KnockOnWood

Senast ändrad: 19 maj 2021
Ett flervåningshus i trä. Fotot är taget från foten av byggnaden med linsen riktad uppåt.

Som ett led i hållbar utveckling ökar användningen av förnyelsebara material i husbyggnad. Trä utgör ett attraktivt alternativ för att uppnå klimatmål och andra hållbarhetsorienterade samhällsmål. Trästommar i flervåningshus har potential för att möta hållbarhetsmål och snabbt efterfrågat bostadsbehov. Trots bostadsbehov, tillgång till träråvara, tradition att bygga i trä i fristående bostäder och politiska hållbarhetsmål, ökar användningen av trä i flervåningshusbyggnation långsamt.

En jämförande studie av förutsättningar för marknadsutveckling i Finland och Sverige genomförs i tre arbetspaket (AP). De tre AP har följande fokus (Figur 1, nedan):

AP1 handlar om konsumentperspektiv på bostäder i flerfamiljshus (med träramar).

AP2 fokuseras på industriella strategier för att öka användningen av trä i flervåningshus och

AP3 behandlar kommunperspektiv för att uppnå klimatmål och boendebehov i valda kommuner.

Lärdomarna från de tre arbetspaketen utgör grunden för att göra en syntes som identifierar förutsättningar och barriärer för utveckling av användning av träråvara i flervåningshus i Sverige och Finland.  Resultaten kan skapa förståelse för marknadsutveckling och hur den kan vara del av hållbarhetsstrategier (SDG, FNs hållbarhetsmål) för samhället i bred bemärkelse.

Den här illustrationen visar ramarna för den empiriska studien. Den består av en stor oval som representerar hållbar RESURSHANTERING i skogen. Inuti den stora cirkeln finns en mindre cirkel, som representerar MARKNADER för skogliga produkter med speciellt fokus på trähusbyggnad.  I cirkeln för marknader finns tre cirklar som visar de tre arbetspaket som projektet består av. Arbetspaket 1 handlar om konsumentperspektiv, arbetspaket 2 har ett företagsperspektiv och arbetspaket 3 representerar kommunperspektiv. Var och en av arbetspaketen genomförs i både Finland och Sverige. I figuren visas också hållbar utvecklingsbegreppet som en central, sammanhållande målbild för alla tre arbetspaketen, och för projektet som helhet.

Figur 1. Projektöversikt. Projektet består av tre arbetspaket (WP i figuren). Var och en av arbetspaketen fokuserar på konsument, företag respektive kommunperspektiv på flervåningshus i trä. En jämförande studie av de tre perspektiven i Finland respektive Sverige utgör grunden för var och en av arbetspaketen och för en syntes av de kontextbundna perspektiven.  

In Finnish

Hankkeen tiivistelmä – KnockOnWood – Puurakentamisen markkinoiden kehittäminen vahvistamalla tutkimustietoon perustuvaa ymmärrystä kuluttajista sekä kuntien ja yritysten strategioista

Kiinnostus puun käyttöön asuinrakentamisessa on kasvanut kuluttajien, rakennusalan yritysten ja kaupunkien keskuudessa, eritoten yhtenä ratkaisuna ilmastoystävällisten asumisvaihtoehtojen kehittämiselle. Puurakenteisten kerrostalojen markkinaosuus on kuitenkin edelleen pieni, vaikka kasvun esteitä on pyritty purkamaan säädösmuutoksilla ja viestinnällä.

Tässä tutkimushankkeessa tuotetaan kysely- ja haastatteluaineistojen avulla uutta tietoa puukerrostalorakentamisen markkinamahdollisuuksista.  Tavoite on lisätä ymmärrystä Ruotsin ja Suomen asuinrakentamismarkkinasta kokonaisuutena ja maiden erityispiirteistä.  Keskeiset tutkimusteemat niiden väliset yhteydet on esitetty kuviossa 1 (Figure 1):

(1) Kuluttajien asumiseen liittyvät mieltymykset, valintaperusteet ja kokemukset, erityisesti huomioiden asumiskokemuksiltaan ja taustaltaan erilaiset kuluttajat.

(2) Puu- ja rakennusteollisuuden strategiat ja yhteydet kuluttajien mieltymyksiin.

(3) Kuntien toimenpiteet kestävässä ja hiilineutraalissa rakentamisessa ja asumisessa.

Teemojen 1, 2 ja 3 tuloksia tarkastellaan sekä erikseen ja suhteessa toisiinsa. Tämän avulla syvennetään ymmärrystä kaupunkialueiden asuinrakentamisen markkinoista suhteessa puurakentamisen markkinoiden kasvun esteisiin ja mahdollisuuksiin.  Tieto tukee kuntien ja yritysten mahdollisuuksia kehittää kuluttajien tarpeita vastaavia ja kestäviä asumisratkaisuja, millä voidaan edistää yhteiskunnan kokonaisvaltaista kestävyysmuutosta.


Kontaktinformation