CV-sida

Flora Hajdu

Flora Hajdu
Docent i landsbygdsutveckling

Presentation

 » CV

 »List of publications

 »List of projects and outcomes

För tillfället delar jag min tid mellan flera olika forskningsprojekt, handledning av doktorander och mastersstudenter, viss undervisning och att vara ämnesansvarig för ämnet Landsbygdsutveckling i globala syd (ett av våra två ämnen forskningsämnet landsbygdsutveckling). 

Mina forskningsintressen innefattar olika aspekter av landsbygdsbefolkningens försörjning, hittils har jag främst fokuserat på detta i södra och östra Afrika, men även lite i Sverige. Jag har försökt förstå lokala perspektiv på policyer och utvecklingsprojekt som påverkar människors försörjning, såsom jordbruksutvecklingsprojekt och fattigdomsbekämpningsprogram. Jag är också intresserad av att analysera diskurser, myter och narrativ om landsbygdsbefolkningar, deras försörjning och hur den påverkar lokalmiljön.

I två olika forskningsprojekt har jag fokuserat på hur utökade sociala trygghetssystem (s.k. cash transfers) påverkar människors liv och  försörjningsmöjligheter på landsbygden i södra Afrika. Sedan 2016 har jag även forskat i Sverige och skriver då om försörjningstrategier och diversifiering i det svenska lantbruket. Mina två senaste forskningsprojekt fokuserar på svensk klimatkompensering genom skogsplantering i östra Afrika och hur detta påverkar lokalbefolkningen där samt hur svenska aktörer ser på möjligheter och problem lokalt. 

Teorier jag använder är oftast geografiska och antropologiska teorier samt kritisk utvecklingssteori, ett helhetsgrepp på försörjning via ett 'livelihoods'-ramverk, samt diskursanalys, politisk ekologi och 'governmentality'-perspektiv. Min forskning baseras på djupgående fältarbete genom längre perioder i fält, användande av olika fältmetoder och återkommande långsiktig kontakt med befolkningen som jag arbetar med. Jag publicerar främst på engelska men det finns en populärvetenskaplig syntes på svenska, se publikationer nedan. 

Tillgängliggörandet av resultaten från forskningsprojekten tar jag på stort allvar. Detta görs genom populärvetenskapiga rapporter och workshops om projektresultaten både lokalt i länderna samt i Svergie. Länder som jag arbetar i är: Sydafrika, Malawi, Lesotho, Uganda, Tanzania och Sverige.

Forskning

Pågående forskningsprojekt. För lista på samtliga forskningsprojekt och publikationer från varje, se pdf-filen ovan "list of projects and outcomes".

Mot mer hållbar konsumtion av utsläppsrätter: ett verktyg för bedömning av sociala aspekter kring trädplanteringsprojekt i låginkomstländer.

Jag är projektledare för detta projekt som pågår 2020-2022 (finansierat av Formas 'forskning-till-praktik'-utlysning) och syftar till att omsätta kunskaper från ett tidigare projekt ('svenska klimatinitiativ i Uganda', nedan) till praktiskt tillämpbar kunskap i samarbete med svenska aktörer som investerar i trädplantering i låginkomstländer. Projektet drivs tillsammans med Linda Engström på avdelningen för Miljöintegrering.

“Vi planterar träd i Afrika”: Svenska diskurser och lokala effekter av klimatkompenserande trädplanteringsprojekt i afrikanska lokalsamhällen

Jag är projektledare för detta projekt som pågår 2020-2023 (finansierat av Formas utlysning om negative emissions) och syftar till att fördjupa kunskapen om hur aktörer längs klimatkompensationskedjor, från svenska konsumenter, via företag och organsationer som erbjuder klimatkompensering, olika mellanhänder i Sverige och värdländerna ner till lokala bönder ser på trädplantering och dess lokala effekter. Det följer upp ett tidigare projekt ('svenska klimatinitiativ i Uganda', nedan). Projektet innefattar även Klara Fischer. 

Can cash transfers have long-term effects on rural livelihoods in poor countries: Learning lessons from the effects of the child grant in South Africa.  

Jag är projektledare för detta projekt som pågår 2015-2020 (med stöd från Formas) och följer upp data insamlat från två byar i Sydafrika 2002, med fokus på hur barnbidrag förändrat möjligheterna till hållbar försörjning på landsbygden, och vad detta skulle kunna innebära för debatten om införandet av en basinkomst.  Projektet resulterade i fyra publikationer (två med mig som huvudförfattare, se publikationslista), samtliga fyra finns publicerade i doktoranden Stefan Granlunds avhandling: 'The promise of payday: exploring the role of state cash transfers in post-apartheid rural South Africa'. 

Projektet diskuterades på en stor regional workshop i Sydafrika 2018 och har lett till den populärvetenskapliga EBA rapporten av Granlund: EBA Development Dissertation Brief. Projektets publicering är färdig 2020. 

Nyligen avslutade forskningsprojekt (publicering eller uppföljning pågår)

Social cash transfers, generational relations and youth poverty trajectories in rural Lesotho and Malawi

Jag är forskare inom detta projekt (med stöd från ESRC/DFID i Storbritannien). Projektet pågick 2015-2019 men vi arbetar just nu med publicerar fortfarande från  och fokuserar på hur olika former av bidrag som införts i Malawi och Lesotho påverakt ungdomars möjligheter till försörjning samt deras relationer med äldre generationer. Projektet följer upp intervjuer med barn och ungdomar som jag gjorde under min postdoc i två byar 2007-2008. Fem andra forskare på tre olika universitet i Storbritannien samt i Malawi och Lesotho ingår i projektet.

Publikationer från projektet är planerade från 2020 och framåt. Projektets slutsatser diskuterades på nationella och lokala workshops i Lesotho och Malawi 2018 samt i London 2019. Projektet sammanfattas i en populärvetenskaplig rapport: 
Länk till projektrapport »

Länk till extern projekthemsida med korta policy briefs »

The prospects for Swedish farming: Agrarian change and household strategies.
Jag var projektledare för detta projekt som pågick 2016-2019 (med stöd från Formas) och fokuserade på att studera omvandlingen av det svenska jordbruket och hur jordbrukarhushåll förhåller sig till förändrade förutsättningar. Vi följde upp en tidigare studie från 1990-talet med jordbrukshushåll i tre svenska regioner. Jag ansvarade främst för försörjningsperspektivet och studerade hur hushållens försörjningsmöjligheter förändrats och vilka strategier som använts för att hantera det. I projektet ingår tre andra forskare: Camilla Eriksson, Cecilia Waldenström och Erik Westholm.

Projektet publicerade en längre slutrapport via SLU Future Food i maj 2020 och höll ett digitalt slutseminarium i samband med lanseringen. Flera akademiska publikationer är planerade under 2021-2022, varav den första är publicerad, se litteraturlistan.

Länk till projektrapport (svenska) >>
Länk till frågor och svar om projektrapporten>> (rapporten diskuterades med olika aktörer vid ett digitalt möte den 29 maj 2020).

Svenska klimatinitiativ i Uganda: Går det att minska koldioxidutsläpp och gynna lokal hållbar utveckling samtidigt?
Jag var projektledare för detta projekt som pågick 2013-2016 (med stöd från Sida). Projektet studerade ett svenskt  klimatkompenseringsprojekt i Kachung i Uganda utifrån ett diskursperspektiv. Koldioxidminskningar skapas i detta projekt genom skogsplantering, som samtidigt ska gynna lokalbefolkningen och bidra till hållbar utveckling i Uganda. Projektet drevs tillsammans med Klara Fischer. Projektet har publicerat fem artiklar (se publikationslista) och en projektrapport som uppdaterades 2019, och har figurerat en del i media eftersom Kachungplantagen har varit kontroversiell. Under 2020 påbörjas två nya forskningsprojekt som är uppföljningar på detta projekt (se ovan). 

Länk till projektrapport »

Large scale agro investments in Africa – impacts on smallholder land access and food security
Jag var projektledare för detta projekt som pågick 2012-2016 (med stöd från Formas och Vr). Projektet studerade vilken påverkan på lokalbefolkningens matförsörjning och tillgång till mark olika storskaliga investeringar i biobränslen/matproduktion har i Tanzania.

Projektet innefattade doktoranden Linda Engström som disputerade i september 2018 med avhandlingen 'Development delayed: exploring the failure of a large-scale agricultural investment in Tanzania to deliver promised outcomes', som senare publicerades i sammanfattad populärvetenskaplig version som rapporten How can an Agricultural Investment that never Happened Affect People Living in Poverty? Projektet ledde till flera akademiska publikationer varav jag varit med på en av dem, se publikationslista.

Samverkan

Jag medverkar i samhällsdebatten på Twitter och i diskussionsgrupper samt genom att skriva insändare och ge intervjuer i radio, tv och tidningar. I ett "Forskning till praktik"-projekt som beskrivs ovan samverkar vi dessutom mer konkret med aktörer engagerade i klimatkompensation. 

Urval av interventioner på svenska:

Fischer K and Hajdu F, 2015. ”Kalla fakta ger en missvisande bild” Replik i SvD.  https://www.svd.se/kalla-fakta-ger-en-missvisande-bild

DNs artikelserie om klimatkompensation i vilket mitt projekt förekommer flera gånger:
https://www.dn.se/nyheter/sverige/vadjan-om-mat-och-vatten-tonades-ned-i-energimyndighetens-rapport/

https://www.dn.se/nyheter/sverige/klimatkompensation-ar-en-ny-slags-kolonialism/  

Artiklar om projektet "Lantbrukets framtid i Sverige" som jag projektledde:

https://www.ja.se/artikel/2226272/lantbruksstudie-det-har-hant-pa-30-ar.html

https://www.extrakt.se/sveriges-lantbrukare-en-yrkeskar-i-standig-forandring/

Debattartikel och slutreplik i DN debatt:
Skelton, A; Ringsmuth, A; Greiser, C; McLaren, D; Huss, E; Hajdu, F et al. (23 researchers), 5th Dec 2020  Vilseledande och falska myter om klimatkompensation Opinion piece in Swedish Newspaper: Dagens nyheter (DN debatt), plus slutreplik: Vi kan inte kompensera bort fossila utsläpp

Inslag i Sveriges radio med kommentar från mig:

Företag vill klimatkompensera mycket mera” Comments on carbon offsetting on Swedish radio: Vetenskapsradion. 9/2 2021. 

Bakgrund

-Docent i landsbygdsutveckling vid SLU, 2014
-Doktorsexamen från ”Tema Vatten” vid Linköpings universitet 2006
-Magisterexamen från Uppsala universitet i kulturgeografi och antropologi 2000

Handledning

Doktorander:
Klara Fischer, f.d. Jacobson (tog doktorsexamen 2013, biträdande handledare)

Linda Engström (tog doktorsexamen 2018, huvudhandledare)

Jovita Amurwon (tog doktorsexamen 2019, huvudhandledare)

Stefan Granlund (tog doktorsexamen 2020, huvudhandledare)

Publikationer i urval

På svenska:

Hajdu F, Eriksson C, Waldenström C and Westholm E. 2020. Sveriges förändrade lantbruk – Lantbrukarnas egna röster om förändringar sedan 1990-talet och strategier inför framtiden. SLU Future Food Reports 11, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Future Food. Kan laddas ner här

Hajdu, F 2015 Lokala perspektiv kring hållbar försörjning på landsbygden i södra Afrika. Ymer 2014 - Resurser och politik i Afrika: Lokala perspektiv på globala processer. Svenska sällskapet för antropologi och geografi (SSAG). 

In English (published open access):

Gonda, N., Leder, S., González-Hidalgo, M., Chiwona-Karltun, L., Stiernström, A., Hajdu, F., Fischer, K., Asztalos-Morell, I., Kadfak, A. & Arvidsson, A. (2021). Critical Reflexivity in Political Ecology Research: How Can the Coronavirus Pandemic Transform Us into Better Researchers? Frontiers in Human Dynamics, 3, 41. https://doi.org/10.3389/fhumd.2021.652968 

Eriksson, C. & Hajdu, F. 2021. “You have to focus all your energy on being a parent”: Barriers and opportunities for Swedish farmers to be involved fathers. Journal of Rural Studies (83) 88–95. DOI:10.1016/j.jrurstud.2021.02.020   

Robson, E & Ansell, N; Hajdu, F; Hemsteede, R; Hlabana, T; Mwathunga, E; & van Blerk, L. 2020. ‘Questions about compensation’ in P. Alderson and V. Morrow (2nd edition) The Ethics of Research with Children and Young People: A Practical Handbook SAGE, London. Pp. 84-85.

Hajdu F, Granlund S, Neves D, Hochfeld T, Amuakwa-Mensah F, and Sandström E. 2020. Cash transfers for sustainable rural livelihoods? Examining the long-term productive effects of the Child Support Grant in South Africa. World Development Perspectives. Published open access: DOI: 10.1016/j.wdp.2020.100227

Hajdu F, Neves D, Granlund S. 2020. Changing livelihoods in rural Eastern Cape, South Africa (2002-2016): Diminishing employment and expanding social protection. Journal of Southern African Studies.  46 (4) Published open access: DOI: 10.1080/03057070.2020.1773721

Fischer, K Giertta, F and Hajdu, F. 2019. Carbon-binding biomass or a diversity of useful trees? (Counter) topographies of carbon forestry in Uganda. Environment and Planning E: Nature and Space. 2 (1) 178-199 DOI: 10.1177/2514848618823598

Engström L and Hajdu F 2019 Conjuring ‘Win-World’ – Resilient Development Narratives in a Large-Scale Agro-Investment in Tanzania. Journal of Development Studies. 55 (6) 1201-1220. DOI:10.1080/00220388.2018.1438599

Ansell N, Hajdu F, Van Blerk L and Robson E 2019 Fears for the future: The incommensurability of securitisation and in/securities among southern African youth. Social & Cultural Geography 20 (4) 507-533. Available Open Access: DOI: 10.1080/14649365.2017.1344871 

Ansell N, Hajdu F, van Blerk, L and Robson, E 2018 ‘My happiest time’ or ‘my saddest time’? The spatial and generational construction of marriage among youth in rural Malawi and Lesotho. Transactions of the Institute of British Geographers 43(2) 184-199. Available Open Access. DOI: 10.1111/tran.12211

Fischer K, Hajdu F 2018 The importance of the will to improve: how ‘sustainability’ sidelined local livelihoods in a carbon-forestry investment in Uganda. Journal of Environmental Policy and Planning. 20 (3) 328-341 DOI: 10.1080/1523908X.2017.1410429

Amurwon J, Hajdu F, Bukenya Yiga D, and Seeley J 2017 “Helping my neighbour is like giving a loan…” –the role of social relations in chronic illness in rural Uganda. BMC Health Services Research 17:705 Available Open Access: DOI: 10.1186/s12913-017-2666-5

Hajdu F, Fischer K, Penje O 2016 Questioning the use of ‘degradation’ in climate mitigation: A case study of a forest carbon CDM project in Uganda. Land Use Policy. 59 (31) 412–422. Available Open Access. DOI: 10.1016/j.landusepol.2016.09.016

Fischer K, Hajdu F, Cavallin Giertta F 2016 Commentary on the paper by Lyons and Westoby “Carbon colonialism and the new land grab: Plantation forestry in Uganda and its livelihood impacts”, Journal of Rural Studies. (47) 267-268. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2016.06.014

Ansell N, Hajdu F, van Blerk L, Robson E, 2016 AIDS-affected young people's access to livelihood assets: exploring 'new variant famine' in rural southern Africa. Journal of Rural Studies (46) 23–34. Available Open Access. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2016.05.008

Hajdu F, Fischer K 2017. Problems, causes and solutions in the forest carbon discourse: A framework for analysing degradation narratives. Climate and Development. 9 (6) 537-547 DOI:10.1080/17565529.2016.1174663   

Amurwon J, Hajdu F, Seeley J 2015 The relevance of timing of illness and death events in the household life cycle for coping outcomes in rural Uganda in the era of HIV. International Journal for Equity in Health 14:105 Available Open Access. DOI: 10.1186/s12939-015-0253-0. 

Fischer K, Hajdu F 2015 Does raising maize yields lead to poverty reduction?  A study of the ‘Massive Food Production Programme’ in South Africa. Land Use Policy 46, 304-13. DOI:10.1016/j.landusepol.2015.03.015

Ansell N, Tsoeu S, Hajdu F 2015 Women’s changing domestic responsibilities in neoliberal Africa: a relational time-space analysis of Lesotho’s garment industry. Gender, Place and Culture  22 (3) 363-382 DOI: 10.1080/0966369X.2013.855712

Ansell N, Hajdu F, Robson E and van Blerk L 2014 Reconceptualizing temporality in young lives: Exploring young people’s current and future livelihoods in AIDS-affected southern Africa. Transactions of the Institute of British Geographers 39 (3) 333–475 DOI: 10.1111/tran.12041

Hajdu F, Ansell N, Robson E, van Blerk L 2013 Rural young people’s opportunities for employment and entrepreneurship in globalised southern Africa: The limitations of targeting policies. International Development Planning Review 35 (2) 155-174.

Ansell N, Robson E, Hajdu F, van Blerk, L 2012 Learning from young people about their lives: using participatory methods to research the impacts of AIDS in southern Africa. Children’s Geographies 10 (2) 169-186.

Ansell N, Hajdu F, Robson E, van Blerk L and Marandet, E 2012 Youth policy, neoliberalism and transnational governmentality: A case study of Lesotho and Malawi In Kraftl P, Horton J and Tucker F (eds.) Critical Geographies of Childhood and Youth: Contemporary Policy and Practice. Bristol, The Policy Press.

Hajdu F, Jacobson K, Salomonsson L, Friman E 2012 “But tractors can’t fly”: A transdisciplinary analysis of neoliberal agricultural development interventions in South Africa. International Journal of Transdisciplinary Research 6 (1) 24-51.

Ansell, N, van Blerk, L Hajdu F, Robson, E 2011 Spaces, times and critical moments: A relational time-space analysis of the impacts of AIDS on rural youth in Malawi and Lesotho Environment & Planning A 43 (3) 525-544.

Hajdu F, Ansell N, Robson E and van Blerk L 2011 Income generating activities for young people in Southern Africa: Exploring AIDS and other constraints. Geographical  Journal  177 (3) 251–263

Ansell N, Robson E, Hajdu F, van Blerk L and Chipeta L 2009 The ‘new variant famine’ hypothesis: moving beyond the household in explaining links between AIDS and food insecurity in southern Africa. Progress in Development Studies 9 (3) 187-208.

Länkar

Extern hemsida för projektet "cash transfers and generational relations (endast engelska) 
http://www.brunel.ac.uk/research/Projects/cash-transfers-youth

Min profil på ResearchGate där de flesta publikationerna kan laddas ner: https://www.researchgate.net/profile/Flora_Hajdu

Profil på Google Scholar:

https://scholar.google.se/citations?user=UPrtUxsAAAAJ&hl=sv

Twitter:

@FloraHajduSLU


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: +4618672162
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala