Optimerad utformning och placering av våtmarker

Senast ändrad: 03 september 2020
En våtmark. Foto.

För att framtida anlagda våtmarker ska fånga så mycket fosfor som möjligt behöver kunskapen om internbelastningsprocesser av fosfor i våtmarker förbättras. Projektets syfte är att ta fram råd för optimerad utformning och placering av våtmarker som minskar internbelastningen av fosfor och ökar sedimentens värde som jordförbättringsmedel.

Projektet kommer att utvärdera ett 40-tal olika stora jordbruksvåtmarker (inklusive fosfordammar) anlagda på lerjordar, främst runt Mälaren och i Kalmar län. Genom att studera hur mycket sediment och olika fosforformer som ackumulerats sedan våtmarkerna anlades kommer följande fastställas:

  • långsiktig förmåga att fånga fosfor
  • i vilka former fosfor binds och risken för fosforfrigörelse
  • värdet som jordförbättringsmedel
  • våtmarksfaktorer (form, djup, vegetation) och
  • maximal hydraulisk belastning, dvs minsta våtmarksstorlek, som ökar fosforfastläggningen

Genom att ta fram råd om hur framtida våtmarker bör utformas kan mer fosfor fångas och återföras till åkermark, istället för att transporteras vidare till sjöar och hav.

Den fullständiga titeln på projktet är "Minskad internbelastning och ökad återförsel av näring till jordbruksmark genom optimerad utformning och placering av våtmarker".

Projektet finansieras till största delen av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 "Åtgärder för havs- och vattenmiljö". 


Kontaktinformation

Pia Geranmayeh (Kynkäänniemi), Forskare
Institutionen för vatten och miljö, Sektionen för geokemi och hydrologi
pia.geranmayeh@slu.se, 018-673124