologisk mångfald. Kurserna kommer att kosta cirka 4 500 kronor (inklusive kursmaterial, mat och logi). Mer information kommer att publiceras här.

Kursplan

Länk till anmälan - öppnar ca 1 april

Myndighetskontakt

Naturvårdsverket:                    

Josefin Olsson, Josefin.olsson@naturvardsverket.se
Tommy Ek, Tommy.ek@naturvardsverket.                                                  

Riksantikvarieämbetet:

Fabian Mebus, Fabian.mebus@raa.se

Frågor
Praktiska frågor kring genomförande och anmälan besvaras av Hjalmar Croneborg, Hjalmar@croneborgworks.se. Frågor gällande innehållet besvaras av Anna Westin och Tommy Lennartsson på CBM, anna.westin@slu.se, tommy.lennartsson@slu.se.

 

Kurser som varit 2017

  • Torrmarksslåtter: 20-21 juni, Östergötlands län
  • Våtmarksslåtter: 31 augusti – 1 september, Örebro län

Länk till dokumentation från 2017 års kurser.

 

Vi satsar på skötsel i skyddade områden

Allt fler studier visar att vi förlorar biologisk mångfald inte bara genom upphörd hävd utan också i marker som sköts. Vi tror att det behövs tillfällen att mötas, utbyta erfarenheter och ta del av den senaste forskningen för att lyckas bevara arter och livsmiljöer, inte minst i skyddade områden. Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Centrum för biologisk mångfald gör därför en ny satsning på Skötsel av kulturpräglad natur i form av en kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning.

En serie av kurser om olika kulturpräglade naturtyper

Satsningen innehåller en serie kurser där vi fördjupar oss i olika skötselformer och kulturpräglade naturtyper, som slåtter i olika ängstyper. Kurserna fokuserar på en naturtyp i taget och utformas i samarbete med länsstyrelser. Målgruppen är dem som arbetar med att planera och genomföra skötsel, framför allt i skyddade områden.

Målet med kurserna är att deltagarna ska tillägna sig ett reflekterande, kreativt och kunskapsbaserat arbetssätt vid förvaltning av landskap. Arbetssättet ska bygga på integrering av de tre komponenterna ekologi, historia och praktiska förutsättningar. Kurstillfällena kommer i sig att generera mycket ny kunskap genom deltagarnas bidrag och diskussioner.

I kursmaterialet ingår generell vägledning till hur man kan arbeta med historia och ekologi, det vill säga med biologiskt kulturarv, och specifikt material om de områden som besöks under kursen. I samband med varje kurs kommer en kunskapssammanställning om den aktuella naturtypen att tas fram.

Det här vill vi uppnå

Det övergripande syftet med satsningen är bättre bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljövärden i landskapet. Detta vill vi nå genom att lära oss mer om lokalt anpassad skötsel som bygger på kunskap om sambanden mellan naturtypernas ekologi och deras historia.

Skötselberoende naturtyper, landskapselement och artförekomster som formats av historisk markanvändning kräver fortsatt markanvändning av liknande slag för att bevaras. Ofta är det detaljer i skötseln, till exempel tidpunkt för skötselinsatsen, val av betesdjur eller fållindelning, som avgör om insatserna för önskad effekt eller inte. Vi behöver hitta sätt att använda vår kunskap om historia och ekologi för att sköta natur i dagens landskap och med dagens förutsättningar.

 

Kontaktinformation

Anna Westin, docent
Centrum för biologisk mångfald, SLU och Uppsala universitet
Telefon: 018-672703, 070-295 27 03
E-post: anna.westin@slu.se

Tommy Lennartsson, docent
Centrum för biologisk mångfald, SLU och Uppsala universitet
tommy.lennartsson@slu.se, 018-672436, 070-5868381

Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se