Skötsel av kulturpräglad natur

Senast ändrad: 03 september 2019
skogsbete_skötselkurser_besk_w.jpg

Centrum för biologisk mångfald gör tillsammans med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet en satsning på skötsel av kulturpräglad natur i form av en kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning. Satsningen innehåller en serie kurser där vi fördjupar oss i olika skötselformer och kulturpräglade naturtyper.

Kurser 2019 – Skogsbete

Kurserna handlar om skogsbeten, d.v.s. trädklädda betesmarker med relativt hög krontäckning och ett stort inslag av barrträd. Fram till början av 1900-talet var skogsbeten Sveriges areellt sett vanligaste typer av naturbetesmark. Idag är hävdade skogsbeten ovanliga, men många f.d. skogsbeten är fortfarande mycket rika på biologisk mångfald och biologiskt kulturarv, och är angelägna restaureringsobjekt. Skogsbetesmarker har formats av kreatursbete och betesförbättrande åtgärder i kombination med olika slags nyttjande av träd och buskar samt naturliga förutsättningar. Kurserna syftar till att öka kunskapen om hur skogsbeten har formats samt hur de kan skötas och restaureras för att på bästa sätt ta tillvara biologiska och kulturhistoriska värden.

Såväl historiskt nyttjande som naturliga förutsättningar kan skilja ganska mycket beroende på var i landet vi befinner oss. Vi besöker olika slags skogsbeten och diskutera hur historiskt nyttjande och ekologiska processer samverkat för att skapa de skogsbeten och betespräglade skogar vi har idag. Vi kommer att besöka kontinuitets-skogsbeten, restaurerade skogsbeten och orestaurerade f.d. skogsbetesmarker, både torra talltyper och friskare grantyper.

Där kan vi se och diskutera vilka skötselkomponenter och ekologiska komponenter som varit viktigast för att skapa nuvarande biologiskt kulturarv och biologisk mångfald, bland annat betydelsen av betestryck och öppenhet. Vi kan också diskutera hur dessa komponenter kan skapas genom dagens förvaltningsåtgärder för restaurering och fortsatt skötsel, som röjningar, val av djurslag och beläggning, stängseldragning, behov av andra skötselåtgärder m.m.

För kursen tas det fram en kunskapssammanställning om skogsbete, och kursen bygger i övrigt på diskussioner i fält, där allas kunskaper och erfarenheter kan kombineras. Kursen på Gotland genomförs i samverkan med Länsstyrelsen i Gotlands län och Skogsstyrelsen Stockholm/Gotlands distrikt. Kursen i Uppland genomförs i samverkan med Länsstyrelserna i Uppsala och Stockholms län, Upplandsstiftelsen och Skogsstyrelsen Uppsala/Västmanlands distrikt.

Kursen omfattar en fältdel samt inläsning av litteratur. Fältdelen består av 2 heldagar inklusive övernattning. Därtill behöver man lägga tid för inläsning av litteratur inför kursen.

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha tillägnat sig ett reflekterande, kreativt och kunskapsbaserat arbetssätt i förvaltning av landskap. Arbetssättet bygger på integrering av de tre komponenterna: ekologi, historia och praktiska förutsättningar där vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap om naturtyper och skötsel är lika viktiga.

Kurslitteratur

Skogsbetesmarker i Sverige (pdf, 24 mb)

Skötsel av kulturpräglad natur (pdf, 10 mb)

Fältmaterial skogsbete Uppland 2019 (pdf, 11 mb)

Preliminära lokaler

Kursplanen

Praktisk information

Datum, cirkatider och anmälan

Skogsbete Gotland 18-19 juni

Kursen startar i Visby tisdag kl 9:00 den 18 juni och slutar i Visby kl 16:00 den 19 juni. Tiderna kan komma att justeras något för att passa reseanslutningar. Om du vill åka båt till Gotland är det nödvändigt att resa redan måndagen den 17 juni.

Anmälan öppnar 1 april. Sista anmälningsdag 17 maj.

 

Skogsbete i Uppland 17-18 september

Kursen startar i Uppsala kl 9:00 den 17 september, och slutar i Uppsala kl 17:00 den 18 september. Tiderna kan komma att justeras något för att passa tåganslutningar.

Anmälan öppnar 1 april. Sista anmälningsdag 31 maj.

 

Kostnad och antagning

Kursdeltagare: 25 personer per kurs

Om antalet anmälda överstiger 25 förbehåller sig arrangören rätten att, efter sista anmälningsdag, fördela platserna mellan de anmälda så att det blir en bra fördelning natur- och kulturmiljövårdare och geografisk spridning. Efter sista anmälningsdag kan man anmäla sig i mån av plats. Bekräftelse på att du fått plats på kursen skickas ut ca en vecka efter sista anmälningsdag.

Kurserna kommer att kosta 4 500 kronor (exklusive moms, inklusive kursmaterial, mat och logi i flerbäddsrum).

Kursledare är Anna Westin och Tommy Lennartsson från Centrum för biologisk mångfald.

Frågor
Praktiska frågor kring genomförande och anmälan besvaras av Hjalmar Croneborg, Hjalmar@croneborgworks.se. Frågor gällande innehållet besvaras av Anna Westin och Tommy Lennartsson på CBM, anna.westin@slu.setommy.lennartsson@slu.se.

 

Myndighetskontakt

Naturvårdsverket:                    
Tommy Ek, Tommy.ek@naturvardsverket.                                                  

Riksantikvarieämbetet:

Åsa Thorsell, asa.thorsell@raa.se

Mattias Schönbeck, mattias.schonbeck@raa.se

 

Genomförda kurser

  • Torrmarksslåtter, juni 2017, Östergötlands län

  • Våtmarksslåtter, augusti 2017, Örebro län

  • Skogsbete, juni 2018, Gotlands län

  • Skogsbete, september 2018, Uppland

 

Vi satsar på skötsel i skyddade områden

Allt fler studier visar att vi förlorar biologisk mångfald inte bara genom upphörd hävd utan också i marker som sköts. Vi tror att det behövs tillfällen att mötas, utbyta erfarenheter och ta del av den senaste forskningen för att lyckas bevara arter och livsmiljöer, inte minst i skyddade områden. Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Centrum för biologisk mångfald gör därför en ny satsning på Skötsel av kulturpräglad natur i form av en kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning.

En serie av kurser om olika kulturpräglade naturtyper

Satsningen innehåller en serie kurser där vi fördjupar oss i olika skötselformer och kulturpräglade naturtyper, som slåtter i olika ängstyper. Kurserna fokuserar på en naturtyp i taget och utformas i samarbete med länsstyrelser. Målgruppen är dem som arbetar med att planera och genomföra skötsel, framför allt i skyddade områden.

Målet med kurserna är att deltagarna ska tillägna sig ett reflekterande, kreativt och kunskapsbaserat arbetssätt vid förvaltning av landskap. Arbetssättet ska bygga på integrering av de tre komponenterna ekologi, historia och praktiska förutsättningar. Kurstillfällena kommer i sig att generera mycket ny kunskap genom deltagarnas bidrag och diskussioner.

I kursmaterialet ingår generell vägledning till hur man kan arbeta med historia och ekologi, det vill säga med biologiskt kulturarv, och specifikt material om de områden som besöks under kursen. I samband med varje kurs kommer en kunskapssammanställning om den aktuella naturtypen att tas fram.

Det här vill vi uppnå

Det övergripande syftet med satsningen är bättre bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljövärden i landskapet. Detta vill vi nå genom att lära oss mer om lokalt anpassad skötsel som bygger på kunskap om sambanden mellan naturtypernas ekologi och deras historia.

Skötselberoende naturtyper, landskapselement och artförekomster som formats av historisk markanvändning kräver fortsatt markanvändning av liknande slag för att bevaras. Ofta är det detaljer i skötseln, till exempel tidpunkt för skötselinsatsen, val av betesdjur eller fållindelning, som avgör om insatserna för önskad effekt eller inte. Vi behöver hitta sätt att använda vår kunskap om historia och ekologi för att sköta natur i dagens landskap och med dagens förutsättningar.

 

Kontaktinformation

Anna Westin, docent
Centrum för biologisk mångfald, SLU och Uppsala universitet
Telefon: 018-672703, 070-295 27 03
E-post: anna.westin@slu.se

Tommy Lennartsson, docent
Centrum för biologisk mångfald, SLU och Uppsala universitet
tommy.lennartsson@slu.se, 018-672436, 070-5868381

Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se