CV-sida

Riccardo Bommarco

Riccardo Bommarco
Riccardo Bommarco är professor i lantbruksentomologi vid institutionen för ekologi och ordförande i plattformen för växtskydd vid SLU. Min forskning är inriktad på insekter och växtekologi i jordbrukslandskapet, med fokus på ekosystemtjänster såsom biologisk kontroll och pollinering. Jag är involverad i nationell och internationell samverkan i jordbrukssektorn och ger stöd till producenter, industri och myndigheter inom växtskydd, grödpollinering och naturvård.

Forskning

Jag undersöker hur odling och markanvändning i lantbruket påverkar utbredning och variation i biologisk mångfald. Jag fokuserar på insekter och andra leddjur som tillhandahåller ekosystemtjänster, i synnerhet växtskydd, biologisk kontroll av skadeinsekter i lantbruket och pollinering.

 

Mina tre huvudsakliga forskningsområden är:

Födovävs-ekologi
Ekosystemtjänster inom jordbruk
Naturvård

Läs mer om mina medarbetare och forskning här: labb-webbsida

Andra uppdrag:

Enhetschef SLU Lantbruksentomologi

Enhetschef SLU Riskvärdering av växtskadegörare

Ordförande SLU plattformen växtskydd

Redaktör Oecologia

Medförfattare IPBES

Publikationer i urval


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för Lantbruksentomologi
Telefon: +4618672423
Arbetsbeskrivning: Ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet, främst pollinering av grödor och biologisk kontrol av skadegörare. Pollination och pollinatörers artdiversitet och antal i jordbrukslandskapet. Populationsdynamik hos skadegörande insekter och deras naturliga fiender. Forskning om faktorer som reglerar antal och tillväxt av pollinatörer och skadegörare och deras naturliga fiender, och hur landskapets utformning påverkar dessa faktorer.
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala