CV-sida

Jörgen Sjögren

Jörgen Sjögren
Universitetslektor och koordinator för kompetensområdet Restaureringsekologi. Min forskning handlar dels om hur olika aspekter av biologisk mångfald påverkas av markanvändning (främst skogsbruk och gruvdrift), men även om hur vi kan mäta och beskriva komplexiteten hos den biologiska mångfalden.

Presentation

För att läsa mer om arbetet vi gör inom kompetensområdet Restaureringsekologi, klicka på den här länken.

Undervisning

Jag undervisar främst på kurser i botanik och naturvårdsbiologi/restaureringsekologi på Skogsvetarprogrammet, men handleder även såväl kandidat- som mastersstudenter i deras självständiga arbeten.

Forskning

I min forskning är jag väldigt intresserad av hur arter reagerar när deras livsmiljö ändras av människan. När jag började min forskarkarriär studerade jag mest mossor, lavar och kärlväxter, men på senare tid har jag strävat mot att inkludera flera taxonomiska grupper när mina kollegor och jag undersöker mönster och processer relaterade till markanvändningens effekter på biologisk mångfald. Inte sällan har vi funnit att svaren varierar mycket mellan de taxonomiska grupperna. Vi har då kunnat se andra mönster, dra andra slutsatser och ge samhället mer precisa rekommendationer för förvaltning av ekosystem än vad vi skulle ha kunnat om vi bara fokuserat på en enskild art eller taxonomisk grupp.


Publikationslista: