CV-sida

Cecilia Mark-Herbert

Cecilia Mark-Herbert
Cecilia arbetar som lektor (docent) med forskning och undervisning i marknadsföring och management med inriktning mot hållbar utveckling och fokus på företagsansvar (corporate responsibility). Hon är speciellt intresserad av den gröna sektorn – produktion och konsumtion av livsmedel, fiber, energi och upplevelser i ett cirkulär ekonomi-perspektiv. Dessa intressen framträder i såväl undervisning och handledning som i forskning och dialog med andra samhällsaktörer. För Cecilia som lärarexcellent person är dialog och pedagogikintressen också något av en röd tråd i case-baserad undervisning och interaktiva seminarier.

Presentation

I sin forskning har Cecilia sin grund i doktorandprojekt som innebar forskning om innovationsprocessen, närmare bestämt utveckling av hälsosamma livsmedel (så kallade “functional foods”). Hennes intresse för mat, fiber, skapande av mervärden och etik i marknadsföring kvarstår (CSR). Hon forskar inom marknadsföring med inriktning mot fiber, livsmedel och tjänster i de gröna näringarna (främst lantbruk och skogsbruk).

Rollen som pro-inspektor vid kåren på Ultuna ger en uppskattad insikt om studentperspektiv på universitetsverksamhet.

 

Undervisning

Cecilia roll som lärare är främst inom företagsekonomi med fokus på marknadsföring och vetenskapliga uppsatser. Både undervisning, handledning och forskning är inriktad mot marknadsföring med hållbar utvecklingsinriktning. Hon arbetar också med lika villkorsfrågor och är intresserad av pedagogisk utveckling. 2018 Lärarexcellens.

Forskning

Grunden i Cecilias forskning ligger i innovationsforskning med fokus på utveckling av radikalt nya livsmedel som har hälsomervärden (functional foods). Hennes intresse för livsmedel, mervärden och etik kvarstår. Efter doktorandarbetet som avslutades 2002 har hon fördjupat sig i marknadsföring med inriktning mot socialt ansvarstagande (CSR).

  • Ett nyligen avslutat forskningsprojekt som var ett samarbete med Helsingfors Universitet och LUKE (2020-2023) handlar om bostadshus i trä "Knock on Wood".
  • Ett pågående forskningsprojekt, som leds av Anders Roos (2023-2025) handlar om agroforestry, produktion cch konsumtion av Tamarindus Indica i Kenya. 
  • Ett annat pågående forskningsprojekt (2022-2025), som leds av Malin Jonell (KVA, SU) är fokuserat på hållbar utveckling i dagligvaruhandeln för livsmedel. 
  • Under 2024 börjar ett fyraårigt Kamprad-finansieat forsknings projekt som är ett tvärvetenskapligt projekt om förutsättningar för nätkassefiskodling i Norrland. Projektet leds av Hanna Carlberg och Anders Kissling.

Miljöanalys

PRME-certifiering (Principles for Responsible Management Education) av SLU  är en hållbarhetscertifiering av universitetet som helhet på basis av innehåll i mastersprogram inom företagsekonomi (MBA-program).

Mer om SLUs PRME-certifiering:https://www.slu.se/institutioner/ekonomi/om-oss1/prme/

Mer om PRME:  http://www.unprme.org/

Samverkan

Uppsala Health Summit “Ending Childhood Obesity. Actions through Health and Food Equity” (11-12 October, 2016) The Need for Food Industry Actions and Innovations, Landberg, R. & Mark-Herbert, C., (32-37).

Sadovska, V., Mark-Herbert, C., Ferguson, R. & Ekelund Axelson L. 2019. Marknadsföra MER(-)värden. LTV-fakultetens faktablad, 2019:9 

POD (Svenska) Perspektiv på stadsnära odling (augusti, 2019

Franzini F., Hurmenkoski E., Häyrinen L., Jussila, J., Lähtinen, K., Mark-Hebert C., Nagy E., Roos A., Toivonen, R. & Toppinen, A. 2023. Wooden multi-story construction - market development with consumer knowledge, municipal goals and industrial strategies. Forest Facts, 4:2023 (4 sidor.) 

Mark-Herbert, C., Nagy, E. & Roos, A. 2023. Hållbart bostadsbyggande Marknadsutveckling för flervåningshus med trästommar, Faktablad 4: 2023

KSLA, Kungliga skogs- och lantbruksakademin -uppdrag i en arbetsgrupp som jobbar med kompetensförsörjningsfrågor inom areella näringar.

Bakgrund

En naturvetenskaplig grundexamen (inom livsmedel och medicin) banade väg fortsatta studier inom livsmedel och ekonomi (agronomexamen). Efter ett par års arbete utanför akademin (marknadsundersökningar och utredande arbete) fortsatte Cecilia med ett externfinansierat doktorandprogram i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring och specialisering på innovation management. Hennes erfarenheter av studier utomlands (i Kanada och USA) har inspirerat både fortsatta ämnesfördjupningar och pedagogiskt lärande.

Handledning

Pedagogiskt intresse är också tydligt i Cecilias handledarroller. Hon har handlett kandidatuppsatser (20+), magister och marsteruppsatser (200+) och doktorander. Deras uppsatser finns på www.uppsatser.se (och i SLUs egna databas, Epsilon)  Du får gärna göra en kontakt om Du vill veta mer om dessa fina uppsatser!

Pedagogiska projekt

Mark-Herbert, C. 1999Case metodik”   en pedagogisk skrift, SLU Pedagogiska rapporter (nr. 45) (Swedish)

Rotter, J & Mark-Herbert, C. 2013  Corporate Social Responsibility in Swedish Food Retail: The Case of Tiger Shrimp  Official Case of the IFAMA 2013  International Student Case Competition  Volume 16, Issue 3, 167-176,  2013, ISSN #: 1559-2448,  OPEN SOURCE

Langendahl, Cook & Mark-Herbert 2016 Gamification in higher education. Toward a pedagogy to engage and motivate Department of Economics, SLU. 

 Rotter, J. and Mark-Herbert, C., 2019"Vegoganic AB: the dilemma of arsenic in rice products", Emerald Emerging Markets Case Studies, Vol. 9 No. 2. https://doi.org/10.1108/EEMCS-05-2018-0064

Feature article för undervisning http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1670833&dswid=-8075http://www.scirp.org/journal/CE/

 Mark-Herbert, C. Rotter, J. Pakersht, A. 2010 A triple bottom line to ensure Corporate Responsibility … in Timeless Cityland  Per Berg (editor) SOL, SLU

 

Publikationer i urval

Vissa av mina publikationer har ID-nummer och kan hittas genom:

ORKID iD: https://orcid.org/0000-0001-7440-9106

Thorning, A. & Mark-Herbert, C. 2023. “The role of certification and verification schemes in sustainable forest management (SFM)" (CH22…)  in Improving standards and certification in agri-food supply chains: Ensuring safety, sustainability and social responsibility, Louise Manning (Ed.) (Publiceras 2024)

Mark-Herbert, C., Byfors, L. 2023. Consumer Perspectives of Rental of Outdoor Clothing (41-74). In: Muthu, S.S. (ed.) Novel Sustainable Alternative Approaches for the Textiles and Fashion Industry. Sustainable Textiles: Production, Processing, Manufacturing & Chemistry. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-37060-1_2 

Jussila, J., Franzini, F., Häyrinen, L., Lähtinen K., Nagy, E., Mark-Herbert, C., Roos, A., Toppinen, A., & Toivonen, R. 2023. Consumer housing choices among residents living in wooden multi-storey buildings, 1-27, Journal of Housing Studies. https://doi.org/10.1080/02673037.2023.2217765 

Mark-Herbert, C. Roos, A., Nagy E. & Sjöström, F. 2023. Urban Planners’ Perspectives on Public Private Partnership for Wooden Multistorey Construction, Journal of Forest Economics.  38:  1, 7-35.  https://nowpublishers.com/article/Details/JFE-0542

Roos. A., Hurmekoski, E., Häyrinen, L, Jussila, J., Lähtinen, K., Mark-Herbert, C., Emil Nagy, Toivonen, R. & Toppinen, A. 2023. Beliefs on environmental impact of wood construction, Scandinavian Journal of Forest Research,  DOI 10.1080/02827581.2023.2168043

Nyvall, M., Zobel, T.  & Mark-Herbert, C. 2022 Use-Oriented Business Model The case of rental. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 30:3, 1314-1324,  DOI: 10.1002/csr.2421  

Langendah, P.- A.,  Mark-Herbert, C. & Cook, M. 2022. Creating possibility spaces for the development of circular bioeconomy initiatives, Journal of Integrative Environmental Sciences, 19:1, 209-225, DOI: 10.1080/1943815X.2022.2137202 

Roos, A., Hoen, H- F., Aguilar .F.X., Haapala, A., Hurmekoski, E., Jussila, J., Lähtinen, K., Mark-Herbert, C., Nord, T., Toivonen, R. & Toppinen, A.,  2022. Impact of prospective residents’ dwelling requirements on preferences for house construction materials, Wood Material Science & Engineering,   10.1080/17480272.2022.2126947 
Open access:  https://doi.org/10.1080/17480272.2022.2126947 

Preluca, A., Hakelius, K. & Mark-Herbert, C. 2022. Sustainability of Worker Co-Operatives. Sustainability 14(18),  11542,  https://doi.org/ 10.3390/su141811542  

Bottari, F. & Mark-Herbert, C. 2022. Development of uniform food information –The case of front of package nutrition labels in the EU, Archives of Public Health, 80:175 https://doi.org/10.1186/s13690-022-00915-1 

Jussila J., Nagy E., Lähtinen K., Hurmekoski E., Häyrinen L., Mark-Herbert C., Roos A., Toivonen R. & Toppinen A. 2022. Wooden multi-storey construction market development – systematic literature review within a global scope with insights on the Nordic region. Silva Fen­nica, 56 ; 1 article, id 10609. (24 pgs.) https://doi.org/10.14214/sf.10609

Arman, S.M & Mark-Herbert, C. 2022. Ethical Pro-Environmental Self Identity Practice: The Case of Second-Hand Products. Sustainability 2022, 14; 2154. https://doi.org/10.3390/su14042154 open access: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/4/2154/pdf 

Malkamäki, A, Korhonen, J.E., Berghall S., Bernö, H. Carreira, D., D’Amato, H. A., Giertliova, B., Holmgren, S., Mark-Herbert, C., Masiero, M., Nagy, E., Navratilov L. & A, H. Pülzl, A. Ranacher A., Secco, L., Toppinen A., Valsta, L., J. Výboˇsťok &  Zellweger, J.  2022. Public perceptions of using forests to fuel the European bioeconomy: findings from eight university cities. Forest Policy and Economics.140: 10274,  https://doi.org/10.1016/j.forpol.2022.102749 Open access: https://authors.elsevier.com/sd/article/S1389-9341(22)00061-2  https://www.sciencedirect.com/journal/forest-policy-and-economics 

Thorning, A. & Mark-Herbert, C. 2022. Motives for sustainability certification - Private certified forest owners’ perspectives. Forests  13, 790. https:// doi.org/10.3390/f13050790 Open access: https://www.mdpi.com/1999-4907/13/5/790/pdf 

Mark-Herbert, C., Nagy, E., & Thorning, A. 2022. Hållbart bostadsbyggande – trästommar i flervåningshus, i SKOGENS VÄRDEN – Forskares reflektioner (146-147) Catrin Johansson, Bege Jonsson, Oskar Englund, Peter Öhman, Birgitta Engberg, Per Simonsson, Inger Axbrink (Eds.) ISBN 978-91-89341-70-8  

Alarcon Ferrari, C., Jönsson, M., Gebreyohannis Gebrehiwot, S., Chiwona-Karltun, L., Mark-Herbert, C., Manuschevich, D., Powell, N., Do, T., Bishop, K. & Hilding-Rydevik, T. 2021. Citizen Science as Democratic Innovation That Renews Environmental Monitoring and Assessment for the Sustainable Development Goals in Rural Areas. Sustainability 13(5), 2762. https://doi.org/10.3390/su13052762  open access:  https://www.mdpi.com/2071-1050/13/5/2762/pdf 

Torstensson, L., Johansson, R. & Mark-Herbert, C. 2021. Food dishes for sustainable development - Swedish food retail perspective. Foods, 10:932, https://doi.org/ 10.3390/foods10050932 open access: https://www.mdpi.com/2304-8158/10/5/932/pdf

Nagy, E., Berg Rustas, C. & Mark-Herbert, C. 2021. Social Acceptance of Forest-Based Bioeconomy—Swedish Consumers’ Perspectives on a Low Carbon Transition. Sustainability 2021:13, 7628. open access: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/14/7628/htm

Arman, S.M & Mark-Herbert, C. 2021. Re-commerce to Ensure Circular Economy from Consumer Perspective. Sustainability 2021: 13(18), 10242 open access: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/18/10242/pdf  

Ng, I. & Mark-Herbert, C. 2021. ” Consumer attitudes towards sustainability in the garment industry – A consumer study in Hong Kong” in Sustainable Approaches in Textiles and Fashion: Consumerism, Global Textiles and Supply Chain, Subramanian S Muthu (Ed.), Springer Nature Singapore Pte. Ltd.  (available June 13th 2022) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-19-0874-3_2 

Olofsson L. & Mark-Herbert, C. 2020. Creating Shared Values by Integrating UN Sustainable Development Goals in Corporate Communication - The Case of Apparel Retail. Sustainability. 12(21) https://www.mdpi.com/2071-1050/12/21/8806 

Sadovska, V. Ekelund, L. Axelson & Mark-Herbert, C. 2020  Reviewing value creation in agriculture – a conceptual analysis and a new framework. Sustainability, 12, 5021; doi:10.3390/su12125021    

Masiero, M., Secco, L., Pettenella D., Da Re, R., Bernö, H., Carreira, A., Dobrovolsky, A., Giertlieova, B., Giurca, A., Holmgren, S., Mark-Herbert, C., Navrátilová L., Pülzl, H., Ranacher, L, Salvalaggio, A., Sergent, A., Sopanen J., Stelzer, C, Stetter, T., Valsta L., Výbošťok, J. and Wallin, I. 2020. Bioeconomy perception by future stakeholders: hearing from European forestry students, AMBIO 49, pages 1925–1942.

Jenkins, A., Hunter, E., & Mark-Herbert, C. 2020. When fear of failure leads to intentions to act entrepreneurially—insights from threat appraisals and coping efficacy. International Small Business Journal. 1-17 (doi https://doi.org/10.1177/0266242620967006)

Rotter, J & Mark-Herbert, C. 2019, "Vegoganic AB: the dilemma of arsenic in rice products", Emerald Emerging Markets Case Studies, Vol. 9 No. 2.  Available at: https://doi.org/10.1108/EEMCS-05-2018-0064

Mark-Herbert, C & Prejer, B. 2018. ¨Social entrepreneurship in an inclusive business model. A new business model for sustainable agroforestry¨ in Entrepreneurship - Development Tendencies and Empirical Approach, ISBN 978-953-51-3761-0 Intech (accepted, June 2017)  Open source, available at: http://www.intechopen.com/articles/show/title/social-entrepreneurship-in-an-inclusive-business-model-a-new-business-model-for-sustainable-agrofore

Roos, A., Eggers, J. Mark-Herbert, C & Lindhagen, A. 2018. Using von Thünen rings and service-dominant logic in balancing forest ecosystem services Land Use Policy, 79, 622-632. Available as open source until October 31st, 2018 at: https://authors.elsevier.com/c/1XllzyDvM43kN  

Langendahl, P-A., Cook, M., & Mark-Herbet, C. 2017. Exploring Gamification in Management Education for Sustainable Development. Creative Education (CE) http://www.scirp.org/journal/CE/   8:14  (DOI:10.4236/ce.2017.814154)

Hanimann, R,  Vinterbäck, J. & Mark-Herbert, C. 2015 Consumer behavior in renewable electricity: Can branding in accordance with identity signaling increase demand for renewable electricity and strengthen supplier brands? Energy Policy. 78: 11-21

Airike, P E., Rotter, J. & Mark-Herbert, C. 2016. Corporate Motives for Multi-stakeholder Collaboration Corporate Social Responsibility in the Electronics Supply Chains. Journal of Cleaner Production, 131:639-648.  (DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.04.121)

Paksereshht, A. & Mark-Herbert, C. 2016. A review of sustainable development in brand value assessment. Social Business. 6:3, 219-248 (ISSN2044-4087 Westburn Publisers Ltd.)

Wagner, E. & Mark-Herbert, C. 2015. Relationship marketing in green fashion- A case study, hessnatur. In Green Fashion, Environmental Footprints and Eco-design of Products and Processes, (Chapter 2, p 21-47) by Subramanian Senthilkannan Muthu & Miguel Angel Gardetti (Eds.) , Springer Science + Business Media Singapore (DOI 10.1007/978-981-10-0245-8_2)

Pakseresht, A & Mark-Herbert, C. 2014 . Leveraging brand value through corporate responsibility. International Journal of Sustainable Development. 17:3, 281-297.

Holmlund, C. & Mark-Herbert, C. 2014 Luxury marketing strategies related to ethical sourcing. (43-54, chapter 3 ) in Sustainable Luxury. Gardetti, Miguel Angel Torres, Ana Laura (eds). Greenleaf Publishing Ltd. (ISBN 978-1-78353-061-8)

Prejer, B., Levall, S. & Mark-Herbert, C. 2014. Developing Business Models for Alleviating Poverty - A case study of Stora Enso in Lao PDR. (chapter 8, 91-100)  in Fighting Poverty as a Challenge for Business and Management Education, Greenleaf Publishing Ltd.

Kokko, S., Lukanen,J & Mark-Herbert, C 2014. Public-private partnerships and social performance in the firest industry. Social business. 4:1, 15-31.

Chen, T., Larsson, A. & Mark-Herbert, C. 2014. Implementing a collective code of conduct - CSC9000T in Chinese textile industry. Journal of Cleaner Production. 74,  35–43. DOI:10.1016/j.jclepro.2014.03.026

Rotter, J. Airike, P-E. & Mark-Herbert, C. 2013 . Exploring Political Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains. Journal of Business Ethics. 125:581-599 (DOI 10.1007/s10551-013-1927-4).

Rotter, J.P., Airike, P.-E., & Mark-Herbert, C. 2013. Category management in Swedish food retail: challenges of ethical sourcing. In H. Röcklinsberg & P. Sandin (Eds.), The ethics of consumption. The citizen, the market and the law. pp. 54-58. The Netherlands: Wageningen Academic Publishers. The book is available as an open source at google books . ISBN 978-90-8686-231-3, e-ISBN 978-90-8686-784-4, DOI 10.3921/978-90-8686-784-4

Jönsson, J, Wätthammar, T: & Mark-Herbert, C. 2013. Consumer perspectives on ethics in garment consumption- Perceptions of purchases and disposal. In H. Röcklinsberg & P. Sandin (Eds.), The ethics of consumption. The citizen, the market and the law. pp. 59-63. The Netherlands: Wageningen Academic Publishers. The book is available as an open source at google books . ISBN 978-90-8686-231-3, e-ISBN 978-90-8686-784-4, DOI 10.3921/978-90-8686-784-4.

Larsson, A., Ronald Muyingo, R., Serebrennikov, D., Ahmed, S. & Mark-Herbert, C. 2012. Sustainable Business Development A case study of the international logistics industry. (Chapter 4, pp 41-60) in Sustainable Development - Education, Business and Management - Architecture and Building Construction - Agriculture and Food Security. (ISBN 978-953-51-0116-1, edited by Chaouki Ghenai.

Rotter, J., Özbek, N. and Mark-Herbert, C. 2012. Private-Public Partnerships: Corporate responsibility strategy in food retail. International Journal of Business Excellence. 5;.1-2, 5-20.. DOI: 10.1504/IJBEX.2012.044570.

Rotter, J., Özbek, N. and Mark-Herbert, C. 2012. Exploring corporate social responsibility in food retail category management. Social business,2:3, 223-241. 

Larsson A., Buhr, K. & Mark- Herbert, C. 2012. Corporate Responsibility in the Garment Industry Towards Shared Value (Chapter 16, 262-276). in Sustainable Fashion and Textiles. Ana Laura Torres and Miguel Angel Gardetti (eds). Greenleaf Publishing Ltd.

Kao, P., Redekop, W. & Mark-Herbert, C. 2012 Sustainable supply chain management - the influence of local stakeholders expectations in China's agri-food industry Journal on Chain and Network Science 12:3, 273-290.

Malmborg, Å. & Mark-Herbert,C. 2010. Environmental certification as a part of a BoP sustainability strategy Greener Management International. Vol 56: 57-73 (ISBN:0966-9671).

Tunberg, M., Mark-Herbert, C. & Neame, C. 2010. Financing Clean Technology. “TAG” for evaluating market potentials. International Journal of Innovation and Sustainable Development (IJISD) Special Issue Corporate Responsibility Innovations for Sustainability. 3:4, 395 - 409 .

Stigzelius, I. & Mark-Herbert, C. 2009. Tailoring corporate responsibility to suppliers: managing SA 8000 in Indian garment manufacturing. Scandinavian Journal of Management, 25 (1), pg. 46-56.

Mark-Herbert, C. & Rorarius, J. 2009. Tools for corporate assessment of sustainable development. (pp 100- 114) in Organizational Communication and Sustainable Development: ICTs for mobility. Anette Hallin and Tina Karrbom-Gustavsson (Eds.)

Ketola, T., Mark-Herbert, C & Pataki, G. 2008. Special issue editors: Paradigms of corporate sustainability a decade after Hijacking Environmentalism. Sustainable Development 15:5, 1-2. Sept- Oct. 2007 (ISSN 0968- 0802).

Mark-Herbert, C. & von Schantz, C. 2007. Communicating Corporate Social Responsibility - Brand management. EJBO, Electronic Journal of Business Organization, 12:2, 4-11.

Mark-Herbert, C. 2006. Strategies for collaboration in new product development. Journal on Chain and Network Science. Vol. 5, no. 2. pp 65-72 .

Gottberg, A, Morris, J. Mark-Herbert, C. & Cook M. 2005. Producer responsibility, waste minimisation and the WEEE Directive: Case studies in eco-design from the European lighting sector. Science of the Total Environment. Vol. 359 (1-3), 2005, pp. 38-56.

Mark-Herbert, C. 2004. Innovation of a new product category - functional foods. Technovation. Vol. 24: 9,713-719.

Mark-Herbert, C. 2004. `ProViva: Collaboration in New Product Development` (123-130) Hide or Confide? The dilemma of Transparency. Reed Business Information, Gravenhage Hofstede, G. J., Schepers, H., Spaans-Dijksta, L, Trinekens, J & Beulens, A. (Eds.)

Mark-Herbert, C. 2003. Development and Marketing Strategies for Functional Foods, AgBioForum 6(1&2):75-78.

Avhandling

Mark-Herbert, C. 2002. Functional Foods for Added Value. Developing and marketing a new product category. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Agraria 313. PhD dissertation, Department of Economics, Swedish University of Agricultural Sciences. 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för skogsekonomi
Telefon: +4618671709, +46703661419
Postadress:
Institutionen för Skogsekonomi
Box 7060
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala