Skötsel av kulturpräglad natur

Senast ändrad: 07 juni 2021
beteslandskap med knotiga björkstammar och en trägärdesgård i bakgrunden. Hamrafjällets naturreservat. Foto.

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen gör tillsammans med SLU Centrum för biologisk mångfald, en satsning på skötsel av kulturpräglad natur i form av en kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning. Satsningen innehåller en serie kurser där vi fördjupar oss i olika skötselformer och kulturpräglade naturtyper. 2021 planerar vi att genomföra två kurser, ifall omständigheterna tillåter det.

Kurser 2021

De tidigare annonserade kurserna Nordlig fodertäkt i Härjedalen, och Skogsbete i Uppland, skjuts till 2022.  

Skogsbete på Gotland

Kursen kommer att handla om skogsbeten, det vill säga trädklädda betesmarker med relativt hög krontäckning och ett stort inslag av barrträd. Skogsbeten och andra naturbetesmarker var helt nödvändiga i det förindustriella jordbruket. Fram till början av 1900-talet var skogsbeten antagligen Sveriges största naturbetesmark areellt sett. Idag är skogsbeten väldigt ovanliga men mycket rika på biologisk mångfald och biologiskt kulturarv.

Kursbeskrivning, kurslitteratur och besökslokaler

 

Datum och cirkatider

Kursen startar i Visby kl 9:00 den 13 oktober, och slutar i Visby kl 17:00 den 14 oktober.

Kursledare: Hjalmar Croneborg, Fabian Mebus

Tiderna kan komma att justeras något för att passa reseanslutningar.

Kursen i Uppland ges 2022.

Ges nästa år:
Nordlig fodertäkt, Härjedalen

I många av Sveriges nordliga jordbruksbygder har boskapsskötseln varit helt central och mycket omfattande. Stor boskapsstock och lång stallningsperiod skapade behov av stora arealer av slåtter- och betesmarker. Nyttjandet av dessa utmarker fortsatte ofta längre in i sen tid än söderut, och många slåtter- och betesmarker är fortfarande i bruk, inte minst genom fäbodbruket. Under kursen ser vi närmare på några av jordbrukets olika typer av fjällnära slåtter- och betesmarker med Funäsdalen i Härjedalen som bas.

Kursbeskrivning, kurslitteratur och besökslokaler

Datum och cirkatider

Kursledare: Tommy Lennartsson och Anna Westin.

Augusti 2022. 

Kursupplägg

Kurserna omfattar en fältdel (inklusive övernattning) samt dessförinnan inläsning av litteratur. Efter genomgången kurs ska deltagarna ha tillägnat sig ett reflekterande, kreativt och kunskapsbaserat arbetssätt i förvaltning av landskap. Arbetssättet bygger på integrering av de tre komponenterna: ekologi, historia och praktiska förutsättningar där vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap om naturtyper och skötsel är lika viktiga. Kurserna bygger därför till stor del på diskussioner i fält, där allas kunskaper och erfarenheter kan kombineras.

 

Målgrupp

De som jobbar med skydd och skötsel av landskap inom naturvård och kulturmiljövård, framför allt på myndigheter.

 

Frågor

Frågor gällande innehållet besvaras av kursledarna:

Anna Westin, anna.westin@slu.se

Tommy Lennartsson, tommy.lennartsson@slu.se

Hjalmar Croneborg, hjalmar@croneborgworks.se

 

Myndighetskontakt

Naturvårdsverket:

Mikael Lindberg, mikael.lindberg@naturvardsverket.se

Riksantikvarieämbetet:

Åsa Thorsell, asa.thorsell@raa.se

Mattias Schönbeck, mattias.schonbeck@raa.se

Skogsstyrelsen:

Emma Liljewall, emma.liljewall@skogsstyrelsen.se

 

 

Genomförda kurser

  • Torrmarksslåtter, juni 2017, Östergötlands län
  • Våtmarksslåtter, augusti 2017, Örebro län
  • Skogsbete, juni 2018, Gotlands län
  • Skogsbete, september 2018, Uppland
  • Skogsbete, september 2019, Uppland

Tidigare kursmaterial

På en särskild webbsida har vi samlat pdf:er av tidigare kursmaterial.
Gå till tidigare kursmaterial.

 

Vi satsar på skötsel i skyddade områden

Allt fler studier visar att vi förlorar biologisk mångfald inte bara genom upphörd hävd utan också i marker som sköts. Vi tror att det behövs tillfällen att mötas, utbyta erfarenheter och ta del av den senaste forskningen för att lyckas bevara arter och livsmiljöer, inte minst i skyddade områden. Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Centrum för biologisk mångfald gör därför en ny satsning på Skötsel av kulturpräglad natur i form av en kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning.

 

En serie av kurser om olika kulturpräglade naturtyper

Satsningen innehåller en serie kurser där vi fördjupar oss i olika skötselformer och kulturpräglade naturtyper, som slåtter i olika ängstyper. Kurserna fokuserar på en naturtyp i taget och utformas i samarbete med länsstyrelser. Målgruppen är dem som arbetar med att planera och genomföra skötsel, framför allt i skyddade områden.

Målet med kurserna är att deltagarna ska tillägna sig ett reflekterande, kreativt och kunskapsbaserat arbetssätt vid förvaltning av landskap. Arbetssättet ska bygga på integrering av de tre komponenterna ekologi, historia och praktiska förutsättningar. Kurstillfällena kommer i sig att generera mycket ny kunskap genom deltagarnas bidrag och diskussioner.

I kursmaterialet ingår generell vägledning till hur man kan arbeta med historia och ekologi, det vill säga med biologiskt kulturarv, och specifikt material om de områden som besöks under kursen. I samband med varje kurs kommer en kunskapssammanställning om den aktuella naturtypen att tas fram.

 

Det här vill vi uppnå

Det övergripande syftet med satsningen är bättre bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljövärden i landskapet. Detta vill vi nå genom att lära oss mer om lokalt anpassad skötsel som bygger på kunskap om sambanden mellan naturtypernas ekologi och deras historia.

Skötselberoende naturtyper, landskapselement och artförekomster som formats av historisk markanvändning kräver fortsatt markanvändning av liknande slag för att bevaras. Ofta är det detaljer i skötseln, till exempel tidpunkt för skötselinsatsen, val av betesdjur eller fållindelning, som avgör om insatserna för önskad effekt eller inte. Vi behöver hitta sätt att använda vår kunskap om historia och ekologi för att sköta natur i dagens landskap och med dagens förutsättningar.

 

Kontaktinformation

Anna Westin, Forskare vid SLU Centrum för biologisk mångfald, 
Institutionen för stad och land, SLU.

anna.westin@slu.se, +4618-672703, 070-295 27 03

Tommy Lennartsson, Forskare FLK vid SLU Centrum för biologisk mångfald, 
Institutionen för stad och land, SLU.

tommy.lennartsson@slu.se, +4618-672436, 070-5868381

 


Länkar

Mer om hela satsningen finns att läsa på Riksantikvarieämbetets hemsida http://www.raa.se/kulturarvet/landskap/det-biologiska-kulturarvet/kurser-om-skotsel-av-biologiskt-kulturarv/

Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se