Skötsel av kulturpräglad natur

Senast ändrad: 24 juni 2024
Skog med mycket gamla lövträd och en gammal förfallen stenmur. Foto.

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket gör tillsammans med SLU Centrum för biologisk mångfald, en satsning på skötsel av kulturpräglad natur i form av en kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning. Satsningen innehåller en serie kurser där vi fördjupar oss i olika skötselformer och kulturpräglade naturtyper.

2024 ges inga fältkurser, istället bjuder vi in till två webinarier.

Webinarier 2024:

Inägomarker

Inägomarker, det vill säga markerna närmast bebyggelsen, har varit åkrar, slåtterängar och betesmarker. I dagens landskap kan därför finnas biologiskt kulturarv från en stor variation av markslag, småmiljöer och skötselkomponenter, vilka behöver olika slags hävdregimer för att bevaras. Inägomarker utgör en stor del av landets idag hävdade ytor och det finns all anledning att fördjupa kunskapen om hur skötseln bäst bevarar dess biologiska mångfald, biologiskt kulturarv och andra kulturmiljövärden.

Datum: 4 oktober

Anmälan: Länk till Skötsel av kulturpräglad natur - inägomarker. 

Kulturpräglade lövmarker – lövängar och skottskogar

Södra Sveriges lövskogar har alla en nyttjandehistoria, som ängar, betesmarker eller skottskogar.  Löv, ved och virke från lövträd var tillsammans med hö och bete viktiga resurser i det förindustriella jordbruket. Nyttjandet formade olika kulturpräglade naturtyper, men sedan nyttjandet upphört har i stället lövskogsmiljöer utvecklats. Knotiga hamlingsträd, flerstammade trädbuketter, markflora och annat biologiskt kulturarv finns kvar både i öppna och igenväxta landskap. Kursen fokuserar på historia, ekologi och skötsel i lövängar och andra lövträdsrika inägomarker, liksom i skottskogar och andra utmarker.

Datum:  15 oktober, förmiddag.

Anmälan: Länk till Skötsel av kulturpräglad natur - lövängar och skottskogar. 

Frågor

Frågor gällande innehållet besvaras av:

Anna Westin, anna.westin@slu.se

Tommy Lennartsson, tommy.lennartsson@slu.se

Myndighetskontakt

Naturvårdsverket:

Anna Lindhagen, anna.lindhagen@naturvardsverket.se

Riksantikvarieämbetet:

Åsa Thorsell, asa.thorsell@raa.se

Mattias Schönbeck, mattias.schonbeck@raa.se

Skogsstyrelsen:

Emma Liljewall, emma.liljewall@skogsstyrelsen.se

Michael Lehorst, michael.lehorst@skogsstyrelsen.se

Jordbruksverket:

Johan Ahnström, Johan.Ahnstrom@jordbruksverket.se

Bakgrunden till satsningen på kulturpräglad natur

Allt fler studier visar att vi förlorar biologisk mångfald inte bara genom upphörd hävd utan också i marker som sköts. Vi tror att det behövs tillfällen att mötas, utbyta erfarenheter och ta del av den senaste forskningen för att lyckas bevara arter och livsmiljöer, inte minst i skyddade områden.

Det övergripande syftet med satsningen är bättre bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljövärden i landskapet. Detta vill vi nå genom att lära oss mer om lokalt anpassad skötsel som bygger på kunskap om sambanden mellan naturtypernas ekologi och deras historia.

Skötselberoende naturtyper, landskapselement och artförekomster som formats av historisk markanvändning kräver fortsatt markanvändning av liknande slag för att bevaras. Ofta är det detaljer i skötseln, till exempel tidpunkt för skötselinsatsen, val av betesdjur eller fållindelning, som avgör om insatserna för önskad effekt eller inte. Vi behöver hitta sätt att använda vår kunskap om historia och ekologi för att sköta natur i dagens landskap och med dagens förutsättningar.

En serie av kurser om olika kulturpräglade naturtyper

Satsningen innehåller en serie kurser där vi fördjupar oss i olika skötselformer och kulturpräglade naturtyper, som slåtter i olika ängstyper. Kurserna fokuserar på en naturtyp i taget och utformas i samarbete med länsstyrelser och andra lokala aktörer. Målgruppen är dem som arbetar med skydd, skötselplanering eller rådgivning.

I kursmaterialet ingår generell vägledning till hur man kan arbeta med historia och ekologi, det vill säga med biologiskt kulturarv, och specifikt material om de områden som besöks under kursen. I samband med varje kurs kommer en kunskapssammanställning om den aktuella naturtypen att tas fram.

Genomförda kurser

  • Slåtter - torr mark Östergötlands län 2017.
  • Slåtter - våt mark, Örebro län 2017.
  • Skogsbete, Gotlands län 2018.
  • Skogsbete, Uppland 2018, 2022, 2023.
  • Inägomark, Kalmar län 2022.
  • Nordlig fodertäkt, Jämtlands län 2022.
  • Lövängar och skottskogar, Skåne och belkinge län, 2023.

Publikationer och kursmaterial

Inför varje kurs görs ett kunskapsunderlag som används som kurslitteratur (se respektive kurs). Efter genomförd kurs kompletteras och publiceras detta som kunskapssammanställningar och skötselhandledningar. Idag finns följande publikationer från satsningen:

Ängar och slåtter: historia, ekologi, natur- och kulturmiljövård. 2019 

Skötselplanering i skogsbetesmarker: vägledning. 2021

Skogsbeten och bondeskogar: historia, ekologi, natur- och kulturmiljövård. 2022 

På en särskild webbsida har vi samlat pdf:er av tidigare kursmaterial.
Gå till tidigare kursmaterial.

Kontaktinformation

Anna Westin, Forskare vid SLU Centrum för biologisk mångfald, 
Institutionen för stad och land, SLU.

anna.westin@slu.se, +4618-672703, 070-295 27 03

Tommy Lennartsson, Forskare FLK vid SLU Centrum för biologisk mångfald, 
Institutionen för stad och land, SLU.

tommy.lennartsson@slu.se, +4618-672436, 070-5868381

Länkar

Mer om hela satsningen finns att läsa på Riksantikvarieämbetets hemsida http://www.raa.se/kulturarvet/landskap/det-biologiska-kulturarvet/kurser-om-skotsel-av-biologiskt-kulturarv/


Kontaktinformation

Anna Westin, Forskare
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
anna.westin@slu.se, +4618-672703, +460702952703