CV-sida

Pia Geranmayeh (Kynkäänniemi)

Pia Geranmayeh
Jag forskar främst på retentionen av näringsämnen i anlagda våtmarker i jordbrukslandskapet.

Presentation

Jag är utbildad markvetare som i min forskning fokuserar på vattenvård. Jag utvärderar åtgärder för att minska förlusterna av näringsämnen från jordbruksmark till vattendrag och sjöar. Framförallt forskar jag på hur bra utformning och placering av anlagda våtmarker gör dem mer effektiva i att fånga både partikelbunden och löst reaktiv fosfor som förlorats från fälten. Förutom våtmarkernas vattenkvalité och sediment studeras även uppströms avrinningsområde. 

 

Informationsmaterial

Informationsfilm om hur, var i landskapet och varför fosfordammar ska anläggas. ”Fosfordammar – Hur Var Varför?”

Informationsbroschyr hur man ska "Fånga fosforn- Dammar, filter och tvåstegsdiken".

Forskning

Pågående projekt

Internbelastning & återförsel av fosfor i våtmarker (HaV) 2018-2020

Projektet kommer att öka förståelsen av internbelastningsprocesser av fosfor i våtmarker och att öka återcirkuleringen av näring till jordbruksmark genom utvärdera et 40-tal anlagda våtmarkers sediment. Dessutom kommer projektet ta fram råd för optimerad utformning och placering av våtmarker som minskar internbelastningen av fosfor och därmed ökar fosforackumulationen och ger högre fosforinnehåll i jordförbättringsmedlet.

Handledning

Här finns information om aktuella självständiga arbeten. Eller kontakta mig vid intresse specifikt om våtmarker.

Publikationer i urval

Geranmayeh P., K.M. Johannesson, B. Ulén & K.S. Tonderski. 2018. Particle deposition, resuspension and phosphorus accumulation in small constructed wetlands. Ambio 47: 134-145.

Ulén B., M. Larsbo, J. Koestel, Q. Hellner, M. Blomberg & P. Geranmayeh. 2018. Assessing strategies to mitigate phosphorus leaching from drained clay soils. Ambio 47: 114-123.

Bergström L., H. Kirchmann, F. Djodjic, K. Kyllmar, B. Ulén, J. Liu, H. Andersson, H. Aronsson, G. Börjesson, P. Kynkäänniemi, A. Svanbäck & A. Villa. 2015. Turnover and Losses of Phosphorus in Swedish Agricultural Soils: Long-Term Changes, Leaching Trends, and Mitigation Measures. Journal of Environmental Quality 44: 512-523.

Kynkäänniemi P. 2014. Small Wetlands Designed for Phosphorus Retention in Swedish Agricultural Areas. Efficiency Variations during the First Years after Construction. (Doctoral thesis). Acta Universitatis agriculturae Sueciae 2014:70.

Johannesson K.M., P. Kynkäänniemi, B. Ulén & K.S. Tonderski. 2014. Phosphorus and particle retention in constructed wetlands- a catchment comparison. Ecological Engineering 80: 20-31.

Kynkäänniemi P., Ulén, B., Torstensson, G. & Tonderski, K. S. 2013. Phosphorus retention in a newly constructed wetland receiving agricultural tile drainage water. Journal of Environmental Quality 42:596-605.

Parvage M.M., Kirchmann H., Kynkäänniemi P. & Ulén B. 2011. Impact of horse grazing and feeding on phosphorus concentrations in soil and drainage water. Soil Use and Management, 27:367–375.

Svenska rapporter
Geranmayeh P. 2017. Strukturkalkning i stor skala – Vad krävs och vad kostar det? Underlag till vitbok för projektet Levande kust. Stiftelsen BalticSea2020.

Geranmayeh P. 2017. Erfarenheter från åtgärdsprojekt för att minska Östersjöns övergödning – Underlag till vitbok för projektet Levande kust. Stiftelsen BalticSea2020.

Wesström I., P. Geranmayeh, A. Joel & B. Ulén. 2016. Översvämningar på jordbruksmark – utredning av konsekvenser på mark och produktion. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö, Hydroteknik. Rapport 16. ISSN 1653-6797.

Geranmayeh P. & Aronsson H. 2015. Fosforförluster från jordbruksmark – bakomliggande orsaker och effektiva motåtgärder. Stiftelsen Lantbruksforskning.

Stjernman Forsberg L., P. Kynkäänniemi & K. Kyllmar. 2009. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2007/2008. Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark. Ekohydrologi 112, SLU, Uppsala.

Kyllmar K., S. Andersson & P. Kynkäänniemi. 2008. Typområden på jordbruksmark i Östergötland. Utvärderingar av undersökningar utförda 1988-2007. Ekohydrologi 105, SLU, Uppsala.

Kynkäänniemi P. & K. Kyllmar. 2007. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2006/2007. Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark. Ekohydrologi 101, SLU, Uppsala.

Kynkäänniemi P. & K. Kyllmar. 2007. Typområden på jordbruksmark i Västra Götaland. Utvärderingar av undersökningar utförda 1988-2006. Ekohydrologi 100, SLU, Uppsala.

Kynkäänniemi, P. 2006. Reningsfunktion i en lågbelastad våtmark. Seminarier och examensarbeten Nr. 57, SLU, Uppsala.


Kontaktinformation
Forskare tjl vid Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för geokemi och hydrologi
Telefon: 018-673124
Arbetsbeskrivning: The aim for my project is to investigate how good design and placement of constructed wetlands can reduce the load of both particulate and reactive phosphorus from agricultural fields to streams, lakes and sea. A pair of constructed wetlands for phosphorus retention will be established on clay soils in central Sweden. The wetlands water quality and sediment will be studied as well as the catchment area.
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö
Box 7050
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se